Bevisoptagelse via videokonference

Tyskland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er det muligt at foretage bevisoptagelsen ved hjælp af en videokonference, hvor denne enten foretages med deltagelse af en ret i den anmodende medlemsstat eller direkte af en ret i denne medlemsstat? Hvis ja, hvad er da de nationale procedurer eller den gældende nationale lovgivning?

Bevisoptagelse ved hjælp af videokonferencer er tilladt i tyske civilsager i henhold til § 128a, stk. 2, første punktum, i den civile retsplejelov (ZPO – Zivilprozessordnung), hvis parterne aftaler det. Afhøringen skal transmitteres til retten i video- og lydform fra det sted, hvor vidnet eller den sagkyndige befinder sig under afhøringen. Hvis parterne, de retlige repræsentanter eller rådgivere har fået tilladelse til at opholde sig et andet sted, skal afhøringen også transmitteres samtidigt i video- og lydform hertil. For videoafhøringer i en tysk ret, der gennemføres på grundlag af en anmodning i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1206/2001, skal § 128a i ZPO muligvis anvendes med visse ændringer, fordi det den ret, der optager beviserne, ikke nødvendigvis er den ret, der er interesseret i at få et førstehåndsindtryk. Hvis den anmodende ret anmoder om direkte ("passiv") bevisoptagelse efter forordningens artikel 17, skal alle anmodninger om direkte bevisoptagelse ved brug af kommunikationsteknologi i princippet imødekommes, og bevisoptagelse, der går videre end det i § 128a i ZPO anførte, er også mulig. Anmodninger kan kun afvises af de årsager, der er anført i artikel 17, stk. 5. Det centrale organ kan dog fastsætte betingelser for direkte bevisoptagelse i henhold til tysk lovgivning.

2 Er der nogen begrænsninger med hensyn til, hvilke personer der må afhøres ved hjælp af videokonference – gælder dette f.eks. kun vidner, eller er det også tilladt at afhøre eksperter eller parter i sagen på denne måde?

Vidner, sagkyndige og sagens parter kan blive afhørt under en videokonference (§ 128a, stk. 2, første punktum, ZPO).

3 Hvilke typer begrænsninger er der i givet fald for de beviser, som kan fremskaffes via en videokonference?

Tysklands civile retsplejelov bestemmer, at bevisoptagelse kan tage form af afhøring af vidner, sagkyndige og sagens parter via videokonferenceteknologi (§ 128a, stk. 2, i ZPO). Optagelse af andre beviser (dokumenter og visuel inspektion) via videokonference er ikke specifikt tilladt.

4 Er der nogen restriktioner med hensyn til, hvor den pågældende person må afhøres via en videokonference – skal det f.eks. være i en ret?

Loven præciserer ikke, hvor den person, der skal afhøres, skal opholde sig. Tysklands civile retsplejelov bestemmer dog, at det sted, hvorfra der transmitteres til retssalen, skal ligge i Tyskland.

5 Er det tilladt at optage videokonferencer, og er denne tekniske mulighed i givet fald tilgængelig?

I henhold til § 128a, stk. 3, første punktum, i ZPO gælder der et forbud mod at optage retsforhandlinger i billed- og lydform. Dette forbud gælder også i forbindelse med en bevisoptagelse i medfør af artikel 17 i bevisoptagelsesforordningen, da der er tale om et grundlæggende princip i tysk procesret.

6 På hvilket sprog skal afhøringen finde sted: a) hvis der er tale anmodninger under artikel 10-12, og b) hvis der er tale om direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 17?

a) For anmodninger i henhold til artikel 10-12 skal afhøringen foregå på tysk. Hvis sagen involverer personer, der ikke taler tysk, skal der bruges tolk. Det er ikke nødvendigt med brug af tolk, hvis alle involverede personer taler det pågældende udenlandske sprog.

b) I tilfælde af juridisk bistand med direkte bevisoptagelse bestemmer den anmodende ret, hvilket sprog afhøringen skal foregå på. Det centrale organ kan dog, jf. artikel 17, stk. 4, bruge tilladelsen til at fastlægge betingelserne for den direkte bevisoptagelse, såsom hvilket sprog afhøringen skal foregå på.

7 Hvis det er nødvendigt med tolkebistand, hvem er så ansvarlig for at sørge for dette under de to typer afhøringer, og hvor skal tolkene befinde sig?

Hvis der er tale om "aktiv" juridisk bistand, er den anmodede tyske ret ansvarlig for sagens gennemførelse og bevisoptagelse. Der skal bruges tolk ved bevisoptagelse i tyske retter, også selv om kun en af de involverede personer ikke taler tysk. Retten undersøger af egen drift, om de sagens parter råder over de fornødne tyskkundskaber. Retten kan selv bestemme, om der skal bruges tolk. Er der tale om "passiv" bevisoptagelse efter artikel 17, er det den anmodende ret, der bestemmer, om der skal bruges tolk og i bekræftende fald hvilken tolk. Under artikel 17, stk. 4, kan det centrale organ give tilladelse på visse betingelser, f.eks. kan det kræve, at der bruges tolke. Som en del af disse betingelser kan det centrale organ også bestemme, at bevisoptagelsen skal ske på tysk.

8 Hvilken procedure gælder med hensyn til forberedelse af afhøringen og meddelelsen af tid og sted til den person, der skal afhøres? Hvor lang tid bør der i forbindelse med fastlæggelsen af datoen for afhøringen afsættes for at kunne indkalde den pågældende person rettidigt?

