Διεξαγωγή αποδείξεων με τηλεδιάσκεψη

Γερµανία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είναι δυνατή η διεξαγωγή αποδείξεων μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με τη συμμετοχή δικαστηρίου στο αιτούν κράτος μέλος είτε απευθείας από δικαστήριο του κράτους μέλους αυτού;

Η διεξαγωγή αποδείξεων μέσω τηλεδιάσκεψης επιτρέπεται στις γερμανικές αστικές διαδικασίες, κατόπιν αίτησης, δυνάμει του άρθρου 128a παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας [Zivilprozessordnung (ZPO)]. Η εξέταση πρέπει να αναμεταδίδεται οπτικοακουστικά ταυτόχρονα στον τόπο στον οποίο βρίσκεται ο μάρτυρας ή ο εμπειρογνώμονας ή ο διάδικος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, καθώς και στην αίθουσα του δικαστηρίου. Εάν έχει παρασχεθεί το δικαίωμα στους διαδίκους, στους νόμιμους εκπροσώπους τους και στους δικηγόρους να βρίσκονται σε άλλον τόπο, η εξέταση πρέπει να αναμεταδίδεται οπτικοακουστικά ταυτόχρονα και στον τόπο αυτόν. Σε περίπτωση εξέτασης που πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη από γερμανικό δικαστήριο κατόπιν σχετικής παραληφθείσας παραγγελίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 («ενεργητική» δικαστική συνδρομή), το άρθρο 128a του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εφαρμόζεται, ενδεχομένως με τροποποιήσεις, επειδή το δικαστήριο που προβαίνει στη διεξαγωγή των αποδείξεων δεν είναι το ίδιο με το δικάζον δικαστήριο, το οποίο ενδιαφέρεται για την άμεση εντύπωση που δημιουργείται κατά την εξέταση. Στην περίπτωση που το αιτούν δικαστήριο ζητά να προβεί στην απευθείας διεξαγωγή των αποδείξεων («παθητική» δικαστική συνδρομή) σύμφωνα με το άρθρο 17, το αίτημα απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων με τη χρήση της τεχνολογίας των επικοινωνιών πρέπει καταρχήν να γίνεται δεκτό, ενώ είναι επίσης δυνατό να υπάρξουν διαδικασίες διεξαγωγής αποδείξεων που να υπερβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 128α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Απόρριψη του αιτήματος δικαιολογείται μόνο για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 5. Το κεντρικό όργανο μπορεί εντούτοις να θέσει όρους ως προς τη διενέργεια της παθητικής διεξαγωγής αποδείξεων σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο.

2 Υπάρχουν περιορισμοί για την κατηγορία προσώπων που μπορούν να εξεταστούν μέσω τηλεδιάσκεψης, για παράδειγμα, μόνον οι μάρτυρες μπορούν να εξεταστούν με αυτό τον τρόπο ή και άλλοι, όπως οι εμπειρογνώμονες ή οι διάδικοι;

Μέσω τηλεδιάσκεψης μπορούν να εξετάζονται μάρτυρες, πραγματογνώμονες και διάδικοι (άρθρο 128a παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

3 Ποιοι περιορισμοί, ενδεχομένως, υπάρχουν για το είδος αποδείξεων που μπορούν να διεξαχθούν μέσω τηλεδιάσκεψης;

Σύμφωνα με τον γερμανικό Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, οι τεχνικές τηλεδιάσκεψης μπορούν να χρησιμοποιούνται για την εξέταση μαρτύρων, πραγματογνωμόνων ή διαδίκων (άρθρο 128a παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας). Για τις λοιπές αποδείξεις (έγγραφα, αυτοψία) δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη που να επιτρέπει τη διεξαγωγή τους μέσω τηλεδιάσκεψης.

4 Υπάρχουν περιορισμοί ως προς τον τόπο εξέτασης των προσώπων μέσω τηλεδιάσκεψης, δηλ. η εξέταση πρέπει να πραγματοποιείται σε δικαστήριο;

Ο τόπος στον οποίο βρίσκεται το πρόσωπο που πρέπει να εξεταστεί δεν προσδιορίζεται από τον νόμο. Σύμφωνα με τον γερμανικό Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ο τόπος από τον οποίο πραγματοποιείται η αναμετάδοση στη δικαστική αίθουσα πρέπει καταρχήν να βρίσκεται στην εθνική επικράτεια.

