Διεξαγωγή αποδείξεων με τηλεδιάσκεψη

Κροατία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είναι δυνατή η διεξαγωγή αποδείξεων μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με τη συμμετοχή δικαστηρίου στο αιτούν κράτος μέλος είτε απευθείας από δικαστήριο του κράτους μέλους αυτού;

Στη Δημοκρατία της Κροατίας, η διεξαγωγή αποδείξεων με εξέταση μάρτυρα, διαδίκου ή πραγματογνώμονα μπορεί να πραγματοποιείται μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 12 και το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (εφεξής: «κανονισμός») κατά τρόπον ώστε, όταν η διεξαγωγή αποδείξεων πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό, το δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας να μπορεί:

1. να ζητήσει διεξαγωγή αποδείξεων απευθείας από αρμόδιο δικαστήριο άλλου κράτους μέλους, ή

2. σύμφωνα με τις παραδοχές του άρθρου 17 του κανονισμού να ζητήσει διεξαγωγή αποδείξεων απευθείας σε άλλο κράτος μέλος.

Η διεξαγωγή αποδείξεων σύμφωνα με τον κανονισμό που προαναφέρθηκε ορίζεται στα άρθρα 507d έως 507h του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Zakon o parničnom postupku) («Narodne novine» - NN (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κροατίας) αριθ. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) (εφεξής: «ZPP»).

2 Υπάρχουν περιορισμοί για την κατηγορία προσώπων που μπορούν να εξεταστούν μέσω τηλεδιάσκεψης, για παράδειγμα, μόνον οι μάρτυρες μπορούν να εξεταστούν με αυτό τον τρόπο ή και άλλοι, όπως οι εμπειρογνώμονες ή οι διάδικοι;

Η τηλεδιάσκεψη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξέταση μαρτύρων, καθώς και για τη διεξαγωγή αποδείξεων από ειδικούς / πραγματογνώμονες και διαδίκους.

3 Ποιοι περιορισμοί, ενδεχομένως, υπάρχουν για το είδος αποδείξεων που μπορούν να διεξαχθούν μέσω τηλεδιάσκεψης;

Η Δημοκρατία της Κροατίας δεν θέτει ειδικούς περιορισμούς σχετικά με το είδος διεξαγωγής αποδείξεων που μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης. Το δικαστήριο που είναι αρμόδιο για την υπόθεση αποφασίζει τι είδους αποδείξεις αφορά και με ποιον τρόπο πραγματοποιείται η διεξαγωγή αποδείξεων για την τεκμηρίωση ενός ορισμένου γεγονότος. Το δικαστήριο αποφασίζει κατά την ευχέρειά του ποια από τα γεγονότα θα θεωρήσει αποδειχθέντα μετά από ευσυνείδητη και προσεκτική αξιολόγηση του κάθε επιμέρους αποδεικτικού στοιχείου και όλων των αποδεικτικών στοιχείων συνολικά, με βάση το αποτέλεσμα ολόκληρης της διαδικασίας. Ωστόσο, η τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιείται γενικά για τη διεξαγωγή αποδείξεων μέσω εξέτασης των διαδίκων και μαρτύρων, καθώς υπάρχουν ορισμένα πραγματικά και νομικά εμπόδια στη διεξαγωγή αποδείξεων με εξέταση εγγράφου ή μέσω επιτόπιας έρευνας.

4 Υπάρχουν περιορισμοί ως προς τον τόπο εξέτασης των προσώπων μέσω τηλεδιάσκεψης, δηλ. η εξέταση πρέπει να πραγματοποιείται σε δικαστήριο;

Κατά κανόνα, η εξέταση πραγματοποιείται σε δικαστήριο, αλλά δεν υπάρχουν ειδικοί νομικοί περιορισμοί όσον αφορά τους τόπους στους οποίους πρέπει να εξετάζεται ο διάδικος μέσω τηλεδιάσκεψης.

5 Επιτρέπεται η καταγραφή των ακροάσεων τηλεδιάσκεψης και εάν ναι, υπάρχουν οι διαθέσιμες εγκαταστάσεις;

Δεν υπάρχουν νομικές διατάξεις οι οποίες ορίζουν την υποχρεωτική μαγνητοσκόπηση ή βιντεοσκόπηση ακρόασης μέσω τηλεδιάσκεψης, αλλά τα άρθρα 126a έως 126c του ZPP παρέχουν νομική βάση για την ηχογράφηση της ακρόασης. Η ηχογράφηση ορίζεται από το δικαστήριο με επίσημη απόφαση είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήματος των διαδίκων. Οι μέθοδοι αποθήκευσης και μετάδοσης των ηχογραφήσεων, οι τεχνικές απαιτήσεις και οι μέθοδοι ηχογράφησης ορίζονται από τους κανονισμούς του δικαστηρίου (Sudski poslovnik) (NN αριθ. 37/14, 49/14, 08/15, 35/15, 123/15 και 45/16).

