Bevisoptagelse via videokonference

Kroatien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er det muligt at foretage bevisoptagelsen ved hjælp af en videokonference, hvor denne enten foretages med deltagelse af en ret i den anmodende medlemsstat eller direkte af en ret i denne medlemsstat? Hvis ja, hvad er da de nationale procedurer eller den gældende nationale lovgivning?

I Kroatien kan bevisoptagelse, dvs. afhøring et vidne, en part eller en sagkyndig, finde sted via videokonference i overensstemmelse med artikel 10-12 og artikel 17 i Rådets forordning (EF) nr. 1206/2001 af 28. maj 2001 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (i det følgende benævnt "forordningen"), idet retten i Kroatien kan gøre følgende, når bevisoptagelse skal udføres i henhold til forordningen:

1. anmode om direkte bevisoptagelse fra en kompetent ret i en anden medlemsstat, eller

2. anmode om direkte bevisoptagelse i en anden medlemsstat i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17.

Bevisoptagelse i henhold til ovennævnte forordning er fastsat i artikel 507d til 507h i den civile retsplejelov (Zakon o parničnom postupku) (i detfølgende benævnt "Narodne novine" (NN, Republikken Kroatiens lovtiende) nr. 53/91 og 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13 og 89/14, i det følgende benævnt "ZPP" ).

2 Er der nogen begrænsninger med hensyn til, hvilke personer der må afhøres ved hjælp af videokonference – gælder dette f.eks. kun vidner, eller er det også tilladt at afhøre eksperter eller parter i sagen på denne måde?

Videokonference kan benyttes ved afhøring af vidner samt ved bevisoptagelse fra specialister/sagkyndige og sagens parter.

3 Hvilke typer begrænsninger er der i givet fald for de beviser, som kan fremskaffes via en videokonference?

Kroatien har ingen særlige begrænsninger med hensyn til hvilke bevisformer, der kan optages ved hjælp af videokonferencer. Den ret, der behandler sagen, beslutter, hvilken type bevis der skal optages og hvordan med henblik på at fastslå et bestemt forhold. Retten afgør efter eget skøn, hvilke forhold den vil anse som bevist efter en tilbundsgående, grundig vurdering af hvert enkelt bevis og alt bevismateriale samlet set på grundlag af resultatet af hele processen. Videokonference anvendes dog normalt til bevisoptagelse ved afhøring af parter og vidner, da der er visse faktuelle og tekniske hindringer for at optage beviser, når man gennemgår et dokument eller undersøgelser på stedet.

4 Er der nogen restriktioner med hensyn til, hvor den pågældende person må afhøres via en videokonference – skal det f.eks. være i en ret?

Som hovedregel foretages afhøringer i retten<, men der findes ingen specielle juridiske begrænsninger for, hvor en part, der skal afhøres, skal opholde sig i forbindelse med en videokonference.

5 Er det tilladt at optage videokonferencer, og er denne tekniske mulighed i givet fald tilgængelig?

Der findes ingen lovbestemmelser, som specifikt kræver lyd- og/eller videooptagelse af retsmøder, hvor der benyttes videokonference, men artikel 126a til 126c i ZPP udgør et retsgrundlag for stemmeoptagelser af afhøringer. Retten træffer en formel afgørelse om stemmeoptagelse, enten af egen drift eller efter anmodning fra parterne. De nærmere metoder til opbevaring og overførsel af stemmeoptagelser, tekniske krav og optagelsesformer er fastsat i domstolenes procesreglement (Sudski Poslovnik) (NN nr. 37/14 og 49/14 og 08/15 , 35/15 , 123/15 og 45/16 ).

6 På hvilket sprog skal afhøringen finde sted: a) hvis der er tale anmodninger under artikel 10-12, og b) hvis der er tale om direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 17?

Hvis en begæring er indgivet i henhold til artikel 10-12 i forordningen, foregår afhøringen typisk på kroatisk, mens brug af mindretalssprog i civile sager er reguleret ved en særlov (civile sager gennemføres på kroatisk, medmindre et andet sprog er fastlagt i loven for særlige domstole). Artikel 102 i ZPP bestemmer, at hvis sagen ikke føres på det sprog, som den pågældende part eller andre deltagere i sagen taler, tolkes det, der bliver fremlagt på retsmødet, til deres sprog, og de dokumenter, der under afhøringen fremlægges som bevismateriale, ekstemporaloversættes.

Hvis der er tale om direkte bevisoptagelse i overensstemmelse med forordningens artikel 17, kan bevisoptagelsen under retsmødet ske på et fremmedsprog, da afhøringen finder sted i den ret, der har anmodet om afhøringen, om end der skal sikres relevant tolkning til et sprog, der forstås af parterne eller andre deltagere i sagen.

7 Hvis det er nødvendigt med tolkebistand, hvem er så ansvarlig for at sørge for dette under de to typer afhøringer, og hvor skal tolkene befinde sig?

I princippet skal den anmodede ret stille en autoriseret tolk til rådighed ved afhøringer i henhold til forordningens artikel 10-12. Under visse omstændigheder (artikel 251, der henviser til artikel 263 i ZPP) kan retten beslutte, at tolkningen varetages af de retstolke, som den pågældende part har foreslået.

