Διεξαγωγή αποδείξεων με τηλεδιάσκεψη

Ουγγαρία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είναι δυνατή η διεξαγωγή αποδείξεων μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με τη συμμετοχή δικαστηρίου στο αιτούν κράτος μέλος είτε απευθείας από δικαστήριο του κράτους μέλους αυτού;

Στον νόμο CXXX του 2016 για τον κώδικα πολιτικής δικονομίας («νόμος CXXX του 2016») προβλέπεται δυνατότητα του δικαστηρίου, είτε κατόπιν πρότασης διαδίκου είτε αυτεπαγγέλτως, να εξετάσει διάδικο, άλλο συμμετέχοντα στη δίκη, μάρτυρα ή εμπειρογνώμονα και —υπό τον όρο της συναίνεσης του κυρίου του αντικειμένου της αυτοψίας— να διενεργήσει αυτοψία, μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η διεξαγωγή ακρόασης μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορεί να διαταχθεί αν ενδείκνυται για πρακτικούς λόγους, παραδείγματος χάριν για την επίσπευση της διαδικασίας ή σε περίπτωση που η εξέταση στον χώρο διεξαγωγής της ακροαματικής διαδικασίας θα ήταν δύσκολη ή δυσανάλογα ακριβή, ή αν επιβάλλεται για την προστασία μάρτυρα.

Οι κανόνες που διέπουν την εξέταση μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών προβλέπονται στον νόμο CXXX του 2016 και στο διάταγμα του υπουργού Δικαιοσύνης αριθ. 19/2017, της 21ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη χρήση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο πλαίσιο ακροαματικών διαδικασιών και της εξέτασης προσώπων σε αστικές υποθέσεις («διάταγμα του υπουργού Δικαιοσύνης αριθ. 19/2017, της 21ης Δεκεμβρίου»).

2 Υπάρχουν περιορισμοί για την κατηγορία προσώπων που μπορούν να εξεταστούν μέσω τηλεδιάσκεψης, για παράδειγμα, μόνον οι μάρτυρες μπορούν να εξεταστούν με αυτό τον τρόπο ή και άλλοι, όπως οι εμπειρογνώμονες ή οι διάδικοι;

Δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς τα πρόσωπα που μπορούν να εξεταστούν μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξέταση των διαδίκων και άλλων συμμετεχόντων στη δίκη, μαρτύρων, εμπειρογνωμόνων, καθώς και των κυρίων των αντικειμένων για τα οποία διατάσσεται αυτοψία.

3 Ποιοι περιορισμοί, ενδεχομένως, υπάρχουν για το είδος αποδείξεων που μπορούν να διεξαχθούν μέσω τηλεδιάσκεψης;

Ακρόαση, εξέταση ή αυτοψία μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξέταση των διαδίκων, μαρτύρων και εμπειρογνωμόνων ή για τη διενέργεια αυτοψίας.

4 Υπάρχουν περιορισμοί ως προς τον τόπο εξέτασης των προσώπων μέσω τηλεδιάσκεψης, δηλ. η εξέταση πρέπει να πραγματοποιείται σε δικαστήριο;

Η εξέταση μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορεί να διεξαχθεί στον χώρο του δικαστηρίου ή άλλου φορέα, σε ειδικές αίθουσες κατάλληλα διαμορφωμένες για την τηλεδιάσκεψη, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι αναγκαίες απαιτήσεις για τη λειτουργία του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

5 Επιτρέπεται η καταγραφή των ακροάσεων τηλεδιάσκεψης και εάν ναι, υπάρχουν οι διαθέσιμες εγκαταστάσεις;

Σύμφωνα με τον νόμο CXXX του 2016, το δικαστήριο μπορεί κατά τη διεξαγωγή της δίκης —κατόπιν αιτήματος ενός εκ των διαδίκων ή αυτεπαγγέλτως— να διατάξει την τήρηση των πρακτικών με συνεχή και ταυτόχρονη οπτική και ακουστική καταγραφή της ακρόασης, της εξέτασης ή της αυτοψίας που διενεργούνται μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Εάν τα πρακτικά δεν τηρηθούν με αυτή τη μέθοδο, ο δικαστής που εκδικάζει την υπόθεση στον χώρο διεξαγωγής της ακροαματικής διαδικασίας μπορεί να διατάξει την οπτική και ακουστική καταγραφή των γεγονότων που εκτυλίσσονται στον χώρο διεξαγωγής της ακρόασης και σε χωριστές αίθουσες κατά τη διάρκεια της εξέτασης ή της αυτοψίας που διενεργείται μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

6 Σε ποια γλώσσα πρέπει να διενεργείται η ακρόαση: (α) όταν πρόκειται για παραγγελία σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 12 και (β) όταν πρόκειται για απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17;

