Διεξαγωγή αποδείξεων με τηλεδιάσκεψη

Σλοβενία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είναι δυνατή η διεξαγωγή αποδείξεων μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με τη συμμετοχή δικαστηρίου στο αιτούν κράτος μέλος είτε απευθείας από δικαστήριο του κράτους μέλους αυτού;

Επιτρέπεται η διεξαγωγή αποδείξεων μέσω τηλεδιάσκεψης με τη συμμετοχή ενός δικαστηρίου στο αιτούν κράτος μέλος ή απευθείας από δικαστήριο του εν λόγω κράτους μέλους. Σε όλες τις αστικές και εμπορικές υποθέσεις εφαρμόζεται το άρθρο 114α του κώδικα πολιτικής δικονομίας (Zakon o pravdnem postopku εφεξής: ZPP), το οποίο προβλέπει ότι ένα δικαστήριο μπορεί, με τη συναίνεση όλων των διαδίκων, να επιτρέψει στους διαδίκους και τους νόμιμους εκπροσώπους τους να βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας και να εκτελούν εκεί τις διαδικαστικές πράξεις, με την προϋπόθεση ότι μεταφέρεται ήχος και εικόνα από την τοποθεσία όπου λαμβάνει χώρα η ακροαματική διαδικασία στην τοποθεσία ή τις τοποθεσίες όπου βρίσκονται οι διάδικοι και οι εκπρόσωποί τους, και αντίστροφα (τηλεδιάσκεψη). Υπό αυτές τις προϋποθέσεις ένα δικαστήριο μπορεί επίσης να αποφασίσει να διεξαγάγει αποδείξεις με την εξέταση των διαδίκων και των μαρτύρων μέσω πραγματογνωμοσύνης.

2 Υπάρχουν περιορισμοί για την κατηγορία προσώπων που μπορούν να εξεταστούν μέσω τηλεδιάσκεψης, για παράδειγμα, μόνον οι μάρτυρες μπορούν να εξεταστούν με αυτό τον τρόπο ή και άλλοι, όπως οι εμπειρογνώμονες ή οι διάδικοι;

Η τηλεδιάσκεψη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξέταση των διαδίκων και των μαρτύρων, καθώς και για την πραγματογνωμοσύνη. Οι διάδικοι και οι εκπρόσωποί τους (για παράδειγμα δικηγόροι) μπορούν να εκτελέσουν όλες τις διαδικαστικές πράξεις μέσω τηλεδιάσκεψης.

3 Ποιοι περιορισμοί, ενδεχομένως, υπάρχουν για το είδος αποδείξεων που μπορούν να διεξαχθούν μέσω τηλεδιάσκεψης;

Σε γενικές γραμμές, οι διάδικοι και οι εκπρόσωποί τους μπορούν να εκτελέσουν όλες τις διαδικαστικές πράξεις από μια απομακρυσμένη τοποθεσία. Ο ZPP περιορίζει τους τρόπους διεξαγωγής αποδείξεων μέσω τηλεδιάσκεψης σε έναν εξαντλητικό κατάλογο (εξέταση διαδίκων και μαρτύρων, πραγματογνωμοσύνη). Επομένως, δεν είναι δυνατή η χρήση τηλεδιάσκεψης για τη διεξαγωγή αποδείξεων με αυτοψία ή με εξέταση εγγράφων.

4 Υπάρχουν περιορισμοί ως προς τον τόπο εξέτασης των προσώπων μέσω τηλεδιάσκεψης, δηλ. η εξέταση πρέπει να πραγματοποιείται σε δικαστήριο;

Γενικά, οι διάδικοι και οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους μπορούν να εκτελέσουν όλες τις διαδικαστικές πράξεις από απομακρυσμένη τοποθεσία. Δεν υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τις τοποθεσίες στις οποίες μπορούν να βρίσκονται οι διάδικοι εκτός του δικαστηρίου.

