Διεξαγωγή αποδείξεων με τηλεδιάσκεψη

Σλοβακία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είναι δυνατή η διεξαγωγή αποδείξεων μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με τη συμμετοχή δικαστηρίου στο αιτούν κράτος μέλος είτε απευθείας από δικαστήριο του κράτους μέλους αυτού;

Η σλοβακική νομοθεσία δεν περιέχει ειδικούς κανόνες ούτε και απαγορεύσεις όσον αφορά τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων από δικαστήριο του αιτούντος κράτους μέλους. Σύμφωνα με τους διαδικαστικούς κανόνες, τα δικαστήρια συλλέγουν αποδεικτικά στοιχεία στο πλαίσιο ακρόασης και, όπου είναι εφικτό, εκτός ακροάσεων [Τμήμα 122 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Občianský súdny poriadok)]. Με τη συναίνεση των διαδίκων, το δικαστήριο μπορεί να διεξάγει προφορική ακρόαση με τηλεσυνεδρίαση ή άλλο μέσο της τεχνολογίας των επικοινωνιών [Τμήμα 116 παράγραφος 6 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας). Κατ’ αρχάς, οι διάδικοι έχουν το δικαίωμα να παρίστανται στη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων.

Δεν υπάρχουν ειδικές διαδικασίες για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων μέσω τηλεσυνεδρίασης (εκτός από αυτές που περιγράφονται παραπάνω). Επομένως, ισχύουν μόνο ο κανονισμός για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων (Nariadenie o výkone dôkazu), ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας και οι Διοικητικοί και Γραμματειακοί Κανόνες Δικαστηρίων (Spravovací a kancelársky poriadok pre súdy) [2015, Υπουργείο Δικαιοσύνης της Σλοβακίας, διάταγμα αριθ. 543, της 11ης Νοεμβρίου 2005 για τους διοικητικούς και γραμματειακούς κανόνες των επαρχιακών δικαστηρίων (okresné súdy), των περιφερειακών δικαστηρίων (krajské súdy), το ειδικό δικαστήριο (Špeciálny súd) και τα στρατοδικεία (vojenské súdy)].

Όλες οι άλλες υποθέσεις πρέπει να επιλύονται με συμφωνία μεταξύ των εν λόγω δικαστηρίων, με τη βοήθεια του ΕΔΔ.

2 Υπάρχουν περιορισμοί για την κατηγορία προσώπων που μπορούν να εξεταστούν μέσω τηλεδιάσκεψης, για παράδειγμα, μόνον οι μάρτυρες μπορούν να εξεταστούν με αυτό τον τρόπο ή και άλλοι, όπως οι εμπειρογνώμονες ή οι διάδικοι;

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στη σλοβακική νομοθεσία όσον αφορά τον τύπο των προσώπων που μπορούν να εξεταστούν μέσω τηλεσυνεδρίασης. Σύμφωνα με το τμήμα 125 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όλα τα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διαπιστωθούν τα πραγματικά περιστατικά μιας υπόθεσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικό στοιχείο. Μπορούν να εξεταστούν μέρη, μάρτυρες και εμπειρογνώμονες.

Σύμφωνα με το τμήμα 124 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, κατά τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων πρέπει να τηρείται η υποχρέωση εμπιστευτικότητας των διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Σύμφωνα με το τμήμα 100 παράγραφος 3, αν ένα δικαστήριο αποφασίσει να λάβει υπόψη τη γνώμη ανηλίκου, η γνώμη του παιδιού βεβαιώνεται μέσω του εκπροσώπου του ή της αρμόδιας αρχής που είναι επιφορτισμένη με θέματα πρόνοιας και νομικής προστασίας των παιδιών και κοινωνικής φροντίδας, ή μέσω της εξέτασης του ανηλίκου, ακόμη και χωρίς την παρουσία των γονέων του. Ειδικοί περιορισμοί εξαρτώνται σαφώς από την ηλικία του παιδιού και τη μέθοδο εξέτασης που επιλέγει το δικαστήριο.

3 Ποιοι περιορισμοί, ενδεχομένως, υπάρχουν για το είδος αποδείξεων που μπορούν να διεξαχθούν μέσω τηλεδιάσκεψης;

Κανένας περιορισμός, εκτός από τους περιορισμούς που αφορούν την ίδια τη φύση της τηλεσυνεδρίασης (το γεγονός ότι δεν μπορεί να διεξαχθεί φυσική έρευνα του χώρου μέσω τηλεσυνεδρίασης, κ.ά.).

