Διεξαγωγή αποδείξεων με τηλεδιάσκεψη

Μάλτα
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είναι δυνατή η διεξαγωγή αποδείξεων μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με τη συμμετοχή δικαστηρίου στο αιτούν κράτος μέλος είτε απευθείας από δικαστήριο του κράτους μέλους αυτού;

Αν το αιτούν κράτος είναι η Μάλτα, η τηλεδιάσκεψη θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως έσχατη λύση.

2 Υπάρχουν περιορισμοί για την κατηγορία προσώπων που μπορούν να εξεταστούν μέσω τηλεδιάσκεψης, για παράδειγμα, μόνον οι μάρτυρες μπορούν να εξεταστούν με αυτό τον τρόπο ή και άλλοι, όπως οι εμπειρογνώμονες ή οι διάδικοι;

Δεν υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά την κατηγορία των προσώπων που μπορούν να εξεταστούν μάρτυρες, πραγματογνώμονες και διάδικοι μπορούν όλοι να εξετάζονται.

3 Ποιοι περιορισμοί, ενδεχομένως, υπάρχουν για το είδος αποδείξεων που μπορούν να διεξαχθούν μέσω τηλεδιάσκεψης;

Εναπόκειται στο δικαστήριο να καθορίσει ποια είναι αποδεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία.

4 Υπάρχουν περιορισμοί ως προς τον τόπο εξέτασης των προσώπων μέσω τηλεδιάσκεψης, δηλ. η εξέταση πρέπει να πραγματοποιείται σε δικαστήριο;

Αν η Μάλτα είναι το κράτος εκτέλεσης, τα πρόσωπα πρέπει να εξετάζονται στο δικαστήριο.

5 Επιτρέπεται η καταγραφή των ακροάσεων τηλεδιάσκεψης και εάν ναι, υπάρχουν οι διαθέσιμες εγκαταστάσεις;

Ναι, επιτρέπεται η καταγραφή των ακροάσεων με τηλεδιάσκεψη και υπάρχουν διαθέσιμες οι σχετικές εγκαταστάσεις.

6 Σε ποια γλώσσα πρέπει να διενεργείται η ακρόαση: (α) όταν πρόκειται για παραγγελία σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 12 και (β) όταν πρόκειται για απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17;

α) Αν η Μάλτα είναι το κράτος εκτέλεσης, οι παραγγελίες βάσει των άρθρων 10 έως 12 διεκπεραιώνονται στα μαλτέζικα ή στα αγγλικά

β) Αν η Μάλτα είναι το αιτούν κράτος, οι παραγγελίες βάσει του άρθρου 17 διεκπεραιώνονται στα μαλτέζικα ή στα αγγλικά.

7 Εάν απαιτούνται διερμηνείς, ποιος είναι υπεύθυνος για την παρουσία τους και στα δύο είδη ακροάσεων και πού πρέπει να βρίσκονται αυτοί;

Αν η Μάλτα είναι το κράτος εκτέλεσης και, ως εκ τούτου, πρόκειται να διεξαγάγει τις αποδείξεις, το άρθρο 596 παράγραφος 1 του Κώδικα Οργάνωσης και Πολιτικής Δικονομίας, κεφάλαιο 12 της νομοθεσίας της Μάλτας, ορίζει ότι «αν το δικαστήριο δεν κατανοεί τη γλώσσα στην οποία γίνεται η κατάθεση του μάρτυρα, διορίζει επίσημο διερμηνέα με προσωρινή κάλυψη της δαπάνης εκ μέρους του διαδίκου ο οποίος καλεί τον μάρτυρα». Στην περίπτωση αυτή ο διερμηνέας πρέπει να είναι στον τόπο όπου βρίσκεται ο μάρτυρας.

Αν η Μάλτα είναι το αιτούν κράτος βάσει του άρθρου 17 και σε περίπτωση απευθείας διεξαγωγής των αποδείξεων, ο τόπος όπου βρίσκεται ο διερμηνέας εξαρτάται από τις περιστάσεις της συγκεκριμένης περίπτωσης.

8 Ποια διαδικασία εφαρμόζεται στις ρυθμίσεις για την ακρόαση και την κοινοποίηση του χρόνου και του τόπου στο πρόσωπο που θα εξεταστεί; Ποιο χρονικό διάστημα πρέπει να προβλέπεται κατά τη ρύθμιση της ημερομηνίας ακρόασης ώστε να μπορεί το πρόσωπο που θα εξεταστεί να ενημερωθεί εγκαίρως;

Σε περίπτωση διεξαγωγής των αποδείξεων βάσει των άρθρων 10 και 12 και αν η Μάλτα είναι το κράτος εκτέλεσης, το άρθρο 568 παράγραφος 1 του Κώδικα Οργάνωσης και Πολιτικής Δικονομίας ορίζει ότι «οι μάρτυρες κλητεύονται να εμφανισθούν με κλήτευση που εκδίδεται με αίτηση του ενδιαφερόμενου διαδίκου». Πρέπει να μεσολαβεί ένας μήνας μεταξύ των ακροάσεων, ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για να ειδοποιείται ο μάρτυρας.

