Διεξαγωγή αποδείξεων με τηλεδιάσκεψη

Βουλγαρία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είναι δυνατή η διεξαγωγή αποδείξεων μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με τη συμμετοχή δικαστηρίου στο αιτούν κράτος μέλος είτε απευθείας από δικαστήριο του κράτους μέλους αυτού;

Ναι, είναι δυνατή η διεξαγωγή των αποδείξεων και με τους δύο τρόπους. Οι διαδικασίες κινούνται επί τούτου (ad hoc). Η νομοθεσία της Βουλγαρίας δεν προβλέπει την τηλεδιάσκεψη, αλλά ούτε την αποκλείει. Οι παραγγελίες διεξαγωγής αποδείξεων, συμπεριλαμβανομένης της τηλεδιάσκεψης, υποβάλλονται στο τοπικό δικαστήριο το οποίο είναι κατά τόπον αρμόδιο για τη διεξαγωγή των αποδείξεων (άρθρο 617 παρ.1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Grazhdanski protsesualen kodeks, GPK) του 2008). Στη Βουλγαρία, το περιφερειακό δικαστήριο το οποίο είναι κατά τόπον αρμόδιο για την απευθείας διεξαγωγή των αποδείξεων είναι αρμόδιο να επιτρέψει την απευθείας διεξαγωγή των αποδείξεων (άρθρο 617 παρ.2 του GPK του 2008). Το αρμόδιο δικαστήριο προσδιορίζεται με χρήση του εργαλείου αναζήτησης που διατίθεται στη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης / Ευρωπαϊκός Δικαστικός Άτλας. Η παραγγελία πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία, όπως τα ονόματα και τις διευθύνσεις των διαδίκων, τη φύση και το αντικείμενο της υπόθεσης, περιγραφή της διεξαγωγής αποδείξεων κ.λπ. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω έντυπα: Έντυπο A: παραγγελία διεξαγωγής αποδείξεων (σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 12), Έντυπο Θ: παραγγελία για απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων (σύμφωνα με το άρθρο 17). Η Βουλγαρία δεν διατηρεί και δεν έχει συνάψει συμφωνίες ή ρυθμίσεις με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής αποδείξεων που να είναι συμβατές με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1206/2001. Η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 προηγείται των συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ της Βουλγαρίας και λοιπών κρατών μελών αναφορικά με τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

2 Υπάρχουν περιορισμοί για την κατηγορία προσώπων που μπορούν να εξεταστούν μέσω τηλεδιάσκεψης, για παράδειγμα, μόνον οι μάρτυρες μπορούν να εξεταστούν με αυτό τον τρόπο ή και άλλοι, όπως οι εμπειρογνώμονες ή οι διάδικοι;

Όχι, δεν υπάρχουν περιορισμοί. Ο βουλγαρικός κώδικας πολιτικής δικονομίας, σε αντίθεση με τον κώδικα ποινικής δικονομίας (Nakazatelen protsesualen kodeks, NPK), δεν περιέχει συγκεκριμένες διατάξεις για τη διεξαγωγή αποδείξεων με τηλεδιάσκεψη, και το κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο για τη διεξαγωγή αποδείξεων έχει τη διακριτική ευχέρεια να επιλέξει ποια πρόσωπα θα εξεταστούν με αυτόν τον τρόπο (άρθρο 617 παρ.1 και 2 του GPK). Σύμφωνα με τον GPK, μπορούν να εξεταστούν μάρτυρες, πραγματογνώμονες και διάδικοι. Οι ανήλικοι μπορούν να εξεταστούν μόνο με παρουσία των νόμιμων εκπροσώπων τους, ενώ δεν εξετάζονται παιδιά κάτω των 10 ετών [άρθρο 15 του νόμου για την προστασία των παιδιών (Zakon za zakrila na deteto)].

3 Ποιοι περιορισμοί, ενδεχομένως, υπάρχουν για το είδος αποδείξεων που μπορούν να διεξαχθούν μέσω τηλεδιάσκεψης;

Όχι, δεν υπάρχουν διατάξεις που να επιβάλλουν περιορισμούς. Εάν το αιτούν δικαστήριο ή το δικαστήριο εκτέλεσης δεν έχει πρόσβαση σε εξοπλισμό τηλεδιάσκεψης, ο εν λόγω εξοπλισμός μπορεί να παρασχεθεί στα δικαστήρια με συμφωνία.

4 Υπάρχουν περιορισμοί ως προς τον τόπο εξέτασης των προσώπων μέσω τηλεδιάσκεψης, δηλ. η εξέταση πρέπει να πραγματοποιείται σε δικαστήριο;

Η εξέταση συνήθως γίνεται στο αρμόδιο δικαστικό μέγαρο σύμφωνα με το άρθρο 163 παρ. 1 του GPK. Για σημαντικούς λόγους, η εξέταση μπορεί εναλλακτικά να πραγματοποιηθεί εκτός δικαστηρίου, με την προϋπόθεση ότι διατίθεται τεχνικός εξοπλισμός για τη διεξαγωγή αποδείξεων με τηλεδιάσκεψη και οι διάδικοι έχουν ειδοποιηθεί να προσέλθουν.

