Bevisoptagelse via videokonference

Frankrig
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er det muligt at foretage bevisoptagelsen ved hjælp af en videokonference, hvor denne enten foretages med deltagelse af en ret i den anmodende medlemsstat eller direkte af en ret i denne medlemsstat? Hvis ja, hvad er da de nationale procedurer eller den gældende nationale lovgivning?

Ja, den anmodende medlemsstats ret, der i overensstemmelse med artikel 10 og 12 og ved hjælp af formular A i forordning (EF) nr. 1206/2001 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil‑ og handelsretlige område anmoder om, at bevisoptagelsen foretages af den kompetente franske ret, kan bidrage til bevisoptagelsen i henhold til forordningens artikel 12 og artikel 741 i den civile retsplejelov. Der er således intet til hinder for, at den anmodende ret anmoder om at deltage via videokonference, forudsat at det nødvendige udstyr er til rådighed, og inden for de grænser og på de betingelser, som den franske ret har fastsat med henblik på bevisoptagelsen.

Retten i den anmodende medlemsstat kan i overensstemmelse med artikel 17 og under anvendelse af formular I i forordning (EF) nr. 1206/2001 anmode det centrale franske organ om tilladelse til at afhøre et vidne direkte via videokonference.

2 Er der nogen begrænsninger med hensyn til, hvilke personer der må afhøres ved hjælp af videokonference – gælder dette f.eks. kun vidner, eller er det også tilladt at afhøre eksperter eller parter i sagen på denne måde?

Enhver person (vidne, sagkyndig, part) kan kun afhøres via videokonference, hvis afhøringen reelt er en foranstaltning til bevisoptagelse i henhold til fransk ret, dvs. vedrører specifikke spørgsmål eller faktiske omstændigheder, som skal angives i den ansøgning om tilladelse, der indgives ved hjælp af formular I. Derfor kan hele retsmødet ved den anmodende ret ikke gennemføres via videokonference.

3 Hvilke typer begrænsninger er der i givet fald for de beviser, som kan fremskaffes via en videokonference?

Kun afhøring af personer kan foretages via videokonference. Dokumenter må ikke fremstilles eller certificeres via videokonference.

4 Er der nogen restriktioner med hensyn til, hvor den pågældende person må afhøres via en videokonference – skal det f.eks. være i en ret?

For så vidt angår en anmodning, der indgives i henhold til artikel 10‑12 og under anvendelse af formular A i forordning nr. 1206/2001, skal den person, der skal afhøres, nødvendigvis fysisk befinde sig i den franske ret, der har stedlig kompetence, med henblik på den afhøring, som retten i domsstaten ønsker at være til stede under.

I tilfælde af en anmodning om direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 17 er der ingen begrænsning. I princippet angiver det centrale franske organ i sin tilladelse kun kontaktoplysningerne for den ret, der har stedlig kompetence til at bistå den anmodende ret, for så vidt angår de praktiske ordninger for afholdelse af videokonferencer. Der er imidlertid intet til hinder for, at den anmodende ret selv fastsætter det sted, hvor den person, der skal afhøres, skal være til stede, forudsat at dette sted er blevet fastlagt på forhånd efter aftale med parterne på den ene side og/eller den person, der skal afhøres, på den anden side. Alle disse oplysninger skal indgå i anmodningen om tilladelse, der indgives ved hjælp af formular I.

Under alle omstændigheder tilkommer det alene den anmodende ret at henvende sig til den ret eller den instans, hvor den person, der skal afhøres, skal give møde, idet det centrale franske organ, når det har givet sin tilladelse, ikke på nogen måde vil intervenere ved denne ret eller denne instans.

5 Er det tilladt at optage videokonferencer, og er denne tekniske mulighed i givet fald tilgængelig?

I tilfælde af en anmodning fremsat i henhold til forordningens artikel 10‑12 kan den anmodende ret, der anmoder om at deltage i afhøringen af vidnet via videokonference, også i formular A anmode om, at afhøringen registreres eller optages, således som det er tilladt i henhold til artikel 739 i den civile retsplejelov.

Der er intet til hinder for, at retten i den anmodende medlemsstat i sin anmodning, der er fremsendt i henhold til artikel 17 ved hjælp af formular I, anmoder om, at afhøringen optages, hvis det er fastsat i dens lovgivning, forudsat at den person, der skal afhøres, underrettes på forhånd. I tilfælde af direkte bevisoptagelse via videokonference vil de praktiske og tekniske ordninger for optagelse af afhøringen under alle omstændigheder udelukkende påhvile den anmodende ret. Den franske ret, der skal bistå den anmodende ret med at arrangere videokonferencen, vil derfor ikke optage den.

6 På hvilket sprog skal afhøringen finde sted: a) hvis der er tale anmodninger under artikel 10-12, og b) hvis der er tale om direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 17?

a) Afhøringen gennemføres i princippet på fransk, men der er intet til hinder for, at den franske dommer, der skal træffe afgørelse, gennemfører afhøringen på et andet sprog, som han, og den person, der skal afhøres, forstår.

b) Afhøringen finder sted på det sprog, som retten i den anmodende medlemsstat har fastsat, om nødvendigt med tolkebistand.

