Bevisoptagelse via videokonference

Ungarn
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er det muligt at foretage bevisoptagelsen ved hjælp af en videokonference, hvor denne enten foretages med deltagelse af en ret i den anmodende medlemsstat eller direkte af en ret i denne medlemsstat? Hvis ja, hvad er da de nationale procedurer eller den gældende nationale lovgivning?

I henhold til lov nr. CXXX fra 2016 om civil retspleje (lov CXXX fra 2016) kan retten enten på anmodning af en part eller på eget initiativ afhøre en part, andre deltagere i retssagen, et vidne eller en sagkyndig og – forudsat at ejeren af den genstand, der skal undersøges, accepterer det – foretage en undersøgelse via et elektronisk kommunikationsnet. En afhøring via et elektronisk kommunikationsnet kan foranstaltes, hvis det er praktisk, f.eks. for at fremskynde sagen, eller hvor en afhøring ved den ret, hvor sagen er indbragt, ville være vanskelig at foranstalte eller uforholdsmæssigt bekostelig, eller hvis beskyttelsen af et vidne kræver det.

Bestemmelserne om afhøringer via et elektronisk kommunikationsnet kan ses i lov CXXX fra 2016 og justitsministerens bekendtgørelse 19/2017 af 21. december 2017 om anvendelse af elektroniske kommunikationsnet i forbindelse med retsmøder og afhøringer i civilretlige sager ("justitsministerens bekendtgørelse 19/2017 af 21. december").

2 Er der nogen begrænsninger med hensyn til, hvilke personer der må afhøres ved hjælp af videokonference – gælder dette f.eks. kun vidner, eller er det også tilladt at afhøre eksperter eller parter i sagen på denne måde?

Der er ingen begrænsninger med hensyn til, hvem der kan afhøres via et elektronisk kommunikationsnet. Denne metode kan anvendes til at afhøre parterne og andre deltagere i retssagen, vidner, sagkyndige og ejere af genstande, der skal undersøges.

3 Hvilke typer begrænsninger er der i givet fald for de beviser, som kan fremskaffes via en videokonference?

Et retsmøde, en afhøring eller en undersøgelse via et elektronisk kommunikationsnet kan anvendes til at afhøre parterne, vidner og sagkyndige eller til at foretage en undersøgelse.

4 Er der nogen restriktioner med hensyn til, hvor den pågældende person må afhøres via en videokonference – skal det f.eks. være i en ret?

Afhøringer via et elektronisk kommunikationsnet kan finde sted i rettens eller et andet organs separate lokaler indrettet til videokonference, forudsat at alle de nødvendige betingelser for betjening af det elektroniske kommunikationsnet er opfyldt.

5 Er det tilladt at optage videokonferencer, og er denne tekniske mulighed i givet fald tilgængelig?

Ifølge lov CXXX fra 2016 kan retten under retssagen – og på begæring af en af parterne eller på eget initiativ – træffe afgørelse om, at referater af retsmøder, afhøringer eller undersøgelser gennemført via elektroniske kommunikationsnet udarbejdes ved hjælp af uafbrudte og samtidige video- og lydoptagelser.

Hvis der ikke tages referat på denne måde, kan den dommer, som behandler sagen ved den ret, hvor sagen er indbragt, foranstalte, at der foretages video- og lydoptagelser på det sted eller i de separate lokaler, hvor retsmødet finder sted under en afhøring eller undersøgelse via et elektronisk kommunikationsnet.

6 På hvilket sprog skal afhøringen finde sted: a) hvis der er tale anmodninger under artikel 10-12, og b) hvis der er tale om direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 17?

I tilfælde af anmodninger fremsat i henhold til artikel 10-12 i Rådets forordning (EF) nr. 1206/2001 skal bestemmelserne i lov CXXX fra 2016 finde anvendelse i overensstemmelse med artikel 10, stk. 2. Ifølge lov CXXX fra 2016 føres retssagen i Ungarn, men ingen må stilles ringere på grund af manglende kendskab til ungarsk. Under retssagen har enhver ret til mundtligt at bruge sit modersmål, regionale sprog eller mindretalssprog som fastsat i internationale konventioner. Retten er forpligtet til at anvende en tolk, når det er nødvendigt.

I forbindelse med anmodninger efter artikel 17 foretages afhøringen af den anmodende ret i henhold til forordningens artikel 17, stk. 6, i overensstemmelse med lovgivningen i den medlemsstat, hvor denne ret er beliggende.

7 Hvis det er nødvendigt med tolkebistand, hvem er så ansvarlig for at sørge for dette under de to typer afhøringer, og hvor skal tolkene befinde sig?

I forbindelse med anmodninger efter forordningens artikel 10-12 er den anmodede ret forpligtet til at anvende en tolk, hvis det er nødvendigt for at sikre brugen af et modersmål, et regionalt sprog eller et mindretalssprog.

Lov CXXX fra 2016 indeholder ikke særlige bestemmelser om, hvor tolken skal være placeret i tilfælde af en afhøring via et elektronisk kommunikationsnet. Den sikrer dog, at tolkene er til stede i de lokaler, som er indrettet til sådanne afhøringer. På grundlag af justitsministerens bekendtgørelse 19/2017 af 21. december 2017 skal tolken vises på den transmitterede optagelse.

