Bevisoptagelse via videokonference

Cypern
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er det muligt at foretage bevisoptagelsen ved hjælp af en videokonference, hvor denne enten foretages med deltagelse af en ret i den anmodende medlemsstat eller direkte af en ret i denne medlemsstat? Hvis ja, hvad er da de nationale procedurer eller den gældende nationale lovgivning?

Der kan optages beviser via videokonference enten med deltagelse af en domstol i den anmodende medlemsstat eller direkte. Retsgrundlaget herfor er fastsat i den nationale lovgivning i artikel 36A i kapitel 9 i loven om bevismidler som ændret ved lov 122(I)/2010. I henhold til artikel 36A kan retten efter eget skøn fastsætte de vilkår, den finder nødvendige for bevisoptagelsen, forudsat at disse betingelser ikke er uforenelige med Cyperns internationale forpligtelser.

2 Er der nogen begrænsninger med hensyn til, hvilke personer der må afhøres ved hjælp af videokonference – gælder dette f.eks. kun vidner, eller er det også tilladt at afhøre eksperter eller parter i sagen på denne måde?

Der er ingen begrænsninger af den art. En person, hvis vidneforklaring anses for nødvendig, kan afgive forklaring, forudsat at anmodningen om bevisoptagelse henhører under anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1206/2001 og ikke er uforenelig med national lovgivning.

3 Hvilke typer begrænsninger er der i givet fald for de beviser, som kan fremskaffes via en videokonference?

Der er ingen begrænsninger med hensyn til, hvilken type beviser der kan optages via videokonference, forudsat at anmodningen om bevisoptagelse ikke er uforenelig med national lovgivning, og at den ønskede bevisoptagelse er praktisk gennemførlig.

4 Er der nogen restriktioner med hensyn til, hvor den pågældende person må afhøres via en videokonference – skal det f.eks. være i en ret?

Der er ingen begrænsninger.

5 Er det tilladt at optage videokonferencer, og er denne tekniske mulighed i givet fald tilgængelig?

Kun retsprotokollen optages.

6 På hvilket sprog skal afhøringen finde sted: a) hvis der er tale anmodninger under artikel 10-12, og b) hvis der er tale om direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 17?

Bevisoptagelsen sker på den afhørte persons modersmål og oversættes herefter af en tolk til rettens officielle sprog, dvs. græsk.

7 Hvis det er nødvendigt med tolkebistand, hvem er så ansvarlig for at sørge for dette under de to typer afhøringer, og hvor skal tolkene befinde sig?

Justitskontoret ved den domstol, der behandler den sag som den berørte person skal afgive forklaring i, er ansvarlig for at træffe de nødvendige foranstaltninger til benyttelse af tolke.

8 Hvilken procedure gælder med hensyn til forberedelse af afhøringen og meddelelsen af tid og sted til den person, der skal afhøres? Hvor lang tid bør der i forbindelse med fastlæggelsen af datoen for afhøringen afsættes for at kunne indkalde den pågældende person rettidigt?

Der udsendes en vidneindkaldelse til den person, som skal afgive forklaring, og datoen for retsmødet fastsættes således, at den berørte person kan underrettes rettidigt.

9 Hvilke omkostninger er der i forbindelse med anvendelse af videokonferencer, og hvordan afholdes de?

Omkostningerne til tolkebistand afholdes af den medlemsstat, hvori den ret, der behandler sagen, har sæde, og omkostningerne til tilvejebringelse af teknisk bistand under retsmødet, afholdes af den medlemsstat, hvori vidnet befinder sig.

10 Hvilke krav stilles der i givet fald for at sikre, at den person, der afhøres direkte af den anmodende ret, er blevet oplyst om, at afhøringen skal foregå på frivillig basis?

Der udsendes en vidneindkaldelse med dette formål.

11 Hvilken procedurer anvendes med henblik på at bekræfte identiteten på den person, der skal afhøres?

Der aflægges ed eller afgives en erklæring på tro og love, og de nærmere oplysninger om den person, som skal afgive forklaring, oplæses.

12 Hvilke krav gælder med hensyn til edsaflæggelse, og hvilke oplysninger behøves fra den anmodende ret, når der er behov for edsaflæggelse ved direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 17?

Den anmodende ret skal indhente de nærmere oplysninger om den person, der skal afgive forklaring. Under edsaflæggelsen skal den person, der skal afgive forklaring, sværge ved Biblen eller Koranen alt efter sit religiøse tilhørsforhold eller afgive en erklæring på tro og love.

13 Hvilke foranstaltninger er der truffet for at sørge for en kontaktperson til den anmodende ret på det sted, hvor videokonferencen afholdes, og en person til at betjene videokonferenceudstyret og håndtere tekniske problemer på afhøringsdagen?

Der oprettes en prøveforbindelse på en dag, der ligger før retsmødets afholdelse efter forudgående koordinering mellem de kompetente myndigheder (justitskontorets afdelinger).

14 Hvilke yderligere krav er der i givet fald med hensyn til oplysninger fra den anmodende ret?

Der kræves ingen yderligere oplysninger.

Sidste opdatering: 19/07/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.