Διεξαγωγή αποδείξεων με τηλεδιάσκεψη

Γαλλία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είναι δυνατή η διεξαγωγή αποδείξεων μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με τη συμμετοχή δικαστηρίου στο αιτούν κράτος μέλος είτε απευθείας από δικαστήριο του κράτους μέλους αυτού;

Ναι, το δικαστήριο του αιτούντος κράτους μέλους το οποίο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 12 και με το έντυπο Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, ζητεί τη διεξαγωγή αποδείξεων από το αρμόδιο γαλλικό δικαστήριο μπορεί να συνδράμει στη διεξαγωγή αποδείξεων δυνάμει του άρθρου 12 του κανονισμού και του άρθρου 741 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Επομένως, τίποτα δεν εμποδίζει το αιτούν δικαστήριο να ζητήσει τη δυνατότητα να παραστεί με βιντεοδιάσκεψη, υπό την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας του αναγκαίου εξοπλισμού και εντός των ορίων και των προϋποθέσεων που έχει θέσει το γαλλικό δικαστήριο για τη διεξαγωγή αποδείξεων.

Το δικαστήριο του αιτούντος κράτους μέλους μπορεί να ζητήσει άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 17 και χρησιμοποιώντας το έντυπο Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001, από το κεντρικό όργανο της Γαλλίας για την εξέταση μάρτυρα απευθείας με βιντεοδιάσκεψη.

2 Υπάρχουν περιορισμοί για την κατηγορία προσώπων που μπορούν να εξεταστούν μέσω τηλεδιάσκεψης, για παράδειγμα, μόνον οι μάρτυρες μπορούν να εξεταστούν με αυτό τον τρόπο ή και άλλοι, όπως οι εμπειρογνώμονες ή οι διάδικοι;

Κάθε πρόσωπο μπορεί να εξεταστεί με βιντεοδιάσκεψη (μάρτυρας, πραγματογνώμονας, διάδικος) εάν, και μόνον εάν, η εξέταση αυτή αποτελεί στην πραγματικότητα μέτρο διεξαγωγής αποδείξεων κατά την έννοια του γαλλικού δικαίου, δηλαδή αφορά συγκεκριμένα ερωτήματα ή πραγματικά περιστατικά, τα οποία πρέπει να αναφέρονται στην αίτηση έγκρισης που υποβάλλεται με το έντυπο Ι. Συνεπώς, ολόκληρη η ακρόαση ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου δεν μπορεί να διεξαχθεί με βιντεοδιάσκεψη.

3 Ποιοι περιορισμοί, ενδεχομένως, υπάρχουν για το είδος αποδείξεων που μπορούν να διεξαχθούν μέσω τηλεδιάσκεψης;

Μόνο η ακρόαση προσώπων μπορεί να πραγματοποιηθεί με βιντεοδιάσκεψη. Δεν είναι δυνατή η παραγωγή ή η επικύρωση εγγράφων με βιντεοδιάσκεψη.

4 Υπάρχουν περιορισμοί ως προς τον τόπο εξέτασης των προσώπων μέσω τηλεδιάσκεψης, δηλ. η εξέταση πρέπει να πραγματοποιείται σε δικαστήριο;

Στην περίπτωση παραγγελίας που υποβάλλεται σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 12 και με χρήση του εντύπου Α του κανονισμού αριθ. 1206/2001, για την ακρόαση του οικείου προσώπου από το κατά τόπον αρμόδιο γαλλικό δικαστήριο, στην οποία το δικαστήριο προέλευσης επιθυμεί να παραστεί, το πρόσωπο που καλείται να εξεταστεί πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του εν λόγω γαλλικού δικαστηρίου.

