På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022

Bevisoptagelse via videokonference

Skotland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er det muligt at foretage bevisoptagelsen ved hjælp af en videokonference, hvor denne enten foretages med deltagelse af en ret i den anmodende medlemsstat eller direkte af en ret i denne medlemsstat? Hvis ja, hvad er da de nationale procedurer eller den gældende nationale lovgivning?

Ja. Ordningen findes i 38 retter i Skotland.

Artikel 10-12 og 17 finder anvendelse på alle anmodninger, der er modtaget i overensstemmelse med forordning nr. 1206/2001. Ingen andre lokale procedurer anvendes i disse sager.

2 Er der nogen begrænsninger med hensyn til, hvilke personer der må afhøres ved hjælp af videokonference – gælder dette f.eks. kun vidner, eller er det også tilladt at afhøre eksperter eller parter i sagen på denne måde?

Der er ingen begrænsninger for, hvilke personer der kan afhøres.

3 Hvilke typer begrænsninger er der i givet fald for de beviser, som kan fremskaffes via en videokonference?

Der er ingen begrænsninger i loven. Der kan være praktiske begrænsninger (f.eks. henvisning til fysiske genstande som den anmodende ret er i besiddelse af, hvortil vidnet ikke har adgang).

4 Er der nogen restriktioner med hensyn til, hvor den pågældende person må afhøres via en videokonference – skal det f.eks. være i en ret?

Igen er der ingen begrænsninger i loven. Retssale og andre lokaler har tidligere været benyttet. Der vælges et passende sted af Sheriff og Sheriff Clerk ved den ret, hvorfra anmodningen er modtaget.

5 Er det tilladt at optage videokonferencer, og er denne tekniske mulighed i givet fald tilgængelig?

Det er muligt at optage afhøringer.

Eftersom retsmøder kan optages både i den ene og den anden ende af videolinket, kan det under alle omstændigheder være mere hensigtsmæssigt, at den anmodende ret optager retsmødet direkte.

6 På hvilket sprog skal afhøringen finde sted: a) hvis der er tale anmodninger under artikel 10-12, og b) hvis der er tale om direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 17?

I begge tilfælde er det officielle sprog engelsk.

Hvis den anmodende ret ønsker et andet sprog, skal der indkaldes en tolk til at oversætte til engelsk for de indkaldte parter, som ikke taler og forstår den anmodende rets sprog under retsmødet.

7 Hvis det er nødvendigt med tolkebistand, hvem er så ansvarlig for at sørge for dette under de to typer afhøringer, og hvor skal tolkene befinde sig?

I henhold til artikel 18 i forordning nr. 1206/2001 skal den anmodede ret sørge for at tilsige en lokal tolk.

8 Hvilken procedure gælder med hensyn til forberedelse af afhøringen og meddelelsen af tid og sted til den person, der skal afhøres? Hvor lang tid bør der i forbindelse med fastlæggelsen af datoen for afhøringen afsættes for at kunne indkalde den pågældende person rettidigt?

Indkaldelse af parterne foretages af den lokale ret i henhold til artikel 11, stk. 4, i forordning nr. 1206/2001. Det sker normalt pr. anbefalet brev mod kvittering for modtagelsen.

Generelt finder de eksisterende regler for indkaldelse anvendelse – dvs. indkaldelse skal ske med mindst 48 timers varsel. I praksis vil det dog ske med længere tids varsel, eftersom afhøringer normalt berammes nogle uger i forvejen.

9 Hvilke omkostninger er der i forbindelse med anvendelse af videokonferencer, og hvordan afholdes de?

Generelt bliver ingen af de omkostninger, der er forbundet med brug af videokonferencer ved de skotske retter og domstole (Scottish Courts and Tribunals Service), påført andre parter.

10 Hvilke krav stilles der i givet fald for at sikre, at den person, der afhøres direkte af den anmodende ret, er blevet oplyst om, at afhøringen skal foregå på frivillig basis?

Behørigt varsel gives af den anmodende ret i formular A. Det vil være normal praksis at kopiere disse oplysninger til formular F, som derefter forkyndes for vidnet. De lokale retter stiller ingen andre krav.

11 Hvilken procedurer anvendes med henblik på at bekræfte identiteten på den person, der skal afhøres?

Der er ingen fast procedure. Den anmodende ret kan bl.a. bestemme, at der skal fremvises pas eller kørekort, og sådanne krav vil vidnet blive underrettet om. Enhver dokumentation for identifikation bliver undersøgt på dagen, på en måde som findes godtgjort af den anmodende ret.

12 Hvilke krav gælder med hensyn til edsaflæggelse, og hvilke oplysninger behøves fra den anmodende ret, når der er behov for edsaflæggelse ved direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 17?

Hvis den anmodende ret kræver edsaflæggelse, skal den lokale ret vide, hvilke procedurer den anmodende ret vil følge (f.eks. fremlæggelse af en hellig bog, eller hvilke ord der vil blive brugt).

Det kan derudover forekomme, at den lokale ret ønsker at tage personen i ed efter skotsk ret, men dette er underlagt den enkelte Sheriffs skøn, hvor retten er sat.

13 Hvilke foranstaltninger er der truffet for at sørge for en kontaktperson til den anmodende ret på det sted, hvor videokonferencen afholdes, og en person til at betjene videokonferenceudstyret og håndtere tekniske problemer på afhøringsdagen?

Som en del af det forberedende arbejde har den lokale ret indhentet oplysninger om en kontaktperson fra den anmodende ret og videregiver disse oplysninger til Electronic Service Delivery Unit (ESDU) for de skotske retter og domstole.

ESDU vil derefter kontakte den anmodende ret for at aftale tidspunkt og sted for test af udstyret. ESDU deltager også den pågældende dag for at betjene det lokale udstyr og løse eventuelle tekniske problemer.

14 Hvilke yderligere krav er der i givet fald med hensyn til oplysninger fra den anmodende ret?

Alle særlige adgangskrav eller helbredsmæssige oplysninger, der kan have indflydelse på valg af sted eller tidspunkt, hvor afhøringen skal afholdes.

Sidste opdatering: 01/09/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.