5 Επιτρέπεται η καταγραφή των ακροάσεων τηλεδιάσκεψης και εάν ναι, υπάρχουν οι διαθέσιμες εγκαταστάσεις;

Το άρθρο 128a παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προβλέπει απαγόρευση καταγραφής σε περίπτωση συνεδριάσεων που διεξάγονται μέσω οπτικοακουστικής αναμετάδοσης. Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης ως προς τη διεξαγωγή αποδείξεων στο πλαίσιο παθητικής δικαστικής συνδρομής βάσει του άρθρου 17 του ευρωπαϊκού κανονισμού περί διεξαγωγής αποδείξεων, δεδομένου ότι αποτελεί θεμελιώδη αρχή του γερμανικού εθνικού δικονομικού δικαίου.

6 Σε ποια γλώσσα πρέπει να διενεργείται η ακρόαση: (α) όταν πρόκειται για παραγγελία σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 12 και (β) όταν πρόκειται για απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17;

α) Η ακρόαση που πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή παραγγελίας που υποβάλλεται σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 12 πρέπει να διενεργείται στα γερμανικά. Αν στην ακρόαση συμμετέχουν πρόσωπα που δεν γνωρίζουν τη γερμανική γλώσσα, απαιτείται η παρουσία διερμηνέα. Η χρήση διερμηνέα μπορεί να παραλειφθεί εάν όλα τα συμμετέχοντα πρόσωπα κατέχουν την ξένη γλώσσα.

β) Στο πλαίσιο παθητικής δικαστικής συνδρομής, το αιτούν δικαστήριο καθορίζει τη γλώσσα της διεξαγωγής των αποδείξεων, αλλά το κεντρικό όργανο μπορεί, προκειμένου να κάνει αποδεκτή την παραγγελία, σύμφωνα με το άρθρο17 παράγραφος 4, να επιβάλει όρους σχετικά με την απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων, για παράδειγμα όρους όπως η γλώσσα της διαδικασίας ή της ακρόασης.

7 Εάν απαιτούνται διερμηνείς, ποιος είναι υπεύθυνος για την παρουσία τους και στα δύο είδη ακροάσεων και πού πρέπει να βρίσκονται αυτοί;

Σε περίπτωση ενεργητικής δικαστικής συνδρομής, το γερμανικό δικαστήριο που παρέχει τη συνδρομή είναι υπεύθυνο για τη διεύθυνση της δίκης και τη διεξαγωγή των αποδείξεων. Η παρουσία διερμηνέα κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων από τα γερμανικά δικαστήρια είναι απαραίτητη εφόσον έστω και ένα από τα συμμετέχοντα πρόσωπα δεν κατέχει τη γερμανική γλώσσα. Η πλήρωση της απαίτησης για γνώση της γερμανικής γλώσσας ελέγχεται αυτεπαγγέλτως. Η επιλογή του διερμηνέα αποτελεί καταρχήν αρμοδιότητα του δικαστηρίου. Σε περίπτωση παθητικής διεξαγωγής αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17, το αιτούν δικαστήριο είναι εκείνο που αποφασίζει αν χρειάζονται διερμηνείς και προβαίνει στην επιλογή τους. Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 4, το κεντρικό όργανο μπορεί να εξαρτήσει την έγκρισή του από ορισμένους όρους, ιδίως από τον όρο της χρησιμοποίησης διερμηνέα. Το κεντρικό όργανο μπορεί, στο πλαίσιο των όρων που θέτει, να διατάξει τη διεξαγωγή αποδείξεων στη γερμανική γλώσσα.

