Bevisoptagelse via videokonference

Slovakiet
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er det muligt at foretage bevisoptagelsen ved hjælp af en videokonference, hvor denne enten foretages med deltagelse af en ret i den anmodende medlemsstat eller direkte af en ret i denne medlemsstat? Hvis ja, hvad er da de nationale procedurer eller den gældende nationale lovgivning?

Slovakisk lovgivning indeholder ikke særlige bestemmelser om, at der kan optages beviser på et retsmøde i den anmodende medlemsstat, men der er heller ingen bestemmelser, som forhindrer det. Ifølge de formelle regler optager retterne bevis på et retsmøde og også, hvor det er praktisk muligt, uden for retsmøderne, jf. den civile retsplejelovs § 122 (Občianský súdny poriadok). Med parternes samtykke kan retten foretage en mundtlig afhøring ved hjælp af en videokonference eller anden kommunikationsteknologi, jf. den civile retsplejelovs § 116, stk. 6. I princippet har parterne ret til at være til stede under bevisoptagelsen.

Der er ingen særlige procedurer for bevisoptagelse ved hjælp af en videokonference (bortset fra dem, der er beskrevet ovenfor). Derfor gælder kun reglerne om bevisoptagelse (Nariadenie o výkone dôkazu), den civile retsplejelov og reglerne for administrations- og sekretærfunktioner (Spravovací a kancelársky poriadok pre súdy) (i 2015 det slovakiske justitsministeriums bekendtgørelse nr. 543 af 11. november 2005 om reglerne for administrations- og sekretærfunktioner ved distriktsdomstole (okresné súdy), regionale domstole (krajské súdy), den særlige domstol (Špeciálny súd) og militærdomstole (vojenské súdy)).

Alle øvrige spørgsmål skal løses efter aftale mellem de relevante retter med bistand fra EJN.

2 Er der nogen begrænsninger med hensyn til, hvilke personer der må afhøres ved hjælp af videokonference – gælder dette f.eks. kun vidner, eller er det også tilladt at afhøre eksperter eller parter i sagen på denne måde?

Slovakisk lovgivning indeholder ingen begrænsninger for, hvilke personer der kan afhøres ved en videokonference. Det fremgår af § 125 i den civile retsplejelov, at alle midler, som kan bruges til at belyse sagens faktiske omstændigheder, kan bruges som bevismidler. Navnlig kan parter, vidner og sagkyndige afhøres.

Ifølge § 124 i den civile retsplejelov er der under bevisoptagelse tavshedspligt vedrørende fortrolige oplysninger.

Hvis en domstol beslutter at tage et mindreårigt barns forklaring i betragtning, afgives forklaringen i henhold til § 100, stk. 3, gennem barnets repræsentant eller den relevante myndighed, som har ansvaret for børns velfærd, retsbeskyttelse og sociale omsorg, eller ved at afhøre den mindreårige, også selv om barnets forældre ikke er til stede. Der kan være særlige begrænsninger som følge af barnets alder og den afhøringsmetode, retten vælger.

3 Hvilke typer begrænsninger er der i givet fald for de beviser, som kan fremskaffes via en videokonference?

Ingen, bortset fra de begrænsninger, som er knyttet til selve videokonferencens karakter (den kendsgerning, at det er umuligt at foretage en ransagning af lokaler i forbindelse med videokonference osv.).

4 Er der nogen restriktioner med hensyn til, hvor den pågældende person må afhøres via en videokonference – skal det f.eks. være i en ret?

Beviser optages normalt på et retsmøde (jf. den civile retsplejelovs § 122), og retsmøder finder normalt sted i et domhus, jf. § 25 og § 35 i reglerne for administrations- og sekretærfunktioner. Af tekniske årsager ville det være vanskeligt at foretage en afhøring andre steder.

5 Er det tilladt at optage videokonferencer, og er denne tekniske mulighed i givet fald tilgængelig?

Udstyret til afholdelse af videokonferencer kan også bruges til at optage videokonferencer. Ifølge § 116, stk. 6, i den civile retsplejelov kan en mundtlig afhøring ved hjælp af en videokonference dog kun finde sted med parternes samtykke. Uden parternes samtykke gælder de generelle bestemmelser i den civile retsplejelovs § 44a, hvorefter en afhøring også kan optages ved hjælp af lydoptagelsesudstyr. En sådan lydoptagelse lagres på et datamedie, der tilføjes sagens akter.

6 På hvilket sprog skal afhøringen finde sted: a) hvis der er tale anmodninger under artikel 10-12, og b) hvis der er tale om direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 17?

Dette spørgsmål omhandler ikke specifikt bevisoptagelse i udlandet eller ved hjælp af videokonference. Ifølge de generelle bestemmelser foretages afhøringer i Slovakiet altid på det officielle sprog, og der sørges for tolke, hvis det er nødvendigt.

