Διεξαγωγή αποδείξεων με τηλεδιάσκεψη

Κύπρος
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είναι δυνατή η διεξαγωγή αποδείξεων μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με τη συμμετοχή δικαστηρίου στο αιτούν κράτος μέλος είτε απευθείας από δικαστήριο του κράτους μέλους αυτού;

Η διεξαγωγή αποδείξεων μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε με τη συμμετοχή δικαστηρίου στο αιτούν κράτος είτε απευθείας, είναι δυνατή. Η σχετική νομική βάση στο εθνικό δίκαιο είναι το άρθρο 36Α του περί Αποδείξεως Νόμου, Κεφ.9, ως έχει τροποποιηθεί από το νόμο 122(Ι)/2010. Σύμφωνα με το άρθρο 36Α, το Δικαστήριο δύναται να επιβάλει όποιους όρους κρίνει αναγκαίους για τη λήψη μαρτυρίας οι οποίοι δεν είναι ασυμβίβαστοι με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας.

2 Υπάρχουν περιορισμοί για την κατηγορία προσώπων που μπορούν να εξεταστούν μέσω τηλεδιάσκεψης, για παράδειγμα, μόνον οι μάρτυρες μπορούν να εξεταστούν με αυτό τον τρόπο ή και άλλοι, όπως οι εμπειρογνώμονες ή οι διάδικοι;

Δεν υπάρχει τέτοιος περιορισμός. Οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου η μαρτυρία κρίνεται αναγκαία δύναται να εξεταστεί νοουμένου ότι το αίτημα για λήψη μαρτυρίας εμπίπτει στα πλαίσια του Κανονισμού 1206/2001 και δεν προσκρούει στο εθνικό δίκαιο.

3 Ποιοι περιορισμοί, ενδεχομένως, υπάρχουν για το είδος αποδείξεων που μπορούν να διεξαχθούν μέσω τηλεδιάσκεψης;

Δεν υπάρχουν περιορισμοί αναφορικά με το είδος της μαρτυρίας που δύναται να ληφθεί μέσω τηλεδιάσκεψης αρκεί το αίτημα για λήψη μαρτυρίας να μην είναι αντίθετο με το εθνικό δίκαιο και η λήψη της αιτούμενης μαρτυρίας να είναι πρακτικά εφικτή.

4 Υπάρχουν περιορισμοί ως προς τον τόπο εξέτασης των προσώπων μέσω τηλεδιάσκεψης, δηλ. η εξέταση πρέπει να πραγματοποιείται σε δικαστήριο;

Δεν υπάρχουν περιορισμοί.

5 Επιτρέπεται η καταγραφή των ακροάσεων τηλεδιάσκεψης και εάν ναι, υπάρχουν οι διαθέσιμες εγκαταστάσεις;

Υπάρχει καταγραφή μόνο στα πρακτικά της διαδικασίας.

6 Σε ποια γλώσσα πρέπει να διενεργείται η ακρόαση: (α) όταν πρόκειται για παραγγελία σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 12 και (β) όταν πρόκειται για απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17;

Η μαρτυρία δίνεται στη μητρική γλώσσα του προσώπου που καταθέτει και ακολούθως γίνεται μετάφραση από διερμηνέα στην επίσημη γλώσσα του Δικαστηρίου, δηλαδή, στην ελληνική.

7 Εάν απαιτούνται διερμηνείς, ποιος είναι υπεύθυνος για την παρουσία τους και στα δύο είδη ακροάσεων και πού πρέπει να βρίσκονται αυτοί;

Το Πρωτοκολλητείο του Δικαστηρίου που εκδικάζει την υπόθεση στα πλαίσια της οποίας το πρόσωπο θα εξεταστεί είναι είναι υπέυθυνο να προβεί στις σχετικές διευθετήσεις αναφορικά με θέματα που αφορούν διερμηνείς.

8 Ποια διαδικασία εφαρμόζεται στις ρυθμίσεις για την ακρόαση και την κοινοποίηση του χρόνου και του τόπου στο πρόσωπο που θα εξεταστεί; Ποιο χρονικό διάστημα πρέπει να προβλέπεται κατά τη ρύθμιση της ημερομηνίας ακρόασης ώστε να μπορεί το πρόσωπο που θα εξεταστεί να ενημερωθεί εγκαίρως;

Εκδίδεται μαρτυρική κλήση προς το πρόσωπο που θα εξεταστεί και η υπόθεση ορίζεται σε ημερομηνία τέτοια ώστε το πρόσωπο αυτό να ενημερωθεί έγκαιρα.

9 Ποια έξοδα προκύπτουν από τη χρήση της τηλεδιάσκεψης και ποιος είναι ο τρόπος πληρωμής τους;

Τα έξοδα των διερμηνέων καλύπτονται από το κράτος όπου βρίσκεται το Δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί η διαδικασία, ενώ τα έξοδα αναφορικά με την παροχή τεχνικής υποστήριξης κατά την ημέρα της εξέτασης καλύπτονται από το κράτος όπου βρίσκεται ο μάρτυρας.

10 Ποιες απαιτήσεις, ενδεχομένως, υπάρχουν για να διασφαλιστεί ότι το πρόσωπο που θα εξεταστεί απευθείας από το αιτούν δικαστήριο έχει ενημερωθεί σχετικά με τον εθελοντικό χαρακτήρα της ακρόασης;

Εκδίδεται προς τούτο σχετική μαρτυρική κλήση.

11 Ποια διαδικασία προβλέπεται για την εξακρίβωση της ταυτότητας του προσώπου που θα εξεταστεί;

Δίδεται όρκος ή διαβεβαίωση και δηλώνονται τα στοιχεία του προσώπου που θα εξεταστεί.

12 Ποιες απαιτήσεις εφαρμόζονται για την ορκοδοσία και ποιες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται από το αιτούν δικαστήριο όταν απαιτείται όρκος κατά τη διάρκεια της απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17;

Το αιτούν δικαστήριο θα πρέπει να παράσχει τα στοιχεία του προσώπου που θα εξεταστεί. Κατά την ορκοδοσία, το πρόσωπο που θα εξεταστεί ορκίζεται επί της Βίβλου ή του Κορανίου, ανάλογα με την πίστη που πρεσβεύει, ή δίδει διαβεβαίωση.

13 Ποιες ρυθμίσεις προβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι υπάρχει αρμόδιος με τον οποίο να μπορεί να συνδεθεί το αιτούν δικαστήριο στον τόπο της τηλεδιάσκεψης και πρόσωπο διαθέσιμο κατά την ημέρα της ακρόασης για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων τηλεδιάσκεψης και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων τεχνικών προβλημάτων;

Γίνεται δοκιμαστική σύνδεση σε προγενέστερη ημερομηνία της ημέρας εξέτασης, αφού υπάρξει σχετική συνεννόηση των αρμοδίων αρχών (Πρωτοκολλητείων) εκ των προτέρων.

14 Ποιες, ενδεχομένως, πρόσθετες πληροφορίες απαιτούνται από το αιτούν δικαστήριο;

Δεν απαιτούνται πρόσθετες πληροφορίες.

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/08/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.