Στην περίπτωση αίτησης για απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17, δεν υπάρχει περιορισμός. Καταρχήν, το κεντρικό όργανο της Γαλλίας προσδιορίζει στην έγκρισή του τα στοιχεία επικοινωνίας του κατά τόπον αρμόδιου δικαστηρίου για την παροχή συνδρομής στο αιτούν δικαστήριο, μόνο όσον αφορά τις πρακτικές ρυθμίσεις για τη διοργάνωση βιντεοδιάσκεψης. Ωστόσο, τίποτα δεν εμποδίζει το αιτούν δικαστήριο να προβλέψει το ίδιο τον τόπο στον οποίο πρέπει να παρίσταται το πρόσωπο που καλείται να εξεταστεί, υπό την προϋπόθεση ότι ο τόπος αυτός έχει καθοριστεί εκ των προτέρων σε συμφωνία με τους διαδίκους, αφενός, και/ή με το πρόσωπο που καλείται να εξεταστεί, αφετέρου. Όλες αυτές οι λεπτομέρειες και πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνονται στην αίτηση έγκρισης που υποβάλλεται μέσω του εντύπου I.

Σε κάθε περίπτωση, εναπόκειται αποκλειστικά στο αιτούν δικαστήριο να απευθυνθεί στο δικαστήριο ή στην εγκατάσταση στην οποία θα εμφανιστεί το προς εξέταση πρόσωπο, γνωρίζοντας ότι το κεντρικό όργανο της Γαλλίας, αφού δώσει την έγκρισή του, δεν παρεμβαίνει με κανέναν τρόπο στο εν λόγω δικαστήριο ή στην εν λόγω εγκατάσταση.

5 Επιτρέπεται η καταγραφή των ακροάσεων τηλεδιάσκεψης και εάν ναι, υπάρχουν οι διαθέσιμες εγκαταστάσεις;

Στην περίπτωση παραγγελίας που υποβάλλεται σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 12 του κανονισμού, το αιτούν δικαστήριο που ζητεί τη δυνατότητα να παραστεί στην εξέταση του μάρτυρα από το γαλλικό δικαστήριο εκτέλεσης με βιντεοδιάσκεψη μπορεί επίσης να ζητήσει, με το έντυπο Α, να μεταγραφεί ή να μαγνητοφωνηθεί η εξέταση του μάρτυρα, όπως επιτρέπεται από το άρθρο 739 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Τίποτα δεν εμποδίζει το δικαστήριο του αιτούντος κράτους μέλους να ζητήσει με την αίτησή του που διαβιβάζεται δυνάμει του άρθρου 17 με χρήση του εντύπου Θ, την καταγραφή της συζήτησης, εφόσον αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία του, υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο που καλείται να εξεταστεί έχει ενημερωθεί εκ των προτέρων. Σε κάθε περίπτωση, σε περίπτωση απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων με βιντεοδιάσκεψη, οι πρακτικές και τεχνικές ρυθμίσεις για την καταγραφή της συζήτησης βαρύνουν αποκλειστικά το αιτούν δικαστήριο. Ως εκ τούτου, το γαλλικό δικαστήριο που έχει αναλάβει να παράσχει συνδρομή προς το αιτούν δικαστήριο για τη διοργάνωση της βιντεοδιάσκεψης δεν προβαίνει στην εν λόγω καταγραφή.

6 Σε ποια γλώσσα πρέπει να διενεργείται η ακρόαση: (α) όταν πρόκειται για παραγγελία σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 12 και (β) όταν πρόκειται για απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17;

α) η επ’ ακροατηρίου συζήτηση διεξάγεται καταρχήν στη γαλλική γλώσσα, αλλά τίποτα δεν εμποδίζει το επιληφθέν γαλλικό δικαστήριο να αποφασίσει τη διεξαγωγή της συζήτησης σε άλλη γλώσσα την οποία κατανοεί και το πρόσωπο που καλείται να εξεταστεί.

β) η ακρόαση διεξάγεται στη γλώσσα που αποφασίζει το δικαστήριο του αιτούντος κράτους μέλους, με τη βοήθεια διερμηνέα, εφόσον απαιτείται.