8 Ποια διαδικασία εφαρμόζεται στις ρυθμίσεις για την ακρόαση και την κοινοποίηση του χρόνου και του τόπου στο πρόσωπο που θα εξεταστεί; Ποιο χρονικό διάστημα πρέπει να προβλέπεται κατά τη ρύθμιση της ημερομηνίας ακρόασης ώστε να μπορεί το πρόσωπο που θα εξεταστεί να ενημερωθεί εγκαίρως;

Σε περίπτωση ενεργητικής δικαστικής συνδρομής, η κλήτευση μαρτύρων και πραγματογνωμόνων γίνεται άτυπα από τις υπηρεσίες του δικαστηρίου εκτέλεσης, εκτός εάν το δικαστήριο εκτέλεσης διατάξει την επίδοση κλήτευσης. Στην περίπτωση που η εξέταση μέσω τηλεδιάσκεψης διατάσσεται από το δικαστήριο, τα προς εξέταση πρόσωπα πρέπει να κληθούν στον τόπο στον οποίο πρόκειται να διεξαχθεί η εξέταση. Η κλήτευση πρέπει να αναφέρει τους διαδίκους, το αντικείμενο και την ημερομηνία της εξέτασης καθώς και τις νομικές συνέπειες της μη εμφάνισης. Η κλήτευση θα πρέπει να προσδιορίζει επακριβώς τον τόπο και την ώρα της εξέτασης. Δεν προβλέπεται προθεσμία κλήτευσης.

Κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού, το πρόσωπο που καλείται να εξεταστεί ενημερώνεται από το αιτούν δικαστήριο σχετικά με το χρόνο και τον τόπο της εξέτασης. Εντούτοις, ο χρόνος και ο τόπος της εξέτασης εξαρτώνται κατά κανόνα από τις δυνατότητες των γερμανικών δικαστηρίων (τον τόπο στον οποίο βρίσκεται σχετική εγκατάσταση και τον χρόνο κατά τον οποίο αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί). Κατά συνέπεια, ο χρόνος και ο τόπος της εξέτασης συναρτώνται στενά με την αποδοχή της παραγγελίας από το κεντρικό όργανο. Καταρχήν, δεν προβλέπεται συγκεκριμένη προθεσμία, εντούτοις πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η ταχυδρομική παράδοση στο εξωτερικό απαιτεί περισσότερο χρόνο.

Δεν προβλέπεται ιδιαίτερη διαδικασία για την προετοιμασία της τηλεδιάσκεψης. Στην πράξη, το κεντρικό όργανο ορίζει κατά κανόνα κάποιον αρμόδιο επικοινωνίας του δικαστηρίου στο οποίο θα διεξαχθεί η τηλεδιάσκεψη ως υπεύθυνο για την αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων.

9 Ποια έξοδα προκύπτουν από τη χρήση της τηλεδιάσκεψης και ποιος είναι ο τρόπος πληρωμής τους;

Η χρήση της τηλεδιάσκεψης συνεπάγεται έξοδα που συνδέονται με την αγορά, τη συντήρηση και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Αυτά τα έξοδα δεν μπορούν να βαρύνουν τους διαδίκους στην πολιτική δίκη. Επίσης προκύπτουν έξοδα για τέλη τηλεπικοινωνίας. Το δικαστήριο εκτέλεσης μπορεί να ζητήσει την καταβολή των τελών τηλεπικοινωνίας σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4, σε συνδυασμό με το άρθρο 18 παράγραφος 2 του κανονισμού.

10 Ποιες απαιτήσεις, ενδεχομένως, υπάρχουν για να διασφαλιστεί ότι το πρόσωπο που θα εξεταστεί απευθείας από το αιτούν δικαστήριο έχει ενημερωθεί σχετικά με τον εθελοντικό χαρακτήρα της ακρόασης;

Το αιτούν δικαστήριο είναι υποχρεωμένο σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 2 του κώδικα δικαστικής συνδρομής σε αστικές υποθέσεις (Rechtshilfeordnung für Zivilsachen - ZRHO) να ενημερώσει το πρόσωπο που πρόκειται να εξετασθεί ότι η εξέταση διεξάγεται σε εθελοντική βάση.

