Διεξαγωγή αποδείξεων με τηλεδιάσκεψη

Εσθονία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είναι δυνατή η διεξαγωγή αποδείξεων μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με τη συμμετοχή δικαστηρίου στο αιτούν κράτος μέλος είτε απευθείας από δικαστήριο του κράτους μέλους αυτού;

Ναι, είναι δυνατή η διεξαγωγή αποδείξεων μέσω τηλεδιάσκεψης. Το άρθρο 10 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις προβλέπει το δικαίωμα υποβολής αιτήματος για τη χρήση τηλεδιάσκεψης. Η τηλεδιάσκεψη μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17 του εν λόγω κανονισμού το κεντρικό όργανο ή η αρμόδια αρχή καλούνται να ενθαρρύνουν τη χρήση τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών, όπως εικονοτηλεδιασκέψεων και τηλεδιασκέψεων. Τα εσθονικά δικαστήρια διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη διεξαγωγή τηλεδιασκέψεων. Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 6 του εσθονικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ – διαθέσιμος ηλεκτρονικά εδώ), οι διατάξεις του εν λόγω κώδικα εφαρμόζονται στη συνδρομή για τη διεξαγωγή αποδείξεων στην Εσθονία κατόπιν αιτήματος που υποβάλλεται από δικαστήριο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την προϋπόθεση ότι δεν ορίζεται διαφορετικά στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου. Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 5 του ΚΠολΔ, εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά από νόμο ή διεθνή συμφωνία, τα εσθονικά δικαστήρια παρέχουν δικαστική συνδρομή κατά την εκτέλεση διαδικαστικής πράξης κατόπιν αιτήματος αλλοδαπού δικαστηρίου σε περίπτωση που, βάσει του εσθονικού δικαίου, η αιτούμενη διαδικαστική πράξη εμπίπτει στη δικαιοδοσία του εσθονικού δικαστηρίου και δεν απαγορεύεται από τον νόμο. Είναι επίσης δυνατή η εκτέλεση διαδικαστικής πράξης σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας, εάν αυτό είναι αναγκαίο για τη διεξαγωγή της διαδικασίας στη συγκεκριμένη χώρα και δεν θίγει τα συμφέροντα των συμμετεχόντων στη διαδικασία. Οι συνεδριάσεις των δικαστηρίων που διεξάγονται με τη μορφή τηλεδιάσκεψης διέπονται από το άρθρο 350 του ΚΠολΔ. Δεν εφαρμόζονται ειδικές διατάξεις ή περιορισμοί στη διενέργεια τηλεδιάσκεψης βάσει του κανονισμού αριθ. 1206/2001, συμπεριλαμβανομένων των συνεδριάσεων που πραγματοποιούνται με τη μορφή τηλεδιάσκεψης απευθείας από το αιτούν δικαστήριο άλλου κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 17 του εν λόγω κανονισμού.

2 Υπάρχουν περιορισμοί για την κατηγορία προσώπων που μπορούν να εξεταστούν μέσω τηλεδιάσκεψης, για παράδειγμα, μόνον οι μάρτυρες μπορούν να εξεταστούν με αυτό τον τρόπο ή και άλλοι, όπως οι εμπειρογνώμονες ή οι διάδικοι;

Σύμφωνα με το άρθρο 350 παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, οι συμμετέχοντες σε συνεδρίαση δικαστηρίου η οποία διεξάγεται με τη μορφή τηλεδιάσκεψης έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν τις διαδικαστικές πράξεις σε πραγματικό χρόνο, δηλ. μπορούν να δώσουν ένορκη κατάθεση ή, στο πλαίσιο υποθέσεων της εκούσιας δικαιοδοσίας, ανωμοτί κατάθεση. Σύμφωνα με το άρθρο 350 παράγραφος 2, η εξέταση μάρτυρα ή πραγματογνώμονα μπορεί επίσης να γίνει σε συνεδρίαση η οποία διεξάγεται με τη μορφή τηλεδιάσκεψης.

Αυτό σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία μπορούν να δώσουν, μέσω τηλεδιάσκεψης, ένορκη κατάθεση ή, σε υποθέσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας, ανωμοτί κατάθεση. Η εξέταση μάρτυρα ή πραγματογνώμονα μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

3 Ποιοι περιορισμοί, ενδεχομένως, υπάρχουν για το είδος αποδείξεων που μπορούν να διεξαχθούν μέσω τηλεδιάσκεψης;

Βλ. απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα.

