Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Διεξαγωγή αποδείξεων με τηλεδιάσκεψη

Λουξεµβούργο
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είναι δυνατή η διεξαγωγή αποδείξεων μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με τη συμμετοχή δικαστηρίου στο αιτούν κράτος μέλος είτε απευθείας από δικαστήριο του κράτους μέλους αυτού;

Ναι, και οι δύο διαδικασίες είναι εφικτές. Η πλειονότητα των παραγγελιών που απευθύνονται στο Λουξεμβούργο προέρχεται από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους το οποίο επιθυμεί να εξετάσει μάρτυρα μέσω τηλεδιάσκεψης.

Δεν υπάρχουν ειδικές διατάξεις σχετικά με την τηλεδιάσκεψη, επομένως εφαρμόζονται τα άρθρα του νέου κώδικα πολιτικής δικονομίας που αφορούν την εξέταση μαρτύρων, τις προσωπικές επαληθεύσεις του δικαστή και την προσωπική παράσταση των διαδίκων. Επί του παρόντος, δεν υπάρχει νομολογία σχετικά με την τηλεδιάσκεψη.

2 Υπάρχουν περιορισμοί για την κατηγορία προσώπων που μπορούν να εξεταστούν μέσω τηλεδιάσκεψης, για παράδειγμα, μόνον οι μάρτυρες μπορούν να εξεταστούν με αυτό τον τρόπο ή και άλλοι, όπως οι εμπειρογνώμονες ή οι διάδικοι;

Με τηλεδιάσκεψη μπορούν να εξεταστούν οι μάρτυρες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι διάδικοι και οι πραγματογνώμονες. Ωστόσο, έως τώρα, οι παραγγελίες αφορούσαν μόνον την εξέταση μαρτύρων.

3 Ποιοι περιορισμοί, ενδεχομένως, υπάρχουν για το είδος αποδείξεων που μπορούν να διεξαχθούν μέσω τηλεδιάσκεψης;

Ο μόνος περιορισμός που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι η εξέταση των μαρτύρων πραγματοποιείται σε εθελοντική βάση. Σε περίπτωση που μάρτυρας αρνηθεί να καταθέσει, οι λουξεμβουργιανές αρχές δεν διαθέτουν τρόπο για να τον υποχρεώσουν σε τούτο.

4 Υπάρχουν περιορισμοί ως προς τον τόπο εξέτασης των προσώπων μέσω τηλεδιάσκεψης, δηλ. η εξέταση πρέπει να πραγματοποιείται σε δικαστήριο;

Πρέπει να πρόκειται για αποδείξεις που μπορούν να διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις δικαστηρίων εξοπλισμένων με τον αναγκαίο τεχνικό εξοπλισμό.

5 Επιτρέπεται η καταγραφή των ακροάσεων τηλεδιάσκεψης και εάν ναι, υπάρχουν οι διαθέσιμες εγκαταστάσεις;

Αν το αιτούν κράτος επιθυμεί να καταγράψει την τηλεδιάσκεψη, πρέπει να λάβει τη ρητή συγκατάθεση του μάρτυρα που εξετάζεται στο Λουξεμβούργο. Το Λουξεμβούργο, ως κράτος εκτελέσεως, δεν καταγράφει την τηλεδιάσκεψη, για τον λόγο ότι η λουξεμβουργιανή νομοθεσία απαγορεύει την καταγραφή.

6 Σε ποια γλώσσα πρέπει να διενεργείται η ακρόαση: (α) όταν πρόκειται για παραγγελία σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 12 και (β) όταν πρόκειται για απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17;

α) Γαλλικά, γερμανικά.

β) Όλες οι γλώσσες.

7 Εάν απαιτούνται διερμηνείς, ποιος είναι υπεύθυνος για την παρουσία τους και στα δύο είδη ακροάσεων και πού πρέπει να βρίσκονται αυτοί;

Όταν το Λουξεμβούργο αποτελεί το κράτος εκτελέσεως, το λουξεμβουργιανό δικαστήριο αναλαμβάνει την εξεύρεση διερμηνέα κάθε φορά που αυτό απαιτείται για την επικοινωνία είτε με τις αρχές του αιτούντος κράτους είτε με το πρόσωπο που πρόκειται να εξετασθεί.

