Tõendite kogumine videokonverentsi vahendusel

Iirimaa
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas tõendeid on võimalik koguda videokonverentsi teel kas taotleva liikmesriigi kohtu osalemisel või otse asjaomase liikmesriigi kohtu poolt? Kui jah, millised riiklikke menetlusi ja õigusakte kohaldatakse?

Iirimaa kohtutes on võimalik videokonverentsi teel tõendeid koguda kas teise liikmesriigi kohtu osalemisel või otse teise liikmesriigi kohtu poolt. Sel viisil tõendite kogumist reguleerib muu hulgas kõrgema kohtu (High Court) tegevusjuhend „HC45 - Use of video conferencing link for taking evidence in civil cases“.

2 Kas esineb piiranguid isikute ringi suhtes, keda võib videokonverentsi teel küsitleda – näiteks, kas videokonverentsi teel võib küsitleda vaid tunnistajaid või ka eksperte ja osalisi?

Piiranguid isikute ringi suhtes, keda võib küsitleda, ei ole.

3 Kas esineb piiranguid tõendite liikide suhtes, mida võib videokonverentsi teel koguda?

Piiranguid tõendite liikide suhtes, mida võib videokonverentsi teel koguda, ei ole.

4 Kas esineb piiranguid selle suhtes, kus tuleks isikut videokonverentsi teel küsitleda – st kas küsitlemine peab toimuma kohtus?

Piiranguid ei ole ja see oleneb kohtuniku nõusolekust.

5 Kas videokonverentsi teel peetavaid ülekuulamisi tohib salvestada? Kui jah, kas selline võimalus on loodud?

Iirimaal on loodud võimalus salvestada videokonverentsi teel peetavaid ülekuulamisi. Ülekuulamise salvestamist peaks taotlema kohus.

6 Mis keeles tuleb ülekuulamine läbi viia: kui taotlused tehakse artiklite 10–12 kohaselt; ja kui tõendeid kogutakse vahetult artikli 17 kohaselt?

Ülekuulamine peaks toimuma inglise või iiri keeles, kui see leiab aset Iirimaal. Väljaspool Iirimaad toimuvate ülekuulamise puhul ei ole keele suhtes piiranguid kehtestatud.

7 Kui vajatakse tõlke, kes vastutab nende leidmise eest mõlemat liiki ülekuulamiste puhul ja kus peaks olema tõlkide asukoht?

Kui kohus asub Iirimaal, tagab tõlgi Iirimaa kohtuasutus, juhul kui asi puudutab perekonnaõigust või kuritegu. Tsiviilasjas on suulise tõlke korraldamine poolte ülesanne.

Kui taotluse esitanud kohus ei valda inglise või iiri keelt, peab see kohus ise tagama endale suulise tõlke.

Tõlkide asukoha suhtes piirangud puuduvad.

8 Millist menetlust kohaldatakse ülekuulamise korraldamiseks ja isiku teavitamiseks küsitlemise aja ja koha kohta? Kui palju aega tuleks ette näha ülekuulamise kuupäevast teavitamiseks, et isik saaks ülekuulamise toimumisest piisavalt vara teada?

Kogu korraldus lepitakse kokku kahe kohtu vahel. Selleks et tagada, et ühendus toimib nõuetekohaselt, on soovitatav seda enne kohtumenetlust katsetada.

9 Millised on videokonverentsi kasutamise kulud ja kuidas neid tasutakse?

Kulud varieeruvad sõltuvalt mitmest asjaolust, sealhulgas videokonverentsi pidamise kohast (st kas see toimub kohtus või muus kohas), ülekuulamise ajast (kui see toimub väljaspool kohtu tööaega, peavad töötajad jääma kauemaks), sellest, kas on nõutavad mingisugused erimenetlused ja kas seadmete kasutamisega kaasnevad kulud. Taotluse saanud kohus teatab kuludest taotluse esitanud kohtule. Maksed tuleks teha eurodes.

10 Kas on nõudeid selle tagamiseks, et otse taotleva kohtu poolt küsitletavat isikut teavitatakse sellest, et see toimub vabatahtlikkuse alusel?

Tunnistaja teavitamine on taotluse esitanud kohtu ülesanne.

11 Millist menetlust kasutatakse küsitletava isiku identiteedi kontrollimiseks?

Kohus peab ise tuvastama küsitletava isiku isikusamasuse.

12 Millised on kohaldatavad vande andmise nõuded ja millist teavet vajab taotlev kohus, kui artikli 17 kohase tõendite otsese kogumise raames nõutakse vande andmist?

Vanne tuleks anda Iirimaa kohtute tavamenetluste kohaselt.

13 Mida on tehtud selle tagamiseks, et videokonverentsi toimumise asukohas on kontaktisik, kellega taotlev kohus saab suhelda, ja et ülekuulamise päeval on kohal ka isik, kes seab videokonverentsi seadmed töökorda ja tegeleb võimalike tehniliste probleemidega?

See on küsimus, milles kaks kohut peavad kokku leppima.

14 Millist lisateavet taotlevalt kohtult nõutakse?

Lisateavet ei nõuta, välja arvatud juhul, kui on erisoove (nt viipekeel, ratastooliga juurdepääs, usulised erinõuded vande andmiseks jne).

Viimati uuendatud: 08/04/2022

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.