Tõendite kogumine videokonverentsi vahendusel

Prantsusmaa
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas tõendeid on võimalik koguda videokonverentsi teel kas taotleva liikmesriigi kohtu osalemisel või otse asjaomase liikmesriigi kohtu poolt? Kui jah, millised riiklikke menetlusi ja õigusakte kohaldatakse?

Kui taotleva liikmesriigi kohus taotleb määruse (EÜ) nr 1206/2001 (liikmesriikide kohtute vahelise koostöö kohta tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades) artiklite 10 ja 12 alusel ning määruses esitatud vormi A kasutades, et tõendeid koguks pädev Prantsusmaa kohus, võib ta viibida tõendite kogumise juures. See on lubatud määruse artikli 12 ja Prantsusmaa tsiviilkohtumenetluse seadustiku (Code de procédure civile) artikli 741 alusel. Seega ei takista miski taotleval kohtul taotleda võimalust osaleda videokonverentsi teel, kui vajalikud seadmed on olemas ning peetakse kinni tõendite kogumise ülesande saanud Prantsusmaa kohtuniku sätestatud piirangutest ja tingimustest.

Määruse (EÜ) nr 1206/2001 artikli 17 alusel võib taotleva liikmesriigi kohus taotleda selles määruses esitatud vormis I Prantsusmaa keskasutuse luba tunnistaja ülekuulamiseks vahetult videokonverentsi teel.

2 Kas esineb piiranguid isikute ringi suhtes, keda võib videokonverentsi teel küsitleda – näiteks, kas videokonverentsi teel võib küsitleda vaid tunnistajaid või ka eksperte ja osalisi?

Igaüht (tunnistaja, ekspert või menetluse pool) võib üle kuulata videokonverentsi teel vaid siis, kui Prantsusmaa õiguses tunnistatakse ülekuulamist tõendite kogumise meetmena. See tähendab, et ülekuulamine peab olema seotud täpselt määratletud sündmuste või küsimustega, mida tuleb nimetada vormiga I esitatud loataotluses. Seetõttu ei ole lubatud, et kogu ülekuulamine taotlevas kohtus toimuks videokonverentsina.

3 Kas esineb piiranguid tõendite liikide suhtes, mida võib videokonverentsi teel koguda?

Videokonverentse võib kasutada ainult isikute ülekuulamiseks. Videokonverentsi teel ei saa esitada dokumente ning neid ei saa pärast visuaalset kontrolli videokonverentsi teel kinnitada.

4 Kas esineb piiranguid selle suhtes, kus tuleks isikut videokonverentsi teel küsitleda – st kas küsitlemine peab toimuma kohtus?

Kui kohus esitab määruse (EÜ) nr 1206/2001 artiklite 10–12 alusel vormi A kasutades taotluse, milles taotletakse, et kõnealust isikut küsitleks territoriaalse jurisdiktsiooniga Prantsusmaa kohus, ning kui päritoluriigi kohus soovib ülekuulamisel osaleda, peab ülekuulatav isik asuma asjaomase Prantsusmaa kohtu ruumides.

Artikli 17 kohase tõendite vahetu kogumise taotluste puhul selliseid piiranguid ei ole. Põhimõtteliselt esitab Prantsusmaa keskasutus luba andes taotlevat kohut abistava territoriaalse jurisdiktsiooniga esimese astme kohtu (tribunal judiciaire) kontaktandmed. Kõnealune abi piirdub videokonverentsi praktilise korraldamisega. Samas ei takista miski taotleval kohtul ise määramast, kus isikut üle kuulata, tingimusel et see koht on eelnevalt kindlaks määratud ning pooled ja/või ülekuulatav isik sellega nõustuvad. See kõik tuleb märkida vormiga I esitatavasse loataotlusesse.

Taotleval kohtul on alati ainuvastutus seoses ühenduse võtmisega üldkohtu või asutusega, kuhu isik peab ülekuulamiseks minema. Kui Prantsusmaa keskasutus on oma loa andnud, ei sekku ta mingil viisil selle kohtu või asutuse tegevusse.

5 Kas videokonverentsi teel peetavaid ülekuulamisi tohib salvestada? Kui jah, kas selline võimalus on loodud?

Määruse artiklite 10–12 kohaste taotluste puhul võib kohus, kes taotleb videokonverentsi teel juuresolekut tunnistaja ülekuulamisel taotluse saanud Prantsusmaa kohtus, ühtlasi taotleda vormiga A, et ülekuulamine transkribeeritaks või salvestataks, nagu on lubatud Prantsusmaa tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikliga 739.

Artikli 17 kohaste taotluste puhul ei takista miski taotleva liikmesriigi kohtul nõuda vormiga I ülekuulamise salvestamist, kui tema õiguses on see ette nähtud ja tingimusel, et sellest teavitatakse eelnevalt ülekuulatavat isikut. Igal juhul on videokonverentsina vahetult toimuvate ülekuulamiste puhul taotlev kohus ainuvastutav ülekuulamise salvestamise praktilise ja tehnilise korralduse eest. See tähendab, et taotlevat kohut videokonverentsi korraldamisel abistav Prantsusmaa kohus ei salvesta videokonverentsi.

6 Mis keeles tuleb ülekuulamine läbi viia: kui taotlused tehakse artiklite 10–12 kohaselt; ja kui tõendeid kogutakse vahetult artikli 17 kohaselt?

a) Ülekuulamine toimub tavaliselt prantsuse keeles. Samas ei takista miski ülekuulamist juhtival Prantsuse kohtunikul korraldada seda teises keeles, mida mõistab nii kohtunik kui ka ülekuulatav isik.

b) Ülekuulamine toimub taotleva liikmesriigi kohtu valitud keeles. Vajaduse korral kasutatakse tõlki.