5 Επιτρέπεται η καταγραφή των ακροάσεων τηλεδιάσκεψης και εάν ναι, υπάρχουν οι διαθέσιμες εγκαταστάσεις;

Οι ακροάσεις τηλεδιάσκεψης πραγματοποιούνται μόνο με συναίνεση των διαδίκων (άρθρο 148 του GPK). Μόνο η ομάδα που διεξάγει την τηλεδιάσκεψη έχει το δικαίωμα να καταγράψει την ακρόαση. Το δικαστήριο στου οποίου την τοπική αρμοδιότητα διεξάγεται η ακρόαση έχει τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίσει αν θα καταγραφεί ή όχι η ακρόαση τηλεδιάσκεψης. Μπορεί να γίνει ηχητική καταγραφή της ακρόασης. Η εν λόγω ηχητική καταγραφή αποθηκεύεται σε μέσο δεδομένων που αποτελεί μέρος της δικογραφίας.

6 Σε ποια γλώσσα πρέπει να διενεργείται η ακρόαση: (α) όταν πρόκειται για παραγγελία σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 12 και (β) όταν πρόκειται για απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17;

Όλα τα βουλγαρικά δικαστήρια διεξάγουν συζητήσεις στην επίσημη γλώσσα τους (τη βουλγαρική) και παρέχεται διερμηνέας, αν αυτό κριθεί αναγκαίο. Σε περίπτωση παραγγελίας έμμεσης διεξαγωγής αποδείξεων δυνάμει των άρθρων 10 έως 12, χρησιμοποιείται η γλώσσα του δικαστηρίου εκτέλεσης. Σε περίπτωση παραγγελίας άμεσης διεξαγωγής αποδείξεων δυνάμει του άρθρου 17, χρησιμοποιείται η γλώσσα του δικαστηρίου εκτέλεσης, με τις προϋποθέσεις που ορίζει το αρμόδιο περιφερειακό δικαστήριο.

7 Εάν απαιτούνται διερμηνείς, ποιος είναι υπεύθυνος για την παρουσία τους και στα δύο είδη ακροάσεων και πού πρέπει να βρίσκονται αυτοί;

Η βουλγαρική νομοθεσία δεν ρυθμίζει το εν λόγω ζήτημα. Διερμηνείς παρέχονται επί τούτου (ad hoc) και για τον σκοπό αυτό: Το αιτούν δικαστήριο διασφαλίζει την παρουσία διερμηνέα για το πρόσωπο που θα εξεταστεί, αν αυτό κριθεί αναγκαίο. Στην παραγγελία, το αιτούν δικαστήριο προσδιορίζει τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί και ενημερώνει το δικαστήριο εκτέλεσης. Το αιτούν δικαστήριο και το δικαστήριο εκτέλεσης μπορούν, κατά περίπτωση, να ζητήσουν τη διεξαγωγή της διαδικασίας εν όλω ή εν μέρει σε ξένη γλώσσα. Με παραγγελία του αιτούντος κράτους μέλους ή του προσώπου που θα εξεταστεί, το κράτος μέλος της εκτέλεσης διασφαλίζει την παρουσία διερμηνεία, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

8 Ποια διαδικασία εφαρμόζεται στις ρυθμίσεις για την ακρόαση και την κοινοποίηση του χρόνου και του τόπου στο πρόσωπο που θα εξεταστεί; Ποιο χρονικό διάστημα πρέπει να προβλέπεται κατά τη ρύθμιση της ημερομηνίας ακρόασης ώστε να μπορεί το πρόσωπο που θα εξεταστεί να ενημερωθεί εγκαίρως;

Ποιο χρονικό διάστημα πρέπει να προβλέπεται κατά τον προσδιορισμό της ημερομηνίας ακρόασης, ώστε να μπορεί το πρόσωπο που θα εξεταστεί να ενημερωθεί εγκαίρως; Το βουλγαρικό δίκαιο δεν προβλέπει ειδικές ρυθμίσεις για το εν λόγω ζήτημα, ωστόσο πρέπει να εφαρμοστούν οι γενικοί κανόνες για τη διεξαγωγή συζητήσεων στο ακροατήριο και την ειδοποίηση μαρτύρων, διαδίκων και πραγματογνωμόνων, ώστε να προσέλθουν στο δικαστήριο, σύμφωνα με τον GPK. Πρέπει να παρέχεται επαρκής προηγούμενη ειδοποίηση στα πρόσωπα που θα εξεταστούν, η οποία ανέρχεται σε τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία της συζήτησης στο ακροατήριο (άρθρο 56 παρ. 3 του GPK). Η διαδικασία διεξαγωγής εξέτασης με τηλεδιάσκεψη οργανώνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εκτέλεσης.

