På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022

Bevisoptagelse via videokonference

England og Wales
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er det muligt at foretage bevisoptagelsen ved hjælp af en videokonference, hvor denne enten foretages med deltagelse af en ret i den anmodende medlemsstat eller direkte af en ret i denne medlemsstat? Hvis ja, hvad er da de nationale procedurer eller den gældende nationale lovgivning?

Det er muligt at foretage bevisoptagelsen ved hjælp af en videokonference ved en engelsk og walisisk retsinstans, enten med deltagelse af en domstol i en anden medlemsstat eller direkte af en domstol i den pågældende medlemsstat. Bevisoptagelsesproceduren er beskrevet i del 32 i procedurerne i retsplejeloven (Civil Procedure Rules). I henhold til procedure nr. 32.3 kan en domstol tillade en vidneforklaring via videokonference eller på anden måde. Se instruksen Practice Direction 32, bilag 3, for yderligere oplysninger.

2 Er der nogen begrænsninger med hensyn til, hvilke personer der må afhøres ved hjælp af videokonference – gælder dette f.eks. kun vidner, eller er det også tilladt at afhøre eksperter eller parter i sagen på denne måde?

Der er ingen begrænsninger med hensyn til, hvilke personer der må afhøres, når der fremsættes anmodninger i henhold til artikel 10-12 eller artikel 17. Hvis anmodningen er omfattet af forordning 1206/2001 og er forenelig med lovgivningen i England og Wales, kan enhver relevant person afhøres.

3 Hvilke typer begrænsninger er der i givet fald for de beviser, som kan fremskaffes via en videokonference?

Forudsat at anmodningen om bevismateriale er i overensstemmelse med lovgivningen i England og Wales, og det er praktisk muligt at fremskaffe bevismaterialet ved hjælp af en videokonference, er der ingen begrænsninger for, hvilken form for bevismateriale der kan fremskaffes.

4 Er der nogen restriktioner med hensyn til, hvor den pågældende person må afhøres via en videokonference – skal det f.eks. være i en ret?

Når der fremsættes en anmodning i henhold til artikel 10-12, er det normalt, men ikke obligatorisk, at afhøringen finder sted i retten. En videokonference knyttet til en anmodning i henhold til artikel 17 kan afholdes hvor som helst, selv om den domstol med de relevante faciliteter, der ligger nærmest vidnerne, vil blive foreslået den anmodende medlemsstats domstol.

5 Er det tilladt at optage videokonferencer, og er denne tekniske mulighed i givet fald tilgængelig?

På nuværende tidspunkt er der ingen mulighed for at optage videokonferencer i England og Wales. Hvis der stilles krav om optagelse, skal parterne træffe foranstaltninger, således at videokonferencen bliver optaget på det sted, hvor bevisoptagelsen finder sted, eller på det sted, hvor den ses.

6 På hvilket sprog skal afhøringen finde sted: a) hvis der er tale anmodninger under artikel 10-12, og b) hvis der er tale om direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 17?

a) Hvis der fremsættes anmodninger i henhold til artikel 10-12, bør afhøringen finde sted på engelsk eller, hvis afhøringen foregår på walisisk, på walisisk.

b) Der gælder intet sprogkrav i forbindelse med afhøringer, hvis der er tale om direkte bevisoptagelse, selv om den anmodende medlemsstat skal sørge for tolkebistand til vidner, der ikke forstår det sprog, som afhøringen finder sted på.

7 Hvis det er nødvendigt med tolkebistand, hvem er så ansvarlig for at sørge for dette under de to typer afhøringer, og hvor skal tolkene befinde sig?

Hvis der fremsættes en anmodning i henhold til artikel 10-12, og vidnet kræver tolkebistand for at forstå engelsk, vil tolken blive stillet til rådighed af domstolene i England og Wales. Hvis vidnet ikke kræver tolkebistand, men den anmodende domstol ikke forstår engelsk, er det denne domstols ansvar at sikre en sådan tolkning. En tolks placering er under sådanne omstændigheder ikke underlagt nogen begrænsninger, selv om det af praktiske hensyn sandsynligvis vil være lettere for tolken, hvis vedkommende er til stede i den anmodende ret.

Den anmodende ret er ansvarlig for at stille en tolk til rådighed i tilfælde af anmodninger, der fremsættes i henhold til artikel 17. Der er heller ikke her nogen begrænsninger for, hvor tolkene bør befinde sig.

8 Hvilken procedure gælder med hensyn til forberedelse af afhøringen og meddelelsen af tid og sted til den person, der skal afhøres? Hvor lang tid bør der i forbindelse med fastlæggelsen af datoen for afhøringen afsættes for at kunne indkalde den pågældende person rettidigt?

