Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2022.

Διεξαγωγή αποδείξεων με τηλεδιάσκεψη

Γιβραλτάρ
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είναι δυνατή η διεξαγωγή αποδείξεων μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με τη συμμετοχή δικαστηρίου στο αιτούν κράτος μέλος είτε απευθείας από δικαστήριο του κράτους μέλους αυτού;

Είναι δυνατή η διεξαγωγή αποδείξεων μέσω τηλεδιάσκεψης στο Ανώτατο Δικαστήριο (Supreme Court) του Γιβραλτάρ, είτε με τη συμμετοχή δικαστηρίου σε άλλο κράτος μέλος είτε απευθείας από δικαστήριο του κράτους μέλους αυτού. Οι διαδικασίες για τη διεξαγωγή αποδείξεων ορίζονται στο μέρος 32 των κανόνων πολιτικής δικονομίας της Αγγλίας και της Ουαλίας (Part 32 of the Civil Procedure Rules of England and Wales), οι οποίοι εφαρμόζονται στο Γιβραλτάρ. Ο κανόνας 32.3 ορίζει ότι δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει σε μάρτυρα να καταθέσει μέσω τηλεοπτικής σύνδεσης ή με άλλους τρόπους. Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στις πρακτικές οδηγίες 32, παράρτημα 3 (Practice Direction 32, Annex 3).

2 Υπάρχουν περιορισμοί για την κατηγορία προσώπων που μπορούν να εξεταστούν μέσω τηλεδιάσκεψης, για παράδειγμα, μόνον οι μάρτυρες μπορούν να εξεταστούν με αυτό τον τρόπο ή και άλλοι, όπως οι εμπειρογνώμονες ή οι διάδικοι;

Δεν υπάρχουν περιορισμοί για την κατηγορία προσώπων που μπορούν να εξετασθούν όταν υποβάλλονται παραγγελίες βάσει των άρθρων 10 έως 12 ή 17. Εφόσον η παραγγελία εμπίπτει πλήρως εντός του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού 1206/2001 και είναι συμβατή με τη νομοθεσία του Γιβραλτάρ, είναι δυνατό να εξετασθεί οποιοδήποτε σχετικό πρόσωπο.

3 Ποιοι περιορισμοί, ενδεχομένως, υπάρχουν για το είδος αποδείξεων που μπορούν να διεξαχθούν μέσω τηλεδιάσκεψης;

Εφόσον η παραγγελία διεξαγωγής αποδείξεων συνάδει με τη νομοθεσία του Γιβραλτάρ και η διεξαγωγή των αποδείξεων μέσω τηλεδιάσκεψης είναι εφικτή, δεν υπάρχουν περιορισμοί για το είδος των αποδείξεων που μπορούν να διεξαχθούν.

4 Υπάρχουν περιορισμοί ως προς τον τόπο εξέτασης των προσώπων μέσω τηλεδιάσκεψης, δηλ. η εξέταση πρέπει να πραγματοποιείται σε δικαστήριο;

Όταν υποβάλλεται παραγγελία βάσει των άρθρων 10 έως 12, είναι σύνηθες, αλλά όχι υποχρεωτικό, η εξέταση να πραγματοποιείται σε δικαστήριο. Τηλεδιάσκεψη για παραγγελία βάσει του άρθρου 17 μπορεί να πραγματοποιηθεί οπουδήποτε.

5 Επιτρέπεται η καταγραφή των ακροάσεων τηλεδιάσκεψης και εάν ναι, υπάρχουν οι διαθέσιμες εγκαταστάσεις;

Προς το παρόν δεν υπάρχει δυνατότητα καταγραφής των ακροάσεων τηλεδιάσκεψης στο Ανώτατο Δικαστήριο του Γιβραλτάρ. Αν απαιτείται καταγραφή, οι διάδικοι πρέπει να μεριμνήσουν για την πραγματοποίηση καταγραφής είτε στο σημείο διεξαγωγής των αποδείξεων είτε στο σημείο προβολής τους.

6 Σε ποια γλώσσα πρέπει να διενεργείται η ακρόαση: (α) όταν πρόκειται για παραγγελία σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 12 και (β) όταν πρόκειται για απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17;

α) Στις περιπτώσεις των παραγγελιών βάσει των άρθρων 10 έως 12, η ακρόαση θα πρέπει να διενεργείται στα αγγλικά.