Hvis en domstol foretager bevisoptagelsen, forventes det, at den domstol, som modtager anmodningen, foretager afhøringen, og at beviserne derfor vil blive optaget på den pågældende domstols sprog. Foretager en domstol bevisoptagelse direkte i henhold til artikel 17, gør den det på sit eget sprog.

7 Hvis det er nødvendigt med tolkebistand, hvem er så ansvarlig for at sørge for dette under de to typer afhøringer, og hvor skal tolkene befinde sig?

Slovakisk lovgivning indeholder ingen bestemmelser om dette spørgsmål. Tolke stilles til rådighed ad hoc efter aftale mellem de pågældende retter.

8 Hvilken procedure gælder med hensyn til forberedelse af afhøringen og meddelelsen af tid og sted til den person, der skal afhøres? Hvor lang tid bør der i forbindelse med fastlæggelsen af datoen for afhøringen afsættes for at kunne indkalde den pågældende person rettidigt?

Slovakisk lovgivning indeholder ikke specifikke bestemmelser om disse spørgsmål. De generelle regler om foretagelse af afhøringer og indkaldelse af vidner og parter finder anvendelse. Domstolene foretager normalt bevisoptagelse på retsmøder (jf. den civile retsplejelovs § 122), og en stævning skal forkyndes med et tilstrækkeligt langt varsel til, at den lovfæstede frist for forberedelse af et retsmøde kan overholdes (§ 46, stk. 3, i reglerne for administrations- og sekretærfunktioner), der "som regel er mindst fem dage før den dato, hvor retsmødet skal finde sted", jf. den civile retsplejelovs § 115, stk. 2.

9 Hvilke omkostninger er der i forbindelse med anvendelse af videokonferencer, og hvordan afholdes de?

De slovakiske domstole opkræver ikke afgifter for videokonferencer.

10 Hvilke krav stilles der i givet fald for at sikre, at den person, der afhøres direkte af den anmodende ret, er blevet oplyst om, at afhøringen skal foregå på frivillig basis?

Slovakisk lovgivning indeholder ikke specifikke bestemmelser om disse spørgsmål. Generelt forventes en domstol at informere en person om dennes formelle rettigheder og forpligtelser ved afhøringens begyndelse. Dette finder ikke anvendelse, når den pågældende er repræsenteret af en advokat (advokát), jf. § 5 i den civile retsplejelov.

11 Hvilken procedurer anvendes med henblik på at bekræfte identiteten på den person, der skal afhøres?

Slovakisk lovgivning indeholder ikke specifikke bestemmelser om disse spørgsmål. Den specifikke procedure vil blive fastlagt efter ad hoc-aftale mellem de berørte retter. De generelle bestemmelser for identitetskontrol af den person, der skal afhøres, finder naturligvis anvendelse. Efter disse bestemmelser skal et vidnes identitet fastslås ved afhøringens begyndelse, og det samme gælder eventuelle omstændigheder, der kan påvirke vidnets troværdighed (familieforhold osv. som omhandlet i § 126, stk. 2, i den civile retsplejelov).

12 Hvilke krav gælder med hensyn til edsaflæggelse, og hvilke oplysninger behøves fra den anmodende ret, når der er behov for edsaflæggelse ved direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 17?

Slovakisk lovgivning indeholder kun særlige bestemmelser for disse spørgsmål i straffesager, ikke i civile sager.

I henhold til den civile retsplejelovs § 126, stk. 2, informerer domstolene dog ved påbegyndelsen af hver afhøring vidner om betydningen af vidneforklaringer og vidners rettigheder og forpligtelser (til at afgive forklaring i overensstemmelse med sandheden og ikke skjule noget) og om de strafferetlige følger af falsk vidneforklaring. Det bemærkes, at denne bestemmelse (falsk vidneforklaring) ikke gælder for sagens parter.

13 Hvilke foranstaltninger er der truffet for at sørge for en kontaktperson til den anmodende ret på det sted, hvor videokonferencen afholdes, og en person til at betjene videokonferenceudstyret og håndtere tekniske problemer på afhøringsdagen?

Til alle slovakiske domstole er knyttet en administrator (administratívny pracovník), som kan kontaktes med henblik på at forberede videoforbindelsen, datoen for afhøringen osv. Administratoren er uddannet i brugen af videokonferencefaciliteter. I tilfælde af problemer kan han kontakte retsteknikeren (technického pracovník) og sørge for, at denne er til stede under retsmødet.

14 Hvilke yderligere krav er der i givet fald med hensyn til oplysninger fra den anmodende ret?

De tekniske oplysninger, som skal benyttes til at oprette en forbindelse med den anmodende domstols udstyr, er nødvendige.

Sidste opdatering: 22/04/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.