Διεξαγωγή αποδείξεων με τηλεδιάσκεψη

Σουηδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είναι δυνατή η διεξαγωγή αποδείξεων μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με τη συμμετοχή δικαστηρίου στο αιτούν κράτος μέλος είτε απευθείας από δικαστήριο του κράτους μέλους αυτού;

Ναι, είναι δυνατή η διεξαγωγή αποδείξεων μέσω βιντεοδιάσκεψης, είτε με τη συμμετοχή δικαστηρίου στο αιτούν κράτος μέλος είτε απευθείας από δικαστήριο του εν λόγω κράτους μέλους.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου (2003:493) σχετικά με τον κανονισμό της ΕΚ για τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις («κανονισμός για τη διεξαγωγή αποδείξεων»), η διαδικασία αποδείξεων διεξάγεται από τα περιφερειακά δικαστήρια (tingsrätter). Το δικαστήριο εφαρμόζει τους κανόνες διεξαγωγής αποδείξεων εκτός της κύριας ακροαματικής διαδικασίας που περιέχονται στις ενότητες 8-11 του κεφαλαίου 35 του Κώδικα Δικονομίας (rättegångsbalken), εκτός αν ο κανονισμός προβλέπει κάτι διαφορετικό.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις περιπτώσεις στις οποίες δεν εφαρμόζεται ο κανονισμός για τη διεξαγωγή αποδείξεων, υπάρχουν διατάξεις σε άλλες πράξεις, για παράδειγμα στον νόμο (1946:816) για τη διεξαγωγή αποδείξεων για αλλοδαπό δικαστήριο.

2 Υπάρχουν περιορισμοί για την κατηγορία προσώπων που μπορούν να εξεταστούν μέσω τηλεδιάσκεψης, για παράδειγμα, μόνον οι μάρτυρες μπορούν να εξεταστούν με αυτό τον τρόπο ή και άλλοι, όπως οι εμπειρογνώμονες ή οι διάδικοι;

Η εξέταση των διαδίκων μιας υπόθεσης μπορεί να γίνει μέσω βιντεοδιάσκεψης.

3 Ποιοι περιορισμοί, ενδεχομένως, υπάρχουν για το είδος αποδείξεων που μπορούν να διεξαχθούν μέσω τηλεδιάσκεψης;

Δεν έχουν επιβληθεί ιδιαίτεροι περιορισμοί.

4 Υπάρχουν περιορισμοί ως προς τον τόπο εξέτασης των προσώπων μέσω τηλεδιάσκεψης, δηλ. η εξέταση πρέπει να πραγματοποιείται σε δικαστήριο;

Η διεξαγωγή αποδείξεων διενεργείται από τα περιφερειακά δικαστήρια. Κατά τα λοιπά, δεν έχουν επιβληθεί ιδιαίτεροι περιορισμοί.

5 Επιτρέπεται η καταγραφή των ακροάσεων τηλεδιάσκεψης και εάν ναι, υπάρχουν οι διαθέσιμες εγκαταστάσεις;

Ναι, επιτρέπεται και υπάρχει διαθέσιμος εξοπλισμός.

6 Σε ποια γλώσσα πρέπει να διενεργείται η ακρόαση: (α) όταν πρόκειται για παραγγελία σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 12 και (β) όταν πρόκειται για απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17;

α)      Η ακρόαση πρέπει να πραγματοποιείται στη σουηδική γλώσσα, αλλά το δικαστήριο μπορεί να διορίσει διερμηνέα.

β)      Αυτό εξαρτάται από τους κανόνες του αιτούντος κράτους.

7 Εάν απαιτούνται διερμηνείς, ποιος είναι υπεύθυνος για την παρουσία τους και στα δύο είδη ακροάσεων και πού πρέπει να βρίσκονται αυτοί;

Αν η εξέταση διενεργείται στη Σουηδία, η απόφαση για τους διερμηνείς εναπόκειται στο σουηδικό δικαστήριο.

8 Ποια διαδικασία εφαρμόζεται στις ρυθμίσεις για την ακρόαση και την κοινοποίηση του χρόνου και του τόπου στο πρόσωπο που θα εξεταστεί; Ποιο χρονικό διάστημα πρέπει να προβλέπεται κατά τη ρύθμιση της ημερομηνίας ακρόασης ώστε να μπορεί το πρόσωπο που θα εξεταστεί να ενημερωθεί εγκαίρως;

Το δικαστήριο εκτελέσεως κλητεύει το πρόσωπο που πρόκειται να εξεταστεί. Στην κλήτευση αναγράφεται ο χρόνος και ο τόπος της εξέτασης. Δεν υπάρχουν κανονιστικές απαιτήσεις σχετικά με το χρονικό διάστημα που πρέπει να προβλέπεται όταν αποφασίζεται η ημερομηνία της ακρόασης.

9 Ποια έξοδα προκύπτουν από τη χρήση της τηλεδιάσκεψης και ποιος είναι ο τρόπος πληρωμής τους;

Αν το ζητήσει το σουηδικό δικαστήριο, το αιτούν δικαστήριο πρέπει να καλύψει τις δαπάνες για τους πραγματογνώμονες και τους διερμηνείς, τις δαπάνες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της αίτησης για εκτέλεση σύμφωνα με ειδική διαδικασία, καθώς και τις δαπάνες τεχνολογίας επικοινωνιών, όπως η βιντεοδιάσκεψη και η τηλεδιάσκεψη (πρβλ. άρθρο 18 παράγραφος 2 και άρθρο 10 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων).

10 Ποιες απαιτήσεις, ενδεχομένως, υπάρχουν για να διασφαλιστεί ότι το πρόσωπο που θα εξεταστεί απευθείας από το αιτούν δικαστήριο έχει ενημερωθεί σχετικά με τον εθελοντικό χαρακτήρα της ακρόασης;

Το αιτούν δικαστήριο είναι αρμόδιο να ενημερώσει το οικείο πρόσωπο ότι η διεξαγωγή αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων διενεργείται σε εθελοντική βάση.

11 Ποια διαδικασία προβλέπεται για την εξακρίβωση της ταυτότητας του προσώπου που θα εξεταστεί;

Από αυτήν την άποψη, δεν υπάρχει ειδικά ρυθμιζόμενη διαδικασία για την επαλήθευση της ταυτότητας.

12 Ποιες απαιτήσεις εφαρμόζονται για την ορκοδοσία και ποιες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται από το αιτούν δικαστήριο όταν απαιτείται όρκος κατά τη διάρκεια της απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17;

Σε γενικές γραμμές, εφαρμόζονται οι εθνικοί κανόνες σχετικά με τις ένορκες καταθέσεις και δεν έχουν οριστεί ειδικοί όροι ή απαιτήσεις στοιχείων για την εφαρμογή του άρθρου 17.

13 Ποιες ρυθμίσεις προβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι υπάρχει αρμόδιος με τον οποίο να μπορεί να συνδεθεί το αιτούν δικαστήριο στον τόπο της τηλεδιάσκεψης και πρόσωπο διαθέσιμο κατά την ημέρα της ακρόασης για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων τηλεδιάσκεψης και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων τεχνικών προβλημάτων;

Σε όλα τα δικαστήρια υπάρχει προσωπικό που είναι σε θέση να χειριστεί τον εξοπλισμό βιντεοδιάσκεψης.

14 Ποιες, ενδεχομένως, πρόσθετες πληροφορίες απαιτούνται από το αιτούν δικαστήριο;

Κανονικά, δεν απαιτούνται περαιτέρω στοιχεία.

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/06/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.