Bevisoptagelse via videokonference

Grækenland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er det muligt at foretage bevisoptagelsen ved hjælp af en videokonference, hvor denne enten foretages med deltagelse af en ret i den anmodende medlemsstat eller direkte af en ret i denne medlemsstat? Hvis ja, hvad er da de nationale procedurer eller den gældende nationale lovgivning?

Ja, men (for indeværende) kun i retten i første instans i Athen.

2 Er der nogen begrænsninger med hensyn til, hvilke personer der må afhøres ved hjælp af videokonference – gælder dette f.eks. kun vidner, eller er det også tilladt at afhøre eksperter eller parter i sagen på denne måde?

Der er ingen begrænsninger. Alle deltagere i sagen kan blive afhørt ved brug af en videokonference.

3 Hvilke typer begrænsninger er der i givet fald for de beviser, som kan fremskaffes via en videokonference?

Der er ingen begrænsninger for mundtlig afhøring af vidner, parter, sagkyndige osv.

4 Er der nogen restriktioner med hensyn til, hvor den pågældende person må afhøres via en videokonference – skal det f.eks. være i en ret?

Afhøringen kan finde sted i særligt indrettede lokaler i en ret eller ved en græsk konsulær myndighed i udlandet.

5 Er det tilladt at optage videokonferencer, og er denne tekniske mulighed i givet fald tilgængelig?

Det er tilladt at optage høringer under videokonferencer, og justitssekretæren eller sekretæren ved den græske konsulære myndighed i udlandet udarbejder protokollen.

6 På hvilket sprog skal afhøringen finde sted: a) hvis der er tale anmodninger under artikel 10-12, og b) hvis der er tale om direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 17?

Retsmødet skal foregå på græsk, om nødvendigt med bistand fra en tolk.

7 Hvis det er nødvendigt med tolkebistand, hvem er så ansvarlig for at sørge for dette under de to typer afhøringer, og hvor skal tolkene befinde sig?

Hvis en af sagens parter beder retten afhøre et vidne, en part eller en sagkyndig, som skal afgive vidneforklaring via en videokonference, men som ikke taler græsk, er det den pågældende parts ansvar at finde tolke og betale deres honorar. Tolke skal befinde sig i samme lokale som den dommer, der gennemfører videokonferencen, eller som sekretæren ved den græske konsulære myndighed i udlandet.

8 Hvilken procedure gælder med hensyn til forberedelse af afhøringen og meddelelsen af tid og sted til den person, der skal afhøres? Hvor lang tid bør der i forbindelse med fastlæggelsen af datoen for afhøringen afsættes for at kunne indkalde den pågældende person rettidigt?

Følgende bestemmes i § 3 i præsidentielt dekret 142/2013: "Retten beslutter af egen drift eller på anmodning af en part, om en bestemt sag skal gennemføres ved hjælp af en videokonference. Det er retten, der beslutter, om en sådan anmodning skal imødekommes, efter at have vurderet, om anvendelsen af denne teknologi er nødvendig for at sikre en effektiv gennemførelse af sagen. Under hensyntagen til den enkelte retssags omstændigheder kan retten imødekomme anmodningen om en videokonference og samtidig kræve yderligere garantier for, at sagen gennemføres korrekt. a) Anmodning fra en part: Den pågældende part skal indgive en anmodning til justitssekretæren ved den ret, der behandler sagen, om et retsmøde ved hjælp af videokonference (§ 270, stk. 7, i den civile retsplejelov), om afhøring ved hjælp af en videokonference eller om aflæggelse af vidneforklaring ved hjælp af en videokonference (§ 270, stk. 8, i den civile retsplejelov). Anmodningen skal indeholde oplysninger om retten eller den konsulære myndighed i udlandet, navnene på de personer, som skal deltage i videokonferencen, deres adresse (herunder e-mailadresse), telefonnummer og faxnummer, de formelle skridt, der ønskes taget med videokonferencen, den planlagte varighed samt eventuelt nødvendigt specialudstyr. Den skal ligeledes indeholde eventuelle særlige betingelser, som parterne fremsætter vedrørende gennemførelsen af videokonferencen. Anmodningen kan indgives på et hvilket som helst trin i retssagen, forudsat at det ikke medfører en overskridelse af tidsfristen for de formelle skridt, der er fastlagt i den civile retsplejelov. Anmodningen og alle dermed relaterede støttedokumenter kan også indgives elektronisk i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Kommunikation om planlægning og gennemførelse af videokonferencen varetages af medarbejdere ved retten og myndigheden i udlandet og kan gennemføres ved hjælp af hensigtsmæssige midler såsom telefon, e-mail eller fax. Anmodningen imødekommes eller afvises ved afgørelse truffet af retten. Beslutningen meddeles af justitssekretæren til den anmodende part via et hensigtsmæssigt kommunikationsmiddel. Hvis anmodningen imødekommes, informerer den anmodende part de øvrige parter om, at den formelle foranstaltning skal finde sted via en videokonference. b) Af rettens egen drift: Den ret, der behandler sagen, kan beslutte at gennemføre den via en videokonference, og informerer parterne herom."

9 Hvilke omkostninger er der i forbindelse med anvendelse af videokonferencer, og hvordan afholdes de?

Hvis en af sagens parter beder retten afhøre et vidne, en part eller en sagkyndig, som skal afgive vidneforklaring via en videokonference, men som ikke taler græsk, er det den pågældende parts ansvar at finde tolke og betale deres honorar. Den pågældende part afholder tolkens honorar direkte.

10 Hvilke krav stilles der i givet fald for at sikre, at den person, der afhøres direkte af den anmodende ret, er blevet oplyst om, at afhøringen skal foregå på frivillig basis?

Den pågældende underrettes af retten.

11 Hvilken procedurer anvendes med henblik på at bekræfte identiteten på den person, der skal afhøres?

Den dommer, der behandler sagen, kontrollerer den afhørtes identitet. For at identificere en person, der giver møde i et andet lokale, bistås dommeren af en medarbejder hos myndigheden i udlandet eller af en anden person, som er godkendt hertil af konsulen.

12 Hvilke krav gælder med hensyn til edsaflæggelse, og hvilke oplysninger behøves fra den anmodende ret, når der er behov for edsaflæggelse ved direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 17?

Det vidne, den sagkyndige osv., der afhøres, spørges af den dommer, der behandler sagen, om den pågældende foretrækker at aflægge en religiøs eller civil ed. Det samme gælder for tolkene, der spørges, før de påbegynder arbejdet.

13 Hvilke foranstaltninger er der truffet for at sørge for en kontaktperson til den anmodende ret på det sted, hvor videokonferencen afholdes, og en person til at betjene videokonferenceudstyret og håndtere tekniske problemer på afhøringsdagen?

De ansvarlige medarbejdere ved retten skal være til stede før og under videokonferencen.

14 Hvilke yderligere krav er der i givet fald med hensyn til oplysninger fra den anmodende ret?

Ingen.

Sidste opdatering: 13/09/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.