Bevisoptagelse via videokonference

Sverige
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er det muligt at foretage bevisoptagelsen ved hjælp af en videokonference, hvor denne enten foretages med deltagelse af en ret i den anmodende medlemsstat eller direkte af en ret i denne medlemsstat? Hvis ja, hvad er da de nationale procedurer eller den gældende nationale lovgivning?

Ja, der kan optages bevis gennem videokonference enten med deltagelse af en domstol i den anmodende medlemsstat eller direkte af en domstol i den pågældende medlemsstat.

I henhold til artikel 5 i loven (2003:493) om EF-forordningen om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område ("bevisoptagelsesforordningen") skal beviser optages af distriktsdomstole (tingsrätter). Bestemmelserne om bevisoptagelse i kapitel 35, artikel 8-11 i retsplejeloven (rättegångsbalken) skal anvendes, medmindre andet er fastsat i forordningen.

Det skal bemærkes, at der i tilfælde, hvor bevisoptagelsesforordningen ikke finder anvendelse, findes bestemmelser i andre love, f.eks. loven (1946:816) om bevisoptagelse for en udenlandsk domstol.

2 Er der nogen begrænsninger med hensyn til, hvilke personer der må afhøres ved hjælp af videokonference – gælder dette f.eks. kun vidner, eller er det også tilladt at afhøre eksperter eller parter i sagen på denne måde?

Enhver part, som skal afgive forklaring i en sag, kan gøre det ved hjælp af videokonference.

3 Hvilke typer begrænsninger er der i givet fald for de beviser, som kan fremskaffes via en videokonference?

Der er ikke fastsat særlige begrænsninger.

4 Er der nogen restriktioner med hensyn til, hvor den pågældende person må afhøres via en videokonference – skal det f.eks. være i en ret?

Bevisoptagelsen foretages af distriktsdomstole. Ellers er der ikke fastsat særlige begrænsninger.

5 Er det tilladt at optage videokonferencer, og er denne tekniske mulighed i givet fald tilgængelig?

Ja, det er tilladt, og faciliteterne er til rådighed.

6 På hvilket sprog skal afhøringen finde sted: a) hvis der er tale anmodninger under artikel 10-12, og b) hvis der er tale om direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 17?

a) Afhøringen skal foregå på svensk, men retten kan indkalde en tolk.

b) Det afhænger af reglerne i den anmodende stat.

7 Hvis det er nødvendigt med tolkebistand, hvem er så ansvarlig for at sørge for dette under de to typer afhøringer, og hvor skal tolkene befinde sig?

Finder en afhøring sted i Sverige, er det den svenske domstol, der træffer afgørelse om tolke.

8 Hvilken procedure gælder med hensyn til forberedelse af afhøringen og meddelelsen af tid og sted til den person, der skal afhøres? Hvor lang tid bør der i forbindelse med fastlæggelsen af datoen for afhøringen afsættes for at kunne indkalde den pågældende person rettidigt?

Den anmodede ret sender en indkaldelse til den person, der skal afhøres. I indkaldelsen er anført tidspunkt og sted. Der er ingen lovfæstede krav om, hvor lang en frist der kan være ved berammelsen af retsmødet.

9 Hvilke omkostninger er der i forbindelse med anvendelse af videokonferencer, og hvordan afholdes de?

Hvis den svenske ret kræver det, skal den anmodende ret dække udgifterne til sagkyndige og tolke, udgifter som følge af anmodningen om fuldbyrdelse i overensstemmelse med en særlig procedure og omkostninger til kommunikationsteknologi såsom videokonferencer og telekonferencer, jf. artikel 18, stk. 2, og artikel 10, stk. 3 og 4, i bevisoptagelsesforordningen.

10 Hvilke krav stilles der i givet fald for at sikre, at den person, der afhøres direkte af den anmodende ret, er blevet oplyst om, at afhøringen skal foregå på frivillig basis?

Det påhviler den anmodende ret at informere den pågældende person om, at bevisoptagelse i henhold til artikel 17 i bevisoptagelsesforordningen sker på frivillig basis.

11 Hvilken procedurer anvendes med henblik på at bekræfte identiteten på den person, der skal afhøres?

Der findes ingen særlig reguleret procedure for identitetskontrol i denne forbindelse.

12 Hvilke krav gælder med hensyn til edsaflæggelse, og hvilke oplysninger behøves fra den anmodende ret, når der er behov for edsaflæggelse ved direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 17?

Som regel finder de nationale edsbestemmelser anvendelse, og der er ikke fastsat særlige betingelser eller informationskrav for anvendelse af artikel 17.

13 Hvilke foranstaltninger er der truffet for at sørge for en kontaktperson til den anmodende ret på det sted, hvor videokonferencen afholdes, og en person til at betjene videokonferenceudstyret og håndtere tekniske problemer på afhøringsdagen?

Der er personale, som kan betjene videokonferencefaciliteterne, til rådighed ved alle domstole.

14 Hvilke yderligere krav er der i givet fald med hensyn til oplysninger fra den anmodende ret?

Der kræves normalt ingen yderligere oplysninger.

Sidste opdatering: 01/06/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.