9 Ποια έξοδα προκύπτουν από τη χρήση της τηλεδιάσκεψης και ποιος είναι ο τρόπος πληρωμής τους;

Το βουλγαρικό δικαστήριο δεν επιβάλλει τέλη για την τηλεδιάσκεψη. Το αιτούν δικαστήριο διασφαλίζει την απόδοση των αμοιβών που καταβάλλονται σε πραγματογνώμονες και διερμηνείς και των εξόδων για την οργάνωση της σύνδεσης τηλεδιάσκεψης. Με παραγγελία του δικαστηρίου εκτέλεσης, το αιτούν δικαστήριο πρέπει να διασφαλίσει την απόδοση των εξόδων που προκύπτουν από τη χρήση του εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης.

10 Ποιες απαιτήσεις, ενδεχομένως, υπάρχουν για να διασφαλιστεί ότι το πρόσωπο που θα εξεταστεί απευθείας από το αιτούν δικαστήριο έχει ενημερωθεί σχετικά με τον εθελοντικό χαρακτήρα της ακρόασης;

Το βουλγαρικό δικονομικό δίκαιο διαθέτει ειδικές διατάξεις για το εν λόγω ζήτημα. Καταρχήν, η απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε προαιρετική βάση, χωρίς τη λήψη μέτρων καταναγκασμού. Κατά την έναρξη της εξέτασης μάρτυρα, το δικαστήριο της Βουλγαρίας ενημερώνει τον μάρτυρα για τα δικονομικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, αν ο μάρτυρας δεν εκπροσωπείται από δικηγόρο. Ο μάρτυρας που θα εξεταστεί έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να καταθέσει σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 166 του GPK.

11 Ποια διαδικασία προβλέπεται για την εξακρίβωση της ταυτότητας του προσώπου που θα εξεταστεί;

Εφαρμόζεται η νομοθεσία του κράτους εκτέλεσης. Σύμφωνα με το άρθρο 170 του GPK, η ταυτότητα των προσώπων που εξετάζονται ως μάρτυρες ή πραγματογνώμονες εξακριβώνεται με επίδειξη αναγνωριστικού εγγράφου ταυτότητας, παρέχονται πληροφορίες που μπορεί να τους ενδιαφέρουν και τους υπενθυμίζεται η εκ του νόμου ευθύνη σε περίπτωση ψευδορκίας (άρθρο 290 του NPK).

12 Ποιες απαιτήσεις εφαρμόζονται για την ορκοδοσία και ποιες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται από το αιτούν δικαστήριο όταν απαιτείται όρκος κατά τη διάρκεια της απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17;

Όταν διεξάγονται απευθείας αποδείξεις από το αιτούν δικαστήριο της Βουλγαρίας δυνάμει του άρθρου 17, εφαρμόζεται το άρθρο 170 παρ. 2 του GPK και ο εξεταζόμενος μάρτυρας ή πραγματογνώμονας υπόσχεται να πει την αλήθεια, αφού προειδοποιηθεί για την ποινική ευθύνη που υπέχει σε περίπτωση ψευδορκίας ή σύνταξης αναληθούς έκθεσης πραγματογνωμοσύνης (άρθρα 290 και 291 του NPK).

13 Ποιες ρυθμίσεις προβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι υπάρχει αρμόδιος με τον οποίο να μπορεί να συνδεθεί το αιτούν δικαστήριο στον τόπο της τηλεδιάσκεψης και πρόσωπο διαθέσιμο κατά την ημέρα της ακρόασης για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων τηλεδιάσκεψης και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων τεχνικών προβλημάτων;

Τα δικαστήρια της Βουλγαρίας είναι στελεχωμένα με διαχειριστές συστήματος που διαθέτουν τις αναγκαίες δεξιότητες πληροφορικής και οι οποίοι μπορούν να πραγματοποιήσουν τις ρυθμίσεις της τηλεδιάσκεψης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Εάν ανακύψουν τεχνικά προβλήματα, ο διαχειριστής συστήματος συνδέεται με το υπόψη δικαστήριο και διασφαλίζει την ομαλή τηλεδιάσκεψη.

14 Ποιες, ενδεχομένως, πρόσθετες πληροφορίες απαιτούνται από το αιτούν δικαστήριο;

Μπορεί να ζητηθούν πρόσθετες τεχνικές πληροφορίες όσον αφορά τη δημιουργία συνδέσμου τηλεδιάσκεψης μεταξύ του αιτούντος δικαστηρίου και του δικαστηρίου εκτέλεσης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/08/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.