Tõendite kogumine videokonverentsi vahendusel

Luksemburg
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas tõendeid on võimalik koguda videokonverentsi teel kas taotleva liikmesriigi kohtu osalemisel või otse asjaomase liikmesriigi kohtu poolt? Kui jah, millised riiklikke menetlusi ja õigusakte kohaldatakse?

Jah, mõlemad menetlused on võimalikud. Enamik Luksemburgile adresseeritud taotlusi pärinevad muu liikmesriigi kohtult, kes soovib küsitleda tunnistajat videokonverentsi teel.

Videokonverentsi kohta puuduvad eraldi sätted, nii et tunnistajate küsitlemist, isikute tuvastamist kohtuniku poolt ja poolte kohustust ilmuda isiklikult kohtusse reguleerivad uue tsiviilkohtumenetluse seadustiku üldised sätted. Praegu puudub veel videokonverentsi käsitlev kohtupraktika.

2 Kas esineb piiranguid isikute ringi suhtes, keda võib videokonverentsi teel küsitleda – näiteks, kas videokonverentsi teel võib küsitleda vaid tunnistajaid või ka eksperte ja osalisi?

Videokonverentsi võib kasutada tunnistajate ning mõnel juhul ka poolte ja kohtuekspertide ülekuulamiseks. Siiani on siiski taotletud ainult tunnistajate ülekuulamist.

3 Kas esineb piiranguid tõendite liikide suhtes, mida võib videokonverentsi teel koguda?

Ainus piirang on see, et tunnistajaid võib üle kuulata vabatahtlikkuse alusel. Kui tunnistaja keeldub kohtuistungil osalemast, ei saa Luksemburgi asutused teda selleks sundida.

4 Kas esineb piiranguid selle suhtes, kus tuleks isikut videokonverentsi teel küsitleda – st kas küsitlemine peab toimuma kohtus?

Tegemist peab olema tõenditega, mida saab koguda kohturuumides, kus on olemas vajalikud tehnilised seadmed.

5 Kas videokonverentsi teel peetavaid ülekuulamisi tohib salvestada? Kui jah, kas selline võimalus on loodud?

Kui taotlev liikmesriik soovib videokonverentsi salvestada, peab ta saama Luksemburgis ülekuulatavalt tunnistajalt sõnaselge nõusoleku. Luksemburg kui taotluse saanud riik ei salvesta videokonverentsi, sest salvestamine on Luksemburgi seaduse kohaselt keelatud.

6 Mis keeles tuleb ülekuulamine läbi viia: kui taotlused tehakse artiklite 10–12 kohaselt; ja kui tõendeid kogutakse vahetult artikli 17 kohaselt?

a) Prantsuse ja saksa keeles.

b) Kõikides keeltes.

7 Kui vajatakse tõlke, kes vastutab nende leidmise eest mõlemat liiki ülekuulamiste puhul ja kus peaks olema tõlkide asukoht?

Luksemburgi kohus kui taotluse saanud riigi kohus kaasab alati tõlgi, kui seda on vaja taotleva riigi asutuste või küsitletava isikuga suhtlemiseks.

8 Millist menetlust kohaldatakse ülekuulamise korraldamiseks ja isiku teavitamiseks küsitlemise aja ja koha kohta? Kui palju aega tuleks ette näha ülekuulamise kuupäevast teavitamiseks, et isik saaks ülekuulamise toimumisest piisavalt vara teada?

Luksemburgi asutus, täpsemalt tõendite kogumise eest vastutav kohus, võtab taotleva riigi asutusega ühendust, et kokku leppida videokonverentsi kuupäeva ja kellaaeg. Kohtukutse toimetatakse kätte vähemalt 15 päeva enne ülekuulamist. Osalejate kohtusse kutsumise eest vastutab Luksemburgi asutus.

9 Millised on videokonverentsi kasutamise kulud ja kuidas neid tasutakse?

ELi määruse kohaselt annab taotluse saanud riik loa videokonverentsi korraldamiseks ning taotlev riik hoolitseb kõikide vorminõuete ja organisatsiooniliste ja tehniliste küsimuste, sealhulgas asjaomaste isikute teavitamise eest.

Videokonverentsi kasutamise ja tunnistajate kulud tasub Luksemburgi riik. Tõlgile maksab tasu põhimõtteliselt taotlev riik.

10 Kas on nõudeid selle tagamiseks, et otse taotleva kohtu poolt küsitletavat isikut teavitatakse sellest, et see toimub vabatahtlikkuse alusel?

Isikut teavitatakse kohtukutses ja seda teeb enne videokonverentsi ka kohtunik või kohtusekretär.

11 Millist menetlust kasutatakse küsitletava isiku identiteedi kontrollimiseks?

Luksemburgi kohus kui taotluse saanud riigi kohus kontrollib isikut tõendavaid dokumente ülekuulamise alguses.

12 Millised on kohaldatavad vande andmise nõuded ja millist teavet vajab taotlev kohus, kui artikli 17 kohase tõendite otsese kogumise raames nõutakse vande andmist?

Tunnistajad ja eksperdid peavad andma vande, et nad räägivad tõtt. Neid teavitatakse, et valevande andmise eest ähvardab neid rahatrahv või vabadusekaotus.

Vanne antakse taotleva kohtu ees.

Artikli 17 kohase tõendite kogumise korral kohaldab taotlev riik enda tingimusi. Videokonverentsil viibiv Luksemburgi kohtunik kui taotluse saanud riigi kohtunik sekkub ainult probleemide tekkimise korral.

13 Mida on tehtud selle tagamiseks, et videokonverentsi toimumise asukohas on kontaktisik, kellega taotlev kohus saab suhelda, ja et ülekuulamise päeval on kohal ka isik, kes seab videokonverentsi seadmed töökorda ja tegeleb võimalike tehniliste probleemidega?

Videokonverentsi toimumiseks määratud päeval ja kellaajal on kohal kohtunik, sekretär, tehnik ja vajaduse korral tõlk.

14 Millist lisateavet taotlevalt kohtult nõutakse?

Videokonverentsi korraldamiseks tuleb lahendada hulk tehnilisi küsimusi. Videokonverentsi teel peetava ülekuulamise õnnestumine sõltub seega põhjalikust ettevalmistusest ja kontaktpunktide tõhusast koostööst.

Viimati uuendatud: 10/01/2020

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.