Bevisoptagelse via videokonference

Slovenien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er det muligt at foretage bevisoptagelsen ved hjælp af en videokonference, hvor denne enten foretages med deltagelse af en ret i den anmodende medlemsstat eller direkte af en ret i denne medlemsstat? Hvis ja, hvad er da de nationale procedurer eller den gældende nationale lovgivning?

Det er muligt at optage bevis ved hjælp af en videokonference med deltagelse af en domstol i den anmodende medlemsstat eller direkte af en domstol i den pågældende medlemsstat. I alle civil- og handelsretlige sager finder artikel 114a i den civile retsplejelov (Zakon o pravdnem postopku, i det følgende benævnt: ZPP) anvendelse, hvorefter en domstol med parternes samtykke kan tillade, at parterne og deres advokater kan være forskellige steder under retsmødet og tage forskellige formelle skridt der, forudsat at der sker tale- og billedoverførsel fra det sted, hvor retsmødet afholdes, til det eller de sted(er), hvor parterne og deres repræsentanter befinder sig og omvendt (videokonference). På disse betingelser kan en domstol også beslutte at optage bevis ved at afhøre parter og vidner og ved bevisoptagelse fra sagkyndige.

2 Er der nogen begrænsninger med hensyn til, hvilke personer der må afhøres ved hjælp af videokonference – gælder dette f.eks. kun vidner, eller er det også tilladt at afhøre eksperter eller parter i sagen på denne måde?

Videokonference kan benyttes ved parter og vidners afgivelse af forklaring og ved bevisoptagelse fra en sagkyndig. Parter og advokater kan tage alle formelle skridt ved hjælp af en videokonference.

3 Hvilke typer begrænsninger er der i givet fald for de beviser, som kan fremskaffes via en videokonference?

Generelt kan parter og advokater tage alle formelle skridt fra et andet sted. ZPP begrænser muligheden for at optage bevis ved hjælp af en videokonference til bevismidler, der er opregnet på en udtømmende liste (afhøring af parter og vidner, bevisoptagelse fra en sagkyndig). Det er derfor ikke muligt at benytte videokonference til bevisoptagelse ved inspektion af et sted eller bevisoptagelse ved undersøgelse af dokumenter.

4 Er der nogen restriktioner med hensyn til, hvor den pågældende person må afhøres via en videokonference – skal det f.eks. være i en ret?

Generelt kan parter og advokater tage alle formelle skridt fra et andet sted. Der er ingen begrænsninger med hensyn til steder, når den anden part er uden for retten.

5 Er det tilladt at optage videokonferencer, og er denne tekniske mulighed i givet fald tilgængelig?

I artikel 125a i ZPP er retsgrundlaget for tale- og billedoptagelse af et retsmøde fastsat. Det fremgår af bestemmelsen, at retsformanden kan foranstalte tale- og billedoptagelse af et retsmøde. Føres der en sag for retten, betyder det, at retsformanden har en skønsmæssig beføjelse til at beslutte, om der skal ske tale- og billedoptagelse af retsmødet. Ifølge artikel 114a har en part ikke ret til at forlange, at retten tillader en videokonference. Anmodningen om en videokonference kan også fremsættes af retten, og i så fald er parternes samtykke påkrævet. En afgørelse, hvorved en domstol foranstalter en videokonference, skal afsiges tilstrækkeligt lang tid før det berammede retsmøde under hensyntagen til, at der skal være tid til teknisk forberedelse, og parterne skal informeres i tilstrækkeligt god tid om, hvorvidt de skal give møde i retten.

Siden 2011 har mindst én retssal ved hver distriktsdomstol (11 steder) i Slovenien fået installeret det nødvendige udstyr til videokonferencer og til optagelse af sådanne forbindelser. Det er muligt kun at optage tale eller billede eller begge dele samtidig. Der findes også tre mobile udstyrssæt til videokonferencer, som retterne kan benytte ved lokale eller andre retter. Da en videokonference oprettes via et centralt tilgængeligt punkt, kan alle videokonferencer optages efter rettens afgørelse.

6 På hvilket sprog skal afhøringen finde sted: a) hvis der er tale anmodninger under artikel 10-12, og b) hvis der er tale om direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 17?

I henhold til forordningens artikel 10-12 kan afhøringer foretages af en anmodet ret, især på det sprog, som er rettens officielle sprog (på slovensk og på de nationale fællesskabers sprog, som bruges officielt af retterne i de nationale fællesskabers områder, dvs. italiensk eller ungarsk) og, om nødvendigt, ved oversættelse til det sprog, som en part eller en anden deltager i retssagen forstår, når de anmoder herom, eller når retten afgør, at parten eller en anden deltager i retssagen ikke forstår slovensk.

I henhold til forordningens artikel 17 foretages afhøring direkte af den anmodede ret. I så fald kan afhøringen foretages på et fremmedsprog, hvis der sikres en passende oversættelse til det sprog, der forstås af modparten eller sagens øvrige deltagere.