7 Εάν απαιτούνται διερμηνείς, ποιος είναι υπεύθυνος για την παρουσία τους και στα δύο είδη ακροάσεων και πού πρέπει να βρίσκονται αυτοί;

Όταν η παραγγελία υποβάλλεται σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 12 του κανονισμού, οι διερμηνείς διορίζονται από το γαλλικό δικαστήριο εκτέλεσης και παρίστανται ενώπιον αυτού. Μπορούν επίσης να διοριστούν από το αιτούν δικαστήριο που επιθυμεί να παραστεί στην ακροαματική διαδικασία με βιντεοδιάσκεψη, υπό την προϋπόθεση ότι ο διορισμός έχει αναφερθεί στο έντυπο Α που διαβιβάστηκε, αφενός, και ότι αυτός γίνεται αποδεκτός από τον Γάλλο δικαστή που έχει επιληφθεί για τη διεξαγωγή της ακροαματικής διαδικασίας, αφετέρου. Όλα τα έξοδα διερμηνείας, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μετακίνησης, βαρύνουν αποκλειστικά το αιτούν δικαστήριο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 748 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Σε περίπτωση αίτησης για απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού, οι διερμηνείς διορίζονται από το αιτούν δικαστήριο και μπορούν να παρίστανται μαζί με το πρόσωπο που καλείται να εξεταστεί. Στην περίπτωση αυτή, τυχόν έξοδα μετακίνησης του διερμηνέα βαρύνουν αποκλειστικά το αιτούν δικαστήριο.

8 Ποια διαδικασία εφαρμόζεται στις ρυθμίσεις για την ακρόαση και την κοινοποίηση του χρόνου και του τόπου στο πρόσωπο που θα εξεταστεί; Ποιο χρονικό διάστημα πρέπει να προβλέπεται κατά τη ρύθμιση της ημερομηνίας ακρόασης ώστε να μπορεί το πρόσωπο που θα εξεταστεί να ενημερωθεί εγκαίρως;

Εάν η παραγγελία υποβάλλεται σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 12, το γαλλικό δικαστήριο εκτέλεσης είναι υπεύθυνο για την κλήτευση του προσώπου που καλείται να εξεταστεί σύμφωνα με το γαλλικό δίκαιο. Εάν το αιτούν δικαστήριο ζητήσει να παραστεί στην ακροαματική διαδικασία, το δικαστήριο εκτέλεσης το ενημερώνει για την ημερομηνία που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 741 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Εάν η παραγγελία υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 17, το αιτούν δικαστήριο είναι αποκλειστικά αρμόδιο για την κλήτευση του προσώπου που καλείται να εξεταστεί, αφού συμφωνήσει την ημερομηνία και την ώρα της βιντεοδιάσκεψης με την αρμόδια υπηρεσία του δικαστηρίου που το επικουρεί στη διοργάνωσή της και οι λεπτομέρειες της βιντεοδιάσκεψης αναφέρονται στην έγκριση που χορηγεί το κεντρικό όργανο της Γαλλίας. Ως εκ τούτου, το πρόσωπο δεν κλητεύεται σε καμία περίπτωση από το γαλλικό δικαστήριο ή το κεντρικό όργανο της Γαλλίας.

9 Ποια έξοδα προκύπτουν από τη χρήση της τηλεδιάσκεψης και ποιος είναι ο τρόπος πληρωμής τους;

Σύμφωνα με το άρθρο 748 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τα έξοδα βαρύνουν αποκλειστικά το αιτούν δικαστήριο, το οποίο ζητεί είτε τη δυνατότητα παράστασης στην ακροαματική διαδικασία του γαλλικού δικαστηρίου με βιντεοδιάσκεψη είτε τη δυνατότητα να προχωρήσει απευθείας το ίδιο στην ακροαματική διαδικασία με βιντεοδιάσκεψη. Επομένως, εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να επικοινωνήσει με το γαλλικό δικαστήριο εκτέλεσης σύμφωνα με τις πρακτικές πληροφορίες που παρέσχε το δικαστήριο αυτό στην πρώτη περίπτωση, ή με το γαλλικό δικαστήριο που είναι επιφορτισμένο να το επικουρήσει στη δεύτερη περίπτωση.

