Den originale sprogudgave af denne side polsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Bevisoptagelse via videokonference

Polen
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er det muligt at foretage bevisoptagelsen ved hjælp af en videokonference, hvor denne enten foretages med deltagelse af en ret i den anmodende medlemsstat eller direkte af en ret i denne medlemsstat? Hvis ja, hvad er da de nationale procedurer eller den gældende nationale lovgivning?

I Polen kan der optages bevis via videokonference i henhold til artikel 10-12 og artikel 17 i Rådets forordning (EF) nr. 1206/2001 af 28. maj 2001 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område og i henhold til Haagerkonventionen af 18. marts 1970 om bevisoptagelse i udlandet i sager om civile eller kommercielle spørgsmål (lovtidende (Dziennik Ustaw) 2000, nr. 50, punkt 582) for andre lande (der ikke er omfattet af forordningen).

Videokonferencer er reguleret i artikel 235, stk. 2 og 3, i den civile retsplejelov og i justitsministeriets bekendtgørelse af 24. februar 2010 om teknisk udstyr og ressourcer til fjernstyret bevisoptagelse i civile sager.

2 Er der nogen begrænsninger med hensyn til, hvilke personer der må afhøres ved hjælp af videokonference – gælder dette f.eks. kun vidner, eller er det også tilladt at afhøre eksperter eller parter i sagen på denne måde?

Der er ingen begrænsninger af denne karakter i polsk ret, idet sagkyndige, parter og vidner kan afhøres via videokonference.

3 Hvilke typer begrænsninger er der i givet fald for de beviser, som kan fremskaffes via en videokonference?

Der er ingen særlige begrænsninger i polsk ret med hensyn til hvilken type bevis, der kan optages via videokonference.

4 Er der nogen restriktioner med hensyn til, hvor den pågældende person må afhøres via en videokonference – skal det f.eks. være i en ret?

Der er ingen særlige begrænsninger i polsk ret med hensyn til, hvor den pågældende skal afhøres via videokonference. Normalt foretages afhøringen i retten med forbehold af artikel 17 i forordning (EF) nr. 1206/2001, i medfør af hvilken den anmodende ret træffer afgørelse om afhøringsstedet.

5 Er det tilladt at optage videokonferencer, og er denne tekniske mulighed i givet fald tilgængelig?

Der er ingen nærmere bestemmelser i polsk ret om optagelse af afhøringer ved hjælp af videokonference, og det er op til den ret, der optager bevis, at afgøre, om den pågældende afhøring ved hjælp af videokonference skal optages.

6 På hvilket sprog skal afhøringen finde sted: a) hvis der er tale anmodninger under artikel 10-12, og b) hvis der er tale om direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 17?

Afhøringen foretages normalt på polsk. Hvis den person, der afhøres, ikke forstår polsk, skal der være en tolk til stede.

Der er ingen særlige bestemmelser om afhøring som omhandlet i artikel 17, men når det centrale organ indvilliger i direkte bevisoptagelse, kan det kræve, at den anmodende ret stiller tolken til rådighed.

7 Hvis det er nødvendigt med tolkebistand, hvem er så ansvarlig for at sørge for dette under de to typer afhøringer, og hvor skal tolkene befinde sig?

I forbindelse med afhøring som omhandlet i artikel 10-12 skal den anmodede ret i princippet stille tolken til rådighed (normalt valgt fra listen over autoriserede tolke). Under særlige omstændigheder kan retten imidlertid acceptere en tolk på forslag af en part.

I forbindelse med afhøring som omhandlet i artikel 17 sikrer den anmodede ret, at der er en tolk til stede, når det centrale organ kræver, at den anmodende ret stiller tolken til rådighed.

8 Hvilken procedure gælder med hensyn til forberedelse af afhøringen og meddelelsen af tid og sted til den person, der skal afhøres? Hvor lang tid bør der i forbindelse med fastlæggelsen af datoen for afhøringen afsættes for at kunne indkalde den pågældende person rettidigt?

I forbindelse med afhøring som omhandlet i artikel 10-12 underretter den anmodede ret vidnet/parten om tid og sted for retsmødet mindst syv dage inden datoen for retsmødet. Under særlige omstændigheder underretter den anmodede ret vidnet/parten om tid og sted for retsmødet tre dage inden datoen for retsmødets afholdelse.

I forbindelse med afhøring som omhandlet i artikel 17 underretter det centrale organ vidnet/parten om, at det har givet sin tilladelse til afhøringen, og at afhøringen skal foregå på frivillig basis uden brug af tvangsmidler. Det påhviler den anmodende ret at underrette om tid og sted for retsmødet.

9 Hvilke omkostninger er der i forbindelse med anvendelse af videokonferencer, og hvordan afholdes de?

Når bevisoptagelse ved brug af moderne teknologi indebærer omkostninger for den anmodede ret, anvender retten artikel 1135¹, stk. 3, i den civile retsplejelov, der bestemmer, at retten, hvis udførelsen af en anmodning fra en ret eller en anden myndighed i et andet land giver anledning til omkostninger i forbindelse med brug af en anden metode end den, der er foreskrevet i polsk ret, ikke efterkommer anmodningen, før retten eller den anden myndighed i et andet land har forudbetalt et passende beløb inden for den anførte frist.

10 Hvilke krav stilles der i givet fald for at sikre, at den person, der afhøres direkte af den anmodende ret, er blevet oplyst om, at afhøringen skal foregå på frivillig basis?

Det centrale organ underretter vidnet/parten om, at det har givet sin tilladelse til afhøringen, og at afhøringen skal foregå på frivillig basis uden brug af tvangsmidler.

11 Hvilken procedurer anvendes med henblik på at bekræfte identiteten på den person, der skal afhøres?

Retten identificerer den pågældende ved at anmode denne om at forelægge et egnet dokument, f.eks. et id-kort, pas eller kørekort.

12 Hvilke krav gælder med hensyn til edsaflæggelse, og hvilke oplysninger behøves fra den anmodende ret, når der er behov for edsaflæggelse ved direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 17?

I forbindelse med afhøring som omhandlet i artikel 17 kan det centrale organ anmode om at få edsteksten udleveret, hvis den anmodende ret meddeler det centrale organ, at det har til hensigt at optage bevis fra et vidne under ed. Hvis eden er i strid med grundlæggende retsprincipper i det land, hvor den anmodede ret er beliggende, kan det centrale organ afvise at indvillige i afhøringen eller stille krav om anvendelse af edsteksten som affattet i polsk ret.

13 Hvilke foranstaltninger er der truffet for at sørge for en kontaktperson til den anmodende ret på det sted, hvor videokonferencen afholdes, og en person til at betjene videokonferenceudstyret og håndtere tekniske problemer på afhøringsdagen?

Alle domstole har normalt ansat en person til at betjene det tekniske udstyr. Hvis der opstår problemer, kan der rettes henvendelse til det polske EJN-kontaktpunkt.

14 Hvilke yderligere krav er der i givet fald med hensyn til oplysninger fra den anmodende ret?

Der kræves generelt ikke yderligere oplysninger efter polsk ret. Der kan imidlertid i visse tilfælde være behov for sådanne oplysninger.

Sidste opdatering: 13/03/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.