Βάσει του άρθρου 17, αν η Μάλτα είναι το αιτούν κράτος, το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει ποια μέσα πρέπει να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να ειδοποιηθεί το πρόσωπο που πρόκειται να εξεταστεί σχετικά με τον χρόνο και τον τόπο. Πρέπει να μεσολαβεί ένας μήνας μεταξύ των ακροάσεων, ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για να ειδοποιείται ο μάρτυρας.

9 Ποια έξοδα προκύπτουν από τη χρήση της τηλεδιάσκεψης και ποιος είναι ο τρόπος πληρωμής τους;

Πρέπει να καταβάλλεται παράβολο ύψους 100 ευρώ το οποίο καλύπτει έως τις πρώτες δύο ώρες της ακρόασης

πρέπει να καταβάλλεται παράβολο ύψους 50 ευρώ για κάθε επόμενη ώρα

προβλέπεται επίσης ωριαία αμοιβή τεχνικού, ύψους 58 ευρώ.

10 Ποιες απαιτήσεις, ενδεχομένως, υπάρχουν για να διασφαλιστεί ότι το πρόσωπο που θα εξεταστεί απευθείας από το αιτούν δικαστήριο έχει ενημερωθεί σχετικά με τον εθελοντικό χαρακτήρα της ακρόασης;

Πριν καταθέσει τα στοιχεία, ο/η μάρτυρας ενημερώνεται από το δικαστήριο ότι, αν δεν αισθάνεται άνετα να καταθέσει τα εν λόγω στοιχεία, θα πρέπει να ενημερώσει συναφώς το αιτούν δικαστήριο.

11 Ποια διαδικασία προβλέπεται για την εξακρίβωση της ταυτότητας του προσώπου που θα εξεταστεί;

Το δικαστήριο μπορεί να ζητήσει από το πρόσωπο που θα εξεταστεί να επιδείξει το διαβατήριο ή το δελτίο ταυτότητάς του πριν δώσει την κατάθεσή του. Ο μάρτυρας ειδοποιείται πριν από την ακρόαση ότι πρέπει να φέρει μαζί του ένα από τα έγγραφα αυτά.

12 Ποιες απαιτήσεις εφαρμόζονται για την ορκοδοσία και ποιες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται από το αιτούν δικαστήριο όταν απαιτείται όρκος κατά τη διάρκεια της απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17;

Σύμφωνα με το άρθρο 111 του Κώδικα Οργάνωσης και Πολιτικής Δικονομίας «μάρτυρας που ασπάζεται τη ρωμαιοκαθολική πίστη ορκίζεται σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές των ατόμων που ασπάζονται την εν λόγω πίστη και μάρτυρας που δεν ασπάζεται την εν λόγω πίστη ορκίζεται κατά τον τρόπο που θεωρεί πλέον δεσμευτικό για τη συνείδησή του.»

13 Ποιες ρυθμίσεις προβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι υπάρχει αρμόδιος με τον οποίο να μπορεί να συνδεθεί το αιτούν δικαστήριο στον τόπο της τηλεδιάσκεψης και πρόσωπο διαθέσιμο κατά την ημέρα της ακρόασης για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων τηλεδιάσκεψης και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων τεχνικών προβλημάτων;

Αρμόδιοι επικοινωνίας είναι οι ακόλουθοι:

Charles Calleja, Audio Visual Senior Technical Office

Το πρόσωπο αυτό είναι υπεύθυνο για τη σύνδεση, τη δοκιμή και την τεχνική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης

Τηλ. +356 25902375 – Γραφείο στον 4ο όροφο του Δικαστικού Μεγάρου στη Βαλέτα

charles-george.calleja@gov.mt

Maria Ruth Ciantar, Video Conference availability

Τηλ. +356 25902391 - Γραφείο στον 4ο όροφο του Δικαστικού Μεγάρου στη Βαλέτα

maria.a.ciantar@gov.mt

Alan J. Darmanin, Clerk

Τηλ. +356 25902211 - Γραφείο στον 4ο όροφο Office των Δικαστηρίων στη Βαλέτα

alan.a.darmanin@gov.mt

14 Ποιες, ενδεχομένως, πρόσθετες πληροφορίες απαιτούνται από το αιτούν δικαστήριο;

Πριν από την ημερομηνία της ακρόασης, ζητούνται από το αιτούν δικαστήριο τα ακόλουθα:

α. Ζώνη ώρας

β. Καθορισμός ημερομηνίας και ώρας της δοκιμής

γ. Σταθερή διεύθυνση IP

δ. Λεπτομερή στοιχεία του τεχνικού επικοινωνίας

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/03/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.