5 Επιτρέπεται η καταγραφή των ακροάσεων τηλεδιάσκεψης και εάν ναι, υπάρχουν οι διαθέσιμες εγκαταστάσεις;

Το άρθρο 125α του ZPP προβλέπει τη νομική βάση για την καταγραφή του ήχου και της εικόνας μιας ακροαματικής διαδικασίας. Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, ο πρόεδρος του δικαστηρίου μπορεί να διατάξει την οπτικοακουστική καταγραφή μιας ακροαματικής διαδικασίας. Αυτό σημαίνει ότι ο πρόεδρος του δικαστηρίου ενώπιον του οποίου λαμβάνει χώρα η διαδικασία έχει το διακριτικό δικαίωμα να αποφασίσει αν θα υπάρξει οπτικοακουστική καταγραφή της ακροαματικής διαδικασίας. Σύμφωνα με το άρθρο 114α, ένας διάδικος δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει από το δικαστήριο να επιτρέψει την τηλεδιάσκεψη. Αίτημα για τηλεδιάσκεψη μπορεί να υποβάλει και το ίδιο το δικαστήριο στην περίπτωση αυτή χρειάζεται η συναίνεση των διαδίκων. Το δικαστικό διάταγμα για τη διεξαγωγή τηλεδιάσκεψης πρέπει να εκδοθεί αρκετό χρόνο πριν από τη σκοπούμενη ακροαματική διαδικασία, λαμβανομένου υπόψη του χρόνου που χρειάζεται για την τεχνική προετοιμασία, ενώ οι διάδικοι πρέπει να ενημερωθούν προκαταβολικά σχετικά με το αν χρειάζεται να παρουσιαστούν ενώπιον του δικαστηρίου.

Από το 2011, τουλάχιστον μία δικαστική αίθουσα σε κάθε πρωτοδικείο (11 τοποθεσίες) στη Σλοβενία διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό τηλεδιάσκεψης και οπτικοακουστικής καταγραφής. Υπάρχει η δυνατότητα να καταγράφεται μόνο εικόνα ή μόνο ήχος ή και τα δύο ταυτόχρονα. Διατίθενται επίσης τρεις κινητές ομάδες εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης τις οποίες τα δικαστήρια μπορούν να χρησιμοποιούν στα τοπικά δικαστήρια ή σε άλλα δικαστήρια. Από τη στιγμή που οι τηλεδιασκέψεις οργανώνονται μέσω ενός κεντρικά προσβάσιμου σημείου, οποιαδήποτε τηλεδιάσκεψη μπορεί να καταγραφεί κατόπιν σχετικής δικαστικής εντολής.

6 Σε ποια γλώσσα πρέπει να διενεργείται η ακρόαση: (α) όταν πρόκειται για παραγγελία σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 12 και (β) όταν πρόκειται για απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17;

Σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 12 του κανονισμού, το δικαστήριο εκτελέσεως μπορεί να διενεργήσει τις εξετάσεις συγκεκριμένα στην επίσημη γλώσσα του δικαστηρίου (στα σλοβενικά και στις γλώσσες των εθνικών κοινοτήτων που χρησιμοποιούνται επισήμως στα δικαστήρια των περιοχών των εν λόγω εθνικών κοινοτήτων, δηλαδή στα ιταλικά και στα ουγγρικά) και, όπου χρειάζεται, μέσω μετάφρασης σε γλώσσα την οποία καταλαβαίνει ο διάδικος ή ο συμμετέχων στη διαδικασία, εφόσον το ζητήσουν ή εφόσον το δικαστήριο καθορίσει ότι ο διάδικος ή ο άλλος συμμετέχων στη διαδικασία δεν κατανοεί τη σλοβενική γλώσσα.

