Tõendite kogumine videokonverentsi vahendusel

Küpros
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas tõendeid on võimalik koguda videokonverentsi teel kas taotleva liikmesriigi kohtu osalemisel või otse asjaomase liikmesriigi kohtu poolt? Kui jah, millised riiklikke menetlusi ja õigusakte kohaldatakse?

Tõendeid saab koguda kas videosilla abil, taotluse esitanud riigi kohtu osalusel või otseselt. Selle õiguslik alus on sätestatud vastavalt liikmesriigi õigusele tõendite seaduse peatüki 9 artikliga 36A; seadust on muudetud seadusega 122(I)/2010. Artikli 36A kohaselt võib kohus oma äranägemisel kehtestada mis tahes tingimused, mida ta peab tõendite kogumisel vajalikuks, eeldusel, et need tingimused ei ole vastuolus Küprose Vabariigi rahvusvaheliste kohustustega.

2 Kas esineb piiranguid isikute ringi suhtes, keda võib videokonverentsi teel küsitleda – näiteks, kas videokonverentsi teel võib küsitleda vaid tunnistajaid või ka eksperte ja osalisi?

Selliseid piiranguid ei ole. Küsitleda võidakse iga isikut, kelle tõendeid peetakse vajalikuks, eeldusel, et tõendite kogumise taotlus kuulub määruse (EÜ) nr 1206/2001 kohaldamisalasse ega ole vastuolus siseriikliku õigusega.

3 Kas esineb piiranguid tõendite liikide suhtes, mida võib videokonverentsi teel koguda?

Nendele tõendiliikidele, mida saab koguda videosilla kaudu, ei ole piiranguid, eeldusel, et tõendite kogumise taotlus ei ole vastuolus siseriikliku õigusega ning taotletav tõendite kogumine on praktiliselt teostatav.

4 Kas esineb piiranguid selle suhtes, kus tuleks isikut videokonverentsi teel küsitleda – st kas küsitlemine peab toimuma kohtus?

Piiranguid ei ole.

5 Kas videokonverentsi teel peetavaid ülekuulamisi tohib salvestada? Kui jah, kas selline võimalus on loodud?

Dokumenteeritakse üksnes menetluse protokoll.

6 Mis keeles tuleb ülekuulamine läbi viia: kui taotlused tehakse artiklite 10–12 kohaselt; ja kui tõendeid kogutakse vahetult artikli 17 kohaselt?

Tõendeid kogutakse tunnistust andva isiku emakeeles ning seejärel tõlgib tõlk selle kohtu ametlikku keelde, st kreeka keelde.

7 Kui vajatakse tõlke, kes vastutab nende leidmise eest mõlemat liiki ülekuulamiste puhul ja kus peaks olema tõlkide asukoht?

Tõlkide kasutamise korraldamine on selle kohtu kantselei kohustus, kus arutatakse asja, millega seoses tuleb asjaomast isikut küsitleda.

8 Millist menetlust kohaldatakse ülekuulamise korraldamiseks ja isiku teavitamiseks küsitlemise aja ja koha kohta? Kui palju aega tuleks ette näha ülekuulamise kuupäevast teavitamiseks, et isik saaks ülekuulamise toimumisest piisavalt vara teada?

Küsitletavale isikule saadetakse kohtukutse ning asja arutamiseks määratakse selline kuupäev, et asjaomast isikut saab aegsasti teavitada.

9 Millised on videokonverentsi kasutamise kulud ja kuidas neid tasutakse?

Tõlkidega seotud kulud kannab see riik, kus asub menetlust teostav kohus, ning küsitlemise päeval tehnilise toe osutamise kulud kannab riik, kus asub tunnistaja.

10 Kas on nõudeid selle tagamiseks, et otse taotleva kohtu poolt küsitletavat isikut teavitatakse sellest, et see toimub vabatahtlikkuse alusel?

Sel eesmärgil saadetakse tunnistajale kohtukutse.

11 Millist menetlust kasutatakse küsitletava isiku identiteedi kontrollimiseks?

Võetakse vanne või kinnitus ning esitatakse küsitletava isiku andmed.

12 Millised on kohaldatavad vande andmise nõuded ja millist teavet vajab taotlev kohus, kui artikli 17 kohase tõendite otsese kogumise raames nõutakse vande andmist?

Taotlev kohus peab esitama küsitletava isiku andmed. Vande võtmise ajal vannub küsitletav isik kas piibli või koraani peal, olenevalt tema usust, või annab kinnituse.

13 Mida on tehtud selle tagamiseks, et videokonverentsi toimumise asukohas on kontaktisik, kellega taotlev kohus saab suhelda, ja et ülekuulamise päeval on kohal ka isik, kes seab videokonverentsi seadmed töökorda ja tegeleb võimalike tehniliste probleemidega?

Enne küsitlemise päeva proovitakse ühendust, pärast seda kui pädevad asutused (kohtute registriosakonnad) on selle kooskõlastanud.

14 Millist lisateavet taotlevalt kohtult nõutakse?

Lisateavet ei nõuta.

Viimati uuendatud: 01/08/2022

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.