Hvis der er tale om aktiv juridisk bistand, indkaldes vidner og sagkyndige uformelt af den anmodede rets justitskontor, medmindre denne ret beslutter, at der skal ske en formel indstævning. Hvis retten bestemmer, at bevisoptagelsen skal ske via en videokonference, skal de personer, hvis vidneforklaring skal transmitteres, give møde det sted, hvor transmissionen skal finde sted. I indstævningen specificeres, hvem parterne er, emnet for afhøringen, dato for afhøringen samt følgerne af ikke at give møde. Desuden angives nøjagtige oplysninger om tid og sted for afhøringen. Der er ikke fastlagt nogen bestemt varslingsperiode.

Hvis den anmodende ret optager bevis direkte, jf. forordningens artikel 17, skal afhørte informeres om, hvor og hvornår den anmodende ret vil foretage afhøringen. Tid og sted afhænger generelt af forholdene i de tyske retter (hvor systemet findes, og hvornår det kan bruges). Tid og sted for afhøringen hænger derfor tæt sammen med tilladelsen fra det centrale organ. I princippet findes der ikke nogen fast frist. Der bør dog tages hensyn til, at international postomdeling tager længere tid.

Der findes ingen bestemmelser vedrørende særlige procedurer for planlægning af den faktiske videokonference. I praksis udpeger det centrale organ rutinemæssigt en kontaktperson ved den ret, hvor videokonferencen skal finde sted. Denne person kan så besvare eventuelle praktiske spørgsmål.

9 Hvilke omkostninger er der i forbindelse med anvendelse af videokonferencer, og hvordan afholdes de?

Brug af videokonferenceteknologi medfører omkostninger til køb, vedligeholdelse og drift af systemet. Disse omkostninger kan ikke pålægges de personer, der er involveret i det civile søgsmål. Der påløber også omkostninger til telekommunikation. Den anmodede ret kan anmode om at få refunderet telekommunikationsudgifter i henhold forordningens artikel 10, stk. 4, sammenholdt med artikel 18, stk. 2.

10 Hvilke krav stilles der i givet fald for at sikre, at den person, der afhøres direkte af den anmodende ret, er blevet oplyst om, at afhøringen skal foregå på frivillig basis?

I henhold til § 63, stk. 2, i forordningen om juridisk bistand i civile sager (ZRHO – Rechtshilfeordnung für Zivilsachen) skal den anmodende ret informere den person, der skal afhøres, om at afhøringen foregår på frivillig basis.

11 Hvilken procedurer anvendes med henblik på at bekræfte identiteten på den person, der skal afhøres?

Hvis der er tvivl om identiteten af en person, som skal afhøres i retten, skal retten kontrollere dette, uanset hvornår det sker under sagen.

12 Hvilke krav gælder med hensyn til edsaflæggelse, og hvilke oplysninger behøves fra den anmodende ret, når der er behov for edsaflæggelse ved direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 17?

Hvis en tysk ret anmodes om at optage bevis for den anmodende ret via en videokonference, sker dette og dermed også edsaflæggelser i overensstemmelse med den anmodende rets formelle regler. Eftersom samarbejde med den person, der afgiver oplysninger under den direkte bevisoptagelse – og derfor også deres samarbejde om edsaflæggelse – under alle omstændigheder er frivilligt (hvilket den pågældende formelt skal oplyses om), kan den anmodende ret ikke stille yderligere krav til edsaflæggelsen. Det centrale organ skal dog under alle omstændigheder sikre overholdelse af ethvert forbud mod at afgive vidneforklaring eller blive afhørt, som den person, der afgiver oplysningerne, skal holde sig efterrettelig (ifølge tysk ret). Her kan f.eks. nævnes forbud mod at afhøre tyske tjenestemænd uden forudgående tilladelse fra den myndighed, de arbejder for, eller afhøring af læger, før deres tavshedspligt er blevet ophævet.

Hvorvidt det er muligt at aflægge ed, og hvilke oplysninger der er brug for fra den anmodende ret, bestemmes af det relevante centrale organ. I forbindelse med at det centrale organ giver sin tilladelse, skal det sikre, at ethvert forbud mod vidneforklaring fra den person, der afgiver oplysningerne, ikke omgås. Det centrale organ kan derfor f.eks. fastslå, under hvilke omstændigheder den person, som afgiver oplysningerne, har fået adgang til dem. Efter tysk ret kan tyske tjenestemænd f.eks. først afgive vidneforklaring, når den myndighed, de arbejder for, har givet tilladelse hertil.

13 Hvilke foranstaltninger er der truffet for at sørge for en kontaktperson til den anmodende ret på det sted, hvor videokonferencen afholdes, og en person til at betjene videokonferenceudstyret og håndtere tekniske problemer på afhøringsdagen?

Retssystemet er føderalt og underlagt den relevante delstats retsforvaltning. Det betyder, at der ikke findes standardregler på dette område på nationalt plan, og at bevisoptagelsesproceduren gennemføres af retsforvaltningen i den relevante delstat. Der kan derfor være store forskelle mellem de forskellige delstaters procedurer. I praksis er de formelle regler fastlagt af den højere delstatsret, i hvis jurisdiktion den anmodede ret er beliggende.

14 Hvilke yderligere krav er der i givet fald med hensyn til oplysninger fra den anmodende ret?

Anmodninger om bevisoptagelse fra udlandet og kommunikation, jf. forordning (EF) nr. 1206/2001, skal ske på tysk eller ledsages af en oversættelse til tysk (§ 1075 i ZPO).

Sidste opdatering: 13/06/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.