Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Διεξαγωγή αποδείξεων με τηλεδιάσκεψη

Σκωτία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είναι δυνατή η διεξαγωγή αποδείξεων μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με τη συμμετοχή δικαστηρίου στο αιτούν κράτος μέλος είτε απευθείας από δικαστήριο του κράτους μέλους αυτού;

Ναι. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται σε 38 δικαστήρια στη Σκωτία.

Τα άρθρα 10-12 και 17 εφαρμόζονται σε όλες τις αιτήσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με τον κανονισμό 1206/2001. Στις περιπτώσεις αυτές δεν εφαρμόζεται καμία άλλη τοπική διαδικασία.

2 Υπάρχουν περιορισμοί για την κατηγορία προσώπων που μπορούν να εξεταστούν μέσω τηλεδιάσκεψης, για παράδειγμα, μόνον οι μάρτυρες μπορούν να εξεταστούν με αυτό τον τρόπο ή και άλλοι, όπως οι εμπειρογνώμονες ή οι διάδικοι;

Δεν υπάρχουν περιορισμοί για την κατηγορία των προσώπων που μπορούν να εξεταστούν.

3 Ποιοι περιορισμοί, ενδεχομένως, υπάρχουν για το είδος αποδείξεων που μπορούν να διεξαχθούν μέσω τηλεδιάσκεψης;

Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί. Ενδέχεται να υπάρξουν πρακτικοί περιορισμοί (για παράδειγμα, αν υπάρξει αναφορά σε υλικά αντικείμενα που βρίσκονται στην κατοχή του αιτούντος δικαστηρίου και στα οποία δεν έχει πρόσβαση ο μάρτυρας).

4 Υπάρχουν περιορισμοί ως προς τον τόπο εξέτασης των προσώπων μέσω τηλεδιάσκεψης, δηλ. η εξέταση πρέπει να πραγματοποιείται σε δικαστήριο;

Ομοίως, δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί. Στο παρελθόν έχουν χρησιμοποιηθεί αίθουσες δικαστηρίων και άλλοι χώροι. Ο κατάλληλος χώρος καθορίζεται από τον Sheriff (δικαστή) και τον Sheriff Clerk (δικαστικό γραμματέα) στο δικαστήριο που παραλαμβάνει την αίτηση.

5 Επιτρέπεται η καταγραφή των ακροάσεων τηλεδιάσκεψης και εάν ναι, υπάρχουν οι διαθέσιμες εγκαταστάσεις;

Η καταγραφή των ακροάσεων είναι δυνατή.

Σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι οι διαδικασίες είναι δυνατόν να καταγραφούν σε οποιοδήποτε άκρο της σύνδεσης τηλεδιάσκεψης, ενδεχομένως να ενδείκνυται περισσότερο να καταγράψει τις διαδικασίες απευθείας το αιτούν δικαστήριο.

6 Σε ποια γλώσσα πρέπει να διενεργείται η ακρόαση: (α) όταν πρόκειται για παραγγελία σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 12 και (β) όταν πρόκειται για απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17;

Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, αν δεν οριστεί ειδικά διαφορετικά, η ακρόαση διενεργείται στα αγγλικά.

Αν το αιτούν δικαστήριο επιθυμεί διαφορετική γλώσσα, χρειάζεται να διοριστεί διερμηνέας ο οποίος θα μεταφράζει τις διαδικασίες στα αγγλικά για τους διαδίκους που παρευρίσκονται στη διαδικασία και δεν γνωρίζουν τη γλώσσα του αιτούντος δικαστηρίου.

7 Εάν απαιτούνται διερμηνείς, ποιος είναι υπεύθυνος για την παρουσία τους και στα δύο είδη ακροάσεων και πού πρέπει να βρίσκονται αυτοί;

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού 1206/2001, το δικαστήριο εκτελέσεως θα πρέπει να μεριμνήσει για την επί τόπου παρουσία διερμηνέα.

8 Ποια διαδικασία εφαρμόζεται στις ρυθμίσεις για την ακρόαση και την κοινοποίηση του χρόνου και του τόπου στο πρόσωπο που θα εξεταστεί; Ποιο χρονικό διάστημα πρέπει να προβλέπεται κατά τη ρύθμιση της ημερομηνίας ακρόασης ώστε να μπορεί το πρόσωπο που θα εξεταστεί να ενημερωθεί εγκαίρως;

Η κοινοποίηση στους διαδίκους θα πρέπει να γίνεται από το τοπικό δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του κανονισμού 1206/2001. Συνήθως, η κοινοποίηση γίνεται με ταχυδρομική επιστολή πρώτης κατηγορίας, με απόδειξη παραλαβής.

