Tõendite kogumine videokonverentsi vahendusel

Belgia
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas tõendeid on võimalik koguda videokonverentsi teel kas taotleva liikmesriigi kohtu osalemisel või otse asjaomase liikmesriigi kohtu poolt? Kui jah, millised riiklikke menetlusi ja õigusakte kohaldatakse?

Jah, tõendeid on võimalik koguda mõlemal nimetatud viisil. Välja on töötatud ajutised menetlused, sest Belgia õigusaktid ei sisalda videokonverentsi pidamist käsitlevaid sätteid, kuid see ei ole ka keelatud.

2 Kas esineb piiranguid isikute ringi suhtes, keda võib videokonverentsi teel küsitleda – näiteks, kas videokonverentsi teel võib küsitleda vaid tunnistajaid või ka eksperte ja osalisi?

Tõendeid võib koguda nii tunnistajatelt kui ka ekspertidelt. Tegelikult on menetlusosalistelt artikli 17 kohaselt tõendeid juba kogutud.

3 Kas esineb piiranguid tõendite liikide suhtes, mida võib videokonverentsi teel koguda?

Sellega seoses tuleb kohaldada selle riigi õigusakte, kus asub taotlev kohus. Taotletav tõendite kogumine ei tohi rikkuda Belgia õiguse aluspõhimõtteid (artikli 17 lõike 5 punkt c).

4 Kas esineb piiranguid selle suhtes, kus tuleks isikut videokonverentsi teel küsitleda – st kas küsitlemine peab toimuma kohtus?

Videokonverentsi teel küsitlemine ei pea toimuma kohtus.

5 Kas videokonverentsi teel peetavaid ülekuulamisi tohib salvestada? Kui jah, kas selline võimalus on loodud?

Taotlev kohus otsustab oma kodukorra kohaselt, kas ülekuulamine tuleb salvestada, ja teeb selleks vajalikud ettevalmistused.

6 Mis keeles tuleb ülekuulamine läbi viia: kui taotlused tehakse artiklite 10–12 kohaselt; ja kui tõendeid kogutakse vahetult artikli 17 kohaselt?

a) ainult hollandi, prantsuse või saksa keeles (Belgia õigus).

b) keelenõudeid ei ole kehtestatud.

7 Kui vajatakse tõlke, kes vastutab nende leidmise eest mõlemat liiki ülekuulamiste puhul ja kus peaks olema tõlkide asukoht?

Taotlev kohus leiab tõlgi ja kannab tõlkekulud. Tavaliselt osutab tõlk videokonverentsi ajal oma teenuseid taotlevas kohtus. Ei ole siiski mingit põhjust, miks tõlk ei võiks olla füüsiliselt koos tunnistajaga.

8 Millist menetlust kohaldatakse ülekuulamise korraldamiseks ja isiku teavitamiseks küsitlemise aja ja koha kohta? Kui palju aega tuleks ette näha ülekuulamise kuupäevast teavitamiseks, et isik saaks ülekuulamise toimumisest piisavalt vara teada?

See määratakse kindlaks selle riigi õiguse kohaselt, kus asub taotlev kohus.

9 Millised on videokonverentsi kasutamise kulud ja kuidas neid tasutakse?

Kulud kannab taotlev kohus.

Telefoniühenduse võtab taotlev kohus. Taotlev kohus peab kandma ka kõik sõidukulud. Keskasutus juhib sellele taotleva kohtu tähelepanu, kui ta kinnitab taotluse kättesaamise.

10 Kas on nõudeid selle tagamiseks, et otse taotleva kohtu poolt küsitletavat isikut teavitatakse sellest, et see toimub vabatahtlikkuse alusel?

Välisriigi kohus teavitab tunnistajat kutsest, kus on märgitud, et tema koostöö on vabatahtlik.

Keskasutus palub enne J vormi saatmist, et taotlev kohus saadaks talle kutse. Sellest kutsest peab selgelt nähtuma, et isikut teavitati sellest, et ülekuulamisel osalemine on vabatahtlik.

11 Millist menetlust kasutatakse küsitletava isiku identiteedi kontrollimiseks?

Isikut tõendava dokumendi alusel.

12 Millised on kohaldatavad vande andmise nõuded ja millist teavet vajab taotlev kohus, kui artikli 17 kohase tõendite otsese kogumise raames nõutakse vande andmist?

Seda tehakse taotleva riigi õiguse kohaselt.

13 Mida on tehtud selle tagamiseks, et videokonverentsi toimumise asukohas on kontaktisik, kellega taotlev kohus saab suhelda, ja et ülekuulamise päeval on kohal ka isik, kes seab videokonverentsi seadmed töökorda ja tegeleb võimalike tehniliste probleemidega?

Keskasutuse töötaja täidab ajutiselt koordineerija ülesandeid, et leppida kokku praktilistes küsimustes, nagu prooviülekuulamise ja tegeliku ülekuulamise kuupäev ja kellaaeg.

Süsteemi sisse- ja väljalülitamise eest vastutab administraator/kohtusekretär.

14 Millist lisateavet taotlevalt kohtult nõutakse?

Lisateabe taotlused esitab taotlevale kohtule enne ülekuulamist keskasutus.

Viimati uuendatud: 24/02/2017

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.