Bevisoptagelse via videokonference

Finland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er det muligt at foretage bevisoptagelsen ved hjælp af en videokonference, hvor denne enten foretages med deltagelse af en ret i den anmodende medlemsstat eller direkte af en ret i denne medlemsstat? Hvis ja, hvad er da de nationale procedurer eller den gældende nationale lovgivning?

Begge procedurer er mulige. Den anmodende domstol bør i sin anmodning klart anføre, hvilken procedure, den sigter til.

Når anmodninger fremsættes i henhold til forordningens artikel 10-12, finder bestemmelserne i den civile retsplejelov anvendelse på bevisoptagelse ved retsmødet.

2 Er der nogen begrænsninger med hensyn til, hvilke personer der må afhøres ved hjælp af videokonference – gælder dette f.eks. kun vidner, eller er det også tilladt at afhøre eksperter eller parter i sagen på denne måde?

Der er ingen begrænsninger af den art i civil- eller handelsretlige sager. Sagkyndige og parter kan også afhøres ved hjælp af videokonference.

3 Hvilke typer begrænsninger er der i givet fald for de beviser, som kan fremskaffes via en videokonference?

Ingen.

4 Er der nogen restriktioner med hensyn til, hvor den pågældende person må afhøres via en videokonference – skal det f.eks. være i en ret?

Nej.

5 Er det tilladt at optage videokonferencer, og er denne tekniske mulighed i givet fald tilgængelig?

Optagelse af afhøringer gennem videokonference er ikke forbudt, men det nødvendige udstyr er ikke tilgængeligt ved alle domstole. Der bør særskilt forespørges herom, når anmodningen indgives.

6 På hvilket sprog skal afhøringen finde sted: a) hvis der er tale anmodninger under artikel 10-12, og b) hvis der er tale om direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 17?

Når anmodninger fremsættes i henhold til artikel 10-12, foretages afhøringen på finsk eller svensk. I tilfælde af en direkte afhøring i henhold til artikel 17 vælger den anmodende domstol det sprog, der skal benyttes.

7 Hvis det er nødvendigt med tolkebistand, hvem er så ansvarlig for at sørge for dette under de to typer afhøringer, og hvor skal tolkene befinde sig?

Når anmodninger fremsættes i henhold til artikel 10-12, skal den anmodende domstol og den modtagende domstol aftale, hvem der skal stille tolke til rådighed, og hvor de skal befinde sig. Når anmodninger fremsættes i henhold til artikel 17, er den anmodende domstol ansvarlig for at finde tolke og afgøre, hvor de skal befinde sig.

8 Hvilken procedure gælder med hensyn til forberedelse af afhøringen og meddelelsen af tid og sted til den person, der skal afhøres? Hvor lang tid bør der i forbindelse med fastlæggelsen af datoen for afhøringen afsættes for at kunne indkalde den pågældende person rettidigt?

Når anmodninger fremsættes i henhold til artikel 10-12, sender den modtagende domstol en skriftlig indkaldelse til den person, der skal afhøres. Ideelt set bør der være mindst to til tre uger mellem forkyndelsen af meddelelsen og datoen for retsmødet. Når anmodninger fremsættes i henhold til artikel 17, er den anmodende domstol ansvarlig for forkyndelse af meddelelsen og for at træffe de nødvendige foranstaltninger.

9 Hvilke omkostninger er der i forbindelse med anvendelse af videokonferencer, og hvordan afholdes de?

Når en person afgiver forklaring i henhold til forordningens artikel 10-12 ved en domstol med videoudstyr, afføder brugen af videokonferenceudstyr normalt ikke særskilte omkostninger. Når en person i henhold til artikel 17 afhøres et andet sted end i en retssal, påtager den anmodende domstol sig at afholde omkostningerne til videokonferencer.

10 Hvilke krav stilles der i givet fald for at sikre, at den person, der afhøres direkte af den anmodende ret, er blevet oplyst om, at afhøringen skal foregå på frivillig basis?

En domstol, som har indgivet en anmodning i henhold til forordningens artikel 17, stk. 2, skal informere den pågældende person om, at bevisoptagelse sker frivilligt.

11 Hvilken procedurer anvendes med henblik på at bekræfte identiteten på den person, der skal afhøres?

Når anmodninger fremsættes i henhold til artikel 10-12, fastslår den modtagende domstol identiteten af den person, der skal afhøres, og kontrollerer den om nødvendigt i forhold til personens identitetskort eller pas. Når anmodninger fremsættes i henhold til artikel 17, skal den anmodende domstol kontrollere identiteten af den person, der skal afhøres.

12 Hvilke krav gælder med hensyn til edsaflæggelse, og hvilke oplysninger behøves fra den anmodende ret, når der er behov for edsaflæggelse ved direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 17?

Der gælder ingen særlige krav om aflæggelse af ed under direkte bevisoptagelse, jf. artikel 17. Der aflægges ed ifølge den lovgivning, som gælder for den domstol, der afhører vidnet.

13 Hvilke foranstaltninger er der truffet for at sørge for en kontaktperson til den anmodende ret på det sted, hvor videokonferencen afholdes, og en person til at betjene videokonferenceudstyret og håndtere tekniske problemer på afhøringsdagen?

Den modtagende domstol opgiver navnet på den pågældende kontaktperson.

14 Hvilke yderligere krav er der i givet fald med hensyn til oplysninger fra den anmodende ret?

– Den anmodende domstol bør ideelt set opgive navnene på kontaktpersoner for både tekniske foranstaltninger og sagsspecifikke (retlige spørgsmål.

– Anmodningen bør indeholde kontaktoplysninger (e-mailadresser og/eller telefonnumre) på kontaktpersoner, så de også kan kontaktes under retsmødet, i tilfælde af at der er problemer med videoforbindelsen eller andre lignende spørgsmål.

– Hvis staterne ligger i forskellige tidszoner, bør det i anmodningen angives, om de nævnte tidspunkter er klokkeslæt i den anmodende eller den modtagende stat.

Sidste opdatering: 27/07/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.