7 Kui vajatakse tõlke, kes vastutab nende leidmise eest mõlemat liiki ülekuulamiste puhul ja kus peaks olema tõlkide asukoht?

Määruse artiklite 10–12 kohaste taotluste korral nimetab taotluse saanud Prantsusmaa kohus tõlgid ja nad asuvad selle kohtu ruumides. Tõlgid võib määrata ka taotlev kohus, kui ta soovib osaleda ülekuulamisel videokonverentsi kaudu, tingimusel et see on märgitud vormis A ja sellega nõustub ülekuulamist teostav Prantsuse kohtunik. Prantsusmaa tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 748 kohaselt kannab kõik tõlkekulud, sealhulgas reisikulud, üksnes taotlev kohus.

Kui tegemist on taotlustega määruse artikli 17 kohase tõendite vahetu kogumise kohta, tagab tõlkide olemasolu taotlev kohus. Miski ei takista nende viibimist samas kohas ülekuulatava isikuga. Tõlkide reisikulud kannab taas üksnes taotlev kohus.

8 Millist menetlust kohaldatakse ülekuulamise korraldamiseks ja isiku teavitamiseks küsitlemise aja ja koha kohta? Kui palju aega tuleks ette näha ülekuulamise kuupäevast teavitamiseks, et isik saaks ülekuulamise toimumisest piisavalt vara teada?

Artiklite 10–12 alusel esitatavate taotluste puhul saadab taotluse saanud Prantsuse kohus ülekuulatavale isikule kohtukutse, tehes seda Prantsusmaa õiguse kohaselt. Kui taotlev kohus on taotlenud ülekuulamisel osalemist, teavitab Prantsuse kohus teda ülekuulamise kuupäevast vastavalt Prantsusmaa tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklile 741.

Artikli 17 alusel esitatavate taotluste puhul on taotleval kohtul ainuvastutus ülekuulatava isiku kohtusse kutsumise eest. Ta teeb seda siis, kui on kokku leppinud videokonverentsi kuupäeva ja kellaaja teda videokonverentsi korraldamisel abistava üldkohtu asjaomase osakonnaga, kelle kontaktandmed märgitakse Prantsuse keskasutuse antud loale. Ühelgi juhul ei esita isikule kohtukutset Prantsuse kohus ega Prantsuse keskasutus.

9 Millised on videokonverentsi kasutamise kulud ja kuidas neid tasutakse?

Prantsusmaa tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 748 järgi kannab kulud eranditult taotlev kohus, kes kas taotleb võimalust osaleda Prantsuse kohtu ülekuulamisel videokonverentsi teel või kuulata isik üle ise otse videokonverentsi teel. Seetõttu peab taotlev kohus võtma ühendust esimesel juhul taotluse saanud Prantsuse kohtuga selle antud praktilise teabe alusel või teisel juhul taotlevat kohut abistava Prantsuse kohtuga.

10 Kas on nõudeid selle tagamiseks, et otse taotleva kohtu poolt küsitletavat isikut teavitatakse sellest, et see toimub vabatahtlikkuse alusel?

Kui taotlev kohus nõuab isiku vahetut ülekuulamist videokonverentsi teel, vastutab ta selle isiku kohtusse kutsumise eest. Seetõttu on taotleva kohtu ülesanne teavitada isikut sellest, et ülekuulamine toimub vabatahtlikkuse alusel.

11 Millist menetlust kasutatakse küsitletava isiku identiteedi kontrollimiseks?

Isik peab näitama isikut tõendavat dokumenti.

12 Millised on kohaldatavad vande andmise nõuded ja millist teavet vajab taotlev kohus, kui artikli 17 kohase tõendite otsese kogumise raames nõutakse vande andmist?

Artikli 10–12 alusel esitatud taotluste puhul kohaldatakse Prantsuse õiguses sätestatud nõudeid, välja arvatud siis, kui taotlev kohus on vormis A taotlenud tema riigi õiguses sätestatud nõuete kohaldamist. Neid nõudeid saab kohaldada vaid siis, kui need on kooskõlas Prantsusmaa avaliku korraga Prantsusmaa tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklite 739 ja 743 tähenduses.

Kui tegemist on taotlustega artikli 17 kohase tõendite vahetu kogumise kohta videokonverentsi teel, kohaldatakse taotleva kohtu õiguses sätestatud vande andmise nõudeid.

13 Mida on tehtud selle tagamiseks, et videokonverentsi toimumise asukohas on kontaktisik, kellega taotlev kohus saab suhelda, ja et ülekuulamise päeval on kohal ka isik, kes seab videokonverentsi seadmed töökorda ja tegeleb võimalike tehniliste probleemidega?

Kui tegemist on taotlustega artikli 17 kohase tõendite vahetu kogumise kohta videokonverentsi teel, märgib Prantsuse keskasutus taotlevale kohtule antavale loale videokonverentsi korraldamisega abistava üldkohtu asjaomase osakonna ja tehniliste küsimuste eest vastutavate kontaktisikute kontaktandmed. Kõigis praktilistes küsimustes peab nendega kokku leppima taotlev kohus.

14 Millist lisateavet taotlevalt kohtult nõutakse?

Määruse (EÜ) nr 1206/2001 alusel tehtud taotlused ja teabevahetus ning nende lisadena esitatud selgitused ja teave tuleb tõlkida prantsuse keelde.

Viimati uuendatud: 03/03/2022

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.