Διεξαγωγή αποδείξεων με τηλεδιάσκεψη

Ιρλανδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είναι δυνατή η διεξαγωγή αποδείξεων μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με τη συμμετοχή δικαστηρίου στο αιτούν κράτος μέλος είτε απευθείας από δικαστήριο του κράτους μέλους αυτού;

Είναι δυνατή η διεξαγωγή αποδείξεων μέσω τηλεδιάσκεψης στα δικαστήρια της Ιρλανδίας είτε με τη συμμετοχή δικαστηρίου σε άλλο κράτος μέλος είτε απευθείας από δικαστήριο του κράτους μέλους αυτού. Οι σχετικές διαδικασίες περιλαμβάνουν το έγγραφο πρακτικών οδηγιών του High Court «HC45 - Use of video conferencing link for taking evidence in civil cases.»

2 Υπάρχουν περιορισμοί για την κατηγορία προσώπων που μπορούν να εξεταστούν μέσω τηλεδιάσκεψης, για παράδειγμα, μόνον οι μάρτυρες μπορούν να εξεταστούν με αυτό τον τρόπο ή και άλλοι, όπως οι εμπειρογνώμονες ή οι διάδικοι;

Δεν υπάρχουν περιορισμοί αυτού του είδους για τα είδη προσώπων που μπορούν να εξεταστούν.

3 Ποιοι περιορισμοί, ενδεχομένως, υπάρχουν για το είδος αποδείξεων που μπορούν να διεξαχθούν μέσω τηλεδιάσκεψης;

Δεν υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά το είδος αποδείξεων που μπορούν να διεξαχθούν.

4 Υπάρχουν περιορισμοί ως προς τον τόπο εξέτασης των προσώπων μέσω τηλεδιάσκεψης, δηλ. η εξέταση πρέπει να πραγματοποιείται σε δικαστήριο;

Δεν υπάρχουν περιορισμοί, με την επιφύλαξη της συγκατάθεσης του δικαστή.

5 Επιτρέπεται η καταγραφή των ακροάσεων τηλεδιάσκεψης και εάν ναι, υπάρχουν οι διαθέσιμες εγκαταστάσεις;

Υπάρχει δυνατότητα καταγραφής των ακροάσεων τηλεδιάσκεψης στην Ιρλανδία. Η πρόσβαση στην εν λόγω καταγραφή πρέπει να διατάσσεται από το δικαστήριο.

6 Σε ποια γλώσσα πρέπει να διενεργείται η ακρόαση: (α) όταν πρόκειται για παραγγελία σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 12 και (β) όταν πρόκειται για απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17;

Η ακρόαση πρέπει να διενεργείται στα αγγλικά ή τα ιρλανδικά, αν διενεργείται στην Ιρλανδία. Ωστόσο, αν η ακρόαση διενεργείται εκτός Ιρλανδίας, δεν υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τη γλώσσα.

7 Εάν απαιτούνται διερμηνείς, ποιος είναι υπεύθυνος για την παρουσία τους και στα δύο είδη ακροάσεων και πού πρέπει να βρίσκονται αυτοί;

Αν το δικαστήριο βρίσκεται στην Ιρλανδία, ο διερμηνέας παρέχεται από τις δικαστικές αρχές της Ιρλανδίας αν το θέμα αφορά υπόθεση οικογενειακού ή ποινικού δικαίου. Στις αστικές υποθέσεις επαφίεται στους διαδίκους να μεριμνήσουν για τη διερμηνεία.

Αν το αιτούν δικαστήριο δεν γνωρίζει αγγλικά ή ιρλανδικά, είναι ευθύνη του εν λόγω δικαστηρίου να μεριμνήσει για τη δική του διερμηνεία.

Δεν υπάρχουν περιορισμοί για τον χώρο στον οποίο πρέπει να βρίσκεται ο διερμηνέας.

8 Ποια διαδικασία εφαρμόζεται στις ρυθμίσεις για την ακρόαση και την κοινοποίηση του χρόνου και του τόπου στο πρόσωπο που θα εξεταστεί; Ποιο χρονικό διάστημα πρέπει να προβλέπεται κατά τη ρύθμιση της ημερομηνίας ακρόασης ώστε να μπορεί το πρόσωπο που θα εξεταστεί να ενημερωθεί εγκαίρως;

Όλες οι ρυθμίσεις συμφωνούνται μεταξύ των δύο δικαστηρίων. Συνιστάται να γίνεται δοκιμή πριν από τη διαδικασία στο δικαστήριο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η σύνδεση λειτουργεί σωστά.

9 Ποια έξοδα προκύπτουν από τη χρήση της τηλεδιάσκεψης και ποιος είναι ο τρόπος πληρωμής τους;

Τα έξοδα ποικίλλουν σε συνάρτηση με μια σειρά παραγόντων, μεταξύ άλλων: τον χώρο διεξαγωγής της τηλεδιάσκεψης (δηλαδή, αν πρόκειται για δικαστήριο ή για άλλο χώρο) τον χρόνο της ακρόασης (δηλαδή, αν γίνεται εκτός του κανονικού ωραρίου του δικαστηρίου, οπότε το προσωπικό θα πρέπει να παραμείνει για περισσότερο χρόνο) την αναγκαιότητα εφαρμογής ειδικών διαδικασιών και το ενδεχόμενο να προκύψουν έξοδα από τη χρήση του εξοπλισμού. Το δικαστήριο της εκτέλεσης θα ενημερώσει το αιτούν δικαστήριο για τα έξοδα. Οι πληρωμές πρέπει να γίνονται σε ευρώ.

10 Ποιες απαιτήσεις, ενδεχομένως, υπάρχουν για να διασφαλιστεί ότι το πρόσωπο που θα εξεταστεί απευθείας από το αιτούν δικαστήριο έχει ενημερωθεί σχετικά με τον εθελοντικό χαρακτήρα της ακρόασης;

Εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να ενημερώσει τον μάρτυρα.

11 Ποια διαδικασία προβλέπεται για την εξακρίβωση της ταυτότητας του προσώπου που θα εξεταστεί;

Εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να βεβαιωθεί ως προς την ταυτότητα του προσώπου που θα εξεταστεί.

12 Ποιες απαιτήσεις εφαρμόζονται για την ορκοδοσία και ποιες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται από το αιτούν δικαστήριο όταν απαιτείται όρκος κατά τη διάρκεια της απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17;

Ο όρκος πρέπει να δοθεί σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες που εφαρμόζονται στα δικαστήρια της Ιρλανδίας.

13 Ποιες ρυθμίσεις προβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι υπάρχει αρμόδιος με τον οποίο να μπορεί να συνδεθεί το αιτούν δικαστήριο στον τόπο της τηλεδιάσκεψης και πρόσωπο διαθέσιμο κατά την ημέρα της ακρόασης για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων τηλεδιάσκεψης και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων τεχνικών προβλημάτων;

Το θέμα αυτό θα πρέπει να συμφωνηθεί μεταξύ των δύο δικαστηρίων.

14 Ποιες, ενδεχομένως, πρόσθετες πληροφορίες απαιτούνται από το αιτούν δικαστήριο;

Καμία, εκτός αν υπάρχουν τυχόν ειδικά αιτήματα (π.χ. νοηματική γλώσσα, πρόσβαση με αναπηρική πολυθρόνα, ειδικές θρησκευτικές απαιτήσεις για την ορκωμοσία κ.λπ.).

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/04/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.