Dokazování prostřednictvím videokonference

Slovinsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné provést dokazování pomocí videokonference buď za účasti soudu dožadujícího členského státu, nebo přímo soudem tohoto členského státu? Pokud ano, jaké jsou příslušné vnitrostátní postupy nebo právní předpisy, které se použijí?

Dokazování pomocí videokonference je možné buď za účasti soudu v dožadujícím členském státě, nebo přímo soudem v tomto členském státě. Ve všech občanských a obchodních věcech se použije článek 114a občanského soudního řádu (Zakon o pravdnem postopku; dále jen „ZPP“), který stanoví, že soud může se souhlasem stran povolit, aby se strany a jejich právní zástupci nacházeli během jednání na různých místech a prováděli tam procesní úkony, je-li zajištěn hlasový a obrazový přenos z místa konání jednání do místa nebo míst, v nichž se nacházejí strany a jejich zástupci a naopak (videokonference). S výhradou těchto podmínek může soud rozhodnout o dokazování výslechem stran a svědků a znaleckém dokazování.

2 Existují nějaká omezení, pokud jde o kategorie osob, jež mohou být vyslechnuty prostřednictvím videokonference – lze tímto způsobem například vyslechnout pouze svědky, nebo také jiné osoby, jako jsou znalci či strany?

Videokonferenci lze využít k výslechu stran a svědků i ke znaleckému dokazování. Strany a jejich zástupci (například advokáti) mohou prostřednictvím videokonference provádět veškeré procesní úkony.

3 Existují nějaká omezení, pokud jde o druh důkazů, které lze zajistit prostřednictvím videokonference?

Strany a jejich právní zástupci mohou obvykle provádět veškeré procesní úkony ze vzdáleného místa. ZPP omezuje možnost dokazování prostřednictvím videokonference na taxativně uvedené důkazy (výslech stran a svědků, znalecké dokazování). Videokonferenci proto nelze využít k důkazu ohledáním místa nebo důkazu listinou.

4 Existují nějaká omezení s ohledem na místo, kde by měla být daná osoba vyslechnuta prostřednictvím videokonference – tj. musí se výslech uskutečnit u soudu?

Strany a jejich právní zástupci mohou obvykle provádět veškeré procesní úkony ze vzdáleného místa. Neexistují žádná omezení, pokud jde o místo mimo soud, kde se nachází druhá strana.

5 Je povoleno zaznamenávat výslechy prostřednictvím videokonference, a pokud ano, je k dispozici příslušné zařízení?

Právní základ pro pořizování hlasových a obrazových záznamů výslechu stanoví článek 125a ZPP. Podle tohoto ustanovení může předseda senátu nařídit pořízení hlasového a obrazového záznamu výslechu. To znamená, že předseda senátu před uskutečněním řízení může dle svého uvážení rozhodnout o pořízení hlasového a obrazového záznamu výslechu. Podle článku 114a nemohou strany vyžadovat, aby soud povolil videokonferenci. Návrh na uskutečnění videokonference může iniciovat i soud, přičemž v tomto případě se vyžaduje souhlas stran. Rozhodnutí, kterým soud nařizuje videokonferenci, musí být vydáno s dostatečným předstihem před plánovaným jednáním s přihlédnutím k době potřebné pro technickou přípravu a strany musí být s dostatečným předstihem informovány o tom, zda se musí dostavit k soudu.

Od roku 2011 je nejméně jedna místnost u každého krajského soudu (11 míst) ve Slovinsku vybavena veškerým potřebným zařízením pro videokonference a pro zaznamenávání takového spojení. Lze pořizovat pouze zvukový či obrazový záznam, nebo oboje současně. K dispozici jsou rovněž tři mobilní soupravy videokonferenčního zařízení, které lze využít u okresních či jiných soudů. Jelikož se videokonference uskutečňuje prostřednictvím centrálně dostupného místa, lze na příkaz soudce zaznamenat každou videokonferenci.

6 V jakém jazyce by se měl výslech uskutečnit: a) v případě žádostí podle článků 10 až 12 a b) v případě přímého dokazování podle článku 17?

Podle článků 10 až 12 nařízení může výslechy provádět dožádaný soud, a to v jazyce, který je úředním jazykem soudu (ve slovinštině a v jazycích národních společenství, jež se oficiálně používají u soudů v oblastech těchto národních společenství, tj. v italštině nebo maďarštině) a v případě potřeby prostřednictvím překladu do jazyka, kterému strana či jiný účastník řízení rozumí, je-li to navrženo, nebo jestliže soud zjistí, že strana nebo jiný účastník řízení slovinsky nerozumí.