4 Υπάρχουν περιορισμοί ως προς τον τόπο εξέτασης των προσώπων μέσω τηλεδιάσκεψης, δηλ. η εξέταση πρέπει να πραγματοποιείται σε δικαστήριο;

Σύμφωνα με το άρθρο 350 παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το δικαστήριο μπορεί να διεξαγάγει τη συνεδρίαση με τη μορφή τηλεδιάσκεψης κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι συμμετέχοντες στη διαδικασία ή οι εκπρόσωποι ή σύμβουλοί τους να έχουν τη δυνατότητα να βρίσκονται σε άλλον τόπο κατά τη στιγμή διεξαγωγής της συνεδρίασης του δικαστηρίου και να εκτελούν τις διαδικαστικές πράξεις σε πραγματικό χρόνο στον συγκεκριμένο τόπο.

Επομένως, τα δικαστήρια μπορούν να διεξάγουν συνεδριάσεις με τη μορφή τηλεδιάσκεψης έτσι ώστε τα προς ακρόαση πρόσωπα να μην είναι υποχρεωμένα να βρίσκονται στο δικαστήριο κατά την εξέτασή τους.

5 Επιτρέπεται η καταγραφή των ακροάσεων τηλεδιάσκεψης και εάν ναι, υπάρχουν οι διαθέσιμες εγκαταστάσεις;

Ναι, η καταγραφή ακροάσεων επιτρέπεται. Η καταγραφή πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 52 ή στο άρθρο 42 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ). Ο εξοπλισμός για την εξ αποστάσεως ακρόαση ο οποίος χρησιμοποιείται στα δικαστήρια καθιστά εφικτή την καταγραφή των ακροάσεων σύμφωνα με το άρθρο 52 του ΚΠολΔ.

6 Σε ποια γλώσσα πρέπει να διενεργείται η ακρόαση: (α) όταν πρόκειται για παραγγελία σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 12 και (β) όταν πρόκειται για απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17;

Σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ), η γλώσσα της δικαστικής διαδικασίας και της δικονομικής διαδικασίας είναι τα εσθονικά. Σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2 του ΚΠολΔ, τα πρακτικά των συνεδριάσεων και άλλων διαδικαστικών πράξεων συντάσσονται στα εσθονικά. Κατάθεση ή δήλωση που δίνεται σε ξένη γλώσσα στο πλαίσιο ακροαματικής διαδικασίας μπορεί επίσης να καταχωριστεί από το δικαστήριο στα πρακτικά τόσο στην πρωτότυπη γλώσσα όσο και μεταφρασμένη στα εσθονικά, εάν αυτό είναι αναγκαίο για την ακριβή αποτύπωση της εν λόγω κατάθεσης ή δήλωσης. Ο εσθονικός ΚΠολΔ δεν περιέχει ειδικές διατάξεις σχετικά με τη γλώσσα στην οποία πρέπει να λαμβάνονται οι καταθέσεις ή οι δηλώσεις κατόπιν αιτήματος δικαστηρίου άλλου κράτους μέλους σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της γλώσσας διεξαγωγής αποδείξεων βάσει του άρθρου 17 του εν λόγω κανονισμού.

7 Εάν απαιτούνται διερμηνείς, ποιος είναι υπεύθυνος για την παρουσία τους και στα δύο είδη ακροάσεων και πού πρέπει να βρίσκονται αυτοί;

Σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ), εάν ένας από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία δεν γνωρίζει άριστα την εσθονική γλώσσα και δεν έχει ορίσει εκπρόσωπο κατά τη διαδικασία, το δικαστήριο, ει δυνατόν, ορίζει κατά τη διαδικασία διερμηνέα κατόπιν αιτήματος του συγκεκριμένου συμμετέχοντος ή αυτεπαγγέλτως. Η συμμετοχή διερμηνέα δεν είναι υποχρεωτική αν οι δηλώσεις του συμμετέχοντος στη διαδικασία μπορούν να γίνουν κατανοητές από το δικαστήριο και τους άλλους συμμετέχοντες. Το δικαστήριο, αν δεν είναι σε θέση να ορίσει άμεσα διερμηνέα, διατάσσει τον συμμετέχοντα που χρειάζεται τις υπηρεσίες τέτοιου προσώπου να βρει διερμηνέα ή εκπρόσωπο με άριστη γνώση εσθονικών εντός προθεσμίας που ορίζει το δικαστήριο (άρθρο 34 παράγραφος 2 του ΚΠολΔ). Ο εσθονικός ΚΠολΔ δεν περιέχει ειδικές διατάξεις σχετικά με τον τόπο στον οποίο πρέπει να βρίσκεται ο διερμηνέας που χρησιμοποιείται κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 1206/2001.

