Tõendite kogumine videokonverentsi vahendusel

Soome
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas tõendeid on võimalik koguda videokonverentsi teel kas taotleva liikmesriigi kohtu osalemisel või otse asjaomase liikmesriigi kohtu poolt? Kui jah, millised riiklikke menetlusi ja õigusakte kohaldatakse?

Mõlemad menetlused on võimalikud. Taotluses tuleks selgelt märkida, millist menetlust taotlev kohus mõtleb.

Kui taotlused esitatakse määruse artiklite 10–12 kohaselt, kohaldatakse ülekuulamise suhtes kohtumenetluse seadustiku sätteid, mis käsitlevad tõendite esitamist.

2 Kas esineb piiranguid isikute ringi suhtes, keda võib videokonverentsi teel küsitleda – näiteks, kas videokonverentsi teel võib küsitleda vaid tunnistajaid või ka eksperte ja osalisi?

Tsiviil- ja kaubandusõiguslikes asjades ei ole selliseid piiranguid kehtestatud. Videokonverentsi teel saab küsitleda ka eksperte ja pooli.

3 Kas esineb piiranguid tõendite liikide suhtes, mida võib videokonverentsi teel koguda?

Piirangud puuduvad.

4 Kas esineb piiranguid selle suhtes, kus tuleks isikut videokonverentsi teel küsitleda – st kas küsitlemine peab toimuma kohtus?

Piirangud puuduvad.

5 Kas videokonverentsi teel peetavaid ülekuulamisi tohib salvestada? Kui jah, kas selline võimalus on loodud?

Videokonverentsi teel toimuvate ülekuulamiste salvestamine ei ole keelatud, kuid kõikides kohtutes ei ole vajalikke seadmeid. Taotluse esitamisel tuleks seda täpsustada.

6 Mis keeles tuleb ülekuulamine läbi viia: kui taotlused tehakse artiklite 10–12 kohaselt; ja kui tõendeid kogutakse vahetult artikli 17 kohaselt?

Kui taotlused esitatakse artiklite 10–12 kohaselt, toimub ülekuulamine soome või rootsi keeles. Kui artikli 17 alusel korraldatakse vahetu ülekuulamine, valib taotlev kohus kasutatava keele.

7 Kui vajatakse tõlke, kes vastutab nende leidmise eest mõlemat liiki ülekuulamiste puhul ja kus peaks olema tõlkide asukoht?

Kui taotlused esitatakse artiklite 10–12 kohaselt, lepivad taotlev kohus ja taotluse saanud kohus kokku tõlkide leidmise ja asukoha. Kui taotlused esitatakse artikli 17 kohaselt, vastutab taotlev kohus tõlkide leidmise eest ja otsustab, kus nad peaksid asuma.

8 Millist menetlust kohaldatakse ülekuulamise korraldamiseks ja isiku teavitamiseks küsitlemise aja ja koha kohta? Kui palju aega tuleks ette näha ülekuulamise kuupäevast teavitamiseks, et isik saaks ülekuulamise toimumisest piisavalt vara teada?

Kui taotlused esitatakse artiklite 10–12 kohaselt, saadab taotluse saanud kohus küsitletavatele isikutele kirjalikud kutsed. Üldiselt peaks kutse kättetoimetamise ja ülekuulamise kuupäeva vahele jääma vähemalt kaks kuni kolm nädalat. Kui taotlused esitatakse artikli 17 kohaselt, vastutab taotlev kohus kutsete kättetoimetamise ja vajalike ettevalmistuste tegemise eest.

9 Millised on videokonverentsi kasutamise kulud ja kuidas neid tasutakse?

Kui isikut küsitletakse vastavalt määruse artiklitele 10–12 videoseadmega varustatud kohtus, ei põhjusta videokonverentsiseadme kasutamine tavaliselt eraldi kulusid. Kui isikut küsitletakse vastavalt artiklile 17 muus kohas kui kohtus, vastutab taotlev kohus videokonverentsi korraldamise kulude eest.

10 Kas on nõudeid selle tagamiseks, et otse taotleva kohtu poolt küsitletavat isikut teavitatakse sellest, et see toimub vabatahtlikkuse alusel?

Määruse artikli 17 lõike 2 kohaselt taotluse esitanud kohus peab kõnealust isiku teavitama, et tõendite kogumine toimub vabatahtlikkuse alusel.

11 Millist menetlust kasutatakse küsitletava isiku identiteedi kontrollimiseks?

Kui taotlused esitatakse artiklite 10–12 kohaselt, teeb taotluse saanud kohus kindlaks küsitletava isiku isikusamasuse ja kontrollib seda vajaduse korral isiku isikutunnistuse või passi alusel. Kui taotlused esitatakse artikli 17 kohaselt, on taotlev kohus kohustatud kontrollima küsitletava isiku isikusamasust.

12 Millised on kohaldatavad vande andmise nõuded ja millist teavet vajab taotlev kohus, kui artikli 17 kohase tõendite otsese kogumise raames nõutakse vande andmist?

Artikli 17 kohase vahetu tõendite kogumise suhtes ei kohalda vande andmist käsitlevaid erinõudeid. Vanne antakse kooskõlas õigusnormidega, mida kohaldatakse tunnistajat küsitlevas kohtus.

13 Mida on tehtud selle tagamiseks, et videokonverentsi toimumise asukohas on kontaktisik, kellega taotlev kohus saab suhelda, ja et ülekuulamise päeval on kohal ka isik, kes seab videokonverentsi seadmed töökorda ja tegeleb võimalike tehniliste probleemidega?

Taotluse saanud kohus esitab sellise kontaktisiku nime.

14 Millist lisateavet taotlevalt kohtult nõutakse?

– Taotlev kohus peaks üldiselt teatama nii tehnilise korralduse kui ka asjaga seotud (juriidiliste) küsimustega tegelevate kontaktisikute nimed.

– Taotlus peaks sisaldama kontaktisikute kontaktandmeid (e-posti aadress ja/või telefoninumber), et neid oleks võimalik kätte saada, kui kohtuistungi ajal tekivad probleemid videoühendusega või muudes sarnastes küsimustes.

– Kui riigid asuvad erinevates ajavööndites, tuleks taotluses täpsustada, kas taotluses märgitud ajad põhinevad taotleva riigi või taotluse saanud riigi ajavööndil.

Viimati uuendatud: 27/07/2022

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.