Når der fremsættes en anmodning i henhold til artikel 10-12, vil den anmodede ret stå for alle forberedelser. Når det centrale organ for England og Wales har givet tilladelse til direkte bevisoptagelse, underretter det i medfør af artikel 17 den anmodende ret om den nærmeste domstol med videokonferencefaciliteter til brug for den person, der skal afhøres. Herefter er det den anmodende rets ansvar at tage direkte kontakt til den foreslåede domstol for at træffe de nødvendige foranstaltninger. Det centrale organ underretter domstolen med videokonferencefaciliteter om, at den må forvente at blive kontaktet af den anmodende ret.

Den anmodende ret bør undersøge, hvornår videokonferencefaciliteterne er til rådighed, og derefter kontakte den person, der skal afhøres, for at aftale et passende tidspunkt for alle parter. Det vil være rimeligt med en periode på mindst en måned til at kunne gøre de nødvendige forberedelser.

9 Hvilke omkostninger er der i forbindelse med anvendelse af videokonferencer, og hvordan afholdes de?

Omkostningerne vil variere afhængigt af omstændighederne, herunder hvor videokonferencen finder sted (dvs. om det er i en retssal eller i andre lokaler), tidspunktet for høringen (dvs. at hvis det er uden for normal kontortid, skal personalet blive længere), om der er behov for særlige procedurer og om der påløber omkostninger ved brugen af udstyret. Den anmodede ret informerer den anmodende ret om omkostningerne. Betaling bør ske i GBP enten med kontanter, bankoverførsel eller elektronisk, når sådanne faciliteter er tilgængelige.

10 Hvilke krav stilles der i givet fald for at sikre, at den person, der afhøres direkte af den anmodende ret, er blevet oplyst om, at afhøringen skal foregå på frivillig basis?

Når det centrale organ for England og Wales godkender en anmodning om direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 17, fastsættes det i den pågældende afgørelse, at den anmodende ret skal underrette den person, der skal afhøres, om, at vedkommendes deltagelse i en afhøring er frivillig, og at vedkommende har ret til at forlade afhøringen på et hvilket som helst tidspunkt under sagen. Den anmodende ret anmodes om at sende en kopi af afgørelsen til den person, der skal afhøres, i forbindelse med forberedelserne til videokonferencen.

11 Hvilken procedurer anvendes med henblik på at bekræfte identiteten på den person, der skal afhøres?

Hvis en person afhøres af en domstol i England og Wales med deltagelse af en anmodende ret i henhold til artikel 10-12, skal vedkommende aflægge ed eller en erklæring på tro og love, hvor vedkommende bekræfter sin identitet. Når en anmodende ret foretager bevisoptagelse direkte i henhold til artikel 17, vil det være op til den pågældende ret at anvende de midler, den finder nødvendige for at kontrollere identiteten af den person, der afhøres.

12 Hvilke krav gælder med hensyn til edsaflæggelse, og hvilke oplysninger behøves fra den anmodende ret, når der er behov for edsaflæggelse ved direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 17?

Hvis der fremsættes en anmodning i henhold til artikel 10-12, aflægges der ed eller en erklæring på tro og love efter de normale procedurer for domstolene i England og Wales. Når der fremsættes en anmodning i henhold til artikel 17, bør den anmodende ret underrette den anmodede ret om kravene til edsaflæggelse, således at der kan stilles de pågældende bøger til rådighed.

13 Hvilke foranstaltninger er der truffet for at sørge for en kontaktperson til den anmodende ret på det sted, hvor videokonferencen afholdes, og en person til at betjene videokonferenceudstyret og håndtere tekniske problemer på afhøringsdagen?

Når der fremsættes en anmodning i henhold til artikel 10-12, vil den anmodede ret træffe de nødvendige foranstaltninger. Hvis det centrale organ for England og Wales godkender en anmodning i henhold til artikel 17, underretter den domstolen med videokonferencefaciliteter om, at den må forvente at blive kontaktet af den anmodende ret, og at den bør samarbejde med den anmodende ret for at sikre, at der står en person til rådighed til at betjene videokonferencefaciliteterne og klare eventuelle tekniske problemer på tidspunktet for afhøringen.

14 Hvilke yderligere krav er der i givet fald med hensyn til oplysninger fra den anmodende ret?

Hvis der fremsættes anmodninger i henhold til artikel 17, bør den anmodende ret underrette den anmodede ret om, hvorvidt den afhørte person har særlige krav — f.eks. kørestolsadgang eller teleslynge ved brug af høreapparat.

Sidste opdatering: 31/08/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.