Tõendite kogumine videokonverentsi vahendusel

Läti
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas tõendeid on võimalik koguda videokonverentsi teel kas taotleva liikmesriigi kohtu osalemisel või otse asjaomase liikmesriigi kohtu poolt? Kui jah, millised riiklikke menetlusi ja õigusakte kohaldatakse?

Kohtunik otsustab teise riigi esindajate osalemise videokonverentsil aegsasti enne videokonverentsi, võttes taotlejaga eraldi ühendust.

Kohtunik otsustab kõik küsimused tsiviilkohtumenetluse seaduse (Civilprocesa likums) kohaselt.

2 Kas esineb piiranguid isikute ringi suhtes, keda võib videokonverentsi teel küsitleda – näiteks, kas videokonverentsi teel võib küsitleda vaid tunnistajaid või ka eksperte ja osalisi?

Tsiviilkohtumenetluse seaduse artikli 122 lõike 1 kohaselt võib videokonverentsi teel küsitleda ka eksperte.

3 Kas esineb piiranguid tõendite liikide suhtes, mida võib videokonverentsi teel koguda?

Need on kohtu otsustada.

4 Kas esineb piiranguid selle suhtes, kus tuleks isikut videokonverentsi teel küsitleda – st kas küsitlemine peab toimuma kohtus?

Igas asjas ja iga õigusabitaotluse suhtes tehakse otsus kõiki asjaolusid eraldi hinnates.

5 Kas videokonverentsi teel peetavaid ülekuulamisi tohib salvestada? Kui jah, kas selline võimalus on loodud?

Tsiviilkohtumenetluse seaduse artikli 152 lõike 3 kohaselt on kohtuistungite fotografeerimine, filmimine või videosalvestamine lubatud üksnes kohtu loal.

6 Mis keeles tuleb ülekuulamine läbi viia: kui taotlused tehakse artiklite 10–12 kohaselt; ja kui tõendeid kogutakse vahetult artikli 17 kohaselt?

a. Kohtuistung toimub riigikeeles, st läti keeles. Läti keele tõlgi tagab videokonverentsi taotlev riik.

b. Kui tõendeid kogutakse vahetult, siis tehakse seda poolte vastastikusel kokkuleppel.

7 Kui vajatakse tõlke, kes vastutab nende leidmise eest mõlemat liiki ülekuulamiste puhul ja kus peaks olema tõlkide asukoht?

Tõlgi tagab videokonverentsi taotlev pool. Tõlk peab olema kohtusaalis.

8 Millist menetlust kohaldatakse ülekuulamise korraldamiseks ja isiku teavitamiseks küsitlemise aja ja koha kohta? Kui palju aega tuleks ette näha ülekuulamise kuupäevast teavitamiseks, et isik saaks ülekuulamise toimumisest piisavalt vara teada?

Õigusabitaotlus esitatakse aegsasti, vähemalt 60 päeva enne kavandatud videokonverentsi.

Enne kavandatud videokonverentsi tuleks ette näha prooviühenduse loomise aeg.

Videokonverentsi taotluses tuleb täpsustada tehnilised parameetrid.

9 Millised on videokonverentsi kasutamise kulud ja kuidas neid tasutakse?

Tsiviilkohtumenetluse seaduse artikli 716 kohaselt kantakse tekkinud kulud riigieelarve vahenditest.

Välisriigi tõendite kogumise taotlust täitev kohus teavitab justiitsministeeriumi järgmistest kõnealuse taotluse täitmise kuludest:

  1. ekspertidele ja tõlkidele hüvitatavate kulude summa;
  2. seaduses sätestatud juhtudel kulud, mis kantakse välisriigi tõendite kogumise taotluse täitmisel välisriigi menetluskorra kohaselt;
  3. kulud, mis kantakse, kui välisriigi tõendite kogumise taotlus täidetakse välisriigi pädeva asutuse taotlusel tehniliste vahendite abil.

Justiitsminister võib välisriigi pädevalt asutuselt paluda, et viimane kataks käesoleva punkti teises lõigus nimetatud kulud.

10 Kas on nõudeid selle tagamiseks, et otse taotleva kohtu poolt küsitletavat isikut teavitatakse sellest, et see toimub vabatahtlikkuse alusel?

Välisriigi kohus koostab isiku teavitamiseks asjakohase teabe.

11 Millist menetlust kasutatakse küsitletava isiku identiteedi kontrollimiseks?

Kohus kontrollib isiku isikusamasust tsiviilkohtumenetluse seaduse kohaselt.

12 Millised on kohaldatavad vande andmise nõuded ja millist teavet vajab taotlev kohus, kui artikli 17 kohase tõendite otsese kogumise raames nõutakse vande andmist?

Sellist menetlust ei ole tsiviilkohtumenetluse seadusega ette nähtud. Välisriik võib siiski taotleda, et kohus teeks asjas otsuse vande all antud tunnistuste põhjal.

13 Mida on tehtud selle tagamiseks, et videokonverentsi toimumise asukohas on kontaktisik, kellega taotlev kohus saab suhelda, ja et ülekuulamise päeval on kohal ka isik, kes seab videokonverentsi seadmed töökorda ja tegeleb võimalike tehniliste probleemidega?

Asjaosalised vahetavad enne videokonverentsi kuupäeva ja enne proovivideokonverentsi teavet tehniliste parameetrite kohta ja oma kontaktisikute (kohtus asuv isik ja tehnilist abi osutavas asutuses asuv isik) andmeid.

14 Millist lisateavet taotlevalt kohtult nõutakse?

Nõutakse tehnilist teavet ja tehnilist kirjeldust.

Viimati uuendatud: 24/03/2022

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.