V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

Dokazování prostřednictvím videokonference

Skotsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné provést dokazování pomocí videokonference buď za účasti soudu dožadujícího členského státu, nebo přímo soudem tohoto členského státu? Pokud ano, jaké jsou příslušné vnitrostátní postupy nebo právní předpisy, které se použijí?

Ano. Lze je provést u 38 soudů ve Skotsku.

Články 10 až 12 a 17 se vztahují na všechny obdržené žádosti ve smyslu nařízení č. 1206/2001. V těchto případech se nepoužijí žádné další místní postupy.

2 Existují nějaká omezení, pokud jde o kategorie osob, jež mohou být vyslechnuty prostřednictvím videokonference – lze tímto způsobem například vyslechnout pouze svědky, nebo také jiné osoby, jako jsou znalci či strany?

Pokud jde o kategorie osob, které mohou být vyslechnuty, neexistují žádná omezení.

3 Existují nějaká omezení, pokud jde o druh důkazů, které lze zajistit prostřednictvím videokonference?

Neexistují žádná zákonná omezení. Mohou se vyskytnout praktická omezení (např. poukázání na fyzické předměty v držení dožadujícího soudu, k nimž svědek nemá přístup).

4 Existují nějaká omezení s ohledem na místo, kde by měla být daná osoba vyslechnuta prostřednictvím videokonference – tj. musí se výslech uskutečnit u soudu?

Opět neexistují žádná zákonná omezení. V minulosti byly využívány soudní síně a další prostory. Vhodné místo určí soudce hrabství a soudní úředník soudu, který obdržel žádost.

5 Je povoleno zaznamenávat výslechy prostřednictvím videokonference, a pokud ano, je k dispozici příslušné zařízení?

Výslechy je možné zaznamenávat.

Jelikož se řízení může zaznamenávat na obou koncích videokonferenčního spojení, je pravděpodobně vhodnější, aby řízení zaznamenával přímo dožadující soud.

6 V jakém jazyce by se měl výslech uskutečnit: a) v případě žádostí podle článků 10 až 12 a b) v případě přímého dokazování podle článku 17?

V obou případech je obvyklým jazykem angličtina.

Pokud dožadující soud požaduje jiný jazyk, bude nutná přítomnost tlumočníka, aby tlumočil řízení do angličtiny pro přítomné strany, které nehovoří jazykem dožadujícího soudu.

7 Jsou-li nutní tlumočníci, kdo odpovídá za jejich zajištění u obou druhů výslechů a kde by se měli nacházet?

Podle článku 18 nařízení č. 1206/2001 by měl dožádaný soud zajistit účast místního tlumočníka.

8 Jaký postup se vztahuje na opatření týkající se výslechu a informování osoby, jež má být vyslechnuta, o době a místu konání výslechu? S jakou dobou je nutno počítat při plánování data výslechu, aby byla dotyčná osoba vyrozuměna s dostatečným předstihem?

Strany by měl ve smyslu čl. 11 odst. 4 nařízení č. 1206/2001 uvědomit místní soud. Oznámení je obvykle zasláno prostřednictvím doporučeného dopisu první třídy.

Obecně se použijí stávající pravidla pro oznamování, tj. vyžaduje se oznámení alespoň 48 hodin předem. V praxi se však pro vyrozumění poskytuje delší lhůta, neboť termín výslechu se obvykle stanoví s několikatýdenním předstihem.

9 S jakými náklady je spojeno používání videokonferencí a jak by měly být uhrazeny?

Případné náklady Skotské soudní služby (Scottish Courts and Tribunals Service) v souvislosti s videokonferenčním zařízením nejsou obvykle přeneseny na jiné strany.

10 Existují nějaké požadavky, pokud jde o zajištění toho, aby byla osoba, která je vyslýchána přímo dožadujícím soudem, informována, že se výslech uskutečňuje na základě dobrovolnosti?

Příslušné oznámení podává dožadující soud na formuláři A. Tyto informace se obvykle zkopírují do formuláře F, který je následně doručen svědkovi. Místní soud nestanoví žádné další požadavky.

11 Jaký je postup ověřování totožnosti osoby, která má být vyslechnuta?

Není stanoven žádný postup. Dožadující soud může požadovat předložení cestovního pasu či řidičského průkazu a tyto požadavky se sdělí svědkovi. Písemné doklady totožnosti se v daný den ověří způsobem, který vyhovuje požadavkům dožadujícího soudu.

12 Jaké platí požadavky pro složení přísahy a jaké informace se požadují od dožadujícího soudu, je-li nutné složení přísahy během přímého dokazování podle článku 17?

Požaduje-li dožadující soud složení přísahy, musí být místní soud informován o postupech, které dožadující soud používá (například obstarání bible nebo formulace prohlášení, jež se má použít).

Místní soud může případně požadovat ještě složení skotské přísahy, tato záležitost je však výlučně v pravomoci předsedajícího soudce hrabství.

13 Existují nějaká opatření, pokud jde o zajištění kontaktní osoby v místě konání videokonference, s níž je dožadující soud ve styku, a osoby, která je v den konání výslechu k dispozici pro obsluhu videokonferenčních zařízení a řešení případných technických problémů?

V rámci přípravných prací by měl místní soud získat podrobné informace o kontaktní osobě u dožadujícího soudu a předat tyto údaje Oddělení pro poskytování elektronických služeb (ESDU) Skotské soudní služby.

Toto oddělení se následně spojí se zaměstnanci dožadujícího soudu a dohodne se s nimi na času a místě otestování zařízení. Jeho pracovníci budou rovněž přítomni v den konání videokonference, aby obsluhovali místní zařízení a řešili případné technické problémy.

14 Požadují se od dožadujícího soudu nějaké další informace?

Případné zvláštní požadavky týkající se přístupu nebo informace o zdravotním stavu vyslýchané osoby, jež mohou ovlivnit výběr místa nebo času konání výslechu.

Poslední aktualizace: 01/09/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.