Διεξαγωγή αποδείξεων με τηλεδιάσκεψη

Ελλάδα
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είναι δυνατή η διεξαγωγή αποδείξεων μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με τη συμμετοχή δικαστηρίου στο αιτούν κράτος μέλος είτε απευθείας από δικαστήριο του κράτους μέλους αυτού;

Ναι, είναι δυνατή, αλλά (προς το παρόν) μόνο στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

2 Υπάρχουν περιορισμοί για την κατηγορία προσώπων που μπορούν να εξεταστούν μέσω τηλεδιάσκεψης, για παράδειγμα, μόνον οι μάρτυρες μπορούν να εξεταστούν με αυτό τον τρόπο ή και άλλοι, όπως οι εμπειρογνώμονες ή οι διάδικοι;

Δεν υπάρχουν περιορισμοί. Όλοι οι συμμετέχοντες στη δίκη μπορούν να εξετασθούν μέσω εικονοτηλεδιάσκεψης.

3 Ποιοι περιορισμοί, ενδεχομένως, υπάρχουν για το είδος αποδείξεων που μπορούν να διεξαχθούν μέσω τηλεδιάσκεψης;

Δεν υπάρχουν περιορισμοί για την προφορική εξέταση μαρτύρων, διαδίκων, πραγματογνωμόνων κλπ.

4 Υπάρχουν περιορισμοί ως προς τον τόπο εξέτασης των προσώπων μέσω τηλεδιάσκεψης, δηλ. η εξέταση πρέπει να πραγματοποιείται σε δικαστήριο;

Η εξέταση μπορεί να γίνει σε κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα Δικαστηρίου ή ελληνικής προξενικής αρχής στο εξωτερικό.

5 Επιτρέπεται η καταγραφή των ακροάσεων τηλεδιάσκεψης και εάν ναι, υπάρχουν οι διαθέσιμες εγκαταστάσεις;

Επιτρέπεται η καταγραφή ακροάσεων εικονοτηλεδιάσκεψης και τηρούνται πρακτικά τηλεοπτικής συνεδρίασης από το Γραμματέα του Δικαστηρίου ή της ελληνικής προξενικής αρχής στο εξωτερικό.

6 Σε ποια γλώσσα πρέπει να διενεργείται η ακρόαση: (α) όταν πρόκειται για παραγγελία σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 12 και (β) όταν πρόκειται για απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17;

Η διαδικασία γίνεται στην ελληνική γλώσσα και με την παρουσία διερμηνέα, εφόσον είναι απαραίτητο.

7 Εάν απαιτούνται διερμηνείς, ποιος είναι υπεύθυνος για την παρουσία τους και στα δύο είδη ακροάσεων και πού πρέπει να βρίσκονται αυτοί;

Κάθε διάδικος φροντίζει για την εξεύρεση διερμηνέα και την παροχή αμοιβής του, εφόσον ο μάρτυρας ή ο διάδικος ή ο πραγματογνώμονας που προτείνει προς εξέταση και θα καταθέσει μέσω εικονοτηλεδιάσκεψης δεν ομιλεί την ελληνική γλώσσα. Οι διερμηνείς πρέπει να βρίσκονται στην ίδια αίθουσα με το Δικαστή που διευθύνει τη διαδικασία της εικονοτηλεδιάσκεψης ή με το Γραμματέα της ελληνικής προξενικής αρχής στο εξωτερικό.

8 Ποια διαδικασία εφαρμόζεται στις ρυθμίσεις για την ακρόαση και την κοινοποίηση του χρόνου και του τόπου στο πρόσωπο που θα εξεταστεί; Ποιο χρονικό διάστημα πρέπει να προβλέπεται κατά τη ρύθμιση της ημερομηνίας ακρόασης ώστε να μπορεί το πρόσωπο που θα εξεταστεί να ενημερωθεί εγκαίρως;