8 Ποια διαδικασία εφαρμόζεται στις ρυθμίσεις για την ακρόαση και την κοινοποίηση του χρόνου και του τόπου στο πρόσωπο που θα εξεταστεί; Ποιο χρονικό διάστημα πρέπει να προβλέπεται κατά τη ρύθμιση της ημερομηνίας ακρόασης ώστε να μπορεί το πρόσωπο που θα εξεταστεί να ενημερωθεί εγκαίρως;

Σύμφωνα με το άρθρο 343 παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ), το δικαστήριο, για να κοινοποιήσει τον χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης, αποστέλλει κλήσεις στους συμμετέχοντες και στα άλλα πρόσωπα που πρέπει να κληθούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση. Σύμφωνα με το άρθρο 343 παράγραφος 2 του ΚΠολΔ, το διάστημα που μεσολαβεί από την επίδοση των κλήσεων μέχρι την ημερομηνία της συνεδρίασης πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα ημέρες. Το εν λόγω διάστημα μπορεί επίσης να είναι συντομότερο, εάν υπάρξει σχετική συμφωνία των συμμετεχόντων στη δίκη.

9 Ποια έξοδα προκύπτουν από τη χρήση της τηλεδιάσκεψης και ποιος είναι ο τρόπος πληρωμής τους;

Τα έξοδα που συνεπάγεται η διεξαγωγή αποδείξεων βάσει του κανονισμού αριθ. 1206/2001 καθορίζονται στο άρθρο 18 του εν λόγω κανονισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 4 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ), το αιτούν δικαστήριο δεν καλύπτει τα έξοδα που συνεπάγεται η διαδικαστική πράξη. Το δικαστήριο εκτελέσεως της διαδικαστικής πράξης ενημερώνει το αιτούν δικαστήριο σχετικά με τα έξοδα. Ως τέτοια λογίζονται οι δαπάνες που αφορούν την υπό κρίση υπόθεση. Τα έξοδα διεξαγωγής αποδείξεων, δεδομένου ότι αποτελούν δαπάνες που είναι αναγκαίες για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας, πρέπει να καταβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 1 του ΚΠολΔ, το οποίο ορίζει ότι, εάν το δικαστήριο δεν αποφασίσει διαφορετικά, τα αναγκαία για τη διαδικασία έξοδα προκαταβάλλονται, στον βαθμό που εντέλλεται το δικαστήριο, από τον συμμετέχοντα στη διαδικασία που κατέθεσε την αίτηση η οποία παρήγαγε τα εν λόγω έξοδα. Εάν αμφότεροι οι διάδικοι καταθέσουν αίτηση, ή εάν κληθεί μάρτυρας ή πραγματογνώμονας, η εάν μία έρευνα διενεργηθεί με πρωτοβουλία του δικαστηρίου, τα έξοδα επιβάλλονται ισομερώς στους διαδίκους. Καθώς τα δικαστήρια διαθέτουν εξοπλισμό για τη διεξαγωγή τηλεδιασκέψεων, η χρήση του δεν θα πρέπει να συνεπάγεται επιπλέον κόστος.

10 Ποιες απαιτήσεις, ενδεχομένως, υπάρχουν για να διασφαλιστεί ότι το πρόσωπο που θα εξεταστεί απευθείας από το αιτούν δικαστήριο έχει ενημερωθεί σχετικά με τον εθελοντικό χαρακτήρα της ακρόασης;

Εφαρμόζεται το άρθρο 17 παράγραφος 2 του κανονισμού αριθ. 1206/2001, σύμφωνα με το οποίο το προς ακρόαση πρόσωπο ενημερώνεται ότι η απευθείας εξέτασή του θα πραγματοποιηθεί σε εθελοντική βάση.

11 Ποια διαδικασία προβλέπεται για την εξακρίβωση της ταυτότητας του προσώπου που θα εξεταστεί;

Σύμφωνα με το άρθρο 347 παράγραφος 2 σημείο 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ), το δικαστήριο, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ελέγχει ποιοι από τους κλητευθέντες είναι παρόντες στην αίθουσα και εξακριβώνει την ταυτότητά τους. Ο ΚΠολΔ δεν προβλέπει ειδική διαδικασία για την εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας κατά τη διάρκεια συνεδρίασης. Το δικαστήριο είναι υποχρεωμένο να εξακριβώνει την ταυτότητα των κλητευθέντων. Για τον σκοπό αυτό, ελέγχει, π.χ., το δελτίο ταυτότητας του κλητευθέντος το οποίο έχει φωτογραφία του εν λόγω προσώπου. Για παράδειγμα, η ταυτότητα προσώπου που συμμετέχει σε τηλεδιάσκεψη είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με βάση αντίγραφο εγγράφου που είχε υποβληθεί προηγουμένως στο δικαστήριο.

