Διεξαγωγή αποδείξεων με τηλεδιάσκεψη

Φινλανδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είναι δυνατή η διεξαγωγή αποδείξεων μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με τη συμμετοχή δικαστηρίου στο αιτούν κράτος μέλος είτε απευθείας από δικαστήριο του κράτους μέλους αυτού;

Μπορούν να εφαρμοστούν και οι δύο διαδικασίες. Στην παραγγελία πρέπει να αναφέρεται σαφώς ποια διαδικασία θέλει να εφαρμοστεί το αιτούν δικαστήριο.

Όταν η παραγγελία υποβάλλεται βάσει των άρθρων 10 έως 12 του κανονισμού, η εξέταση διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Δικαστικής Δικονομίας σχετικά με τη διεξαγωγή αποδείξεων.

2 Υπάρχουν περιορισμοί για την κατηγορία προσώπων που μπορούν να εξεταστούν μέσω τηλεδιάσκεψης, για παράδειγμα, μόνον οι μάρτυρες μπορούν να εξεταστούν με αυτό τον τρόπο ή και άλλοι, όπως οι εμπειρογνώμονες ή οι διάδικοι;

Τέτοιοι περιορισμοί δεν υπάρχουν στις δικαστικές διαδικασίες στον τομέα των αστικών και των εμπορικών υποθέσεων. Οι εμπειρογνώμονες και οι διάδικοι μπορούν να εξεταστούν επίσης με τηλεδιάσκεψη.

3 Ποιοι περιορισμοί, ενδεχομένως, υπάρχουν για το είδος αποδείξεων που μπορούν να διεξαχθούν μέσω τηλεδιάσκεψης;

Δεν υπάρχουν.

4 Υπάρχουν περιορισμοί ως προς τον τόπο εξέτασης των προσώπων μέσω τηλεδιάσκεψης, δηλ. η εξέταση πρέπει να πραγματοποιείται σε δικαστήριο;

Δεν υπάρχουν.

5 Επιτρέπεται η καταγραφή των ακροάσεων τηλεδιάσκεψης και εάν ναι, υπάρχουν οι διαθέσιμες εγκαταστάσεις;

Η καταγραφή των ακροάσεων με τηλεδιάσκεψη δεν απαγορεύεται, ωστόσο δεν διαθέτουν όλα τα δικαστήρια τις απαραίτητες εγκαταστάσεις γι’ αυτόν τον σκοπό. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται χωριστά, τη στιγμή κατάθεσης της παραγγελίας.

6 Σε ποια γλώσσα πρέπει να διενεργείται η ακρόαση: (α) όταν πρόκειται για παραγγελία σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 12 και (β) όταν πρόκειται για απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17;

Όταν η παραγγελία υποβάλλεται βάσει των άρθρων 10 έως 12 του κανονισμού, η εξέταση διεξάγεται στη φινλανδική ή στη σουηδική γλώσσα. Σε περίπτωση απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων δυνάμει του άρθρου 17, το αιτούν δικαστήριο επιλέγει τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί.

7 Εάν απαιτούνται διερμηνείς, ποιος είναι υπεύθυνος για την παρουσία τους και στα δύο είδη ακροάσεων και πού πρέπει να βρίσκονται αυτοί;

Όταν η παραγγελία υποβάλλεται βάσει των άρθρων 10 έως 12 του κανονισμού, η παρουσία διερμηνέων και ο τόπος στον οποίο πρέπει να βρίσκονται μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ του αιτούντος δικαστηρίου και του δικαστηρίου της εκτέλεσης. Όταν η παραγγελία υποβάλλεται βάσει του άρθρου 17, το αιτούν δικαστήριο αναλαμβάνει μόνο του τη διευθέτηση αυτών των ζητημάτων.

8 Ποια διαδικασία εφαρμόζεται στις ρυθμίσεις για την ακρόαση και την κοινοποίηση του χρόνου και του τόπου στο πρόσωπο που θα εξεταστεί; Ποιο χρονικό διάστημα πρέπει να προβλέπεται κατά τη ρύθμιση της ημερομηνίας ακρόασης ώστε να μπορεί το πρόσωπο που θα εξεταστεί να ενημερωθεί εγκαίρως;

Όταν η παραγγελία υποβάλλεται βάσει των άρθρων 10 έως 12 του κανονισμού, το δικαστήριο εκτέλεσης απευθύνει, στο πρόσωπο που θα εξετάσει, γραπτή κλήτευση σε ακρόαση. Καλό είναι να μεσολαβούν τουλάχιστον δύο έως τρεις εβδομάδες μεταξύ της επίδοσης της κλήτευσης και της ημερομηνίας της ακρόασης. Όταν η παραγγελία υποβάλλεται βάσει του άρθρου 17, το αιτούν δικαστήριο αναλαμβάνει μόνο του την κλήτευση σε ακρόαση και την οργάνωση της ακρόασης.