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Προεδρικού Διατάγματος 142/2013: «Για τη χρήση της τηλεοπτικής συνεδρίασης σε συγκεκριμένη υπόθεση, αποφασίζει το Δικαστήριο αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτηση των διαδίκων. Η αποδοχή ή μη μιας τέτοιας αίτησης ανήκει στη εξουσία του Δικαστηρίου, το οποίο κρίνει κατά πόσο η χρήση της σχετικής τεχνολογίας είναι αναγκαία για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της διαδικασίας. Το Δικαστήριο εκτιμώντας τις συνθήκες της εκάστοτε περίπτωσης, δύναται να ικανοποιεί το αίτημα διεξαγωγής τηλεσυζήτησης, τάσσοντας ενδεχομένως πρόσθετες εγγυήσεις για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας. α) Αίτηση διαδίκου: Ο ενδιαφερόμενος διάδικος καταθέτει στον Γραμματέα του Δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου εκδικάζεται η υπόθεση, αίτηση για την διεξαγωγή τηλεσυζήτησης (άρθρ. 270 παρ. 7 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας) ή για τη διεξαγωγή τηλεξέτασης ή τηλεκατάθεσης (άρθρ. 270 παρ. 8 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας). Στην αίτηση περιλαμβάνονται, το δικαστήριο ή η προξενική αρχή του απομακρυσμένου τόπου, τα ονόματα των προσώπων τα οποία θα συμμετάσχουν στην τηλεοπτική συνεδρίαση με τις διευθύνσεις τους (και ηλεκτρονικές) και αριθμό τηλεφώνου και fax για την αναζήτησή τους, η διαδικαστική πράξη για την οποία ζητείται η τηλεοπτική συνεδρίαση, η προβλεπόμενη διάρκειά της, καθώς και οι ενδεχόμενες ιδιαίτερες απαιτήσεις εξοπλισμού. Επίσης, περιλαμβάνονται και τυχόν ειδικοί όροι που έχουν θέσει οι διάδικοι για την πραγματοποίηση της τηλεοπτικής συνεδρίασης. Το αίτημα μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε και σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, εφόσον για την αποδοχή του δεν παραβιάζονται οι υπάρχουσες προθεσμίες του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για τη διεξαγωγή της διαδικαστικής πράξης. Η αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι επαφές για τον προγραμματισμό και την διενέργεια της τηλεοπτικής συνεδρίασης γίνονται με την επιμέλεια των αρμοδίων υπαλλήλων του δικαστηρίου και του απομακρυσμένου τόπου, με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως τηλέφωνο, ηλεκτρονικό μήνυμα και τηλεομοιοτυπία. Το Δικαστήριο με απόφασή του εγκρίνει ή απορρίπτει το αίτημα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται από τον Γραμματέα στον επισπεύδοντα διάδικο με κάθε πρόσφορο μέσο. Εάν το αίτημα γίνει δεκτό, η διεξαγωγή της διαδικαστικής πράξης με τηλεοπτική συνεδρίαση γνωστοποιείται στους λοιπούς διαδίκους με επιμέλεια του επισπεύδοντος διαδίκου. β) Αυτεπάγγελτη ενέργεια του δικαστηρίου: Η απόφαση για τη διενέργεια τηλεοπτικής συνεδρίασης μπορεί να εκδοθεί από το δικάζον δικαστήριο και αυτεπαγγέλτως και κοινοποιείται στους διαδίκους».

9 Ποια έξοδα προκύπτουν από τη χρήση της τηλεδιάσκεψης και ποιος είναι ο τρόπος πληρωμής τους;

Κάθε διάδικος φροντίζει για την εξεύρεση διερμηνέα και την παροχή αμοιβής του, εφόσον ο μάρτυρας ή ο διάδικος ή ο πραγματογνώμονας που προτείνει προς εξέταση και θα καταθέσει μέσω εικονοτηλεδιάσκεψης δεν ομιλεί την ελληνική γλώσσα. Η αμοιβή καταβάλλεται απευθείας από το διάδικο στο διερμηνέα.

10 Ποιες απαιτήσεις, ενδεχομένως, υπάρχουν για να διασφαλιστεί ότι το πρόσωπο που θα εξεταστεί απευθείας από το αιτούν δικαστήριο έχει ενημερωθεί σχετικά με τον εθελοντικό χαρακτήρα της ακρόασης;

Ενημερώνεται σχετικά από το Δικαστήριο.

11 Ποια διαδικασία προβλέπεται για την εξακρίβωση της ταυτότητας του προσώπου που θα εξεταστεί;

Ο Δικαστής που διευθύνει στη συζήτηση ελέγχει την ταυτότητα του προσώπου που θα εξετασθεί. Για την ταυτοποίηση του προσώπου στην απομακρυσμένη αίθουσα ο Δικαστής επικουρείται από το Γραμματέα ή το εξουσιοδοτημένο από τον Πρόξενο άτομο του απομακρυσμένου τόπου.

12 Ποιες απαιτήσεις εφαρμόζονται για την ορκοδοσία και ποιες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται από το αιτούν δικαστήριο όταν απαιτείται όρκος κατά τη διάρκεια της απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17;

Ο εξεταζόμενος μάρτυρας, πραγματογνώμονας κλπ ερωτάται από το Δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση εάν θέλει να δώσει θρησκευτικό ή πολιτικό όρκο. Το ίδιο και ο διερμηνέας, πριν αναλάβει τα καθήκοντά του στη διαδικασία.

13 Ποιες ρυθμίσεις προβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι υπάρχει αρμόδιος με τον οποίο να μπορεί να συνδεθεί το αιτούν δικαστήριο στον τόπο της τηλεδιάσκεψης και πρόσωπο διαθέσιμο κατά την ημέρα της ακρόασης για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων τηλεδιάσκεψης και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων τεχνικών προβλημάτων;

Προβλέπεται η παρουσία των αρμοδίων υπαλλήλων του Δικαστηρίου πριν και κατά τη διάρκεια της τηλεεξέτασης.

14 Ποιες, ενδεχομένως, πρόσθετες πληροφορίες απαιτούνται από το αιτούν δικαστήριο;

Ουδεμία.

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/09/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.