Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.

Tõendite kogumine videokonverentsi vahendusel

Gibraltar
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas tõendeid on võimalik koguda videokonverentsi teel kas taotleva liikmesriigi kohtu osalemisel või otse asjaomase liikmesriigi kohtu poolt? Kui jah, millised riiklikke menetlusi ja õigusakte kohaldatakse?

Gibraltari kõrgeimas kohtus (Supreme Court) on võimalik videokonverentsi teel tõendeid koguda kas teise liikmesriigi kohtu osalusel või vahetult teise liikmesriigi kohtu poolt. Tõendite kogumise menetlused on sätestatud Gibraltari suhtes kohaldatavate Inglismaa ja Walesi tsiviilkohtumenetluse reeglistiku 32. osas. Reeglis 32.3 on sätestatud, et kohus võib lubada tunnistajal anda ütlusi videoühenduse kaudu või muul viisil. Lisateavet saab praktilisest juhendist 32, 3. lisa.

2 Kas esineb piiranguid isikute ringi suhtes, keda võib videokonverentsi teel küsitleda – näiteks, kas videokonverentsi teel võib küsitleda vaid tunnistajaid või ka eksperte ja osalisi?

Piiranguid isikute ringi suhtes, keda võib küsitleda, kehtestatud ei ole, kui taotlus esitatakse kas artiklite 10–12 või artikli 17 kohaselt. Kui taotlus kuulub määruse (EÜ) nr 1206/2001 kohaldamisalasse ning on kooskõlas Gibraltari õigusega, võib küsitleda iga asjaomast isikut.

3 Kas esineb piiranguid tõendite liikide suhtes, mida võib videokonverentsi teel koguda?

Kui tõendite kogumise taotlus on kooskõlas Gibraltari õigusega ja tõendite kogumine videokonverentsi teel on võimalik, ei ole kogutavate tõendite liikide suhtes piiranguid.

4 Kas esineb piiranguid selle suhtes, kus tuleks isikut videokonverentsi teel küsitleda – st kas küsitlemine peab toimuma kohtus?

Kui taotlus esitatakse artiklite 10–12 kohaselt, toimub küsitlemine tavaliselt kohtus, kuid see ei ole kohustuslik. Artikli 17 kohaselt esitatud taotluse korral võib videokonverentsi pidada ükskõik kus.

5 Kas videokonverentsi teel peetavaid ülekuulamisi tohib salvestada? Kui jah, kas selline võimalus on loodud?

Praegu ei ole Gibraltari kõrgeimas kohtus videokonverentsi teel peetavate ülekuulamiste salvestamise võimalust. Kui salvestamine on vajalik, peavad menetluspooled korraldama salvestamise kas ütluste andmise või vaatamise kohas.

6 Mis keeles tuleb ülekuulamine läbi viia: kui taotlused tehakse artiklite 10–12 kohaselt; ja kui tõendeid kogutakse vahetult artikli 17 kohaselt?

a. Kui taotlused esitatakse artiklite 10–12 kohaselt, peaks ülekuulamine toimuma inglise keeles.

b. Tõendite vahetu kogumise korral keelenõuet kehtestatud ei ole, kuigi taotlev liikmesriik peab tagama suulise tõlke tunnistajatele, kes ei valda ülekuulamise keelt.

7 Kui vajatakse tõlke, kes vastutab nende leidmise eest mõlemat liiki ülekuulamiste puhul ja kus peaks olema tõlkide asukoht?

Kui taotlus esitatakse artiklite 10–12 kohaselt ning tunnistaja vajab inglise keelest arusaamiseks tõlki, peavad tõlgi tagama pooled. Kui tunnistaja tõlgi abi ei vaja, kuid taotlev kohus ei valda inglise keelt, peab see kohus endale ise suulise tõlke tagama. Tõlgi asukoha suhtes sellises olukorras ei ole kehtestatud mingeid piiranguid, kuigi praktilistel põhjustel oleks tõlgil ilmselt lihtsam viibida taotlevas kohtus.

Artikli 17 kohaselt esitatud taotluste korral vastutab suulise tõlke tagamise eest taotlev kohus. Tõlgi asukoha suhtes jällegi piirangud puuduvad.

8 Millist menetlust kohaldatakse ülekuulamise korraldamiseks ja isiku teavitamiseks küsitlemise aja ja koha kohta? Kui palju aega tuleks ette näha ülekuulamise kuupäevast teavitamiseks, et isik saaks ülekuulamise toimumisest piisavalt vara teada?