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού, η εξέταση διεξάγεται απευθείας από το δικαστήριο εκτελέσεως. Σε μια τέτοια περίπτωση, η εξέταση δύναται να διενεργηθεί σε ξένη γλώσσα εάν παρασχεθεί μετάφραση στη γλώσσα που κατανοεί ο διάδικος ή ο άλλος συμμετέχων στη διαδικασία.

7 Εάν απαιτούνται διερμηνείς, ποιος είναι υπεύθυνος για την παρουσία τους και στα δύο είδη ακροάσεων και πού πρέπει να βρίσκονται αυτοί;

Αν χρειαστούν διερμηνείς στο δικαστήριο, το αναλαμβάνει είτε το αιτούν δικαστήριο είτε το δικαστήριο εκτελέσεως (ανάλογα με τη συμφωνία μεταξύ των δικαστηρίων). Επιπλέον, οι διερμηνείς μπορεί να βρίσκονται στην τοποθεσία του αιτούντος δικαστηρίου, του δικαστηρίου εκτελέσεως ή σε άλλη τοποθεσία.

Στην πράξη, οι διερμηνείς βρίσκονται εκεί όπου βρίσκεται και το άτομο που χρειάζεται διερμηνεία, δηλαδή στην τοποθεσία του δικαστηρίου εκτελέσεως, εφόσον το αιτούν δικαστήριο εξετάζει στη γλώσσα του, σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού, ή στην τοποθεσία του αιτούντος δικαστηρίου εάν η εξέταση διενεργείται από το αιτούν δικαστήριο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 12 του κανονισμού.

8 Ποια διαδικασία εφαρμόζεται στις ρυθμίσεις για την ακρόαση και την κοινοποίηση του χρόνου και του τόπου στο πρόσωπο που θα εξεταστεί; Ποιο χρονικό διάστημα πρέπει να προβλέπεται κατά τη ρύθμιση της ημερομηνίας ακρόασης ώστε να μπορεί το πρόσωπο που θα εξεταστεί να ενημερωθεί εγκαίρως;

Ένα άτομο που πρόκειται να εξεταστεί πρέπει να κλητευθεί αυτοπροσώπως και γραπτώς να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου. Η κλήτευση αναφέρει, μεταξύ άλλων, τον χρόνο και τον τόπο όπου θα εξεταστεί το άτομο. Σε περιπτώσεις μεγάλης ηλικίας, ασθένειας ή σοβαρής σωματικής αναπηρίας, ορισμένοι μάρτυρες μπορεί να εξεταστούν κατ’ οίκον. Ο κώδικας πολιτικής δικονομίας δεν καθορίζει την προθεσμία για την κλήτευση ωστόσο, πρέπει να δοθεί αρκετός χρόνος στους διαδίκους για να προετοιμαστούν για την ακροαματική διαδικασία – τουλάχιστον 15 μέρες από τη στιγμή που θα τους επιδοθεί η κλήτευση. Το χρονικό αυτό όριο δεν εφαρμόζεται όταν ένα άτομο καλείται ως μάρτυρας.

9 Ποια έξοδα προκύπτουν από τη χρήση της τηλεδιάσκεψης και ποιος είναι ο τρόπος πληρωμής τους;

Σύμφωνα με το άρθρο 153 του ZPP, ο διάδικος που αιτείται τη διεξαγωγή αποδείξεων καταθέτει ένα χρηματικό ποσό για την κάλυψη των εξόδων που προκύπτουν κατά τη σχετική διαδικασία. Αν και οι δύο διάδικοι προτείνουν τη διεξαγωγή αποδείξεων, το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει ότι και οι δύο διάδικοι θα καταβάλουν ισομερώς το ποσό. Τα έξοδα επιστρέφονται ανάλογα με το αποτέλεσμα.

Στη Δημοκρατία της Σλοβενίας η τηλεδιάσκεψη είναι δωρεάν.

