På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Bevisoptagelse via videokonference

Nordirland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er det muligt at foretage bevisoptagelsen ved hjælp af en videokonference, hvor denne enten foretages med deltagelse af en ret i den anmodende medlemsstat eller direkte af en ret i denne medlemsstat? Hvis ja, hvad er da de nationale procedurer eller den gældende nationale lovgivning?

Det er muligt at optage bevis ved hjælp af en videokonference i retterne i Nordirland enten med deltagelse af en ret i en anden medlemsstat eller direkte af en ret i den pågældende medlemsstat. Procedurerne for bevisoptagelse fremgår af Order 38 i Court of Judicature Rules (Rules of the Supreme Court (Northern Ireland) (Amendment No. 2) 2005).

2 Er der nogen begrænsninger med hensyn til, hvilke personer der må afhøres ved hjælp af videokonference – gælder dette f.eks. kun vidner, eller er det også tilladt at afhøre eksperter eller parter i sagen på denne måde?

Der er ingen begrænsninger for, hvilke personer der kan afhøres, i forbindelse med anmodninger i henhold til enten artikel 10-12 eller 17 – såfremt anmodningen henhører under anvendelsesområdet for forordning nr. 1206/2001 og er forenelig med lovgivningen i Nordirland, kan alle relevante personer afhøres.

3 Hvilke typer begrænsninger er der i givet fald for de beviser, som kan fremskaffes via en videokonference?

Forudsat at anmodningen om bevisoptagelse er i overensstemmelse med lovgivningen i Nordirland, og det er praktisk muligt at foretage bevisoptagelse via videokonferencer, er der ingen begrænsninger med hensyn til, hvilke bevisformer der kan optages.

4 Er der nogen restriktioner med hensyn til, hvor den pågældende person må afhøres via en videokonference – skal det f.eks. være i en ret?

I forbindelse med anmodninger i henhold til artikel 10-12 er det normalt, men ikke obligatorisk, at afhøringen finder sted i retten. En videokonference i forbindelse med en anmodning i henhold til artikel 17 kan afholdes hvor som helst, selv om det anbefales den anmodende medlemsstats ret at vælge den ret med videokonferenceudstyr, der er nærmest vidnerne.

5 Er det tilladt at optage videokonferencer, og er denne tekniske mulighed i givet fald tilgængelig?

Der foretages digital lydoptagelse af videokonferencer i forbindelse med alle sager ved High Court, da der her altid føres protokol.

6 På hvilket sprog skal afhøringen finde sted: a) hvis der er tale anmodninger under artikel 10-12, og b) hvis der er tale om direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 17?

a) Når anmodninger fremsættes i henhold til artikel 10-12 skal afhøringen foregå på engelsk.

b) Der er ingen krav til sprog ved afhøringer, hvor der sker direkte bevisoptagelse, selv om den anmodende medlemsstat skal sørge for tolkebistand til vidner, der ikke forstår eller taler det sprog, som afhøringen skal foregå på.

7 Hvis det er nødvendigt med tolkebistand, hvem er så ansvarlig for at sørge for dette under de to typer afhøringer, og hvor skal tolkene befinde sig?

Når en anmodning fremsættes i henhold til artikel 10-12, og vidnet har behov for tolkning fra engelsk, vil retten i Nordirland sørge for at tilsige en tolk. Hvis vidnet ikke anmoder om tolkebistand, men den anmodende ret ikke forstår engelsk, skal den pågældende ret selv sørge for tolkebistand. Der er ingen begrænsninger med hensyn til, hvor tolken befinder sig under sådanne omstændigheder, selv om det rent praktisk vil være lettere for tolken at give møde ved den anmodende ret.

Den anmodende ret skal sørge for at tilsige tolk i forbindelse med anmodninger i henhold til artikel 17. Igen er der ingen begrænsninger med hensyn til, hvor tolken skal befinde sig.