7 Hvis det er nødvendigt med tolkebistand, hvem er så ansvarlig for at sørge for dette under de to typer afhøringer, og hvor skal tolkene befinde sig?

Når anmodningen fremsættes i henhold til forordningens artikel 10‑12, udpeges tolkene af den anmodede franske ret og giver møde for den. De kan også stilles til rådighed af den anmodende ret, der ønsker at deltage i afhøringen via videokonference, forudsat at det dels fremgår af den fremsendte formular A og dels er accepteret af den franske dommer, der er ansvarlig for afhøringen. Alle tolkeudgifter, herunder rejseudgifter, afholdes udelukkende af den anmodende ret, jf. artikel 748 i den civile retsplejelov.

I tilfælde af en anmodning om direkte bevisoptagelse i henhold til forordningens artikel 17 vil tolkene blive stillet til rådighed af den anmodende ret. Der er dog ikke noget til hinder for, at de er til stede sammen med den person, der skal afhøres. I så fald afholdes tolkens eventuelle rejseudgifter også udelukkende af den anmodende ret.

8 Hvilken procedure gælder med hensyn til forberedelse af afhøringen og meddelelsen af tid og sted til den person, der skal afhøres? Hvor lang tid bør der i forbindelse med fastlæggelsen af datoen for afhøringen afsættes for at kunne indkalde den pågældende person rettidigt?

Hvis anmodningen fremsættes i henhold til artikel 10‑12, er den anmodede franske ret ansvarlig for at indkalde den person, der skal afhøres, i overensstemmelse med fransk ret. Hvis den anmodende ret har anmodet om at være til stede under afhøringen, underretter den franske ret den anmodende ret om den dato, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 741 i den civile retsplejelov.

Hvis anmodningen fremsættes i henhold til artikel 17, er den anmodende ret eneansvarlig for at indkalde den person, der skal afhøres, efter at have aftalt dato og tidspunkt for videokonferencen med den kompetente afdeling ved den ret, der bistår den med tilrettelæggelsen af videokonferencen, og hvis kontaktoplysninger er angivet i tilladelsen fra det centrale franske organ. Personen vil derfor under ingen omstændigheder blive indkaldt af den franske domstol eller det centrale franske organ.

9 Hvilke omkostninger er der i forbindelse med anvendelse af videokonferencer, og hvordan afholdes de?

I henhold til artikel 748 i den civile retsplejelov afholdes omkostningerne udelukkende af den anmodende ret, som enten anmoder om at deltage i den franske rets afhøring via videokonference eller selv foretager afhøringen direkte via videokonference. Den anmodende ret skal derfor i det første tilfælde kontakte den anmodede franske ret i overensstemmelse med de praktiske oplysninger, som sidstnævnte har givet, eller i det andet tilfælde den franske domstol, som har ansvaret for at bistå den anmodende ret.

10 Hvilke krav stilles der i givet fald for at sikre, at den person, der afhøres direkte af den anmodende ret, er blevet oplyst om, at afhøringen skal foregå på frivillig basis?

Da den anmodende ret, som har anmodet om at afholde afhøringen direkte via videokonference, selv er ansvarlig for at indkalde den pågældende person, påhviler det denne ret at oplyse den pågældende om, at afhøringen finder sted på frivillig basis.

11 Hvilken procedurer anvendes med henblik på at bekræfte identiteten på den person, der skal afhøres?

Personen skal forevise et identitetsdokument.

12 Hvilke krav gælder med hensyn til edsaflæggelse, og hvilke oplysninger behøves fra den anmodende ret, når der er behov for edsaflæggelse ved direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 17?

I tilfælde af en anmodning i henhold til artikel 10‑12 gælder de betingelser, der er fastsat i fransk ret, medmindre den anmodende ret i formular A har anmodet om anvendelse af principperne i dens nationale lovgivning, med forbehold af deres forenelighed med de franske grundlæggende retsprincipper som omhandlet i artikel 739 og 743 i den civile retsplejelov.

I tilfælde af en anmodning om direkte bevisoptagelse via videokonference i henhold til artikel 17 er betingelserne for at aflægge ed de betingelser, der er fastsat i den anmodende rets lovgivning.

13 Hvilke foranstaltninger er der truffet for at sørge for en kontaktperson til den anmodende ret på det sted, hvor videokonferencen afholdes, og en person til at betjene videokonferenceudstyret og håndtere tekniske problemer på afhøringsdagen?

I forbindelse med en anmodning om direkte bevisoptagelse via videokonference i henhold til artikel 17 angiver det centrale franske organ i tilladelsen til den anmodende ret kontaktoplysninger for tjenesten og de teknisk kompetente personer, som skal kontaktes ved den ret, der skal bistå med gennemførelsen af videokonference. Alle praktiske foranstaltninger skal derfor aftales mellem dem og den anmodende ret.

14 Hvilke yderligere krav er der i givet fald med hensyn til oplysninger fra den anmodende ret?

Anmodninger og meddelelser i henhold til forordning (EF) nr. 1206/2001 samt eventuelle nærmere oplysninger og dokumentation, der måtte være vedlagt denne i form af bilag, skal nødvendigvis oversættes til fransk.

Sidste opdatering: 03/03/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.