Bevisoptagelse via videokonference

Belgien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er det muligt at foretage bevisoptagelsen ved hjælp af en videokonference, hvor denne enten foretages med deltagelse af en ret i den anmodende medlemsstat eller direkte af en ret i denne medlemsstat? Hvis ja, hvad er da de nationale procedurer eller den gældende nationale lovgivning?

Ja, der kan optages bevis på begge måder. Procedurerne er løbende blevet udviklet. Belgisk lovgivning indeholder ingen bestemmelser om videokonferencer, men forbyder det ikke.

2 Er der nogen begrænsninger med hensyn til, hvilke personer der må afhøres ved hjælp af videokonference – gælder dette f.eks. kun vidner, eller er det også tilladt at afhøre eksperter eller parter i sagen på denne måde?

Der kan optages bevis fra både vidner og sagkyndige. I praksis blev der allerede optaget bevis fra parterne under artikel 17.

3 Hvilke typer begrænsninger er der i givet fald for de beviser, som kan fremskaffes via en videokonference?

Den nationale lovgivning, der er gældende for den anmodende ret, skal anvendes i denne sammenhæng. Bevisoptagelse må ikke være i strid med grundlæggende principper i belgisk ret (artikel 17, stk. 5, litra c)).

4 Er der nogen restriktioner med hensyn til, hvor den pågældende person må afhøres via en videokonference – skal det f.eks. være i en ret?

Afhøring gennem videokonference behøver ikke finde sted i en retssal.

5 Er det tilladt at optage videokonferencer, og er denne tekniske mulighed i givet fald tilgængelig?

Den anmodende ret fastlægger i overensstemmelse med de dér gældende regler, om retsmødet skal optages, og træffer de nødvendige foranstaltninger.

6 På hvilket sprog skal afhøringen finde sted: a) hvis der er tale anmodninger under artikel 10-12, og b) hvis der er tale om direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 17?

a) Kun på nederlandsk, fransk eller tysk (belgisk lovgivning).

b) Ingen sprogkrav.

7 Hvis det er nødvendigt med tolkebistand, hvem er så ansvarlig for at sørge for dette under de to typer afhøringer, og hvor skal tolkene befinde sig?

Den anmodende ret sørger for tolkning og afholder udgifterne hertil. Normalt arbejder tolken i retssalen for den anmodende ret, når der benyttes videokonference. Der er dog ingen grund til, at tolken ikke kan være fysisk til stede sammen med vidnet.

8 Hvilken procedure gælder med hensyn til forberedelse af afhøringen og meddelelsen af tid og sted til den person, der skal afhøres? Hvor lang tid bør der i forbindelse med fastlæggelsen af datoen for afhøringen afsættes for at kunne indkalde den pågældende person rettidigt?

Dette bestemmes i henhold til den nationale lovgivning, der er gældende for den anmodende ret.

9 Hvilke omkostninger er der i forbindelse med anvendelse af videokonferencer, og hvordan afholdes de?

Omkostningerne betales af den anmodende ret.

Telefonforbindelsen etableres af den anmodende ret. Eventuelle rejseudgifter skal også betales af den anmodende ret. Dette meddeler det centrale organ den anmodende ret, når det anerkender modtagelsen af anmodningen.

10 Hvilke krav stilles der i givet fald for at sikre, at den person, der afhøres direkte af den anmodende ret, er blevet oplyst om, at afhøringen skal foregå på frivillig basis?

Den udenlandske ret informerer vidnet om indkaldelsen, hvori det præciseres, at den pågældende samarbejder på frivillig basis.

Det centrale organ beder den anmodende ret om at sende indkaldelsen, før formular J afsendes. Det skal fremgå klart af indkaldelsen, at den pågældende er informeret om, at dennes deltagelse i retsmødet sker på frivillig basis.

11 Hvilken procedurer anvendes med henblik på at bekræfte identiteten på den person, der skal afhøres?

Ved hjælp af identitetsdokumenter.

12 Hvilke krav gælder med hensyn til edsaflæggelse, og hvilke oplysninger behøves fra den anmodende ret, når der er behov for edsaflæggelse ved direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 17?

Dette sker i henhold til lovgivningen i den anmodende medlemsstat.

13 Hvilke foranstaltninger er der truffet for at sørge for en kontaktperson til den anmodende ret på det sted, hvor videokonferencen afholdes, og en person til at betjene videokonferenceudstyret og håndtere tekniske problemer på afhøringsdagen?

Et medlem af det centrale organs stab påtager sig midlertidigt funktionen som koordinator af praktiske spørgsmål, såsom dato og tidspunkt for et prøveretsmøde og for det faktiske retsmøde.

En administrator/justitssekretær er ansvarlig for at tænde og slukke for systemet.

14 Hvilke yderligere krav er der i givet fald med hensyn til oplysninger fra den anmodende ret?

Det centrale organ fremsender anmodninger om yderligere oplysninger til den anmodende ret før retsmødet.

Sidste opdatering: 01/03/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.