12 Ποιες απαιτήσεις εφαρμόζονται για την ορκοδοσία και ποιες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται από το αιτούν δικαστήριο όταν απαιτείται όρκος κατά τη διάρκεια της απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17;

Σύμφωνα με το άρθρο 269 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ), οι συμμετέχοντες στη διαδικασία, πριν από την εξέτασή τους, πρέπει να δώσουν τον ακόλουθο όρκο:

«Ο/Η υποφαινόμενος/-η δηλώνω, στην τιμή και στη συνείδησή μου, πως θα πω όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να αποκρύψω, να προσθέσω ή να αλλάξω οποιοδήποτε στοιχείο.» Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία δίνουν τον όρκο προφορικά και υπογράφουν το κείμενο του όρκου.

Σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1 του ΚΠολΔ, οι συμμετέχοντες στη διαδικασία που δεν γνωρίζουν άριστα την εσθονική γλώσσα πρέπει να δίνουν τον όρκο σε γλώσσα της οποίας έχουν άριστη γνώση. Σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 2 του ΚΠολΔ, η υπογραφή τίθεται στο εσθονικό κείμενο του όρκου, το οποίο μεταφράζεται απευθείας στο οικείο πρόσωπο προτού το υπογράψει.

Το άρθρο 262 παράγραφος 1 δεύτερη περίοδος του ΚΠολΔ ορίζει ότι το δικαστήριο, πριν από τις μαρτυρικές καταθέσεις, πρέπει να ενημερώσει σαφώς τους μάρτυρες ότι είναι υποχρεωμένοι να πουν την αλήθεια και να τους εξηγήσει το περιεχόμενο των άρθρων 256-259 του ΚΠολΔ. Σύμφωνα με το άρθρο 303 παράγραφος 5 του ΚΠολΔ, οι διατάξεις σχετικά με την ακρόαση μαρτύρων εφαρμόζονται και στην ακρόαση πραγματογνωμόνων. Το δικαστήριο προειδοποιεί κάθε μη πιστοποιημένο πραγματογνώμονα, προτού παραδώσει τη γνωμοδότησή του, ότι είναι υπόλογος σε περίπτωση που παράσχει εν γνώσει του εσφαλμένη γνωμοδότηση, και ο πραγματογνώμονας επιβεβαιώνει ότι έλαβε γνώση αυτής της προειδοποίησης, υπογράφοντας τα πρακτικά της συνεδρίασης ή το κείμενο της προειδοποίησης. Η υπογεγραμμένη προειδοποίηση υποβάλλεται στο δικαστήριο μαζί με τη γνωμοδότηση του πραγματογνώμονα.

13 Ποιες ρυθμίσεις προβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι υπάρχει αρμόδιος με τον οποίο να μπορεί να συνδεθεί το αιτούν δικαστήριο στον τόπο της τηλεδιάσκεψης και πρόσωπο διαθέσιμο κατά την ημέρα της ακρόασης για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων τηλεδιάσκεψης και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων τεχνικών προβλημάτων;

Σύμφωνα με το άρθρο 350 παράγραφος 3 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ), σε συνεδρίαση που πραγματοποιείται με τη μορφή τηλεδιάσκεψης, πρέπει να διασφαλίζεται το δικαίωμα κάθε συμμετέχοντος να καταθέτει αιτήσεις και προσφυγές και να διατυπώνει γνώμες επί των αιτήσεων και προσφυγών άλλων συμμετεχόντων. Εξίσου πρέπει να διασφαλίζονται με τεχνικά ασφαλή τρόπο οι άλλες προϋποθέσεις της συνεδρίασης όσον αφορά τη μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία που δεν είναι παρόντες στο δικαστήριο προς το δικαστήριο, και αντιστρόφως.

Κάθε δικαστήριο απασχολεί έναν υπάλληλο στο κέντρο μητρώων και πληροφοριακών συστημάτων, ο οποίος εργάζεται ως εσωτερικός ειδικός σε θέματα πληροφορικής, εξασφαλίζει τη λειτουργικότητα του εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης και επιλύει κάθε τεχνικό πρόβλημα.

14 Ποιες, ενδεχομένως, πρόσθετες πληροφορίες απαιτούνται από το αιτούν δικαστήριο;

Οι πληροφορίες που μπορούν να απαιτηθούν αναγράφονται στο έντυπο της αίτησης. Η απαίτηση τυχόν επιπλέον πληροφοριών εξαρτάται από τις ειδικές περιστάσεις της εκάστοτε υπόθεσης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/05/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.