Στην περίπτωση παραγγελίας βάσει των άρθρων 10 έως 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου CXXX του 2016, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2. Σύμφωνα με τον νόμο CXXX του 2016, η δικαστική διαδικασία διεξάγεται στα ουγγρικά, χωρίς, ωστόσο, να επιτρέπεται να περιέλθει οποιοσδήποτε σε μειονεκτική θέση λόγω του ότι δεν γνωρίζει την ουγγρική γλώσσα. Κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, καθένας έχει το δικαίωμα προφορικής χρήσης της μητρικής του γλώσσας ή της περιφερειακής ή μειονοτικής του γλώσσας, όταν αυτό προβλέπεται από διεθνείς συνθήκες. Όπου είναι αναγκαίο, το δικαστήριο υποχρεούται να χρησιμοποιήσει διερμηνέα.

Στην περίπτωση παραγγελίας βάσει του άρθρου 17, η ακροαματική διαδικασία διενεργείται από το αιτούν δικαστήριο, σύμφωνα, όπως προβλέπει το άρθρο 17 παράγραφος 6, με τη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο ανήκει.

7 Εάν απαιτούνται διερμηνείς, ποιος είναι υπεύθυνος για την παρουσία τους και στα δύο είδη ακροάσεων και πού πρέπει να βρίσκονται αυτοί;

Στην περίπτωση παραγγελίας βάσει των άρθρων 10 έως 12, εάν είναι απαραίτητη η διασφάλιση της χρήσης της μητρικής γλώσσας ή περιφερειακής ή μειονοτικής γλώσσας, το δικαστήριο εκτελέσεως υποχρεούται να χρησιμοποιήσει διερμηνέα.

Ο νόμος CXXX του 2016 δεν προβλέπει ειδικά τον τόπο όπου θα πρέπει να βρίσκεται ο διερμηνέας σε περίπτωση διεξαγωγής ακρόασης μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Διασφαλίζει, ωστόσο, την παρουσία διερμηνέων στις αίθουσες που έχουν διαμορφωθεί ειδικά για τη διεξαγωγή ακρόασης με αυτή τη μέθοδο. Σύμφωνα με το διάταγμα του υπουργού Δικαιοσύνης αριθ. 19/2017, της 21ης Δεκεμβρίου 2017, ο διερμηνέας πρέπει να φαίνεται στο βιντεοσκοπημένο υλικό.

Στην περίπτωση παραγγελίας βάσει του άρθρου 17, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφοι 4 και 6.

8 Ποια διαδικασία εφαρμόζεται στις ρυθμίσεις για την ακρόαση και την κοινοποίηση του χρόνου και του τόπου στο πρόσωπο που θα εξεταστεί; Ποιο χρονικό διάστημα πρέπει να προβλέπεται κατά τη ρύθμιση της ημερομηνίας ακρόασης ώστε να μπορεί το πρόσωπο που θα εξεταστεί να ενημερωθεί εγκαίρως;

Η απόφαση του δικαστηρίου με την οποία διατάσσεται η διεξαγωγή ακρόασης μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών επιδίδεται ή κοινοποιείται στα πρόσωπα που κλητεύονται σε ακρόαση, εξέταση ή αυτοψία ταυτόχρονα με την κλήτευση. Η απόφαση του δικαστηρίου με την οποία διατάσσεται η διεξαγωγή ακρόασης μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαβιβάζεται αμελλητί στο δικαστήριο ή τον άλλο φορέα που παρέχει τις ειδικές εγκαταστάσεις για τη διεξαγωγή της ακρόασης μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Ο νόμος CXXX του 2016 δεν περιέχει ειδική πρόβλεψη για την κλήτευση σε ακρόαση που πρόκειται διεξαχθεί μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η κλήτευση σε ακρόαση πρέπει να αποστέλλεται με τρόπο που να επιτρέπει την επιστροφή στο δικαστήριο της βεβαίωσης ότι η κλήτευση επιδόθηκε σύννομα πριν από την ακρόαση.

Η πρώτη ακρόαση πρέπει να προγραμματιστεί με τρόπο ώστε να διασφαλιστεί ότι η κλήτευση θα επιδοθεί στους διαδίκους, κατά γενικό κανόνα, τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία της ακρόασης. Σε επείγουσες περιπτώσεις, το δικαστήριο μπορεί ορίσει συντομότερη προθεσμία.

Στην περίπτωση παραγγελίας βάσει του άρθρου 17, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφοι 4 και 6.

9 Ποια έξοδα προκύπτουν από τη χρήση της τηλεδιάσκεψης και ποιος είναι ο τρόπος πληρωμής τους;

Τα έξοδα ποικίλλουν και βαρύνουν το αιτούν δικαστήριο.

