Διεξαγωγή αποδείξεων με τηλεδιάσκεψη

Λεττονία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είναι δυνατή η διεξαγωγή αποδείξεων μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με τη συμμετοχή δικαστηρίου στο αιτούν κράτος μέλος είτε απευθείας από δικαστήριο του κράτους μέλους αυτού;

Ο δικαστής αποφασίζει σχετικά με τη συμμετοχή εκπροσώπων της δεύτερης χώρας σε τηλεδιάσκεψη σε εύθετο χρόνο πριν από τη διεξαγωγή της, επικοινωνώντας ξεχωριστά με τον αιτούντα.

Ο δικαστής αποφασίζει για όλα τα ζητήματα σύμφωνα με τον νόμο περί πολιτικής δικονομίας (Civilprocesa likums).

2 Υπάρχουν περιορισμοί για την κατηγορία προσώπων που μπορούν να εξεταστούν μέσω τηλεδιάσκεψης, για παράδειγμα, μόνον οι μάρτυρες μπορούν να εξεταστούν με αυτό τον τρόπο ή και άλλοι, όπως οι εμπειρογνώμονες ή οι διάδικοι;

Σύμφωνα με το άρθρο 122 παράγραφος 1 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας, μέσω τηλεδιάσκεψης μπορεί να εξεταστεί και εμπειρογνώμονας.

3 Ποιοι περιορισμοί, ενδεχομένως, υπάρχουν για το είδος αποδείξεων που μπορούν να διεξαχθούν μέσω τηλεδιάσκεψης;

Αυτό αποφασίζεται από το δικαστήριο.

4 Υπάρχουν περιορισμοί ως προς τον τόπο εξέτασης των προσώπων μέσω τηλεδιάσκεψης, δηλ. η εξέταση πρέπει να πραγματοποιείται σε δικαστήριο;

Κάθε υπόθεση και κάθε αίτημα για παροχή νομικής συνδρομής αποφασίζεται σε μεμονωμένη βάση, κατόπιν αξιολόγησης όλων των πτυχών του.

5 Επιτρέπεται η καταγραφή των ακροάσεων τηλεδιάσκεψης και εάν ναι, υπάρχουν οι διαθέσιμες εγκαταστάσεις;

Σύμφωνα με το άρθρο 152 παράγραφος 3 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας, η φωτογράφιση ή η μαγνητοσκόπηση σε ακροαματική διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου επιτρέπεται μόνο με την άδεια του δικαστηρίου.

6 Σε ποια γλώσσα πρέπει να διενεργείται η ακρόαση: (α) όταν πρόκειται για παραγγελία σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 12 και (β) όταν πρόκειται για απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17;

α) Η ακροαματική διαδικασία διεξάγεται στην επίσημη γλώσσα της Λετονίας, τα λετονικά. Διερμηνέας που ομιλεί τη λετονική γλώσσα παρέχεται από τη χώρα που αιτείται την τηλεδιάσκεψη.

β) Στην περίπτωση της απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων, η γλώσσα αποφασίζεται με συνεννόηση των μερών.

7 Εάν απαιτούνται διερμηνείς, ποιος είναι υπεύθυνος για την παρουσία τους και στα δύο είδη ακροάσεων και πού πρέπει να βρίσκονται αυτοί;

Τον διερμηνέα παρέχει ο διάδικος που ζητεί την τηλεδιάσκεψη. Ο διερμηνέας πρέπει να βρίσκεται σε αίθουσα του δικαστηρίου.

8 Ποια διαδικασία εφαρμόζεται στις ρυθμίσεις για την ακρόαση και την κοινοποίηση του χρόνου και του τόπου στο πρόσωπο που θα εξεταστεί; Ποιο χρονικό διάστημα πρέπει να προβλέπεται κατά τη ρύθμιση της ημερομηνίας ακρόασης ώστε να μπορεί το πρόσωπο που θα εξεταστεί να ενημερωθεί εγκαίρως;

Το αίτημα νομικής συνδρομής πρέπει να υποβληθεί εγκαίρως, τουλάχιστον 60 ημέρες πριν από τη σχεδιαζόμενη τηλεδιάσκεψη.