Ligeledes kan brug af tolkning aftales mellem den ret, som har anmodet om bevisoptagelse, og den anmodede ret, og tolken kan stilles til rådighed af den ene eller den anden ret. I praksis henvises retstolken til stedet for den person, der har brug for tolkning, eller den anmodede ret, hvis den anmodende ret foretager afhøringen på sit eget sprog i overensstemmelse med forordningens artikel 17, eller det sted, hvor den anmodende ret er beliggende, hvis afhøringen foretages af den anmodede ret i overensstemmelse med forordningens artikel 10-12.

8 Hvilken procedure gælder med hensyn til forberedelse af afhøringen og meddelelsen af tid og sted til den person, der skal afhøres? Hvor lang tid bør der i forbindelse med fastlæggelsen af datoen for afhøringen afsættes for at kunne indkalde den pågældende person rettidigt?

I henhold til artikel 242 i ZPP får vidner en skriftlig indkaldelse med angivelse af bl.a. tid og sted for retsmødet. Indkaldelsen til det retsmøde, hvor vidneafhøringen finder sted, skal forkyndes for den pågældende part i overensstemmelse med bestemmelserne for personlig overlevering. Hvis parten har en repræsentant, giver denne indkaldelsen til det retsmøde, hvor der optages bevis i form af afhøring af parterne, til den part eller person, der skal afhøres (artikel 268, der henviser til artikel 138 og 142 i ZPP). Vidner, der ikke er i stand til at give møde i retten på grund af alder, sygdom eller et alvorligt fysisk handicap, kan afhøres i deres hjem. ZPP indeholder ingen bestemmelser om tidsfristen for indkaldelse af vidner. Dog skal parterne have tilstrækkelig tid til at forberede sig til afhøringen (mindst otte dage før retsmødet).

Hvis der er tale om afhøringer i henhold til forordningens artikel 10-12, underretter den anmodede ret vidnet/parten om tid og sted for afhøringen, mens indkaldelsen til afhøringer i henhold til forordningens artikel 17 foretages af den anmodende ret.

9 Hvilke omkostninger er der i forbindelse med anvendelse af videokonferencer, og hvordan afholdes de?

I henhold til artikel 153 i ZPP er den part, som anmoder om bevisoptagelse, ved en retskendelse forpligtet til forud at deponere det beløb, der kræves for at dække de forventede omkostninger ved bevisoptagelsen. Hvis bevisoptagelsen er foreslået af begge parter eller bestilles af retten af egen drift, vil retten anmode om, at begge parter deponerer en lige stor andel af det krævede beløb.

Med hensyn til omkostninger ved videokonferencer finder forordningens artikel 18 anvendelse.

I Kroatien er bevisoptagelse ved videokonferencer gratis.

10 Hvilke krav stilles der i givet fald for at sikre, at den person, der afhøres direkte af den anmodende ret, er blevet oplyst om, at afhøringen skal foregå på frivillig basis?

Den pågældende vil blive informeret herom i indkaldelsen, men ZPP indeholder ingen supplerende krav.

11 Hvilken procedurer anvendes med henblik på at bekræfte identiteten på den person, der skal afhøres?

Før vidner afhøres, bliver de bedt om at opgive deres fulde navn, deres id-nummer, deres fars navn, deres beskæftigelse, adresse, fødested, alder og forhold til parterne (artikel 243, stk. 3, i ZPP).

12 Hvilke krav gælder med hensyn til edsaflæggelse, og hvilke oplysninger behøves fra den anmodende ret, når der er behov for edsaflæggelse ved direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 17?

I henhold til artikel 246 i ZPP kan retten beslutte, at vidnet skal aflægge ed vedrørende sine udsagn, men i en sag, der er omfattet af forordningens artikel 17, kan bestemmelserne i den anmodende stat finde anvendelse på visse betingelser, også hvis den pågældende medlemsstat forud for retsmødet informerer den kompetente myndighed eller det centrale organ i den anmodede stat om, at den har til hensigt at afhøre vidner under ed.

I henhold til artikel 270 i ZPP afhøres parterne uden edsaflæggelse.

13 Hvilke foranstaltninger er der truffet for at sørge for en kontaktperson til den anmodende ret på det sted, hvor videokonferencen afholdes, og en person til at betjene videokonferenceudstyret og håndtere tekniske problemer på afhøringsdagen?

ZPP indeholder ingen bestemmelser i denne henseende, men i praksis skal det tekniske personale og de nødvendige retsmedarbejdere være til stede før og under en videokonference for at sikre, at alle tekniske krav til afholdelse af en videokonference er opfyldt.

14 Hvilke yderligere krav er der i givet fald med hensyn til oplysninger fra den anmodende ret?

Der ikke er nogen fast regel for situationer, hvor der anmodes om yderligere oplysninger, men i forbindelse med aftale om tidspunkt for selve retsmødet kan det være nødvendigt for den anmodende og den anmodede ret at få løst eventuelle tekniske problemer for at sikre en vellykket gennemførelse af afhøringen. I praksis behandles disse spørgsmål normalt af dommerne via e-mail.

Sidste opdatering: 22/12/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.