11 Ποια διαδικασία προβλέπεται για την εξακρίβωση της ταυτότητας του προσώπου που θα εξεταστεί;

Όταν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του προσώπου που πρόκειται να εξετασθεί, το δικαστήριο είναι υποχρεωμένο να προβαίνει σε επαλήθευση σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

12 Ποιες απαιτήσεις εφαρμόζονται για την ορκοδοσία και ποιες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται από το αιτούν δικαστήριο όταν απαιτείται όρκος κατά τη διάρκεια της απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17;

Όταν γερμανικό δικαστήριο καλείται να προβεί σε παθητική διεξαγωγή αποδείξεων μέσω τηλεδιάσκεψης, η διεξαγωγή των αποδείξεων διενεργείται σύμφωνα με το δικονομικό δίκαιο του αιτούντος δικαστηρίου, συμπεριλαμβανομένου όσον αφορά την ορκοδοσία. Δεδομένου ότι στο πλαίσιο της απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων είναι εθελοντική η συνεργασία (συνεπώς και η ορκοδοσία) του εξεταζόμενου προσώπου, γεγονός για το οποίο πρέπει να ενημερωθεί, το κράτος εκτέλεσης δεν μπορεί να επιβάλει άλλους όρους σχετικά με την ορκοδοσία. Το κεντρικό όργανο πρέπει σε κάθε περίπτωση να φροντίζει ώστε να μην θίγονται τυχόν απαγορεύσεις κατάθεσης ή εξέτασης που επιβάλλονται στο εξεταζόμενο πρόσωπο και των οποίων η τήρηση δεν απόκειται στη διακριτική ευχέρεια του εξεταζόμενου προσώπου (σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο). Αυτό ισχύει για παράδειγμα στην εξέταση Γερμανού δημοσίου υπαλλήλου χωρίς την προηγούμενη έγκριση της υπηρεσίας του ή στην εξέταση ιατρού ο οποίος δεν έχει απαλλαγεί από την υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου.

Το κεντρικό όργανο είναι αρμόδιο να καθορίζει το κατά πόσον είναι δυνατή η ορκοδοσία, καθώς και τις πληροφορίες που πρέπει να χορηγηθούν από το αιτούν δικαστήριο. Στο πλαίσιο της σχετικής χορήγησης άδειας, το κεντρικό όργανο πρέπει να φροντίζει ώστε να μην θίγεται ενδεχόμενη απαγόρευση κατάθεσης μαρτυρίας την οποία υπέχει το εξεταζόμενο πρόσωπο και της οποίας η τήρηση δεν απόκειται στη διακριτική ευχέρεια του εξεταζόμενου προσώπου. Για τον σκοπό αυτό μπορεί, μεταξύ άλλων, να ζητηθεί από το κεντρικό όργανο να αποκαλύψει υπό ποιες συνθήκες το εξεταζόμενο πρόσωπο έχει αποκτήσει τις πληροφορίες που καλείται να καταθέσει. Για παράδειγμα, το γερμανικό δίκαιο εξαρτά τη μαρτυρία Γερμανού δημοσίου υπαλλήλου από την προηγούμενη χορήγηση έγκρισης από την υπηρεσία για την οποία εργάζεται.

13 Ποιες ρυθμίσεις προβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι υπάρχει αρμόδιος με τον οποίο να μπορεί να συνδεθεί το αιτούν δικαστήριο στον τόπο της τηλεδιάσκεψης και πρόσωπο διαθέσιμο κατά την ημέρα της ακρόασης για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων τηλεδιάσκεψης και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων τεχνικών προβλημάτων;

Η δικαιοσύνη είναι οργανωμένη ομοσπονδιακά και ανήκει στις αρμοδιότητες της εκάστοτε δικαστικής διοίκησης του σχετικού κρατιδίου. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ομοιόμορφοι κανόνες σε ομοσπονδιακό επίπεδο σχετικά με το ζήτημα και ότι η επιτόπου διαχείριση και εκτέλεση της διαδικασίας διεξαγωγής αποδείξεων εξασφαλίζονται από τη δικαστική διοίκηση του εκάστοτε κρατιδίου, με αποτέλεσμα να μπορεί να διαφέρουν σημαντικά. Στην πράξη, οι προδιαγραφές για τη διαδικασία αναθεωρούνται τακτικά από το εφετείο (Oberlandesgericht) στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται το εκάστοτε δικαστήριο εκτέλεσης.

14 Ποιες, ενδεχομένως, πρόσθετες πληροφορίες απαιτούνται από το αιτούν δικαστήριο;

Οι παραγγελίες για διεξαγωγή αποδείξεων που προέρχονται από την αλλοδαπή καθώς και οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 πρέπει να συντάσσονται στη γερμανική γλώσσα ή να συνοδεύονται από μετάφραση στα γερμανικά. (άρθρο 1075 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/06/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.