9 Ποια έξοδα προκύπτουν από τη χρήση της τηλεδιάσκεψης και ποιος είναι ο τρόπος πληρωμής τους;

Όταν εξετάζεται ένα πρόσωπο βάσει των άρθρων 10 έως 12 του κανονισμού σε αίθουσα δικαστηρίου με εγκαταστάσεις τηλεδιάσκεψης, κατά κανόνα, δεν προκύπτουν επιπλέον έξοδα από τη χρήση τηλεδιάσκεψης. Απεναντίας, όταν εξετάζεται ένα πρόσωπο βάσει του άρθρου 17 του κανονισμού σε χώρο άλλο από την αίθουσα δικαστηρίου, το αιτούν δικαστήριο αναλαμβάνει τα έξοδα που προκύπτουν από την τηλεδιάσκεψη.

10 Ποιες απαιτήσεις, ενδεχομένως, υπάρχουν για να διασφαλιστεί ότι το πρόσωπο που θα εξεταστεί απευθείας από το αιτούν δικαστήριο έχει ενημερωθεί σχετικά με τον εθελοντικό χαρακτήρα της ακρόασης;

Βάσει του άρθρου 17 παράγραφος 2 του κανονισμού, εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να ενημερώσει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ότι η διεξαγωγή αποδείξεων πραγματοποιείται σε εθελοντική βάση.

11 Ποια διαδικασία προβλέπεται για την εξακρίβωση της ταυτότητας του προσώπου που θα εξεταστεί;

Όταν η παραγγελία υποβάλλεται βάσει των άρθρων 10 έως 12 του κανονισμού, το δικαστήριο εκτέλεσης εξακριβώνει την ταυτότητα του προσώπου που καλείται να εξεταστεί, αν είναι απαραίτητο, με βάση το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο. Όταν η παραγγελία υποβάλλεται βάσει του άρθρου 17, εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να εξακριβώσει το ίδιο την ταυτότητα του προσώπου που πρόκειται να εξεταστεί.

12 Ποιες απαιτήσεις εφαρμόζονται για την ορκοδοσία και ποιες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται από το αιτούν δικαστήριο όταν απαιτείται όρκος κατά τη διάρκεια της απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17;

Δεν ισχύουν ειδικές απαιτήσεις για την ορκοδοσία στο πλαίσιο της απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων, δυνάμει του άρθρου 17 του κανονισμού. Η ορκοδοσία διεξάγεται σύμφωνα με τη νομοθεσία στην οποία υπάγεται το δικαστήριο που εξετάζει τον μάρτυρα.

13 Ποιες ρυθμίσεις προβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι υπάρχει αρμόδιος με τον οποίο να μπορεί να συνδεθεί το αιτούν δικαστήριο στον τόπο της τηλεδιάσκεψης και πρόσωπο διαθέσιμο κατά την ημέρα της ακρόασης για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων τηλεδιάσκεψης και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων τεχνικών προβλημάτων;

Το δικαστήριο εκτέλεσης ορίζει έναν αρμόδιο επικοινωνίας γι’ αυτόν τον σκοπό.

14 Ποιες, ενδεχομένως, πρόσθετες πληροφορίες απαιτούνται από το αιτούν δικαστήριο;

- Καλό θα ήταν να ορίζει το αιτούν δικαστήριο έναν αρμόδιο επικοινωνίας τόσο για τα τεχνικά θέματα όσο και για τα (νομικά) θέματα που αφορούν την υπόθεση.

- Η παραγγελία πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία του αρμοδίου επικοινωνίας (διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου και/ή αριθμό τηλεφώνου), ώστε να είναι εφικτή η επικοινωνία μαζί του επίσης στη διάρκεια της ακρόασης, ιδίως όταν υπάρχουν τεχνικά προβλήματα κατά την τηλεδιάσκεψη.

- Αν υπάρχει διαφορά ώρας μεταξύ των δύο κρατών, πρέπει να διευκρινίζεται στην παραγγελία αν η ώρα της ακρόασης είναι η ώρα του αιτούντος κράτους ή η ώρα του κράτους εκτέλεσης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/07/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.