Γενικά, εφαρμόζονται οι υφιστάμενοι κανόνες σχετικά με τις κοινοποιήσεις, δηλαδή απαιτείται κοινοποίηση τουλάχιστον 48 ώρες νωρίτερα. Στην πράξη, ωστόσο, παρέχεται μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο, δεδομένου ότι οι ακροάσεις συνήθως προσδιορίζονται μερικές εβδομάδες νωρίτερα.

9 Ποια έξοδα προκύπτουν από τη χρήση της τηλεδιάσκεψης και ποιος είναι ο τρόπος πληρωμής τους;

Γενικά, τα έξοδα με τα οποία επιβαρύνεται η Δικαστική Υπηρεσία της Σκωτίας (Scottish Courts and Tribunals Service) για τη χρήση εγκαταστάσεων τηλεδιάσκεψης δεν μετακυλίονται σε τρίτους.

10 Ποιες απαιτήσεις, ενδεχομένως, υπάρχουν για να διασφαλιστεί ότι το πρόσωπο που θα εξεταστεί απευθείας από το αιτούν δικαστήριο έχει ενημερωθεί σχετικά με τον εθελοντικό χαρακτήρα της ακρόασης;

Το αιτούν δικαστήριο παρέχει τη δέουσα ενημέρωση με το έντυπο A. Αποτελεί συνήθη πρακτική η αντιγραφή αυτών των πληροφοριών στο έντυπο F, το οποίο, στη συνέχεια, επιδίδεται στον μάρτυρα. Το τοπικό δικαστήριο δεν επιβάλλει περαιτέρω απαιτήσεις.

11 Ποια διαδικασία προβλέπεται για την εξακρίβωση της ταυτότητας του προσώπου που θα εξεταστεί;

Δεν υπάρχει προκαθορισμένη διαδικασία. Το αιτούν δικαστήριο μπορεί να ορίσει σχετική διαδικασία, όπως την επίδειξη διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης, και ο μάρτυρας θα κληθεί να ανταποκριθεί. Τα αποδεικτικά της ταυτότητας έγγραφα που θα επιδειχθούν θα ελεγχθούν την ημέρα της ακρόασης με τρόπο που να ικανοποιεί το αιτούν δικαστήριο.

12 Ποιες απαιτήσεις εφαρμόζονται για την ορκοδοσία και ποιες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται από το αιτούν δικαστήριο όταν απαιτείται όρκος κατά τη διάρκεια της απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17;

Αν το αιτούν δικαστήριο ζητεί ορκοδοσία, το τοπικό δικαστήριο θα πρέπει να γνωρίζει ποιες διαδικασίες θα εφαρμοστούν από το αιτούν δικαστήριο (για παράδειγμα, την παροχή ιερού βιβλίου ή τη φραστική διατύπωση που θα χρησιμοποιηθεί).

Ενδέχεται το τοπικό δικαστήριο να ζητήσει την παροχή, επιπλέον, του σκωτικού όρκου, αλλά αυτό είναι ζήτημα που υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του προεδρεύοντος Sheriff.

13 Ποιες ρυθμίσεις προβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι υπάρχει αρμόδιος με τον οποίο να μπορεί να συνδεθεί το αιτούν δικαστήριο στον τόπο της τηλεδιάσκεψης και πρόσωπο διαθέσιμο κατά την ημέρα της ακρόασης για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων τηλεδιάσκεψης και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων τεχνικών προβλημάτων;

Στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών εργασιών, το τοπικό δικαστήριο θα λάβει τα στοιχεία επικοινωνίας ενός υπευθύνου επαφής στο αιτούν δικαστήριο και θα διαβιβάσει τα στοιχεία αυτά στη Μονάδα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Electronic Service Delivery Unit — ESDU) της Δικαστικής Υπηρεσίας της Σκωτίας.

Στη συνέχεια, η ESDU θα επικοινωνήσει με το προσωπικό του αιτούντος δικαστηρίου για να καθοριστεί ώρα και τόπος για τη διενέργεια δοκιμής του εξοπλισμού. Επίσης, υπάλληλος της ESDU θα παρίσταται την ημέρα της ακρόασης για να χειριστεί τον τοπικό εξοπλισμό και να αντιμετωπίσει τυχόν τεχνικά προβλήματα.

14 Ποιες, ενδεχομένως, πρόσθετες πληροφορίες απαιτούνται από το αιτούν δικαστήριο;

Πληροφορίες για οποιεσδήποτε τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις πρόσβασης ή λόγους υγείας που μπορεί να επηρεάσουν την επιλογή του τόπου ή της ώρας της ακρόασης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/09/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.