På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Bevisoptagelse via videokonference

Gibraltar
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er det muligt at foretage bevisoptagelsen ved hjælp af en videokonference, hvor denne enten foretages med deltagelse af en ret i den anmodende medlemsstat eller direkte af en ret i denne medlemsstat? Hvis ja, hvad er da de nationale procedurer eller den gældende nationale lovgivning?

Det er muligt at optage bevis ved hjælp af videokonference ved Supreme Court i Gibraltar enten med deltagelse af en ret i en anden medlemsstat eller direkte af en ret i den pågældende medlemsstat. Procedurerne for bevisoptagelse fremgår af Part 32 i Civil Procedure Rules of England and Wales, som også finder anvendelse på Gibraltar. Det fremgår af Rule 32.3, at retten kan give et vidne tilladelse til at afgive forklaring via videolink eller ved hjælp af andre midler. Yderligere oplysninger findes i Practice Direction 32, Annex 3.

2 Er der nogen begrænsninger med hensyn til, hvilke personer der må afhøres ved hjælp af videokonference – gælder dette f.eks. kun vidner, eller er det også tilladt at afhøre eksperter eller parter i sagen på denne måde?

Der er ingen begrænsninger for, hvilke personer der kan afhøres i forbindelse med anmodninger i henhold til enten artikel 10-12 eller 17. Forudsat at anmodningen henhører under anvendelsesområdet for forordning nr. 1206/2001 og er forenelig med lovgivningen i Gibraltar, kan alle relevante personer afhøres.

3 Hvilke typer begrænsninger er der i givet fald for de beviser, som kan fremskaffes via en videokonference?

Forudsat at anmodningen om bevisoptagelse er i overensstemmelse med lovgivningen i Gibraltar, og det er praktisk muligt at foretage bevisoptagelse via videokonferencer, er der ingen begrænsninger med hensyn til, hvilke bevisformer der kan optages.

4 Er der nogen restriktioner med hensyn til, hvor den pågældende person må afhøres via en videokonference – skal det f.eks. være i en ret?

I forbindelse med anmodninger i henhold til artikel 10-12 er det normalt, men ikke obligatorisk, at afhøringen finder sted i retten. En videokonference i forbindelse med en anmodning i henhold til artikel 17 kan afholdes hvor som helst.

5 Er det tilladt at optage videokonferencer, og er denne tekniske mulighed i givet fald tilgængelig?

I øjeblikket er det ikke muligt at optage afhøringer i forbindelse med videokonferencer ved Supreme Court i Gibraltar. Hvis der er krav om optagelse, skal parterne sørge for at afhøringen bliver optaget, enten på det tidspunkt hvor forklaringen afgives eller, hvor den ses.

6 På hvilket sprog skal afhøringen finde sted: a) hvis der er tale anmodninger under artikel 10-12, og b) hvis der er tale om direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 17?

a) Når anmodninger fremsættes i henhold til artikel 10-12 skal afhøringen foregå på engelsk.

b) Der er ingen krav til sprog ved afhøringer, hvor der sker direkte bevisoptagelse, selv om den anmodende medlemsstat skal sørge for tolkebistand til vidner, der ikke forstår eller taler det sprog, som afhøringen skal foregå på.

7 Hvis det er nødvendigt med tolkebistand, hvem er så ansvarlig for at sørge for dette under de to typer afhøringer, og hvor skal tolkene befinde sig?

Når en anmodning fremsættes i henhold til artikel 10-12, og vidnet har behov for tolkning fra engelsk, skal parterne sørge for at tilsige en tolk. Hvis vidnet ikke anmoder om tolkebistand, men den anmodende ret ikke forstår engelsk, skal den pågældende ret selv sørge for tolkebistand. Der er ingen begrænsninger med hensyn til, hvor tolken befinder sig under sådanne omstændigheder, selv om det rent praktisk vil være lettere for tolken at give møde ved den anmodende ret.

Den anmodende ret skal sørge for at tilsige tolk i forbindelse med anmodninger i henhold til artikel 17. Igen er der ingen begrænsninger med hensyn til, hvor tolken skal befinde sig.

8 Hvilken procedure gælder med hensyn til forberedelse af afhøringen og meddelelsen af tid og sted til den person, der skal afhøres? Hvor lang tid bør der i forbindelse med fastlæggelsen af datoen for afhøringen afsættes for at kunne indkalde den pågældende person rettidigt?

