Διεξαγωγή αποδείξεων με τηλεδιάσκεψη

Κάτω Χώρες
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είναι δυνατή η διεξαγωγή αποδείξεων μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με τη συμμετοχή δικαστηρίου στο αιτούν κράτος μέλος είτε απευθείας από δικαστήριο του κράτους μέλους αυτού;

Το αστικό δικονομικό δίκαιο των Κάτω Χωρών δεν περιέχει κανέναν γενικό κανόνα για το θέμα αυτό. Ωστόσο, η βιντεοδιάσκεψη δεν αποκλείεται και, επομένως, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί σε αυτές τις περιπτώσεις κατά τον νόμο.

Στις αστικές δίκες η βιντεοδιάσκεψη χρησιμοποιείται τακτικά ως εναλλακτική διαδικασία αντί της αίτησης για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων.

2 Υπάρχουν περιορισμοί για την κατηγορία προσώπων που μπορούν να εξεταστούν μέσω τηλεδιάσκεψης, για παράδειγμα, μόνον οι μάρτυρες μπορούν να εξεταστούν με αυτό τον τρόπο ή και άλλοι, όπως οι εμπειρογνώμονες ή οι διάδικοι;

Όταν ένα πρόσωπο μπορεί να εξεταστεί βάσει του αστικού δικονομικού δικαίου, η εξέταση αυτή μπορεί κατ’ αρχήν να γίνει επίσης μέσω βιντεοδιάσκεψης. Το αστικό δικονομικό δίκαιο δεν περιέχει καμία σχετική ειδική διάταξη.

3 Ποιοι περιορισμοί, ενδεχομένως, υπάρχουν για το είδος αποδείξεων που μπορούν να διεξαχθούν μέσω τηλεδιάσκεψης;

Δεν υπάρχουν κανόνες που να επιβάλλουν ειδικούς περιορισμούς. Ισχύουν οι εθνικοί κανόνες αστικού δικονομικού δικαίου.

4 Υπάρχουν περιορισμοί ως προς τον τόπο εξέτασης των προσώπων μέσω τηλεδιάσκεψης, δηλ. η εξέταση πρέπει να πραγματοποιείται σε δικαστήριο;

Δεν υπάρχει κανένας ειδικός κανόνας για την εξέταση μέσω βιντεοδιάσκεψης. Ισχύουν οι εθνικοί κανόνες αστικού δικονομικού δικαίου. Ο κανόνας είναι ότι τα πρόσωπα εξετάζονται στο δικαστήριο. Μπορεί να γίνει εξαίρεση εάν ένας μάρτυρας δεν είναι σε θέση να μεταβεί στο δικαστήριο λόγω ασθένειας ή για άλλο λόγο (άρθρο 175 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

5 Επιτρέπεται η καταγραφή των ακροάσεων τηλεδιάσκεψης και εάν ναι, υπάρχουν οι διαθέσιμες εγκαταστάσεις;

Η εξέταση μάρτυρα από Ολλανδό δικαστή με βιντεοδιάσκεψη θεωρείται ζωντανή μετάδοση κανονικής εξέτασης μάρτυρα. Σύμφωνα με τον νόμο, πρέπει να τηρούνται πρακτικά της εξέτασης μαρτύρων από ανακριτή. Επειδή δεν ισχύουν διαφορετικοί κανόνες για την εξέταση με βιντεοδιάσκεψη, πρέπει να τηρηθούν και στην περίπτωση αυτή πρακτικά. Εκτός από τα πρακτικά, η νομοθεσία δεν απαγορεύει την ενδεχόμενη καταγραφή εικόνας ή ήχου, αλλά αυτή η καταγραφή δεν μπορεί να εξομοιωθεί με τα πρακτικά.

Σύμφωνα με νομοθεσία που πρόκειται να τεθεί σε ισχύ, ο δικαστής θα μπορεί να αποφασίσει την καταγραφή εικόνας ή ήχου στην ακροαματική διαδικασία, σε αντικατάσταση των έντυπων πρακτικών. Με βάση τα ανωτέρω, η εξέταση μάρτυρα μπορεί επίσης να βιντεοσκοπηθεί, εφόσον ζητηθεί.

6 Σε ποια γλώσσα πρέπει να διενεργείται η ακρόαση: (α) όταν πρόκειται για παραγγελία σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 12 και (β) όταν πρόκειται για απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17;

Όταν το δικαστήριο εκτελέσεως βρίσκεται στις Κάτω Χώρες, η εξέταση διεξάγεται στην ολλανδική γλώσσα. Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύουν ειδικοί κανόνες. Η ολλανδική εκτελεστική νομοθεσία επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να επιβάλλουν όρους για την απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων, τους οποίους θεωρεί χρήσιμους ή αναγκαίους για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.

7 Εάν απαιτούνται διερμηνείς, ποιος είναι υπεύθυνος για την παρουσία τους και στα δύο είδη ακροάσεων και πού πρέπει να βρίσκονται αυτοί;

Το αστικό δικονομικό δίκαιο των Κάτω Χωρών δεν προβλέπει ειδικές διατάξεις για τη διερμηνεία. Στις Κάτω Χώρες, στις αστικές υποθέσεις οι διάδικοι πρέπει κατ’ αρχήν να εξασφαλίζουν οι ίδιοι τους διερμηνείς τους.