β) Δεν τίθεται καμία γλωσσική απαίτηση για τις ακροάσεις κατά τις οποίες πραγματοποιείται απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων, αν και το αιτούν κράτος μέλος πρέπει να παρέχει διερμηνεία για όσους μάρτυρες δεν γνωρίζουν τη γλώσσα στην οποία θα πραγματοποιηθεί η ακρόαση.

7 Εάν απαιτούνται διερμηνείς, ποιος είναι υπεύθυνος για την παρουσία τους και στα δύο είδη ακροάσεων και πού πρέπει να βρίσκονται αυτοί;

Στις περιπτώσεις των παραγγελιών βάσει των άρθρων 10 έως 12 στις οποίες ο μάρτυρας χρειάζεται διερμηνέα για να κατανοήσει ό,τι λέγεται στα αγγλικά, ο διερμηνέας πρέπει να παρασχεθεί από τους διαδίκους. Αν ο μάρτυρας δεν χρειάζεται διερμηνεία, αλλά το αιτούν δικαστήριο χρειάζεται διερμηνεία για να κατανοήσει ό,τι λέγεται στα αγγλικά, η εξασφάλιση διερμηνείας αποτελεί ευθύνη του εν λόγω δικαστηρίου. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν τίθενται περιορισμοί ως προς τον τόπο στον οποίο θα βρίσκεται ο διερμηνέας, αν και για πρακτικούς λόγους θα ήταν πιθανώς ευκολότερο για τον διερμηνέα να βρίσκεται στο αιτούν δικαστήριο.

Το αιτούν δικαστήριο είναι υπεύθυνο για την παροχή διερμηνείας για τις παραγγελίες που υποβάλλονται βάσει του άρθρου 17. Στις περιπτώσεις αυτές επίσης δεν τίθενται περιορισμοί ως προς τον τόπο στον οποίο θα βρίσκεται ο διερμηνέας.

8 Ποια διαδικασία εφαρμόζεται στις ρυθμίσεις για την ακρόαση και την κοινοποίηση του χρόνου και του τόπου στο πρόσωπο που θα εξεταστεί; Ποιο χρονικό διάστημα πρέπει να προβλέπεται κατά τη ρύθμιση της ημερομηνίας ακρόασης ώστε να μπορεί το πρόσωπο που θα εξεταστεί να ενημερωθεί εγκαίρως;

Στις περιπτώσεις των παραγγελιών βάσει των άρθρων 10 έως 12, όλες οι ρυθμίσεις πραγματοποιούνται από το δικαστήριο εκτελέσεως. Στις περιπτώσεις του άρθρου 17, αν το κεντρικό όργανο για το Γιβραλτάρ έχει επιτρέψει την απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων, ενημερώνει το αιτούν δικαστήριο για τις σχετικές ρυθμίσεις. Κατόπιν, αποτελεί ευθύνη του αιτούντος δικαστηρίου να πραγματοποιήσει τις αναγκαίες επαφές για να συμφωνηθούν οι σχετικές ρυθμίσεις.

Το αιτούν δικαστήριο θα πρέπει να επικοινωνήσει με το πρόσωπο που θα εξετασθεί για την από κοινού εξεύρεση διαθέσιμου χρόνου. Ενδείκνυται να προγραμματίζεται περιθώριο τουλάχιστον ενός μήνα για τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

9 Ποια έξοδα προκύπτουν από τη χρήση της τηλεδιάσκεψης και ποιος είναι ο τρόπος πληρωμής τους;

Τα έξοδα εξαρτώνται από σειρά παραγόντων, μεταξύ των οποίων ο τόπος διεξαγωγής της τηλεδιάσκεψης (δηλαδή, αν πρόκειται για δικαστήριο ή για άλλο χώρο) ο χρόνος της ακρόασης (δηλαδή, αν γίνεται εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας του δικαστηρίου, οπότε το προσωπικό θα πρέπει να παραμείνει για περισσότερο χρόνο) η τυχόν αναγκαιότητα εφαρμογής ειδικών διαδικασιών και το τυχόν κόστος της χρήσης του εξοπλισμού. Η Δικαστική Υπηρεσία του Γιβραλτάρ (Gibraltar Courts Service) θα ενημερώσει το αιτούν δικαστήριο για τα έξοδα. Η πληρωμή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε λίρες στερλίνες, είτε με μετρητά ή κάρτα, αν πραγματοποιηθεί αυτοπροσώπως στη γραμματεία του Ανώτατου Δικαστηρίου, είτε με ηλεκτρονική μεταφορά.