I forbindelse med anmodninger efter forordningens artikel 17 finder bestemmelserne i artikel 17, stk. 4 og 6, anvendelse.

8 Hvilken procedure gælder med hensyn til forberedelse af afhøringen og meddelelsen af tid og sted til den person, der skal afhøres? Hvor lang tid bør der i forbindelse med fastlæggelsen af datoen for afhøringen afsættes for at kunne indkalde den pågældende person rettidigt?

Kendelsen om afhøring via et elektronisk kommunikationsnet forkyndes for de indkaldte personer samtidig med tilsigelsen til afhøringen eller undersøgelsen. Retten sender straks kendelsen om afhøring via et elektronisk kommunikationsnet til den ret eller det andet organ, som stiller de særlige faciliteter til afhøringen via det elektroniske kommunikationsnet til rådighed.

Lov CXXX fra 2016 indeholder ingen særlig bestemmelse om tilsigelser til afhøringer via et elektronisk kommunikationsnet. Tilsigelser til et retsmøde skal fremsendes i tide, således at dokumentationen for den lovlige forkyndelse heraf kan fremsendes til retten inden retsmødet.

Det første retsmøde skal planlægges, således at det sikres, at stævningen som hovedregel forkyndes for parterne mindst 15 dage inden datoen for berammelse af retsmødet. Retten kan forkorte denne periode i hastesager.

I forbindelse med anmodninger efter forordningens artikel 17 finder bestemmelserne i artikel 17, stk. 4 og 6, anvendelse.

9 Hvilke omkostninger er der i forbindelse med anvendelse af videokonferencer, og hvordan afholdes de?

Omkostningerne varierer og skal afholdes af den anmodende ret.

10 Hvilke krav stilles der i givet fald for at sikre, at den person, der afhøres direkte af den anmodende ret, er blevet oplyst om, at afhøringen skal foregå på frivillig basis?

Det fremgår af forordningens artikel 17, stk. 2, at den anmodende ret skal underrette den pågældende om, at dennes deltagelse i retsmødet sker på frivillig basis.

11 Hvilken procedurer anvendes med henblik på at bekræfte identiteten på den person, der skal afhøres?

Identiteten af den person, der skal afhøres via et elektronisk kommunikationsnet, kontrolleres på grundlag af:

- oplysningerne fra den pågældende til kontrol af dennes identitet og adresse og

- fremlæggelse ved hjælp af teknisk udstyr som anført i lovgivningen af den pågældendes officielle identifikationsdokument eller opholdsdokument.

Såfremt retten har pålagt fortrolig behandling af oplysninger om et vidne, skal det under fremlæggelsen af vidnets officielle identifikationsdokument eller opholdsdokument gennem det tekniske udstyr, der er fastsat i lovgivningen, sikres, at kun retsformanden (eller justitssekretæren, hvis afhøringen eller undersøgelsen foretages af en justitssekretær) kan se det.

Retten anvender ligeledes elektroniske midler eller direkte databaseforespørgsler for at få bekræftet, at:

- oplysningerne fra den person, der afhøres via et elektronisk kommunikationsnet, til kontrol af dennes identitet og adresse er i overensstemmelse med de registrerede oplysninger, og

- det officielle dokument og opholdsdokumentet, som personen har fremlagt som identitetsbevis, er gyldigt og er i overensstemmelse med de registrerede oplysninger.

12 Hvilke krav gælder med hensyn til edsaflæggelse, og hvilke oplysninger behøves fra den anmodende ret, når der er behov for edsaflæggelse ved direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 17?

Lov CXXX fra 2016 indeholder ingen bestemmelser om edsaflæggelse i retssager.

13 Hvilke foranstaltninger er der truffet for at sørge for en kontaktperson til den anmodende ret på det sted, hvor videokonferencen afholdes, og en person til at betjene videokonferenceudstyret og håndtere tekniske problemer på afhøringsdagen?

Det bestemmes imidlertid i lov CXXX fra 2016, at der skal være en person til stede, der har til opgave at betjene det nødvendige tekniske udstyr til afhøringer via et elektronisk kommunikationsnet i de særlige lokaler og sikre, at det fungerer.

Operatøren skal sørge for, at det tekniske udstyr til afhøringen er fuldt funktionsdygtigt, før afhøringen indledes. Hvis der er nogen hindring for den normale betjening af det tekniske udstyr, rapporterer operatøren straks funktionsfejlen til den dommer, som er til stede på afhøringsstedet, og sørger for, at problemet løses. Det tekniske problem, og de foranstaltninger der træffes, rapporteres herefter skriftligt til operatørens overordnede. Afhøringen via et elektronisk kommunikationsnet kan ikke indledes eller fortsættes, før problemet er løst. Den procedure, der blev fulgt, da problemet eller funktionsfejlen i det tekniske udstyr, der blev anvendt ved afhøringen via et elektronisk kommunikationsnet, opstod, skal om nødvendigt gentages.

14 Hvilke yderligere krav er der i givet fald med hensyn til oplysninger fra den anmodende ret?

Der skal normalt ikke fremlægges andre oplysninger.

Sidste opdatering: 26/10/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.