Podle článku 17 nařízení uskutečňuje výslech přímo dožadující soud. V tomto případě se může výslech uskutečnit v cizím jazyce, je-li zajištěn odpovídající překlad do jazyka, kterému strana či ostatní účastníci řízení rozumí.

7 Jsou-li nutní tlumočníci, kdo odpovídá za jejich zajištění u obou druhů výslechů a kde by se měli nacházet?

Je-li využito služeb soudních tlumočníků, může to zajistit buď dožádaný, nebo dožadující soud (podle dohody soudů). Soudní tlumočníci se mimoto mohou nacházet v místě dožádaného či dožadujícího soudu, nebo na třetím místě.

V praxi se soudní tlumočníci nacházejí ve stejném místě jako osoba, která potřebuje tlumočení, a to v místě dožádaného soudu, pokud soud požadující výslech vede výslech ve svém jazyce podle článku 17 nařízení, nebo v místě dožadujícího soudu, provádí-li výslech dožádaný soud podle článků 10 až 12 nařízení.

8 Jaký postup se vztahuje na opatření týkající se výslechu a informování osoby, jež má být vyslechnuta, o době a místu konání výslechu? S jakou dobou je nutno počítat při plánování data výslechu, aby byla dotyčná osoba vyrozuměna s dostatečným předstihem?

Osoba, která má být vyslechnuta, musí být k soudu předvolána osobně a písemně. V předvolání je mimo jiné uvedena doba a místo výslechu dotyčné osoby. Některé svědky lze vyslechnout doma, a to v případě jejich vyššího věku, nemoci nebo vážného tělesného postižení. Občanský soudní řád nestanoví, s jakým předstihem je nutno svědky předvolat; stranám je však třeba poskytnout dostatek času na přípravu na jednání – nejméně 15 dnů ode dne doručení předvolání k jednání. Tato lhůta neplatí, je-li určitá osoba předvolána jako svědek.

9 S jakými náklady je spojeno používání videokonferencí a jak by měly být uhrazeny?

Podle článku 153 ZPP složí strana podávající návrh na dokazování určitou peněžní částku na uhrazení nákladů vynaložených při dokazování. Navrhují-li dokazování obě strany, může soud rozhodnout, že obě strany složí částku ve stejné výši. Náklady se hradí podle výsledku řízení v dané věci.

V Republice Slovinsko je videokonference bezplatná.

10 Existují nějaké požadavky, pokud jde o zajištění toho, aby byla osoba, která je vyslýchána přímo dožadujícím soudem, informována, že se výslech uskutečňuje na základě dobrovolnosti?

ZPP nestanoví další podmínky.

11 Jaký je postup ověřování totožnosti osoby, která má být vyslechnuta?

Svědci jsou před výslechem dotázáni na jméno a příjmení, jméno otce, povolání, adresu, místo narození, věk a svůj vztah ke stranám (třetí odstavec článku 238 ZPP).

12 Jaké platí požadavky pro složení přísahy a jaké informace se požadují od dožadujícího soudu, je-li nutné složení přísahy během přímého dokazování podle článku 17?

ZPP nestanoví složení přísahy. Podle článku 238 soud svědky před zahájením výslechu upozorní, že musí vypovídat pravdu a nic nezamlčet, načež jsou informováni o následcích křivé výpovědi.

13 Existují nějaká opatření, pokud jde o zajištění kontaktní osoby v místě konání videokonference, s níž je dožadující soud ve styku, a osoby, která je v den konání výslechu k dispozici pro obsluhu videokonferenčních zařízení a řešení případných technických problémů?

ZPP takovéto ustanovení neobsahuje.

V praxi je nejméně týden před konáním videokonference spojení otestováno s cílem ověřit, zda funguje a zda je jeho kvalita uspokojivá, a odstranit případné nedostatky. To zajišťuje, aby technik, který je přítomen během jednání, mohl videokonferenční zařízení bez problémů obsluhovat, jelikož je předem provedeno testování. Soudy si buď v samotné žádosti, nebo následně vymění kontaktní údaje osob, které budou odpovídat za technické aspekty videokonference.

14 Požadují se od dožadujícího soudu nějaké další informace?

ZPP takovéto ustanovení neobsahuje.

V praxi zašle dožadující soud dožádanému soudu spolu s žádostí i formulář se všemi technickými údaji o videokonferenčním systému a s kontaktními údaji odborníka, který bude odpovědný za technické aspekty videokonference. Oba soudy potřebují informace o videokonferenčních systémech, typu připojení (ISDN, IP), rychlosti připojení, adrese (telefonním čísle), jazyce, který se použije při testování, datu a místu testování, případném časovém rozdílu a kontaktní údaje technika odpovědného za technické záležitosti.

Poslední aktualizace: 15/03/2017

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.