Διεξαγωγή αποδείξεων με τηλεδιάσκεψη

Βέλγιο
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είναι δυνατή η διεξαγωγή αποδείξεων μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με τη συμμετοχή δικαστηρίου στο αιτούν κράτος μέλος είτε απευθείας από δικαστήριο του κράτους μέλους αυτού;

Ναι, είναι δυνατόν να εφαρμοστούν οι δύο μέθοδοι διεξαγωγής αποδείξεων. Οι διαδικασίες αναπτύχθηκαν ad hoc. Η βελγική νομοθεσία δεν προβλέπει σχετικές τηλεδιασκέψεις, αλλά ούτε τις απαγορεύει.

2 Υπάρχουν περιορισμοί για την κατηγορία προσώπων που μπορούν να εξεταστούν μέσω τηλεδιάσκεψης, για παράδειγμα, μόνον οι μάρτυρες μπορούν να εξεταστούν με αυτό τον τρόπο ή και άλλοι, όπως οι εμπειρογνώμονες ή οι διάδικοι;

Μπορούν να εξεταστούν μάρτυρες και πραγματογνώμονες. Στην πράξη, ήδη έχουν εξεταστεί διάδικοι στο πλαίσιο του άρθρου 17.

3 Ποιοι περιορισμοί, ενδεχομένως, υπάρχουν για το είδος αποδείξεων που μπορούν να διεξαχθούν μέσω τηλεδιάσκεψης;

Στο θέμα αυτό πρέπει να εφαρμοστεί η νομοθεσία του κράτους του αιτούντος δικαστηρίου. Η διεξαγωγή αποδείξεων που ζητείται δεν πρέπει να παραβιάζει τις θεμελιώδεις αρχές του εθνικού δικαίου του Βελγίου (άρθρο 17.5c).

4 Υπάρχουν περιορισμοί ως προς τον τόπο εξέτασης των προσώπων μέσω τηλεδιάσκεψης, δηλ. η εξέταση πρέπει να πραγματοποιείται σε δικαστήριο;

Ο τόπος στον οποίο γίνεται η εξέταση με εικονοτηλεδιάσκεψη δεν είναι υποχρεωτικό να είναι δικαστήριο.

5 Επιτρέπεται η καταγραφή των ακροάσεων τηλεδιάσκεψης και εάν ναι, υπάρχουν οι διαθέσιμες εγκαταστάσεις;

Το αιτούν δικαστήριο καθορίζει σύμφωνα με τους δικούς του κανόνες αν θα γίνει καταγραφή των ακροάσεων και προβαίνει στις αναγκαίες ρυθμίσεις.

6 Σε ποια γλώσσα πρέπει να διενεργείται η ακρόαση: (α) όταν πρόκειται για παραγγελία σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 12 και (β) όταν πρόκειται για απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17;

α) μόνο στην ολλανδική, τη γαλλική και τη γερμανική γλώσσα (βελγικό δίκαιο).

β) δεν υπάρχουν γλωσσικές απαιτήσεις.

7 Εάν απαιτούνται διερμηνείς, ποιος είναι υπεύθυνος για την παρουσία τους και στα δύο είδη ακροάσεων και πού πρέπει να βρίσκονται αυτοί;

Το αιτούν δικαστήριο φροντίζει να υπάρχει διερμηνέας και αναλαμβάνει τα έξοδα διερμηνείας. Κανονικά, ο διερμηνέας παρέχει τις υπηρεσίες του στο αιτούν δικαστήριο κατά την πραγματοποίηση της εικονοτηλεδιάσκεψης. Ωστόσο, δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι που να αντιτίθεται στη φυσική παρουσία του διερμηνέα κατά την εξέταση του μάρτυρα.

8 Ποια διαδικασία εφαρμόζεται στις ρυθμίσεις για την ακρόαση και την κοινοποίηση του χρόνου και του τόπου στο πρόσωπο που θα εξεταστεί; Ποιο χρονικό διάστημα πρέπει να προβλέπεται κατά τη ρύθμιση της ημερομηνίας ακρόασης ώστε να μπορεί το πρόσωπο που θα εξεταστεί να ενημερωθεί εγκαίρως;

Αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του αιτούντος δικαστηρίου.

9 Ποια έξοδα προκύπτουν από τη χρήση της τηλεδιάσκεψης και ποιος είναι ο τρόπος πληρωμής τους;

Το αιτούν δικαστήριο πληρώνει τα έξοδα.

Η τηλεφωνική σύνδεση αρχίζει μέσω του αιτούντος δικαστηρίου. Επίσης, πιθανά έξοδα ταξιδίου πρέπει να αναληφθούν από το αιτούν δικαστήριο. Η κεντρική αρχή επισημαίνει το σημείο αυτό στο αιτούν δικαστήριο κατά τη βεβαίωση παραλαβής της αίτησης.

10 Ποιες απαιτήσεις, ενδεχομένως, υπάρχουν για να διασφαλιστεί ότι το πρόσωπο που θα εξεταστεί απευθείας από το αιτούν δικαστήριο έχει ενημερωθεί σχετικά με τον εθελοντικό χαρακτήρα της ακρόασης;

Το αλλοδαπό δικαστήριο γνωστοποιεί στον μάρτυρα την επιστολή κλήτευσης, στην οποία αναφέρεται ότι η συνεργασία του πραγματοποιείται σε εθελοντική βάση.

Η κεντρική αρχή ζητά από το αιτούν δικαστήριο να της στείλει την επιστολή κλήτευσης πριν από την αποστολή του εντύπου J. Από την επιστολή κλήτευσης θα πρέπει να προκύπτει σαφώς ότι επισημάνθηκε ο εθελοντικός χαρακτήρας της συμμετοχής στην ακρόαση.

11 Ποια διαδικασία προβλέπεται για την εξακρίβωση της ταυτότητας του προσώπου που θα εξεταστεί;

Μέσω εγγράφων ταυτότητας.

12 Ποιες απαιτήσεις εφαρμόζονται για την ορκοδοσία και ποιες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται από το αιτούν δικαστήριο όταν απαιτείται όρκος κατά τη διάρκεια της απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17;

Σύμφωνα με το δίκαιο του αιτούντος κράτους.

13 Ποιες ρυθμίσεις προβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι υπάρχει αρμόδιος με τον οποίο να μπορεί να συνδεθεί το αιτούν δικαστήριο στον τόπο της τηλεδιάσκεψης και πρόσωπο διαθέσιμο κατά την ημέρα της ακρόασης για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων τηλεδιάσκεψης και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων τεχνικών προβλημάτων;

Ένας υπάλληλος της κεντρικής αρχής αναλαμβάνει προσωρινά ρόλο συντονιστή, ώστε να συμφωνηθούν ορισμένα συγκεκριμένα θέματα όσον αφορά την ημερομηνία και την ώρα της δοκιμαστικής και της πραγματικής ακρόασης.

Ένας υπάλληλος γραφείου/γραμματέας είναι υπεύθυνος για την έναρξη και τη διακοπή της λειτουργίας του συστήματος.

14 Ποιες, ενδεχομένως, πρόσθετες πληροφορίες απαιτούνται από το αιτούν δικαστήριο;

Αιτήματα για πρόσθετες πληροφορίες υποβάλλονται από την κεντρική αρχή στο αιτούν δικαστήριο πριν από την ακρόαση.

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/02/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.