Διεξαγωγή αποδείξεων με τηλεδιάσκεψη

Πολωνία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είναι δυνατή η διεξαγωγή αποδείξεων μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με τη συμμετοχή δικαστηρίου στο αιτούν κράτος μέλος είτε απευθείας από δικαστήριο του κράτους μέλους αυτού;

Στην Πολωνία, είναι δυνατή η διεξαγωγή αποδείξεων μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 12 και το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, καθώς και σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων στην αλλοδαπή σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, που συνήφθη στις 18 Μαρτίου 1970 [Επίσημη Εφημερίδα (Dziennik Ustaw) του 2000, αριθ. 50, θέση 582] για άλλες χώρες (που δεν υπόκεινται στον κανονισμό).

Η τηλεδιάσκεψη διέπεται από το άρθρο 235 παράγραφοι  2 και 3 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και από τον κανονισμό του Υπουργού Δικαιοσύνης, της 24ης Φεβρουαρίου 2010, για τον τεχνικό εξοπλισμό και τους πόρους που επιτρέπουν την εξ αποστάσεως διεξαγωγή αποδείξεων στο πλαίσιο αστικής δίκης.

2 Υπάρχουν περιορισμοί για την κατηγορία προσώπων που μπορούν να εξεταστούν μέσω τηλεδιάσκεψης, για παράδειγμα, μόνον οι μάρτυρες μπορούν να εξεταστούν με αυτό τον τρόπο ή και άλλοι, όπως οι εμπειρογνώμονες ή οι διάδικοι;

Το πολωνικό δίκαιο δεν επιβάλλει περιορισμούς αυτού του είδους: πραγματογνώμονες, διάδικοι και μάρτυρες μπορούν να εξεταστούν μέσω τηλεδιάσκεψης.

3 Ποιοι περιορισμοί, ενδεχομένως, υπάρχουν για το είδος αποδείξεων που μπορούν να διεξαχθούν μέσω τηλεδιάσκεψης;

Το πολωνικό δίκαιο δεν προβλέπει κανέναν ειδικό περιορισμό για το είδος αποδείξεων που μπορούν να διεξαχθούν μέσω τηλεδιάσκεψης.

4 Υπάρχουν περιορισμοί ως προς τον τόπο εξέτασης των προσώπων μέσω τηλεδιάσκεψης, δηλ. η εξέταση πρέπει να πραγματοποιείται σε δικαστήριο;

Το πολωνικό δίκαιο δεν προβλέπει κανέναν ειδικό περιορισμό ως προς τον τόπο εξέτασης των προσώπων μέσω τηλεδιάσκεψης. Κατά κανόνα, η εξέταση λαμβάνει χώρα στην έδρα του δικαστηρίου, πλην της εφαρμογής του άρθρου 17 του κανονισμού αριθ. 1206/2001, οπότε ο τόπος της εξέτασης καθορίζεται από το αιτούν δικαστήριο.

5 Επιτρέπεται η καταγραφή των ακροάσεων τηλεδιάσκεψης και εάν ναι, υπάρχουν οι διαθέσιμες εγκαταστάσεις;

Η πολωνική νομοθεσία δεν ορίζει λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με την καταγραφή των ακροάσεων τηλεδιάσκεψης εναπόκειται στον δικαστή που διεξάγει τις αποδείξεις να αποφασίσει αν θα καταγραφούν ή όχι οι ακροάσεις της τηλεδιάσκεψης.

6 Σε ποια γλώσσα πρέπει να διενεργείται η ακρόαση: (α) όταν πρόκειται για παραγγελία σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 12 και (β) όταν πρόκειται για απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17;

Κατά κανόνα, οι ακροάσεις διεξάγονται στην πολωνική γλώσσα. Αν το πρόσωπο που εξετάζεται δεν γνωρίζει την πολωνική γλώσσα, πρέπει να είναι παρών διερμηνέας.

Δεν υπάρχουν ειδικές διατάξεις σχετικά με τις ακροάσεις βάσει του άρθρου 17, αλλά όταν το κεντρικό όργανο συμφωνεί για την απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων, μπορεί να απαιτήσει από το αιτούν δικαστήριο να παράσχει υπηρεσίες διερμηνέα.

7 Εάν απαιτούνται διερμηνείς, ποιος είναι υπεύθυνος για την παρουσία τους και στα δύο είδη ακροάσεων και πού πρέπει να βρίσκονται αυτοί;

Κατ’αρχήν, για ακροάσεις που διεξάγονται, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 12, το δικαστήριο εκτέλεσης οφείλει να παράσχει υπηρεσίες διερμηνέα (κατά κανόνα, από τον κατάλογο ορκωτών διερμηνέων). Σε εξαιρετικές όμως περιπτώσεις, το δικαστήριο μπορεί να δεχθεί διερμηνέα που προτείνει ένας διάδικος.

Για ακροάσεις βάσει του άρθρου 17, όταν το κεντρικό όργανο επιβάλλει στο αιτούν δικαστήριο να παράσχει υπηρεσίες διερμηνέα, το δικαστήριο εκτέλεσης εξασφαλίζει ότι παρίσταται διερμηνέας.

