Bevisoptagelse via videokonference

Malta
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er det muligt at foretage bevisoptagelsen ved hjælp af en videokonference, hvor denne enten foretages med deltagelse af en ret i den anmodende medlemsstat eller direkte af en ret i denne medlemsstat? Hvis ja, hvad er da de nationale procedurer eller den gældende nationale lovgivning?

Hvis Malta er den anmodende stat, bruges videokonference som sidste mulighed.

2 Er der nogen begrænsninger med hensyn til, hvilke personer der må afhøres ved hjælp af videokonference – gælder dette f.eks. kun vidner, eller er det også tilladt at afhøre eksperter eller parter i sagen på denne måde?

Nej, der er ingen begrænsninger for, hvem der kan blive afhørt; vidner, eksperter og parter kan alle blive afhørt.

3 Hvilke typer begrænsninger er der i givet fald for de beviser, som kan fremskaffes via en videokonference?

Det er op til retten at bestemme, hvad der kan bruges som bevis.

4 Er der nogen restriktioner med hensyn til, hvor den pågældende person må afhøres via en videokonference – skal det f.eks. være i en ret?

Hvis Malta er den anmodede stat, skal en person afhøres i retten.

5 Er det tilladt at optage videokonferencer, og er denne tekniske mulighed i givet fald tilgængelig?

Ja, det er tilladt at optage videokonferencer, og der er faciliteter til formålet.

6 På hvilket sprog skal afhøringen finde sted: a) hvis der er tale anmodninger under artikel 10-12, og b) hvis der er tale om direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 17?

a) Hvis Malta er den anmodede stat, udføres anmodninger om afhøring i henhold til artikel 10-12 på maltesisk eller engelsk

b) Hvis Malta er den anmodende stat, udføres anmodninger i henhold til artikel 17 på maltesisk eller engelsk.

7 Hvis det er nødvendigt med tolkebistand, hvem er så ansvarlig for at sørge for dette under de to typer afhøringer, og hvor skal tolkene befinde sig?

Hvis Malta er den anmodede stat og derfor skal afhøre vidnet, hedder det i artikel 596, stk. 1, i Code of Organisation and Civil Procedure (den maltesiske lov om organisation og civilretssager), kapitel 12 i Maltas lovsamling: "Hvis retten ikke forstår det sprog, hvorpå vidneforklaringen gives, udpeger den en kvalificeret tolk foreløbig for den parts regning, som fører vidnet". I sådanne tilfælde skal tolken være der, hvor vidnet er.

Hvis Malta er den anmodende stat i henhold til artikel 17, og hvor der er tale om direkte bevisoptagelse, afhænger det af sagens omstændigheder, hvor tolken skal være.

8 Hvilken procedure gælder med hensyn til forberedelse af afhøringen og meddelelsen af tid og sted til den person, der skal afhøres? Hvor lang tid bør der i forbindelse med fastlæggelsen af datoen for afhøringen afsættes for at kunne indkalde den pågældende person rettidigt?

Hvor der optages bevis i henhold til artikel 10 og 12, og hvis Malta er den anmodede stat, hedder det i artikel 568, stk. 1, i Code of Organisation and Civil Procedure: "Vidner indkaldes til fremmøde ved tilsigelse, der udfærdiges efter ansøgning fra den interesserede part". Der bør gå en måned mellem retsmøderne, så der er tid nok til at indkalde vidnet.

I henhold til artikel 17, når Malta er den anmodende stat, er det op til retten at beslutte, hvordan den person, der skal afhøres, skal have besked om tid og sted. Der bør gå en måned mellem retsmøderne, så der er tid nok til at indkalde vidnet.

9 Hvilke omkostninger er der i forbindelse med anvendelse af videokonferencer, og hvordan afholdes de?

Der betales et gebyr på 100 EUR for op til de første to timers videokonference

Der betales et gebyr på 50 EUR for hver efterfølgende time

Der gælder også et teknikergebyr på 58 EUR pr. time.

10 Hvilke krav stilles der i givet fald for at sikre, at den person, der afhøres direkte af den anmodende ret, er blevet oplyst om, at afhøringen skal foregå på frivillig basis?

Før vidnet afgiver forklaring, informeres vidnet af retten om, at hvis han/hun ikke har det godt med at afgive forklaring, skal han/hun oplyse den anmodende ret om det.

11 Hvilken procedurer anvendes med henblik på at bekræfte identiteten på den person, der skal afhøres?

Retten kan anmode den, der skal afhøres, om at vise sit pas eller identitetskort inden vidneforklaringen. Inden retsmødet får vidnet at vide, at et af disse dokumenter skal medbringes.

12 Hvilke krav gælder med hensyn til edsaflæggelse, og hvilke oplysninger behøves fra den anmodende ret, når der er behov for edsaflæggelse ved direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 17?

I artikel 111 i Code of Organisation and Civil Procedure hedder det: "Et vidne, der erklærer sin romersk-katolske tro, aflægger ed ifølge skikken for mennesker med den tro, og et vidne, som ikke erklærer denne tro, aflægger ed på en måde, som vedkommende finder mest bindende for sin samvittighed."

13 Hvilke foranstaltninger er der truffet for at sørge for en kontaktperson til den anmodende ret på det sted, hvor videokonferencen afholdes, og en person til at betjene videokonferenceudstyret og håndtere tekniske problemer på afhøringsdagen?

Kontaktpersonerne er:

Charles Calleja, seniortekniker med ansvar for audiovisuelt udstyr

Charles Calleja er ansvarlig for at tilslutte, afprøve og yde teknisk assistance under videokonferencen

Tlf.: +356 25902375 - kontor på 4. sal i Law Courts i Valletta

charles-george.calleja@gov.mt

Maria Ruth Ciantar, ansvarlig for videokonferencer

Tlf.: +356 25902391 - kontor på 4. sal i Law Courts i Valletta

maria.a.ciantar@gov.mt

Alan J. Darmanin, kontorassistent

Tlf.: +356 25902211 - kontor på 4. sal i Law Courts i Valletta

alan.a.darmanin@gov.mt

14 Hvilke yderligere krav er der i givet fald med hensyn til oplysninger fra den anmodende ret?

Inden datoen for retsmødet skal den anmodende ret give følgende oplysninger:

a. Tidszone

b. Aftale om afprøvning (dato og tid)

c. Fast IP

d. Kontaktoplysninger om den anmodende rets tekniker

Sidste opdatering: 10/03/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.