Tõendite kogumine videokonverentsi vahendusel

Malta
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas tõendeid on võimalik koguda videokonverentsi teel kas taotleva liikmesriigi kohtu osalemisel või otse asjaomase liikmesriigi kohtu poolt? Kui jah, millised riiklikke menetlusi ja õigusakte kohaldatakse?

Kui Malta on taotlev riik, kasutatakse videokonverentsi viimase abinõuna.

2 Kas esineb piiranguid isikute ringi suhtes, keda võib videokonverentsi teel küsitleda – näiteks, kas videokonverentsi teel võib küsitleda vaid tunnistajaid või ka eksperte ja osalisi?

Piiranguid isikute ringi suhtes, keda võib videokonverentsi teel küsitleda, ei ole; küsitleda võib nii tunnistajaid, eksperte kui ka pooli.

3 Kas esineb piiranguid tõendite liikide suhtes, mida võib videokonverentsi teel koguda?

Selle, mis on tõendina lubatav, määrab kohus.

4 Kas esineb piiranguid selle suhtes, kus tuleks isikut videokonverentsi teel küsitleda – st kas küsitlemine peab toimuma kohtus?

Kui Malta on taotluse saanud riik, tuleb isikut küsitleda kohtus.

5 Kas videokonverentsi teel peetavaid ülekuulamisi tohib salvestada? Kui jah, kas selline võimalus on loodud?

Jah, videokonverentsi teel peetavaid ülekuulamisi tohib salvestada ja selline võimalus on loodud.

6 Mis keeles tuleb ülekuulamine läbi viia: kui taotlused tehakse artiklite 10–12 kohaselt; ja kui tõendeid kogutakse vahetult artikli 17 kohaselt?

a) Kui Malta on taotluse saanud riik, viiakse artiklite 10–12 alusel taotletud ülekuulamine läbi malta või inglise keeles.

b) Kui Malta on taotlev riik, viiakse artikli 17 alusel taotletud ülekuulamine läbi malta või inglise keeles.

7 Kui vajatakse tõlke, kes vastutab nende leidmise eest mõlemat liiki ülekuulamiste puhul ja kus peaks olema tõlkide asukoht?

Kui Malta on taotluse saanud riik ja hakkab seega ütlusi võtma, siis kohtukorraldus- ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku (Malta seadustekogu 12. peatükk) artikli 596 lõikes 1 on sätestatud, et kui kohus ei saa aru keelest, milles ütlusi antakse, määrab ta pädeva tõlgi tunnistaja esitanud poole esialgsel kulul. Sellisel juhul peab tõlk olema tunnistajaga samas asukohas.

Kui Malta on artikli 17 kohaselt taotlev riik ja tõendeid kogutakse vahetult, oleneb tõlgi asukoht juhtumi asjaoludest.

8 Millist menetlust kohaldatakse ülekuulamise korraldamiseks ja isiku teavitamiseks küsitlemise aja ja koha kohta? Kui palju aega tuleks ette näha ülekuulamise kuupäevast teavitamiseks, et isik saaks ülekuulamise toimumisest piisavalt vara teada?

Kui tõendeid kogutakse artiklite 10 ja 12 kohaselt ja Malta on taotluse saanud riik, siis on kohtukorraldus- ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 568 lõikes 1 sätestatud, et tunnistajad kutsutakse kohtusse kohtukutsega, mis väljastatakse huvitatud poole taotlusel. Kahe istungi vahele tuleks jätta üks kuu, et tunnistaja teavitamiseks jääks piisavalt aega.

Kui Malta on artikli 17 kohaselt taotlev riik, otsustab kohus omal äranägemisel, milliseid vahendeid tuleb kasutada küsitletava isiku teavitamiseks küsitlemise ajast ja kohast. Kahe istungi vahele tuleks jätta üks kuu, et tunnistaja teavitamiseks jääks piisavalt aega.

9 Millised on videokonverentsi kasutamise kulud ja kuidas neid tasutakse?

Kuni esimese kahe videokonverentsi tunni eest tuleb tasuda 100 eurot.

Iga järgneva tunni eest tuleb tasuda 50 eurot.

Samuti kohaldatakse tehniku tunnitasu, mis on 58 eurot.

10 Kas on nõudeid selle tagamiseks, et otse taotleva kohtu poolt küsitletavat isikut teavitatakse sellest, et see toimub vabatahtlikkuse alusel?

Enne ütluste andmist hoiatab kohus tunnistajat, et kui ta ei soovi ütlusi anda, peab ta sellest teavitama taotlevat kohut.

11 Millist menetlust kasutatakse küsitletava isiku identiteedi kontrollimiseks?

Kohus võib nõuda, et küsitletav isik näitaks enne ütluste andmist oma passi või isikutunnistust. Tunnistajat teavitatakse enne istungit, et ta peab ühe nimetatud dokumentidest kaasa võtma.

12 Millised on kohaldatavad vande andmise nõuded ja millist teavet vajab taotlev kohus, kui artikli 17 kohase tõendite otsese kogumise raames nõutakse vande andmist?

Kohtukorraldus- ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 111 kohaselt annab roomakatoliku usku tunnistaja vande selle usutunnistusega isikute tava kohaselt ja selle usutunnistuseta tunnistaja annab vande viisil, mis on tema arvates tema südametunnistuse järgi kõige siduvam.

13 Mida on tehtud selle tagamiseks, et videokonverentsi toimumise asukohas on kontaktisik, kellega taotlev kohus saab suhelda, ja et ülekuulamise päeval on kohal ka isik, kes seab videokonverentsi seadmed töökorda ja tegeleb võimalike tehniliste probleemidega?

Kontaktisikud on täpsustatud allpool.

Audiovisuaalbüroo vanemtehnik Charles Calleja.

Tema vastutab seadmete ühendamise, katsetamise ja tehnilise abi osutamise eest videokonverentsi ajal.

Kontaktandmed: +356 25902375, Valletta kohtumaja 4. korrus

charles-george.calleja@gov.mt

Videokonverentsi seadmete broneerimine: Maria Ruth Ciantar.

Kontaktandmed: +356 25902391, Valletta kohtumaja 4. korrus,

maria.a.ciantar@gov.mt

Sekretär Alan J. Darmanin.

Kontaktandmed: +356 25902211, Valletta kohtumaja 4. korrus,

alan.a.darmanin@gov.mt

14 Millist lisateavet taotlevalt kohtult nõutakse?

Taotlevalt kohtult nõutakse enne ülekuulamise kuupäeva järgmist teavet:

a. ajavöönd,

b. testimiseks määratud kuupäev ja kellaaeg,

c. fikseeritud IP-aadress,

d. tehnilise kontaktisiku andmed.

Viimati uuendatud: 10/03/2017

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.