8 Ποια διαδικασία εφαρμόζεται στις ρυθμίσεις για την ακρόαση και την κοινοποίηση του χρόνου και του τόπου στο πρόσωπο που θα εξεταστεί; Ποιο χρονικό διάστημα πρέπει να προβλέπεται κατά τη ρύθμιση της ημερομηνίας ακρόασης ώστε να μπορεί το πρόσωπο που θα εξεταστεί να ενημερωθεί εγκαίρως;

Για ακροάσεις σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 12, το δικαστήριο εκτέλεσης κοινοποιεί στον μάρτυρα/διάδικο την ημερομηνία και τον τόπο της ακρόασης, τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από την ημερομηνία της ακρόασης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το δικαστήριο εκτέλεσης κοινοποιεί στον μάρτυρα/διάδικο την ημερομηνία και τον τόπο της ακρόασης, 3 ημέρες πριν από την ημερομηνία της ακρόασης.

Για ακροάσεις σύμφωνα με το άρθρο 17, το κεντρικό όργανο ενημερώνει τον μάρτυρα/διάδικο ότι συμφώνησε για την ακρόαση και ότι η ακρόαση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε εθελοντική βάση, χωρίς τη χρήση μέτρων καταναγκασμού. Εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να προβεί σε κοινοποίηση σχετικά με τον χρόνο και τόπο της ακρόασης.

9 Ποια έξοδα προκύπτουν από τη χρήση της τηλεδιάσκεψης και ποιος είναι ο τρόπος πληρωμής τους;

Όταν η διεξαγωγή αποδείξεων με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών συνεπάγεται δαπάνες για το δικαστήριο εκτέλεσης, το δικαστήριο εφαρμόζει το άρθρο 1135 ¹ παράγραφος 3 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το οποίο προβλέπει ότι αν η εκτέλεση της παραγγελίας από δικαστήριο ή άλλη αρχή ξένης χώρας μπορεί να συνεπάγεται έξοδα που συνδέονται με τη χρήση μεθόδου διαφορετικής από αυτή που προβλέπεται από την πολωνική νομοθεσία, το δικαστήριο εκτέλεσης δεν εκτελεί την παραγγελία μέχρις ότου το δικαστήριο ή η άλλη αρχή ξένης χώρας καταβάλλει προκαταβολή εντός της ταχθείσας προθεσμίας.

10 Ποιες απαιτήσεις, ενδεχομένως, υπάρχουν για να διασφαλιστεί ότι το πρόσωπο που θα εξεταστεί απευθείας από το αιτούν δικαστήριο έχει ενημερωθεί σχετικά με τον εθελοντικό χαρακτήρα της ακρόασης;

Το κεντρικό όργανο ενημερώνει τον μάρτυρα/διάδικο ότι συμφώνησε για την ακρόαση και ότι η ακρόαση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε εθελοντική βάση, χωρίς τη χρήση μέτρων καταναγκασμού.

11 Ποια διαδικασία προβλέπεται για την εξακρίβωση της ταυτότητας του προσώπου που θα εξεταστεί;

Το δικαστήριο ελέγχει την ταυτότητα του προσώπου ζητώντας του να προσκομίσει κατάλληλο έγγραφο, όπως δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο ή άδεια οδήγησης.

12 Ποιες απαιτήσεις εφαρμόζονται για την ορκοδοσία και ποιες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται από το αιτούν δικαστήριο όταν απαιτείται όρκος κατά τη διάρκεια της απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17;

Για ακροάσεις βάσει του άρθρου 17, αν το αιτούν δικαστήριο ενημερώσει το κεντρικό όργανο για την πρόθεσή του να εξετάσει μάρτυρα ενόρκως, το κεντρικό όργανο μπορεί να ζητήσει το κείμενο του όρκου. Αν ο όρκος αντιβαίνει στις βασικές αρχές του δικαίου της χώρας εκτέλεσης, το κεντρικό όργανο μπορεί να αρνηθεί να συμφωνήσει για την ακρόαση ή να ζητήσει να χρησιμοποιηθεί το κείμενο του όρκου που χρησιμοποιείται στην πολωνική νομοθεσία.

13 Ποιες ρυθμίσεις προβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι υπάρχει αρμόδιος με τον οποίο να μπορεί να συνδεθεί το αιτούν δικαστήριο στον τόπο της τηλεδιάσκεψης και πρόσωπο διαθέσιμο κατά την ημέρα της ακρόασης για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων τηλεδιάσκεψης και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων τεχνικών προβλημάτων;

Κατά κανόνα, σε κάθε δικαστήριο υπάρχουν άτομα που είναι υπεύθυνα για τη λειτουργία του τεχνικού εξοπλισμού. Αν υπάρχουν προβλήματα, συνιστάται η επικοινωνία με τον αρμόδιο επαφής του ΕΔΔ στην Πολωνία.

14 Ποιες, ενδεχομένως, πρόσθετες πληροφορίες απαιτούνται από το αιτούν δικαστήριο;

Σε γενικές γραμμές, δεν απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες βάσει της πολωνικής νομοθεσίας. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτούνται.

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/03/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.