10 Ποιες απαιτήσεις, ενδεχομένως, υπάρχουν για να διασφαλιστεί ότι το πρόσωπο που θα εξεταστεί απευθείας από το αιτούν δικαστήριο έχει ενημερωθεί σχετικά με τον εθελοντικό χαρακτήρα της ακρόασης;

Όταν παραγγελία για απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων βάσει του άρθρου 17 εγκρίνεται από το κεντρικό όργανο για το Γιβραλτάρ, η απόφαση που εκδίδεται ορίζει ότι το αιτούν δικαστήριο πρέπει να ενημερώσει το πρόσωπο που θα εξετασθεί για τον εθελοντικό χαρακτήρα της ακρόασης και για το δικαίωμά του να αποχωρήσει από αυτήν οποιαδήποτε στιγμή. Από το αιτούν δικαστήριο ζητείται να αποστείλει αντίγραφο αυτής της απόφασης στο πρόσωπο που θα εξετασθεί κατά την πραγματοποίηση των ρυθμίσεων για την τηλεδιάσκεψη.

11 Ποια διαδικασία προβλέπεται για την εξακρίβωση της ταυτότητας του προσώπου που θα εξεταστεί;

Όταν ένα πρόσωπο εξετάζεται από το Ανώτατο Δικαστήριο του Γιβραλτάρ με τη συμμετοχή του αιτούντος δικαστηρίου βάσει των άρθρων 10 έως 12, το εν λόγω πρόσωπο καλείται να ορκιστεί ή να παράσχει επίσημη διαβεβαίωση, στο πλαίσιο δε αυτό πρέπει να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του. Όταν το αιτούν δικαστήριο διεξάγει αποδείξεις απευθείας βάσει του άρθρου 17, εναπόκειται σε αυτό να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε μέσο θεωρεί αναγκαίο για να εξακριβώσει την ταυτότητα του προσώπου που θα εξετασθεί.

12 Ποιες απαιτήσεις εφαρμόζονται για την ορκοδοσία και ποιες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται από το αιτούν δικαστήριο όταν απαιτείται όρκος κατά τη διάρκεια της απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17;

Στις περιπτώσεις των παραγγελιών βάσει των άρθρων 10 έως 12, η ορκοδοσία ή η παροχή της επίσημης διαβεβαίωσης πραγματοποιείται σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες για τα δικαστήρια του Γιβραλτάρ. Στις περιπτώσεις των παραγγελιών βάσει του άρθρου 17, το αιτούν δικαστήριο θα πρέπει να ενημερώσει το δικαστήριο εκτελέσεως για τις τυχόν απαιτήσεις ορκοδοσίας ώστε να παρασχεθούν τα κατάλληλα ιερά βιβλία.

13 Ποιες ρυθμίσεις προβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι υπάρχει αρμόδιος με τον οποίο να μπορεί να συνδεθεί το αιτούν δικαστήριο στον τόπο της τηλεδιάσκεψης και πρόσωπο διαθέσιμο κατά την ημέρα της ακρόασης για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων τηλεδιάσκεψης και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων τεχνικών προβλημάτων;

Στις περιπτώσεις των παραγγελιών βάσει των άρθρων 10 έως 12, οι απαραίτητες ρυθμίσεις πραγματοποιούνται από το δικαστήριο εκτελέσεως. Στις περιπτώσεις που το κεντρικό όργανο εγκρίνει παραγγελία βάσει του άρθρου 17, ενημερώνει το Ανώτατο Δικαστήριο ότι θα πρέπει να περιμένει επικοινωνία από το αιτούν δικαστήριο και ότι θα πρέπει να συνεργαστεί με το αιτούν δικαστήριο για να εξασφαλιστεί η παρουσία προσώπου που θα χειριστεί τον εξοπλισμό τηλεδιάσκεψης και θα αντιμετωπίσει τα ενδεχόμενα τεχνικά προβλήματα κατά την ακρόαση.

14 Ποιες, ενδεχομένως, πρόσθετες πληροφορίες απαιτούνται από το αιτούν δικαστήριο;

Στις περιπτώσεις των παραγγελιών βάσει του άρθρου 17, το αιτούν δικαστήριο θα πρέπει να ενημερώσει το δικαστήριο εκτελέσεως για τις τυχόν ειδικές ανάγκες του προσώπου που θα εξετασθεί, όπως, για παράδειγμα, τις τυχόν ανάγκες πρόσβασης με αναπηρική καρέκλα ή ύπαρξης συστήματος βρόχου, αν χρησιμοποιεί ακουστικό βαρηκοΐας.

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/09/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.