10 Ποιες απαιτήσεις, ενδεχομένως, υπάρχουν για να διασφαλιστεί ότι το πρόσωπο που θα εξεταστεί απευθείας από το αιτούν δικαστήριο έχει ενημερωθεί σχετικά με τον εθελοντικό χαρακτήρα της ακρόασης;

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2, το αιτούν δικαστήριο πρέπει να ενημερώσει το οικείο πρόσωπο ότι η εξέταση είναι εθελοντική.

11 Ποια διαδικασία προβλέπεται για την εξακρίβωση της ταυτότητας του προσώπου που θα εξεταστεί;

Η ταυτότητα του προσώπου που πρόκειται να εξεταστεί μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών επαληθεύεται με βάση τα ακόλουθα:

- τα στοιχεία που παρέχει το εν λόγω πρόσωπο προκειμένου να επαληθευτεί η ταυτότητα και η διεύθυνσή του, και

- την παρουσίαση επίσημου εγγράφου ταυτότητας ή τίτλου διαμονής μέσω τεχνικού εξοπλισμού που προβλέπεται από τον νόμο.

Εάν το δικαστήριο διατάξει την εμπιστευτική μεταχείριση των στοιχείων μάρτυρα, πρέπει να διασφαλίζεται ότι, κατά την παρουσίαση του επίσημου εγγράφου ταυτότητας ή του τίτλου διαμονής του μάρτυρα μέσω του τεχνικού εξοπλισμού που προβλέπεται από τον νόμο, μπορεί να τα δει μόνο ο πρόεδρος του δικαστηρίου (ή ο γραμματέας του δικαστηρίου, σε περίπτωση που η ακρόαση ή η αυτοψία διενεργείται από τον γραμματέα).

Το δικαστήριο χρησιμοποιεί επίσης ηλεκτρονικά μέσα ή απευθείας αναζητήσεις σε βάσεις δεδομένων προκειμένου να εξασφαλίσει ότι:

- τα στοιχεία τα οποία παρέχει το πρόσωπο που εξετάζεται μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την επαλήθευση της ταυτότητας και της διεύθυνσής του συμπίπτουν πλήρως με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα μητρώα και

- το επίσημο έγγραφο και ο τίτλος διαμονής που παρουσιάζει το πρόσωπο ως αποδεικτικά ταυτότητας είναι έγκυρα και συμπίπτουν πλήρως με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα μητρώα.

12 Ποιες απαιτήσεις εφαρμόζονται για την ορκοδοσία και ποιες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται από το αιτούν δικαστήριο όταν απαιτείται όρκος κατά τη διάρκεια της απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17;

Ο νόμος CXXX του 2016 δεν προβλέπει ορκοδοσία στις δικαστικές διαδικασίες.

13 Ποιες ρυθμίσεις προβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι υπάρχει αρμόδιος με τον οποίο να μπορεί να συνδεθεί το αιτούν δικαστήριο στον τόπο της τηλεδιάσκεψης και πρόσωπο διαθέσιμο κατά την ημέρα της ακρόασης για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων τηλεδιάσκεψης και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων τεχνικών προβλημάτων;

Ο νόμος CXXX του 2016 προβλέπει την παρουσία στις ειδικές εγκαταστάσεις όπου πρόκειται να διεξαχθεί η ακρόαση μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών προσώπου υπεύθυνου για τη διασφάλιση της λειτουργίας και τον χειρισμό του απαραίτητου τεχνικού εξοπλισμού.

Ο χειριστής πρέπει να διασφαλίζει πριν από την έναρξη της ακρόασης ότι ο τεχνικός εξοπλισμός που προορίζεται για τη διεξαγωγή της ακρόασης λειτουργεί πλήρως. Εάν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα που παρακωλύει την κανονική λειτουργία του τεχνικού εξοπλισμού, ο χειριστής αναφέρει αμελλητί τη δυσλειτουργία στον δικαστή που βρίσκεται στον χώρο στον οποίο διεξάγεται η ακρόαση και μεριμνά για την επίλυση του προβλήματος. Στη συνέχεια, υποβάλλει στον προϊστάμενό του γραπτή αναφορά των τεχνικών προβλημάτων και των μέτρων που λήφθηκαν. Η ακρόαση μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν μπορεί να ξεκινήσει ή να συνεχιστεί έως ότου επιλυθεί το πρόβλημα. Εάν είναι αναγκαίο, πρέπει να επαναληφθεί το στάδιο της διαδικασίας που βρισκόταν σε εξέλιξη όταν προέκυψε το πρόβλημα ή η δυσλειτουργία του τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιούνταν για τη διεξαγωγή της ακρόασης μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

14 Ποιες, ενδεχομένως, πρόσθετες πληροφορίες απαιτούνται από το αιτούν δικαστήριο;

Γενικά, δεν απαιτούνται πρόσθετες πληροφορίες.

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/10/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.