Bevisoptagelse via videokonference

Irland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er det muligt at foretage bevisoptagelsen ved hjælp af en videokonference, hvor denne enten foretages med deltagelse af en ret i den anmodende medlemsstat eller direkte af en ret i denne medlemsstat? Hvis ja, hvad er da de nationale procedurer eller den gældende nationale lovgivning?

Det er muligt at foretage bevisoptagelsen ved hjælp af en videokonference ved en irsk retsinstans, hvor denne enten foretages med deltagelse af en ret i en anden medlemsstat eller direkte af en ret i denne medlemsstat? Procedurerne omfatter højesterets instruks "HC45 - Brug videokonferenceforbindelser til bevisoptagelse i civilsager".

2 Er der nogen begrænsninger med hensyn til, hvilke personer der må afhøres ved hjælp af videokonference – gælder dette f.eks. kun vidner, eller er det også tilladt at afhøre eksperter eller parter i sagen på denne måde?

Der er ingen begrænsninger med hensyn til, hvilke personer der må afhøres.

3 Hvilke typer begrænsninger er der i givet fald for de beviser, som kan fremskaffes via en videokonference?

Der er ingen begrænsninger for de beviser, som kan fremskaffes.

4 Er der nogen restriktioner med hensyn til, hvor den pågældende person må afhøres via en videokonference – skal det f.eks. være i en ret?

Der er ingen restriktioner, dog under forudsætning af dommerens samtykke.

5 Er det tilladt at optage videokonferencer, og er denne tekniske mulighed i givet fald tilgængelig?

Der er mulighed for at optage videokonferencer i Irland. Adgang til en sådan optagelse skal pålægges af retten.

6 På hvilket sprog skal afhøringen finde sted: a) hvis der er tale anmodninger under artikel 10-12, og b) hvis der er tale om direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 17?

Høringen skal finde sted på engelsk eller irsk, hvis den gennemføres i Irland. Ved sager, hvor høringen finder sted uden for Irland, er der ingen sproglige restriktioner.

7 Hvis det er nødvendigt med tolkebistand, hvem er så ansvarlig for at sørge for dette under de to typer afhøringer, og hvor skal tolkene befinde sig?

Hvis retten befinder sig i Irland, vil de retlige myndigheder i Irland sørge for tolken, hvis sagen vedrører familie- eller strafferet. I civilretlige sager er det parternes ansvar at sørge for tolkning.

Hvis den anmodende ret ikke forstår engelsk eller irsk, er det denne rets ansvar selv at sørge for tolkning.

Der er ikke nogen begrænsninger for, hvor tolkene skal befinde sig.

8 Hvilken procedure gælder med hensyn til forberedelse af afhøringen og meddelelsen af tid og sted til den person, der skal afhøres? Hvor lang tid bør der i forbindelse med fastlæggelsen af datoen for afhøringen afsættes for at kunne indkalde den pågældende person rettidigt?

Alle forberedelser skal aftales mellem de to retsinstanser. Det anbefales at afprøve forbindelsen forud for retsmødet for at sikre, at den fungerer korrekt.

9 Hvilke omkostninger er der i forbindelse med anvendelse af videokonferencer, og hvordan afholdes de?

Omkostningerne vil variere afhængigt af omstændighederne, herunder hvor videokonferencen finder sted (dvs. om det er i en retssal eller i andre lokaler), tidspunktet for høringen (dvs. at hvis det er uden for normal kontortid, skal personalet blive længere), om der er behov for særlige procedurer og om der påløber omkostninger ved brugen af udstyret. Den anmodede ret informerer den anmodende ret om omkostningerne. Betaling skal ske i euro.

10 Hvilke krav stilles der i givet fald for at sikre, at den person, der afhøres direkte af den anmodende ret, er blevet oplyst om, at afhøringen skal foregå på frivillig basis?

Det er op til den anmodende ret at informere vidnet.

11 Hvilken procedurer anvendes med henblik på at bekræfte identiteten på den person, der skal afhøres?

Det påhviler retten selv at bekræfte identiteten på den person, der skal afhøres.

12 Hvilke krav gælder med hensyn til edsaflæggelse, og hvilke oplysninger behøves fra den anmodende ret, når der er behov for edsaflæggelse ved direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 17?

Edsaflæggelsen skal findes sted efter den normale procedure for domstole i Irland.

13 Hvilke foranstaltninger er der truffet for at sørge for en kontaktperson til den anmodende ret på det sted, hvor videokonferencen afholdes, og en person til at betjene videokonferenceudstyret og håndtere tekniske problemer på afhøringsdagen?

Dette aftales mellem de to retsinstanser.

14 Hvilke yderligere krav er der i givet fald med hensyn til oplysninger fra den anmodende ret?

Ingen, medmindre der er særlige ønsker (f.eks. tegnsprog, kørestolsadgang, særlige religiøse krav til edsaflæggelsen osv.).

Sidste opdatering: 08/04/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.