8 Ποια διαδικασία εφαρμόζεται στις ρυθμίσεις για την ακρόαση και την κοινοποίηση του χρόνου και του τόπου στο πρόσωπο που θα εξεταστεί; Ποιο χρονικό διάστημα πρέπει να προβλέπεται κατά τη ρύθμιση της ημερομηνίας ακρόασης ώστε να μπορεί το πρόσωπο που θα εξεταστεί να ενημερωθεί εγκαίρως;

Σύμφωνα με την ολλανδική εκτελεστική νομοθεσία, το δικαστήριο εκτελέσεως μπορεί να ορίσει ποιος από τους διαδίκους επιφορτίζεται με τις κλητεύσεις που συνεπάγεται αίτηση για διεξαγωγή αποδείξεων.

Κλητεύσεις με τις οποίες δεν επιφορτίζονται οι διάδικοι πραγματοποιούνται από τον γραμματέα του δικαστηρίου εκτελέσεως. Σύμφωνα με το αστικό δικονομικό δίκαιο των Κάτω Χωρών, οι μάρτυρες πρέπει να κλητεύονται τουλάχιστον μία εβδομάδα (σύμφωνα με τη νομοθεσία που πρόκειται να τεθεί σε ισχύ, τουλάχιστον 10 μέρες) πριν από την εξέταση.

9 Ποια έξοδα προκύπτουν από τη χρήση της τηλεδιάσκεψης και ποιος είναι ο τρόπος πληρωμής τους;

Τα έξοδα που συνδέονται με την ειδική μορφή εξέτασης και τα έξοδα για τη χρήση τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών δεν βαρύνουν τους διαδίκους. Σύμφωνα με το ολλανδικό δίκαιο, δεν γίνεται μετακύλιση αυτών των εξόδων. Τα έξοδα βαρύνουν το κράτος, από το οποίο μπορεί να ζητηθεί επιστροφή, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 και το άρθρο 10 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001.

10 Ποιες απαιτήσεις, ενδεχομένως, υπάρχουν για να διασφαλιστεί ότι το πρόσωπο που θα εξεταστεί απευθείας από το αιτούν δικαστήριο έχει ενημερωθεί σχετικά με τον εθελοντικό χαρακτήρα της ακρόασης;

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001, όταν η απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων προϋποθέτει την ακρόαση προσώπου, το αιτούν δικαστήριο ενημερώνει το πρόσωπο αυτό ότι η δικαστική πράξη θα πραγματοποιηθεί σε εθελοντική βάση. Δεν ισχύουν περαιτέρω απαιτήσεις στο θέμα αυτό.

11 Ποια διαδικασία προβλέπεται για την εξακρίβωση της ταυτότητας του προσώπου που θα εξεταστεί;

Σύμφωνα με το αστικό δικονομικό δίκαιο των Κάτω Χωρών, αρμόδιο για το θέμα αυτό είναι το δικαστήριο (άρθρο 177 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Ο δικαστής ρωτά τους μάρτυρες το όνομα, το επώνυμο, την ηλικία, το επάγγελμα και τον τόπο κατοικίας τους. Στους μάρτυρες τίθενται επίσης ερωτήσεις σχετικά με την τυχόν σχέση τους με τους διαδίκους (συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, επαγγελματική σχέση).

12 Ποιες απαιτήσεις εφαρμόζονται για την ορκοδοσία και ποιες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται από το αιτούν δικαστήριο όταν απαιτείται όρκος κατά τη διάρκεια της απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17;

Σύμφωνα με το αστικό δικονομικό δίκαιο των Κάτω Χωρών, ο δικαστής ζητά από τους μάρτυρες να δώσουν θρησκευτικό ή πολιτικό όρκο πριν από την εξέταση. Με τον τρόπο αυτό οι μάρτυρες δεσμεύονται να πουν όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Οι μάρτυρες που εν γνώσει τους δεν λένε την αλήθεια διαπράττουν ψευδορκία. Η απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων διεξάγεται σύμφωνα με το δίκαιο του αιτούντος κράτους.

13 Ποιες ρυθμίσεις προβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι υπάρχει αρμόδιος με τον οποίο να μπορεί να συνδεθεί το αιτούν δικαστήριο στον τόπο της τηλεδιάσκεψης και πρόσωπο διαθέσιμο κατά την ημέρα της ακρόασης για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων τηλεδιάσκεψης και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων τεχνικών προβλημάτων;

Οι διεθνείς αιτήσεις δικαστικής συνδρομής στο πλαίσιο των οποίων πρόκειται να χρησιμοποιηθεί βιντεοδιάσκεψη προγραμματίζονται με το προσωπικό υποστήριξης ΤΠΕ των ολλανδικών δικαστηρίων (SPIRIT). Αυτός αναλαμβάνει την τεχνική και υλικοτεχνική προετοιμασία.

14 Ποιες, ενδεχομένως, πρόσθετες πληροφορίες απαιτούνται από το αιτούν δικαστήριο;

Η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει τέτοιες πληροφορίες.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/02/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.