8 Hvilken procedure gælder med hensyn til forberedelse af afhøringen og meddelelsen af tid og sted til den person, der skal afhøres? Hvor lang tid bør der i forbindelse med fastlæggelsen af datoen for afhøringen afsættes for at kunne indkalde den pågældende person rettidigt?

Når en anmodning fremsættes i henhold til artikel 10-12, forestår den anmodede ret den praktiske tilrettelæggelse. I henhold til artikel 17, hvor Nordirlands centrale enhed (Central Body for Northern Ireland) har givet tilladelse til direkte bevisoptagelse, skal den oplyse den anmodende ret om den ret med videokonferenceudstyr, der er nærmest den person, som skal afhøres. Den anmodende ret skal derefter tage direkte kontakt til den anbefalede ret for at sørge for den nødvendige praktiske tilrettelæggelse. Den centrale enhed underretter retten med videokonferenceudstyr om, at den vil blive kontaktet af den anmodende ret.

Den anmodende ret skal fastslå, hvornår videokonferenceudstyret er til rådighed, og skal derefter kontakte den person, der skal afhøres, for at finde en ledig tid. Det er en god idé at afsætte mindst en måned til at sørge for den nødvendige praktiske tilrettelæggelse.

9 Hvilke omkostninger er der i forbindelse med anvendelse af videokonferencer, og hvordan afholdes de?

Der skal afholdes omkostninger til leje af udstyr og varigheden af videokonferencen. Betaling kan foretages kontant eller ved bankoverførsel i britiske pund (GBP).

10 Hvilke krav stilles der i givet fald for at sikre, at den person, der afhøres direkte af den anmodende ret, er blevet oplyst om, at afhøringen skal foregå på frivillig basis?

Når en anmodning om direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 17 imødekommes af Nordirlands centrale enhed, vil det fremgå af kendelsen, at den anmodende ret skal underrette den person, der skal afhøres, om at afhøringen af den pågældende sker på frivillig basis, og at den pågældende når som helst kan forlade afhøringen. Den anmodende ret bedes sende en kopi af denne kendelse til den person, der skal afhøres, når videokonferencen er blevet praktisk tilrettelagt.

11 Hvilken procedurer anvendes med henblik på at bekræfte identiteten på den person, der skal afhøres?

Når en person afhøres af en ret i Nordirland med deltagelse af en anmodende ret i henhold til artikel 10-12, skal den pågældende aflægge ed eller afgive en erklæring på tro og love, hvorunder den pågældende skal bekræfte sin identitet. Når en anmodende ret optager bevis direkte i henhold til artikel 17, er det op til den pågældende ret at benytte de metoder, den finder nødvendige, til at kontrollere identiteten af den person, der skal afhøres.

12 Hvilke krav gælder med hensyn til edsaflæggelse, og hvilke oplysninger behøves fra den anmodende ret, når der er behov for edsaflæggelse ved direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 17?

Når en anmodning fremsættes i henhold til artikel 10-12, sker edsaflæggelsen eller afgivelsen af erklæring på tro og love i henhold til den almindelige procedure for retter i Nordirland. Når en anmodning fremsættes i henhold til artikel 17, skal den anmodende ret underrette den anmodede ret om kravene til aflæggelse af ed, således at de nødvendige hellige bøger er til rådighed.

13 Hvilke foranstaltninger er der truffet for at sørge for en kontaktperson til den anmodende ret på det sted, hvor videokonferencen afholdes, og en person til at betjene videokonferenceudstyret og håndtere tekniske problemer på afhøringsdagen?

Northern Ireland Courts and Tribunals Service sørger for at fremsende oplysninger om en kontaktperson, som vil tage kontakt til den anmodende ret og vil være til stede på dagen for afhøringen. Nogle dage før afhøringen vil der blive foretaget tekniske test af udstyret. Disse test vil også blive foretaget om morgenen på dagen for afhøringen. Der vil være teknisk support på dagen for afhøringen.

14 Hvilke yderligere krav er der i givet fald med hensyn til oplysninger fra den anmodende ret?

Der kræves i øjeblikket ingen yderligere oplysninger.

Sidste opdatering: 31/08/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.