10 Ποιες απαιτήσεις, ενδεχομένως, υπάρχουν για να διασφαλιστεί ότι το πρόσωπο που θα εξεταστεί απευθείας από το αιτούν δικαστήριο έχει ενημερωθεί σχετικά με τον εθελοντικό χαρακτήρα της ακρόασης;

Δεδομένου ότι το αιτούν δικαστήριο, το οποίο ζήτησε να διεξαγάγει την ακροαματική διαδικασία απευθείας μέσω βιντεοδιάσκεψης, είναι αρμόδιο να καλέσει το ίδιο το οικείο πρόσωπο, είναι επίσης αρμόδιο να ενημερώσει το εν λόγω πρόσωπο ότι η ακρόαση έχει εθελοντικό χαρακτήρα.

11 Ποια διαδικασία προβλέπεται για την εξακρίβωση της ταυτότητας του προσώπου που θα εξεταστεί;

Το πρόσωπο πρέπει να προσκομίσει έγγραφο ταυτότητας.

12 Ποιες απαιτήσεις εφαρμόζονται για την ορκοδοσία και ποιες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται από το αιτούν δικαστήριο όταν απαιτείται όρκος κατά τη διάρκεια της απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17;

Σε περίπτωση αγωγής βάσει των άρθρων 10 έως 12, οι προϋποθέσεις είναι αυτές που προβλέπονται από το γαλλικό δίκαιο, εκτός εάν το αιτούν δικαστήριο έχει ζητήσει, με το υποβληθέν έντυπο Α, οι προϋποθέσεις αυτές να είναι οι προβλεπόμενες από το εθνικό του δίκαιο, με την επιφύλαξη της συμβατότητάς τους με τη γαλλική δημόσια τάξη, κατά την έννοια των άρθρων 739 και 743 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Σε περίπτωση παραγγελίας για απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων μέσω βιντεοδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 17, οι προϋποθέσεις για την επαγωγή όρκου είναι αυτές που προβλέπονται από το δίκαιο του αιτούντος δικαστηρίου.

13 Ποιες ρυθμίσεις προβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι υπάρχει αρμόδιος με τον οποίο να μπορεί να συνδεθεί το αιτούν δικαστήριο στον τόπο της τηλεδιάσκεψης και πρόσωπο διαθέσιμο κατά την ημέρα της ακρόασης για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων τηλεδιάσκεψης και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων τεχνικών προβλημάτων;

Στο πλαίσιο αίτησης για απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων μέσω βιντεοδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 17, το κεντρικό όργανο της Γαλλίας αναφέρει στην άδεια που χορηγεί στο αιτούν δικαστήριο τα στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας και των τεχνικά αρμόδιων προσώπων του δικαστηρίου που θα συνδράμει στην πραγματοποίηση της βιντεοδιάσκεψης, με τα οποία πρέπει να επικοινωνήσει. Επομένως, όλες οι πρακτικές ρυθμίσεις θα πρέπει να συμφωνηθούν μεταξύ των τελευταίων και του αιτούντος δικαστηρίου.

14 Ποιες, ενδεχομένως, πρόσθετες πληροφορίες απαιτούνται από το αιτούν δικαστήριο;

Οι αιτήσεις και κοινοποιήσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1206/2001, καθώς και κάθε λεπτομέρεια και πληροφορία που μπορεί να επισυνάπτεται σ’ αυτές υπό μορφή παραρτήματος, πρέπει να μεταφράζονται υποχρεωτικά στα γαλλικά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/03/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.