10 Ποιες απαιτήσεις, ενδεχομένως, υπάρχουν για να διασφαλιστεί ότι το πρόσωπο που θα εξεταστεί απευθείας από το αιτούν δικαστήριο έχει ενημερωθεί σχετικά με τον εθελοντικό χαρακτήρα της ακρόασης;

Ο ZPP δεν ορίζει επιπλέον προϋποθέσεις.

11 Ποια διαδικασία προβλέπεται για την εξακρίβωση της ταυτότητας του προσώπου που θα εξεταστεί;

Πριν από την εξέταση των μαρτύρων, τους ζητείται να αναφέρουν το ονοματεπώνυμό τους, το πατρώνυμό τους, το επάγγελμά τους, τη διεύθυνσή τους, τον τόπο γέννησής τους, την ηλικία τους και τη σχέση τους με τους διαδίκους (άρθρο 238 τρίτη παράγραφος του ZPP).

12 Ποιες απαιτήσεις εφαρμόζονται για την ορκοδοσία και ποιες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται από το αιτούν δικαστήριο όταν απαιτείται όρκος κατά τη διάρκεια της απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17;

Ο ZPP δεν προβλέπει ορκωμοσία. Σύμφωνα με το άρθρο 238, το δικαστήριο προειδοποιεί τους μάρτυρες πριν από την έναρξη της εξέτασης ότι πρέπει να πουν την αλήθεια και ότι δεν πρέπει να αποκρύψουν τίποτα, ενώ στη συνέχεια τους προειδοποιεί για τις συνέπειες μιας ψευδούς κατάθεσης.

13 Ποιες ρυθμίσεις προβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι υπάρχει αρμόδιος με τον οποίο να μπορεί να συνδεθεί το αιτούν δικαστήριο στον τόπο της τηλεδιάσκεψης και πρόσωπο διαθέσιμο κατά την ημέρα της ακρόασης για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων τηλεδιάσκεψης και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων τεχνικών προβλημάτων;

Ο ZPP δεν περιλαμβάνει τέτοια διάταξη.

Στην πράξη, τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από την τηλεδιάσκεψη ελέγχεται ότι η σύνδεση λειτουργεί και ότι η ποιότητά της είναι ικανοποιητική, ενώ διορθώνονται τυχόν ανεπάρκειες. Έτσι διασφαλίζεται ότι ο τεχνικός που είναι παρών κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας μπορεί να χειριστεί τον εξοπλισμό τηλεδιάσκεψης χωρίς δυσκολίες, δεδομένου ότι οι δοκιμές έχουν ήδη διενεργηθεί. Τα δικαστήρια, είτε τη στιγμή του αιτήματός τους είτε αργότερα, ανταλλάσσουν τα στοιχεία επικοινωνίας των ατόμων που είναι υπεύθυνα για τις τεχνικές πτυχές της τηλεδιάσκεψης.

14 Ποιες, ενδεχομένως, πρόσθετες πληροφορίες απαιτούνται από το αιτούν δικαστήριο;

Ο ZPP δεν περιλαμβάνει τέτοια διάταξη.

Στην πράξη το αιτούν δικαστήριο αποστέλλει στο δικαστήριο εκτελέσεως, μαζί με την παραγγελία, ένα έγγραφο με όλες τις τεχνικές πληροφορίες για το σύστημα τηλεδιάσκεψης και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου τεχνικού για τις τεχνικές πτυχές της τηλεδιάσκεψης. Και τα δύο δικαστήρια χρειάζονται πληροφορίες για τα συστήματα τηλεδιάσκεψης, τον τύπο σύνδεσης (ISDN, διεύθυνση IP), την ταχύτητα σύνδεσης, τη διεύθυνση (τηλέφωνο), τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στη δοκιμή, την ημερομηνία και την ώρα της δοκιμής, την τυχόν διαφορά ώρας και τα στοιχεία επικοινωνίας του τεχνικού που είναι υπεύθυνος για τεχνικά ζητήματα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/03/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.