4 Υπάρχουν περιορισμοί ως προς τον τόπο εξέτασης των προσώπων μέσω τηλεδιάσκεψης, δηλ. η εξέταση πρέπει να πραγματοποιείται σε δικαστήριο;

Αποδεικτικά στοιχεία συλλέγονται, συνήθως, σε ακρόαση (τμήμα 122 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας) και οι ακροάσεις λαμβάνουν, συνήθως, χώρα σε δικαστήριο (τμήμα 25 σε συνδυασμό με το τμήμα 35 των Διοικητικών και Γραμματειακών Κανόνων Δικαστηρίων). Για τεχνικούς λόγους, είναι δύσκολο να διεξαχθεί ακρόαση σε άλλο μέρος.

5 Επιτρέπεται η καταγραφή των ακροάσεων τηλεδιάσκεψης και εάν ναι, υπάρχουν οι διαθέσιμες εγκαταστάσεις;

Ο εξοπλισμός των τηλεσυνεδριάσεων προσφέρει επίσης τη δυνατότητα εγγραφής τους. Ωστόσο, βάσει των διατάξεων του τμήματος 116 παράγραφος 6 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, προφορική ακρόαση μέσω τηλεσυνεδρίασης μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με συναίνεση των μερών. Χωρίς αυτήν ισχύουν οι γενικές διατάξεις του τμήματος 44α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, σύμφωνα με τις οποίες η εγγραφή της ακρόασης μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί με τη χρήση εξοπλισμού ηχογράφησης. Η ηχογράφηση αποθηκεύεται σε μέσο εγγραφής ήχου που αποτελεί μέρος της δικογραφίας.

6 Σε ποια γλώσσα πρέπει να διενεργείται η ακρόαση: (α) όταν πρόκειται για παραγγελία σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 12 και (β) όταν πρόκειται για απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17;

Αυτό το ερώτημα δεν αφορά ειδικά τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων στο εξωτερικό ή μέσω τηλεσυνεδρίασης. Βάσει των γενικών κανόνων, οι ακροάσεις σλοβακικών δικαστηρίων πραγματοποιούνται πάντοτε στην επίσημη γλώσσα και, εφόσον χρειάζεται, διατίθενται διερμηνείς.

Αν κάποιο δικαστήριο εμπλέκεται στη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, κατά κανόνα, το δικαστήριο που λαμβάνει το αίτημα διενεργεί την ακρόαση και, επομένως, τα αποδεικτικά στοιχεία συλλέγονται στη γλώσσα του εν λόγω δικαστηρίου. Αν κάποιο δικαστήριο συλλέγει αποδεικτικά στοιχεία απευθείας, δυνάμει του άρθρου 17, το πραγματοποιεί αυτό στη δική του γλώσσα.

7 Εάν απαιτούνται διερμηνείς, ποιος είναι υπεύθυνος για την παρουσία τους και στα δύο είδη ακροάσεων και πού πρέπει να βρίσκονται αυτοί;

Η σλοβακική νομοθεσία δεν περιέχει διατάξεις για το θέμα αυτό. Διερμηνείς διατίθενται ανά περίπτωση, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων δικαστηρίων.

8 Ποια διαδικασία εφαρμόζεται στις ρυθμίσεις για την ακρόαση και την κοινοποίηση του χρόνου και του τόπου στο πρόσωπο που θα εξεταστεί; Ποιο χρονικό διάστημα πρέπει να προβλέπεται κατά τη ρύθμιση της ημερομηνίας ακρόασης ώστε να μπορεί το πρόσωπο που θα εξεταστεί να ενημερωθεί εγκαίρως;

Η σλοβακική νομοθεσία δεν περιέχει ειδικές διατάξεις για τα θέματα αυτά. Ισχύουν οι γενικοί κανόνες για τη διεξαγωγή ακροάσεων και την κλήτευση μαρτύρων και διαδίκων. Συνήθως, τα δικαστήρια συλλέγουν αποδεικτικά στοιχεία σε ακροάσεις (τμήμα 122 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας) και η κλήτευση του δικαστηρίου πρέπει να παραδίδεται αρκετό χρόνο πριν, ώστε να τηρείται η νόμιμη προθεσμία για την προπαρασκευή της δικαστικής ακρόασης. (τμήμα 46/3 των Διοικητικών και Γραμματειακών Κανόνων Δικαστηρίων), η οποία «συνήθως, είναι πέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία που πρόκειται να πραγματοποιηθεί η ακρόαση» (τμήμα 115 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

9 Ποια έξοδα προκύπτουν από τη χρήση της τηλεδιάσκεψης και ποιος είναι ο τρόπος πληρωμής τους;

Τα σλοβακικά δικαστήρια δεν επιβάλλουν τέλη τηλεσυνεδρίασης.