7 Hvis det er nødvendigt med tolkebistand, hvem er så ansvarlig for at sørge for dette under de to typer afhøringer, og hvor skal tolkene befinde sig?

Når der benyttes retstolke, kan enten den anmodede eller den anmodende ret sørge herfor (alt efter aftalen mellem retterne). Endvidere kan retstolke befinde sig hos enten den anmodede eller den anmodende ret eller på et tredje sted.

I praksis befinder retstolke sig det samme sted som den person, der har behov for tolkning, dvs. hos den anmodede ret, hvis den ret, som anmoder om afhøringen, foretager afhøringen på sit eget sprog i medfør af forordningens artikel 17, eller hos den anmodende ret, hvis afhøringen foretages af den anmodede ret i henhold til artikel 10-12 i forordningen.

8 Hvilken procedure gælder med hensyn til forberedelse af afhøringen og meddelelsen af tid og sted til den person, der skal afhøres? Hvor lang tid bør der i forbindelse med fastlæggelsen af datoen for afhøringen afsættes for at kunne indkalde den pågældende person rettidigt?

En person, der skal afgive forklaring, skal indkaldes personligt og skriftligt til at give møde i retten. I indkaldelsen skal der bl.a. anføres tidspunkt og sted for personens afhøring. Visse vidner kan afhøres i deres hjem, hvis det er nødvendigt på grund af alder, sygdom eller alvorligt fysisk handicap. Den civile retsplejelov indeholder ingen bestemmelser om, med hvilken frist vidner skal indkaldes. Dog skal parterne have tilstrækkelig tid til at forberede sig på afhøringen – mindst 15 dage fra tidspunktet for forkyndelsen af indkaldelsen. Denne frist gælder ikke, når en person indkaldes som vidne.

9 Hvilke omkostninger er der i forbindelse med anvendelse af videokonferencer, og hvordan afholdes de?

Det bestemmes i artikel 153 i ZPP, at en person, der anmoder om bevisoptagelse, skal deponere et beløb til dækning af omkostningerne til bevisoptagelsen. Hvis bevisoptagelsen foreslås af begge parter, kan retten beslutte, at begge parter skal deponere lige dele af beløbet. Omkostningerne refunderes alt efter sagens udfald.

I Republikken Slovenien er videokonference gratis.

10 Hvilke krav stilles der i givet fald for at sikre, at den person, der afhøres direkte af den anmodende ret, er blevet oplyst om, at afhøringen skal foregå på frivillig basis?

Der er ikke fastsat yderligere betingelser i ZPP.

11 Hvilken procedurer anvendes med henblik på at bekræfte identiteten på den person, der skal afhøres?

Før vidner afhøres, bliver de bedt om at opgive deres fulde navn, deres fars navn, deres beskæftigelse, adresse, fødested, alder og forhold til parterne, jf. (artikel 238, stk. 3, i ZPP).

12 Hvilke krav gælder med hensyn til edsaflæggelse, og hvilke oplysninger behøves fra den anmodende ret, når der er behov for edsaflæggelse ved direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 17?

ZPP indeholder ingen bestemmelse om edsaflæggelse. Før afhøringens begyndelse indskærper retten i medfør af artikel 238 vidnerne om, at de skal tale sandt og ikke må skjule noget, hvorefter de informeres om følgerne af at afgive falsk forklaring.

13 Hvilke foranstaltninger er der truffet for at sørge for en kontaktperson til den anmodende ret på det sted, hvor videokonferencen afholdes, og en person til at betjene videokonferenceudstyret og håndtere tekniske problemer på afhøringsdagen?

ZPP indeholder ikke en sådan bestemmelse.

Mindst én uge før en videokonference afprøves forbindelsen i praksis for at kontrollere, at den fungerer og er af tilfredsstillende kvalitet, og for at afhjælpe eventuelle mangler. Dette sikrer, at den tekniker, som er til stede under retsmødet, kan bruge videokonferenceudstyret uden vanskeligheder, eftersom afprøvningen er sket på forhånd. Retterne udveksler enten i den konkrete anmodning eller efterfølgende kontaktoplysninger for de personer, som skal være ansvarlige for de tekniske aspekter af videokonferencen.

14 Hvilke yderligere krav er der i givet fald med hensyn til oplysninger fra den anmodende ret?

ZPP indeholder ikke en sådan bestemmelse.

I praksis sender den anmodende ret sammen med anmodningen en blanket med alle tekniske oplysninger om videokonferencesystemet og kontaktoplysninger på den person, som er ansvarlig for de tekniske aspekter af videokonferencen, til den anmodede ret. Begge retter har brug for oplysninger om videokonferencesystemerne, forbindelsestype (ISDN, IP), forbindelseshastighed, adresse (telefonnummer), det sprog, der skal bruges til afprøvningen, dato og tidspunkt for afprøvningen, en eventuel tidsforskel samt kontaktoplysninger på den tekniker, som er ansvarlig for tekniske spørgsmål.

Sidste opdatering: 15/03/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.