6 Σε ποια γλώσσα πρέπει να διενεργείται η ακρόαση: (α) όταν πρόκειται για παραγγελία σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 12 και (β) όταν πρόκειται για απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17;

Αν υποβληθεί παραγγελία σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 12 του κανονισμού, η ακρόαση πραγματοποιείται συνήθως στα κροατικά, ενώ η χρήση μειονοτικών γλωσσών σε αστικές διαδικασίες διέπεται από ειδικό νόμο (οι αστικές διαδικασίες πρέπει να διεξάγονται στην κροατική γλώσσα, εκτός αν η νομοθεσία προβλέπει άλλη γλώσσα για συγκεκριμένα δικαστήρια). Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ZPP, αν η δικαστική διαδικασία δεν πραγματοποιείται στη γλώσσα του διαδίκου ή άλλων συμμετεχόντων στη διαδικασία, θα παρέχεται διερμηνεία στη γλώσσα τους όσων παρουσιάζονται στην ακρόαση και μετάφραση στη γλώσσα τους των εγγράφων που χρησιμοποιούνται στην ακρόαση για την παρουσίαση των αποδεικτικών στοιχείων.

Στην περίπτωση της διεξαγωγής αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού, η διεξαγωγή αποδείξεων μέσω της ακρόασης μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ξένη γλώσσα, καθώς πραγματοποιείται απευθείας από το δικαστήριο που ζήτησε την ακρόαση, αν και πρέπει να παρέχεται ικανοποιητική μετάφραση σε γλώσσα κατανοητή από τους διαδίκους ή τους λοιπούς συμμετέχοντες στη διαδικασία.

7 Εάν απαιτούνται διερμηνείς, ποιος είναι υπεύθυνος για την παρουσία τους και στα δύο είδη ακροάσεων και πού πρέπει να βρίσκονται αυτοί;

Καταρχήν, το δικαστήριο εκτέλεσης θα παρέχει αναγνωρισμένο διερμηνέα δικαστηρίου για τις ανάγκες ακρόασης δυνάμει των άρθρων 10 έως 12 του κανονισμού. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις (άρθρο 251, το οποίο παραπέμπει στο άρθρο 263 του ZPP), το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει ότι η διερμηνεία θα πραγματοποιηθεί από διερμηνείς δικαστηρίου που προτείνονται από τον διάδικο.

Επίσης, η χρήση υπηρεσίας διερμηνείας μπορεί να συμφωνηθεί μεταξύ του δικαστηρίου που ζήτησε τη διεξαγωγή αποδείξεων και του δικαστηρίου εκτέλεσης, και ο διερμηνέας μπορεί να παρέχεται από το ένα ή το άλλο δικαστήριο. Πρακτικά, οι διερμηνείς δικαστηρίου εξουσιοδοτούνται να παρουσιαστούν στη θέση του προσώπου που χρειάζεται διερμηνεία ή του δικαστηρίου εκτέλεσης, αν το αιτούν δικαστήριο διεξάγει την ακρόαση στη γλώσσα του σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού, ή στη θέση του αιτούντος δικαστηρίου, αν η ακρόαση πραγματοποιείται από το δικαστήριο εκτέλεσης σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 12 του κανονισμού.

8 Ποια διαδικασία εφαρμόζεται στις ρυθμίσεις για την ακρόαση και την κοινοποίηση του χρόνου και του τόπου στο πρόσωπο που θα εξεταστεί; Ποιο χρονικό διάστημα πρέπει να προβλέπεται κατά τη ρύθμιση της ημερομηνίας ακρόασης ώστε να μπορεί το πρόσωπο που θα εξεταστεί να ενημερωθεί εγκαίρως;

Σύμφωνα με το άρθρο 242 του ZPP, οι μάρτυρες λαμβάνουν έγγραφη κλήτευση στην οποία καθορίζεται, μεταξύ άλλων, ο χρόνος και ο τόπος της ακρόασης. Η κλήτευση για την ακρόαση στην οποία θα πραγματοποιηθεί διεξαγωγή αποδείξεων με εξέταση του διαδίκου πρέπει να επιδοθεί στον εν λόγω διάδικο σύμφωνα με τους κανόνες της παράδοσης στον παραλήπτη. Αν ο διάδικος διαθέτει εκπρόσωπο, ο τελευταίος θα παραδώσει την κλήτευση για την ακρόαση στην οποία θα πραγματοποιηθεί διεξαγωγή αποδείξεων με εξέταση των διαδίκων στον διάδικο ή στο πρόσωπο που πρόκειται να εξεταστεί σε σχέση με τον διάδικο (άρθρο 268, το οποίο παραπέμπει στα άρθρα 138 και 142 του ZPP). Οι μάρτυρες που δεν είναι σε θέση να παρουσιαστούν στο δικαστήριο για λόγους προχωρημένης ηλικίας, ασθένειας ή σοβαρής αναπηρίας είναι δυνατόν να εξεταστούν στην οικία τους. Ο ZPP δεν ορίζει πόσο νωρίτερα πρέπει να κλητεύονται οι μάρτυρες ωστόσο, πρέπει να παρέχεται στους διαδίκους επαρκής χρόνος προετοιμασίας για την ακρόαση (τουλάχιστον 8 ημέρες πριν από την ακρόαση).