8 Ποια διαδικασία εφαρμόζεται στις ρυθμίσεις για την ακρόαση και την κοινοποίηση του χρόνου και του τόπου στο πρόσωπο που θα εξεταστεί; Ποιο χρονικό διάστημα πρέπει να προβλέπεται κατά τη ρύθμιση της ημερομηνίας ακρόασης ώστε να μπορεί το πρόσωπο που θα εξεταστεί να ενημερωθεί εγκαίρως;

Οι λουξεμβουργιανές αρχές και, συγκεκριμένα, το αρμόδιο για τη διεξαγωγή των αποδείξεων δικαστήριο επικοινωνεί με τις αρχές του αιτούντος κράτους για να συμφωνηθεί η ημερομηνία και η ώρα της τηλεδιάσκεψης. Προβλέπεται προθεσμία κλήτευσης τουλάχιστον 15 ημερών. Οι λουξεμβουργιανές αρχές αναλαμβάνουν την κλήτευση των οικείων προσώπων.

9 Ποια έξοδα προκύπτουν από τη χρήση της τηλεδιάσκεψης και ποιος είναι ο τρόπος πληρωμής τους;

Σύμφωνα με τον κανονισμό, το κράτος εκτελέσεως εγκρίνει την τηλεδιάσκεψη και το αιτούν κράτος μεριμνά για όλα τα τυπικά, οργανωτικά και τεχνικά ζητήματα, περιλαμβανομένης της ενημέρωσης των οικείων προσώπων.

Το κόστος χρήσης της τηλεδιάσκεψης και η αποζημίωση των μαρτύρων αναλαμβάνονται από το κράτος του Λουξεμβούργου. Οι δαπάνες διερμηνείας βαρύνουν, καταρχήν, το αιτούν κράτος.

10 Ποιες απαιτήσεις, ενδεχομένως, υπάρχουν για να διασφαλιστεί ότι το πρόσωπο που θα εξεταστεί απευθείας από το αιτούν δικαστήριο έχει ενημερωθεί σχετικά με τον εθελοντικό χαρακτήρα της ακρόασης;

Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται σχετικά στο έγγραφο της κλήτευσης, καθώς και από τον δικαστή ή τον γραμματέα πριν από την τηλεδιάσκεψη.

11 Ποια διαδικασία προβλέπεται για την εξακρίβωση της ταυτότητας του προσώπου που θα εξεταστεί;

Το λουξεμβουργιανό δικαστήριο, ως δικαστήριο του κράτους εκτελέσεως, προβαίνει σε έλεγχο της ταυτότητας του προσώπου που θα εξεταστεί, ελέγχοντας τα έγγραφα ταυτότητάς του κατά την έναρξη της εξέτασης.

12 Ποιες απαιτήσεις εφαρμόζονται για την ορκοδοσία και ποιες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται από το αιτούν δικαστήριο όταν απαιτείται όρκος κατά τη διάρκεια της απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17;

Οι μάρτυρες και οι πραγματογνώμονες πρέπει να ορκισθούν ότι θα πουν την αλήθεια. Ενημερώνονται ότι η ψευδορκία τιμωρείται με ποινές προστίμου και φυλάκισης.

Ο όρκος δίνεται ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου.

Στην περίπτωση του άρθρου 17, το αιτούν κράτος εφαρμόζει τους δικούς του όρους. Ο λουξεμβούργιος δικαστής που παρίσταται κατά την τηλεδιάσκεψη, ως δικαστής του κράτους εκτελέσεως, παρεμβαίνει μόνο σε περίπτωση προβλήματος.

13 Ποιες ρυθμίσεις προβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι υπάρχει αρμόδιος με τον οποίο να μπορεί να συνδεθεί το αιτούν δικαστήριο στον τόπο της τηλεδιάσκεψης και πρόσωπο διαθέσιμο κατά την ημέρα της ακρόασης για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων τηλεδιάσκεψης και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων τεχνικών προβλημάτων;

Κατά την ημέρα και την ώρα που έχει οριστεί για την τηλεδιάσκεψη, παρίστανται ένας δικαστής, ένας γραμματέας, ένας τεχνικός και, εφόσον συντρέχει σχετική περίπτωση, ένας διερμηνέας.

14 Ποιες, ενδεχομένως, πρόσθετες πληροφορίες απαιτούνται από το αιτούν δικαστήριο;

Για να πραγματοποιηθεί μια τηλεδιάσκεψη, απαιτείται να αποσαφηνιστούν ορισμένα τεχνικά ζητήματα. Ως εκ τούτου, για την επιτυχή εξέταση ορισμένου προσώπου μέσω τηλεδιάσκεψης απαιτείται κατάλληλη προετοιμασία και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των σημείων επαφής.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/01/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.