Kui taotlus esitatakse artiklite 10–12 kohaselt, teeb kõik vajalikud toimingud taotluse saanud kohus. Kui Gibraltari keskasutus on andnud loa tõendite vahetuks kogumiseks artikli 17 kohaselt, teavitab ta taotlevat kohut tehtavatest toimingutest. Seejärel peab taotlev kohus vajalike toimingute tegemiseks asjaomase kohtuga ühendust võtma.

Taotlev kohus peaks võtma ühendust küsitletava isikuga, et leida vastastikku sobiv aeg. Mõistlik on anda vajalike toimingute tegemiseks vähemalt üks kuu aega.

9 Millised on videokonverentsi kasutamise kulud ja kuidas neid tasutakse?

Kulud varieeruvad sõltuvalt mitmest asjaolust, sealhulgas videokonverentsi pidamise kohast (st kas see toimub kohtus või muus kohas), ülekuulamise ajast (kui see toimub väljaspool kohtu tööaega, peavad töötajad jääma kauemaks), sellest, kas on vaja rakendada erimenetlusi ja kas seadmete kasutamisega kaasnevad kulud. Gibraltari kohtuamet teatab kuludest taotlevale kohtule. Tasuda tuleks Suurbritannia naelades kas sularahas või pangakaardiga, kui tasutakse isiklikult kõrgeima kohtu kantseleis, või elektrooniliselt.

10 Kas on nõudeid selle tagamiseks, et otse taotleva kohtu poolt küsitletavat isikut teavitatakse sellest, et see toimub vabatahtlikkuse alusel?

Kui keskasutus on andnud loa tõendite vahetuks kogumiseks artikli 17 kohaselt, täpsustatakse asjaomases otsuses, et taotlev kohus peab küsitletavat isikut teavitama, et tema osalemine ülekuulamisel on vabatahtlik ja et tal on õigus ülekuulamiselt igal ajal lahkuda. Taotleval kohtul palutakse saata selle otsuse koopia küsitletavale isikule videokonverentsi korraldamise käigus.

11 Millist menetlust kasutatakse küsitletava isiku identiteedi kontrollimiseks?

Kui Gibraltari kõrgeim kohus küsitleb isikut taotleva kohtu osalusel artiklite 10–12 kohaselt, peab see isik andma vande või tõotuse, kinnitades muu hulgas oma isikusamasust. Kui taotlev kohus kogub artikli 17 kohaselt vahetult tõendeid, on sellel kohtul õigus kasutada küsitletava isiku isikusamasuse kontrolliks mis tahes vahendeid, mida ta peab vajalikuks.

12 Millised on kohaldatavad vande andmise nõuded ja millist teavet vajab taotlev kohus, kui artikli 17 kohase tõendite otsese kogumise raames nõutakse vande andmist?

Kui taotlus esitatakse artiklite 10–12 kohaselt, antakse vanne või tõotus Gibraltari kohtute tavamenetluste kohaselt. Kui taotlus esitatakse artikli 17 kohaselt, peaks taotlev kohus teavitama taotluse saanud kohut vande andmise nõuetest, et oleks võimalik tagada asjaomase teksti allikad.

13 Mida on tehtud selle tagamiseks, et videokonverentsi toimumise asukohas on kontaktisik, kellega taotlev kohus saab suhelda, ja et ülekuulamise päeval on kohal ka isik, kes seab videokonverentsi seadmed töökorda ja tegeleb võimalike tehniliste probleemidega?

Kui taotlus esitatakse artiklite 10–12 kohaselt, teeb vajalikud toimingud taotluse saanud kohus. Kui keskasutus rahuldab artikli 17 kohase taotluse, teavitab ta kõrgeimat kohut, et temaga võtab ühendust taotlev kohus ja et ta peaks tegema taotleva kohtuga koostööd, et tagada videokonverentsiseadmeid töökorda seadva ja ülekuulamise ajal tehnilisi probleeme lahendava isiku olemasolu.

14 Millist lisateavet taotlevalt kohtult nõutakse?

Kui taotlus esitatakse artikli 17 kohaselt, peab taotlev kohus teavitama taotluse saanud kohut küsitletava isiku erivajadustest, nagu ratastooliga juurdepääsu või induktiivsilmuse vajadus, kui kasutatakse kuuldeaparaati.

Viimati uuendatud: 01/09/2021

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.