Στην περίπτωση ακρόασης δυνάμει των άρθρων 10 έως 12 του κανονισμού, το δικαστήριο εκτέλεσης κοινοποιεί στον μάρτυρα/διάδικο τον τόπο και τον χρόνο της ακρόασης, ενώ για την ακρόαση δυνάμει του άρθρου 17 του κανονισμού, η επίδοση της κλήτευσης πραγματοποιείται από το αιτούν δικαστήριο.

9 Ποια έξοδα προκύπτουν από τη χρήση της τηλεδιάσκεψης και ποιος είναι ο τρόπος πληρωμής τους;

Σύμφωνα με το άρθρο 153 του ZPP, ο διάδικος που ζητεί τη διεξαγωγή αποδείξεων υποχρεώνεται με δικαστική απόφαση να καταβάλει εκ των προτέρων το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των αναμενόμενων δαπανών της διεξαγωγής αποδείξεων. Αν η διεξαγωγή αποδείξεων προτείνεται από αμφότερους τους διαδίκους ή αν διαταχθεί από το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως, το δικαστήριο θα ζητήσει από τους δυο διαδίκους να καλύψουν με ισόποσες καταθέσεις το απαιτούμενο ποσό.

Όσον αφορά τις δαπάνες για την τηλεδιάσκεψη, εφαρμόζεται το άρθρο 18 του κανονισμού.

Στη Δημοκρατία της Κροατίας, η διεξαγωγή αποδείξεων μέσω τηλεδιάσκεψης είναι δωρεάν.

10 Ποιες απαιτήσεις, ενδεχομένως, υπάρχουν για να διασφαλιστεί ότι το πρόσωπο που θα εξεταστεί απευθείας από το αιτούν δικαστήριο έχει ενημερωθεί σχετικά με τον εθελοντικό χαρακτήρα της ακρόασης;

Το πρόσωπο θα ενημερωθεί σχετικά με κλήτευση, αλλά ο ZPP δεν θεσπίζει πρόσθετες απαιτήσεις.

11 Ποια διαδικασία προβλέπεται για την εξακρίβωση της ταυτότητας του προσώπου που θα εξεταστεί;

Πριν από την εξέταση των μαρτύρων, τους ζητείται να δηλώσουν το όνομα και το επώνυμό τους, τον προσωπικό αριθμό ταυτότητας, το πατρώνυμο, το επάγγελμα, τη διεύθυνση, τον τόπο γέννησης, την ηλικία και τη σχέση τους με τους διαδίκους (άρθρο 243(3) του ZPP).

12 Ποιες απαιτήσεις εφαρμόζονται για την ορκοδοσία και ποιες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται από το αιτούν δικαστήριο όταν απαιτείται όρκος κατά τη διάρκεια της απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17;

Σύμφωνα με το άρθρο 246 του ZPP, το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει ότι ο μάρτυρας πρέπει να δώσει ένορκη κατάθεση, αλλά στην περίπτωση του άρθρου 17 του κανονισμού θα μπορούσαν υπό ορισμένες προϋποθέσεις να ισχύουν οι κανόνες του αιτούντος κράτους και όταν, πριν από την εξέταση, το εν λόγω κράτος ενημερώσει την αρμόδια αρχή ή το κεντρικό όργανο του κράτους εκτέλεσης για την πρόθεσή του να λάβει ένορκη κατάθεση από τους μάρτυρες.

Σύμφωνα με το άρθρο 270 του ZPP, η εξέταση των διαδίκων πραγματοποιείται χωρίς όρκο.

13 Ποιες ρυθμίσεις προβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι υπάρχει αρμόδιος με τον οποίο να μπορεί να συνδεθεί το αιτούν δικαστήριο στον τόπο της τηλεδιάσκεψης και πρόσωπο διαθέσιμο κατά την ημέρα της ακρόασης για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων τηλεδιάσκεψης και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων τεχνικών προβλημάτων;

Ο ZPP δεν περιέχει διατάξεις ως προς αυτό, αλλά στην πράξη απαιτείται η παρουσία του τεχνικού προσωπικού και του αναγκαίου προσωπικού του δικαστηρίου πριν από την τηλεδιάσκεψη και κατά τη διάρκειά της, προκειμένου να πληρούνται όλες οι τεχνικές απαιτήσεις για τη διεξαγωγή της τηλεδιάσκεψης.

14 Ποιες, ενδεχομένως, πρόσθετες πληροφορίες απαιτούνται από το αιτούν δικαστήριο;

Δεν υπάρχει προκαθορισμένος κανόνας ο οποίος πρέπει να ακολουθείται όταν ζητούνται πρόσθετες πληροφορίες, αλλά κατά τις συνεννοήσεις για την ημερομηνία της ακρόασης, το αιτούν δικαστήριο και το δικαστήριο εκτέλεσης μπορεί να κληθούν να αναζητήσουν λύση σε ορισμένα τεχνικά ζητήματα με στόχο την επιτυχή διεξαγωγή της ακρόασης. Στην πράξη, τα θέματα αυτά αντιμετωπίζονται συνήθως από τους δικαστές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/12/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.