Når en anmodning fremsættes i henhold til artikel 10-12, forestår den anmodede ret den praktiske tilrettelæggelse. I henhold til artikel 17, hvor Gibraltars centrale enhed (Central Body for Gibraltar) har givet tilladelse til direkte bevisoptagelse, skal den oplyse den anmodende ret om den praktiske tilrettelæggelse. Den anmodende ret skal derefter tage kontakt for at sørge for den nødvendige praktiske tilrettelæggelse.

Den anmodende ret skal kontakte den person, der skal afhøres, for at finde en ledig tid. Det er en god idé at afsætte mindst en måned til at sørge for den nødvendige praktiske tilrettelæggelse.

9 Hvilke omkostninger er der i forbindelse med anvendelse af videokonferencer, og hvordan afholdes de?

Omkostningerne varierer afhængigt af omstændighederne, herunder det sted, hvor videokonferencen skal afholdes (dvs. hvorvidt det skal foregå i retten eller et andet sted), tidspunktet for afhøringen (dvs. hvis det er uden for rettens normale åbningstid, så personalet skal blive der længere), hvorvidt der kræves særlige procedurer, og hvorvidt der skal afholdes særlige omkostninger til brug af udstyret. Gibraltar Courts Service vil oplyse den anmodende ret om omkostningerne. Betaling kan foretages kontant eller med kort i britiske pund (GBP), hvis den foretages ved personligt fremmøde i Supreme Court Registry, eller elektronisk.

10 Hvilke krav stilles der i givet fald for at sikre, at den person, der afhøres direkte af den anmodende ret, er blevet oplyst om, at afhøringen skal foregå på frivillig basis?

Når en anmodning om direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 17 imødekommes af Gibraltars centrale enhed, vil det fremgå af kendelsen, at den anmodende ret skal underrette den person, der skal afhøres, at afhøringen af den pågældende sker på frivillig basis, og at den pågældende når som helst kan forlade afhøringen. Den anmodende ret bedes sende en kopi af denne kendelse til den person, der skal afhøres, når videokonferencen er blevet praktisk tilrettelagt.

11 Hvilken procedurer anvendes med henblik på at bekræfte identiteten på den person, der skal afhøres?

Når en person afhøres af Supreme Court i Gibraltar med deltagelse af en anmodende ret i henhold til artikel 10-12, skal den pågældende aflægge ed eller afgive en erklæring på tro og love, hvorunder den pågældende skal bekræfte sin identitet. Når en anmodende ret optager bevis direkte i henhold til artikel 17, er det op til den pågældende ret at benytte de metoder, den finder nødvendige, til at kontrollere identiteten af den person, der skal afhøres.

12 Hvilke krav gælder med hensyn til edsaflæggelse, og hvilke oplysninger behøves fra den anmodende ret, når der er behov for edsaflæggelse ved direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 17?

Når en anmodning fremsættes i henhold til artikel 10-12, sker edsaflæggelsen eller afgivelsen af erklæring på tro og love i henhold til den almindelige procedure for retter i Gibraltar. Når en anmodning fremsættes i henhold til artikel 17, skal den anmodende ret underrette den anmodede ret om kravene til aflæggelse af ed, således at de nødvendige hellige bøger er til rådighed.

13 Hvilke foranstaltninger er der truffet for at sørge for en kontaktperson til den anmodende ret på det sted, hvor videokonferencen afholdes, og en person til at betjene videokonferenceudstyret og håndtere tekniske problemer på afhøringsdagen?

Når en anmodning fremsættes i henhold til artikel 10-12, forestår den anmodede ret den nødvendige praktiske tilrettelæggelse. Når den centrale enhed imødekommer en anmodning i henhold til artikel 17, vil den underrette Supreme Court om, at den vil blive kontaktet af den anmodende ret, og at den skal bistå den anmodende ret med at sørge for, at der er en person til rådighed til at betjene videokonferenceudstyret og løse eventuelle tekniske problemer på dagen for afhøringen.

14 Hvilke yderligere krav er der i givet fald med hensyn til oplysninger fra den anmodende ret?

Når anmodninger fremsættes i henhold til artikel 17, skal den anmodende ret underrette den anmodede ret, hvis den person, der skal afhøres, har særlige behov – f.eks. særlig adgang for kørestolsbrugere eller teleslynge for høreapparatbrugere.

Sidste opdatering: 01/09/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.