10 Ποιες απαιτήσεις, ενδεχομένως, υπάρχουν για να διασφαλιστεί ότι το πρόσωπο που θα εξεταστεί απευθείας από το αιτούν δικαστήριο έχει ενημερωθεί σχετικά με τον εθελοντικό χαρακτήρα της ακρόασης;

Η σλοβακική νομοθεσία δεν περιέχει ειδικές διατάξεις για τα θέματα αυτά. Γενικά, κατά την έναρξη της ακρόασης, το δικαστήριο οφείλει να ενημερώνει τα πρόσωπα για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως προς τη διαδικασία. Αυτό δεν ισχύει όταν τα πρόσωπα εκπροσωπούνται από δικηγόρο (advokát). (τμήμα 5 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

11 Ποια διαδικασία προβλέπεται για την εξακρίβωση της ταυτότητας του προσώπου που θα εξεταστεί;

Η σλοβακική νομοθεσία δεν περιέχει ειδικές διατάξεις για τα θέματα αυτά. Η συγκεκριμένη διαδικασία αποφασίζεται με ανά περίπτωση συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων δικαστηρίων. Οι γενικές διατάξεις ορίζουν ότι η ταυτοποίηση του εξεταζόμενου προσώπου και η εξακρίβωση της αξιοπιστίας του μάρτυρα πρέπει να πραγματοποιούνται πριν από την έναρξη της ακρόασης (οικογενειακές σχέσεις κλπ., τμήμα 126 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

12 Ποιες απαιτήσεις εφαρμόζονται για την ορκοδοσία και ποιες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται από το αιτούν δικαστήριο όταν απαιτείται όρκος κατά τη διάρκεια της απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17;

Η σλοβακική νομοθεσία περιέχει ειδικές διατάξεις για τα θέματα αυτά μόνο στο πλαίσιο ποινικών, και όχι αστικών, υποθέσεων.

Ωστόσο, σύμφωνα με το τμήμα 126 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τα δικαστήρια ενημερώνουν τους μάρτυρες, στην αρχή κάθε ακρόασης, σχετικά με τη σημαντικότητα των δηλώσεων του μάρτυρα, καθώς και σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του (να πει την αλήθεια και μην αποκρύψει τίποτε) και τις ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση ψευδορκίας. Η εν λόγω νομική διάταξη (περί ψευδορκίας) δεν ισχύει για διάδικους δικαστικών υποθέσεων.

13 Ποιες ρυθμίσεις προβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι υπάρχει αρμόδιος με τον οποίο να μπορεί να συνδεθεί το αιτούν δικαστήριο στον τόπο της τηλεδιάσκεψης και πρόσωπο διαθέσιμο κατά την ημέρα της ακρόασης για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων τηλεδιάσκεψης και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων τεχνικών προβλημάτων;

Όλα τα σλοβακικά δικαστήρια διαθέτουν διοικητικό υπάλληλο, ο οποίος είναι διαθέσιμος για θέματα που αφορούν τη βιντεοσύνδεση, την ημερομηνία της ακρόασης κλπ. Ο διοικητικός υπάλληλος είναι εκπαιδευμένος στον χειρισμό του εξοπλισμού της τηλεσυνεδρίασης. Σε περίπτωση που προκύψει πρόβλημα, ο διοικητικός υπάλληλος μπορεί να επικοινωνήσει με τον τεχνικό του δικαστηρίου ώστε αυτός να είναι παρών την ημέρα της ακρόασης.

14 Ποιες, ενδεχομένως, πρόσθετες πληροφορίες απαιτούνται από το αιτούν δικαστήριο;

Απαιτούνται τεχνικές πληροφορίες για τη σύνδεση με τον εξοπλισμό του αιτούντος δικαστηρίου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/04/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.