Θα πρέπει να προβλέπεται χρόνος πριν από την προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη για την πραγματοποίηση δοκιμαστικής σύνδεσης.

Κατά την υποβολή αιτήματος τηλεδιάσκεψης, πρέπει να αναφέρονται οι τεχνικές παράμετροι.

9 Ποια έξοδα προκύπτουν από τη χρήση της τηλεδιάσκεψης και ποιος είναι ο τρόπος πληρωμής τους;

Σύμφωνα με το άρθρο 716 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας, τα έξοδα καλύπτονται από τα κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού.

Το δικαστήριο που διεκπεραιώνει το αίτημα ξένης χώρας για τη διεξαγωγή αποδείξεων ενημερώνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με τα ακόλουθα έξοδα για τη διεκπεραίωση του εν λόγω αιτήματος:

  1. το ύψος των αμοιβών που θα καταβληθούν σε εμπειρογνώμονες και διερμηνείς
  2. τα έξοδα που προκύπτουν κατά τη διεκπεραίωση του αιτήματος ξένης χώρας για τη διεξαγωγή αποδείξεων σύμφωνα με τις δικονομικές διαδικασίες της εν λόγω ξένης χώρας στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο
  3. τα έξοδα που πραγματοποιούνται εάν το αίτημα ξένης χώρας για τη διεξαγωγή αποδείξεων κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής της ξένης χώρας διεκπεραιώθηκε με χρήση τεχνικών μέσων.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια αρχή της ξένης χώρας να καλύψει τα έξοδα που προβλέπονται στη δεύτερη παράγραφο της παρούσας ενότητας.

10 Ποιες απαιτήσεις, ενδεχομένως, υπάρχουν για να διασφαλιστεί ότι το πρόσωπο που θα εξεταστεί απευθείας από το αιτούν δικαστήριο έχει ενημερωθεί σχετικά με τον εθελοντικό χαρακτήρα της ακρόασης;

Η ξένη χώρα καταρτίζει τις σχετικές πληροφορίες για την ενημέρωση του προσώπου.

11 Ποια διαδικασία προβλέπεται για την εξακρίβωση της ταυτότητας του προσώπου που θα εξεταστεί;

Το δικαστήριο ελέγχει την ταυτότητα του προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί πολιτικής δικονομίας.

12 Ποιες απαιτήσεις εφαρμόζονται για την ορκοδοσία και ποιες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται από το αιτούν δικαστήριο όταν απαιτείται όρκος κατά τη διάρκεια της απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17;

Δεν προβλέπεται τέτοια διαδικασία από τον νόμο περί πολιτικής δικονομίας. Ωστόσο, μια ξένη χώρα μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο να αποφασίσει σχετικά με την ορκοδοσία.

13 Ποιες ρυθμίσεις προβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι υπάρχει αρμόδιος με τον οποίο να μπορεί να συνδεθεί το αιτούν δικαστήριο στον τόπο της τηλεδιάσκεψης και πρόσωπο διαθέσιμο κατά την ημέρα της ακρόασης για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων τηλεδιάσκεψης και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων τεχνικών προβλημάτων;

Πριν από την ημέρα της τηλεδιάσκεψης και πριν από τη διενέργεια δοκιμαστικής τηλεδιάσκεψης, οι διάδικοι ανταλλάσσουν τις τεχνικές τους παραμέτρους και τα στοιχεία των υπευθύνων επικοινωνίας τους (του προσώπου που βρίσκεται στο δικαστήριο και του προσώπου που βρίσκεται στον φορέα που παρέχει την τεχνική βοήθεια).

14 Ποιες, ενδεχομένως, πρόσθετες πληροφορίες απαιτούνται από το αιτούν δικαστήριο;

Απαιτούνται τεχνικές πληροφορίες και οι τεχνικές προδιαγραφές.

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/03/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.